Startsidan 
Start

Pneumoni

Samhällsförvärvad pneumoni

 • små barn och gamla
 • pneumokocker dominerar, följt av Haemophilus, Mycoplasma, luftvägsvirus (ffa influensa)

Definitioner

 • pneumoni = symptom/statusfynd förenliga med akut nedre luftvägsinfektion i kombination med lungröntgenförändringar talande för denna sjukdom
 • "atypisk" pneumoni = samlingsnamn för Mycoplasma, Chlamydophila sp och Legionella

Symptom och fynd

 • feber
 • hosta
 • dyspné
 • andningskorrelerad bröstsmärta, hållsmärta
 • nedsatt andningsljud ⇒ ev biljud och dämpning
 • om interstitiella infiltrat på rtg ⇒ virus ⇒ ofta mer andningspåverkan

Handläggning

 • fråga efter utlandsvistelse, bubbelpool, yrke (Legionella), kontakt med personer med luftvägssymptom i omgivningen (Mycoplasma, influensa), fågelkontakt (C. psittaci)
 • pulsoximetri
 • blodgas om sat < 92 % eller om allvarlig pneumoni
 • puls, BT, andningsfrekvens, mentalt status
 • rtg pulm
 • Hb, vita, trc, CRP, SR, elektrolyter, urea, ALAT
Bedömning av svårighetsgrad, CRB-65
 • konfusion
 • respiration, AF > 30/min
 • BT systoliskt < 90 eller diastoliskt ≤ 60
 • ålder ≥ 65 år

1 p för varje uppfylld markör:

 • 0 p låg mortalitet, kan vårdas i hemmet
 • 1 p högre mortalitet, bör oftast vårdas initialt på sjukhus alt. i hemmet med poliklinisk uppföljning
 • 2 p sjukhusvård
 • 3-4 p hög mortalitet, överväg intensivvård
Mikrobiologisk diagnostik
 • två blododlingar för alla som sjukhusvårdas
 • sputumodling på alla som förmår hosta upp, vid terapisvikt (ev inducerat sputum med inhalation av 3 % koksalt), ej om pat fått ab
 • NPH-odling på vuxna som inte lyckats hosta upp sputum, ej bra om pat fått ab
 • ev snabbtest för antigen i urin (pneumokocker, Legionella)
 • odling på bronkialsekret (skyddad borste eller BAL) vid allvarlig penumoni, ssk vid IVA-vård, uttalad immunosuppression samt vid terapisvikt
 • vid allvarlig pneumoni (CRB-65 ≥ 2) tag pneumokockantigen i urin, legionellantigen i urin, legionellaodling och PCR på sputum/bronkialsekret samt serumrör som fryses
 • bronkoskopi (med skyddad borste eller BAL) bör övervägas på pat med CRB 3-4 och pat som inte svarar på ab
 • PCR från pharynx eller sputum är förstahandsmetod för atypiska agens som Mycoplasma, Legionella, Chlamydophila pneumoniae, C. psittaci 
 • serologi finns för Legionella, Mycoplasma, Chlamydophila, CMV, herpes, VZ, adenovirus, influensa
 • agglutinationstest (snabbtest) finns för pneumokocker, Haemophilus, meningokocker
 • influensa och RSV: immunoflourescens på nasopharynxsekret (alt PCR)
Isoleringsvård (enkelrum) om misstänkt eller verifierad
 • influensa
 • RSV
 • Mycoplasma
 • Chlamydophila pneumoniae
 • Mycobacterium tuberculosis
 • adenovirus

Antibiotika

Empirisk behandling till pat som vårdas i hemmet (peroral beh)
 • PcV 1 g x 3 är förstahandsval
 • amoxicillin 0,5 g x 3 om misstänkt Haemophilus influenzae
 • amoxicillin 1 g x 3 om misstänkt pneumokock med nedsatt pc-känslighet
 • makrolid (erytromycin 500 mg x 2 ) eller klindamycin 300 mg x 3 om pc-allergi
 • makrolid (erytromycin 500 mg x 2 ) eller doxycyklin 100 mg x 1 (200 mg första dygnet) om misstänkt atypiskt agens
Empirisk behandling vid icke allvarlig pneumoni som behandlas på sjukhus
 • peroralt enligt ovan eller iv enligt nedan
 • förstahandsmedel bensyl-pc (1-) 3 g x 3 (har även god effekt mot de flesta Haemophilus)
 • högre dosen om misstänkt nedsatt pc-känlighet hos pneumokocker
 • vid pc-allergi makrolid (erytromycin 1 g x 3) eller klindamycin 600 mg x 3 iv
 • vid misstänkt atypiskt agens: makrolid (erytromycin 1 g x 3) eller doxycyklin 100 mg x 1 (200 mg första dygnet)
Empirisk behandling vid allvarlig pneumoni (CRB-65 poäng 2-4)
 • skall även täcka Haemophilus, Moraxella, stafylokocker, atypiska agens och gramnegativa
 • förstahandsmedel om CRB-65 = 2p är bensyl-pc 3 g x 3
 • alt cefotaxim 1 g x 3 om pat har KOL eller annan bakomliggande sjkd eller insjuknar i anslutning till influensa (ökad riskför S. aureus)
 • om kritiskt sjuk pat, CRB-65 poäng 3-4 eller vid misstanke om atypiskt agens ges bensylpc + moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 eller levofloxacin (Tavanic) 500 mg x 2 eller 750 mg x 1; alternativt cefotaxim 1 g x 3 + erytromycin 1 g x 3
 • vid allvarlig pc-allergi (anafylaxi, Quinckeödem eller urticaria) klindamycin 600 mg x 3 i kombination med moxifloxacin 400 mg x 1 eller levofloxacin 500 mg x 2 eller 750 mg x 1
 • ev med tillägg av en dos aminoglykosid
Påverkat barn
 • Claforan iv
 • PcV, Bactrim ®, Spektramox ®, Cedax ®, agens avgör, anpassa ab efter odlingssvar
 • uppföljning (immundefekt?)
Total behandlingstid
 • övergång till po vid klinisk förbättring och feberfrihet 1 dygn
 • totalt 7 dgr om vård i hemmet, icke allvarlig penumoni (CRB-65 poäng 2-4)
 • 10 dgr om allvarlig pneