Startsidan 
Start
HIV

HIV

 • HIV-1 finns globalt, flera subtyper finns, B vanligast i Sverige, alla subtyper finns i Centralafrika där virus en gång uppstod
 • HIV-2 ffa i Västafrika
 • 34 miljoner har HIV
 • i Sverige finns 6350 HIV-positiva, 50 % smittas heterosexuellt, 32 % homo/bisexuellt och  6 % via intravenöst missbruk
 • i Sverige är mortalitenten < 1 % 

HIV-1

 • retrovirus, RNA-virus men har även DNA-virus-egenskaper eftersom viruset i cellen är intregrerat som dsDNA
 • virionen innehåller två ssRNA-molekyler som kodar för reverst transkriptas, proteas och integras
 • i höljet finns två glykoproteiner, gp120 (yttre höljeprotein) och gp 41 (förankringsprotein)
 • gp 120 binder till CD4 på värdcellen, CCR5 eller CXCR4 (sämre prognos, sällsynt) används som co-receptor
 • gp 41 medierar fusion av virushölje och värdcellscellmembran
 • reverst transkriptas kopierar RNA till RNA-DNA-hybrid och sedan dsDNA som integreras i värdcellens nukleära DNA som ett provirus (finns kvar livslångt) med hjälp av integras
 • värdcellens RNA-polymeras transkriberar sedan viralt RNA, proteas klyver till infektiöst virus
 • knoppas av från cellerna och blir höljeförsett
 • reverst transkriptas gör många fel (mutationer), många mutationer tolereras och skadar inte viruset vilket leder till stor genetisk variation, varje HIV-kopia (DNA eller RNA) är unik!
 • immundefekt pga minskat antal CD4-lymfocyter och försämrad funktion hos dessa ­→ opportunistiska infektioner och maligniteter

Transmission

 • sexuellt
 • perinatalt (15-40% risk)
 • via exponering av kontaminerat blod eller kroppsvätskor (mycket sällsynt)

Symptom 

Primär HIV-infektion

 • smittotillfälle vid slemhinna, inom 72 h får man lokal virusreplikation (innan dess finns lucka för postexpositionsprofylax)
 • systemisk infektion dag 7-10, då är de flesta CD4-celler påverkade
 • inkubationstid 10-14 dgr (5-35)
 • duration oftast < 2 v, fler symptom och längre duration innebär snabbare progress
 • är mycket smittsam
Symptom
 • 2/3 av smittade patienter har symptom
 • liknar mononukleos
 • feber, trötthet, viktnedgång
 • faryngit/tonsillit
 • lgl-förstoring
 • makulopapulöst exantem på bålen, ansiktet, sparsamt på extremiteter
 • myalgi, hv
 • illamående, kräkningar, diarré
 • nattsvettningar
 • hepatosplenomegali
 • ibland mild aseptisk meningit
Diagnostik vid primär HIV-infektion
 • anemi, leukopeni, trombocytopeni vanligt
 • CRP normalt eller förhöjt
 • ofta förhöjda transaminaser
 • tar någon-några veckor innan HIV-antikroppar bildas, risk för falskt negativt test om det tas för tidigt men antigentestet är då oftast positivt om pat har en symptomatisk primärinfektion; för att inte missa dem som befinner sig i ”fönsterfasen” tas nytt prov efter 3 mån
 • om pos serologi görs Western blot för konfirmering, dessutom tas ytterligare ett kontrollprov för att utesluta provförväxling
 • dipp i CD4-nivå samtidigt som virusnivåerna är mycket höga (mätbara från dag 8), man är mycket smittsam

Kronisk fas, latensfas

 • varje patient etablerar en egen HIV-virusnivå
 • snabbare förlopp till AIDS om högre virusnivåer
 • CD4-nivåer sjunker sakta
 • mycket varierande längd
 • så småningom utvecklas symptom på immunbrist, tidiga tecken är karstående lymfkörtelförstoring, seborroisk dermatit, Candida, molluscum contagiosum, nagelsvamp

Symptomatisk fas

 • trötthet, låggradig feber, nattsvettningar
 • hypogonadism
 • wasting
 • njurpåverkan (vanligare hos afrikaner)
 • lymfkörtelförstoring (Castlemans sjukdom, lymfom)
 • trombocytopeni (immunmedierad och nedsatt produktion)
 • kardiomyopati och perikardit
 • avaskulär bennekros i skelettet
 • neurologiska symptom, tex polyneuropati, myopati, AIDS-demens m.m., numera sällsynt

AIDS-definierande opportunistiska infektioner/maligniteter

 • Pneumocystis jiroveci (CD4 200-500)
 • disseminerad tuberkulos, ssk extrapulmonell (CD4 200-500)
 • candidiasis (oral vid < 300, esofagal vid < 200; bronkiell, trakeal, lunga)
 • persisterande mukokutan herpes simplex (CD4 < 200)
 • herpes simplex bronkit, pneumoni, esofagit
 • toxoplasmos i hjärnan (< 100)
 • cryptococcos, extrapulmonell (tex meningit)
 • coccidioidomycosis, disseminerad eller extrapulmonell
 • histoplasmos, disseminerad, extrapulmonell
 • icke-tuberkulösa mykobakterier (CD4 < 50-100), disseminerad, extrapulmonell
 • CMV-retinit, gastroenterit eller disseminerad infektion (CD4 < 50-100)
 • cryptosporidios (CD4 < 50-100)
 • PML (JC-virus) (CD4 < 50-100)
 • invasiv cervixcancer
 • upprepade pneumonier
 • Salmonella (ej typhi) återkommande
 • cryptosporidios (diarré > 1 mån)
 • isosporidios (diarré > 1 mån)
 • HIV-relaterad encefalopati
 • Kaposis sarkom
 • lymfom (Burkitt, immunoblastom, primärt CNS)
 • wasting (HIV-relaterad)

Några orsaker till feber hos HIV-positiv

 • tuberkulos
 • lymfom
 • läkemedelsutlöst feber
 • sinuit
 • salmonellainfektion
 • Kaposis sarkom
 • neurosyfilis
 • visceral leischmaniasis
 • MAC
 • pneumocystis
 • CMV
 • varierar med var i välden man befinner sig

Differentialdiagnoser om lunginfiltrat hos HIV-patient

 • bakteriell pneumoni
 • pneumocystis
 • tbc
 • svamppneumoni
 • CMV
 • lymfom
 • Kaposis sarkom

Indikatorsjukdomar

Den förväntade HIV-prevalensen i Europa är då > 0,1 % varför HIV-test bör tas.

 • STI: klamydia, gonorré, syfilis, genitalt sår
 • tuberkulos
 • lymfom (alla typer)
 • cervix- och analcancer/dysplasi
 • herpes zoster vid < 65 års ålder (HIV-testa alla barn med herpes zoster!)
 • hepatit B eller C, akut eller kronisk
 • mononukleosliknande symptom
 • anemi, trombocytopeni och leukopeni > 4 v
 • seborroisk dermatit
 • oral candida

Tänk även på HIV vid

 • candida i esofagus, bronker, lungor, trachea
 • cryptosporidier, isospora > 1 månad
 • CMV
 • encefalopati
 • herpes simplex > 1 mån
 • Kaposis sarkom
 • mykobakterier, tb och icke-tuberkulösa
 • pneumocystis
 • recidiverande pneumoni > 2/år
 • recidiverande salmonellasepsis
 • toxoplasma i CNS
 • PML
 • viktnedgång, trötthet, nattliga svettningar
 • kronisk diarré
 • wasting syndrome (viktförlust 10 % + lösa avföringar > 30 dgr utan annan genes)
 • kronisk trötthet och dokumenterad feber > 30 dgr utan annan genes
 • varicella-zoster, persistent eller disseminerad
 • recidiverande eller svår herpes zoster
 • atypisk skabb, kroniska kliande follikuliter
 • hårig leukoplaki (EBV)
 • recidiverande extern otit
 • generell lymfadenopati

HIV i CNS

 • HIV etablererar infektion i CNS redan under primärinfektionen
 • virusnivåer ca 1/10 lägre i likvor än i plasma
 • höga virusnivåer i likvor om CNS-demens och vid opportunistiska infektioner men är inte diagnostiskt
 • varierande förekomst av neurokognitiv svikt vid behandlad kronisk HIV-infektion i olika studier
 • CSF "viral escape" om < 50 viruskopior i plasma och samtidigt detekterbart virus i likvor, oklart vad detta står för
 • om "viral escape" och samtidiga CNS-symptom: för låga läkemedelskoncentrationer i likvor? resistens lokalt i likvor? resistenstest på likvor, gör MR som kan visa encefalopati och överväg att justera ART

Tidiga neurologiska symptom

Kan vara HIV-infektionens debutsymptom.

 • akut encefalopati
 • aseptisk meningit
 • myelopati
 • polyneuropati
 • Guillain-Barré

Sena neurologiska symptom (AIDS)

 • subakut encephalopati (vanligast) med progredierande demens (pga virusets neurotropism), oftast inte förrän CD4 < 200
 • retinit (toxoplasma)
 • kronisk meningit
 • CNS-vaskulit
 • myelopati med ataxi, inkontinens, spastisk parapares
 • perifer neuropati
Opportunistiska infektioner
 • cerebral toxoplasmos ⇒ encefalit
 • CMV ⇒ meningoencefalit
 • candida ⇒ abscess
 • kryptokockmeningit
 • JC-virus ⇒ progressiv multifokal leukoencefalopati, PML
HIV-associerad demens
 • 15-30 % utan ART utvecklade demens men numera sällsynt
 • kompartmentaliserad infektion, reservoir etableras i CNS hos vissa med stor lokal produktion av virus
 • nervcellerna är inte infekterade men dör, neurodegeneration
 • subkortikal demens, personlighetsförändring, psykomotorisk förlångsamning (motorik, kognition och beteende)
 • framför allt i sena stadier med uttalad immunbrist, CD4 <  50
 • osannolik diagnos hos pat med ART om HIV-RNA i likvor < 50 kopior/ml
 • sex månaders kumulativ mortalitet 67 %
 • en behandlingsbar sjukdom!

Utredning vid neurologiska manifestationer

 • viktigt att utesluta annat
 • neurologstatus
 • kognitiv testning
 • likvoranalys (HIV-RNA jämförs med nivåer i plasma, inflammationsmarkörer, hjärnskade/demensmarkörer)
 • MR (kan påvisa specifika förändringar vid HIV-associerad demens men ffa hitta andra orsaker)
 • frikostig med utredning!

Antiretroviral behandling vid HIV-associerad demens

Pat utan behandling
 • starta ART där minst två av läkemedlen har god penetration till CNS (specialistfall)
Pat med ART
 • om virologisk svikt i plasma bör den antiretroviala beh i första hand justeras
 • om HIV-RNA < 50 i plasma men > 50 i likvor, resistenstest på likvor, justera beh
 • behöver ej behandla under längre tid, kan återgå till ordinarie behandling så småningom
Bäst penetration till CNS
 • zidovudine
 • nevirapin
 • indinavir/r
Hyfsad penetration till CNS
 • abacavir
 • emtricitabin
 • efavirenz
 • darunavir/r
 • fosamprenavir/r
 • indinavir
 • lopinavir/r
 • maraviroc
 • raltegravir

Diagnostik

 • HIV-serologi = HIV Ak/Ag Kombotest
 • tar någon-några veckor innan antikroppar bildas, risk för falskt negativt test om det tas för tidigt men antigentestet är då oftast positivt om pat har en symptomatisk primärinfektion; för att inte missa dem som befinner sig i ”fönsterfasen” tas nytt prov efter 3 mån (efter 6 v om postexpositionsprofylax givits)
 • om pos serologi görs Western blot för konfirmering, dessutom tas ytterligare ett kontrollprov för att utesluta provförväxling
 • HIV-RNA (PCR) används för att bedöma behandlingseffekt
 • allmänfarlig sjukdom, skall smittskyddsanmälas!

Tid från vävnadsexposition till positiva markörer (dagar)

Markör                                    Medel        Spridning
HIV-RNA                                10           7-21
p24 antigen                             17           13-28
anti-HIV                                   22         18-34
WB, Indeterminant (positiv)      25 (31)   22-37 (27-43)

Sent diagnosticerad HIV

 • om CD4 <  350 och/eller AIDS
 • avancerad HIV om dessutom CD4 < 200 o/e AIDS
 • sen diagnos hos 60 % av svenska fall, > 1/4 av dessa har sökt med AIDS-relaterade symptom...
 • ART startas så snart det kliniska och psykosociala tillståndet tillåter det
 • i Sverige finns nog ett mörkertal på ca 1 500 personer med okänd HIV
 • 19 % av nydiagnosticerade fall i Sverige har CD4 > 500 vid diagnos

 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2014-02-19
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina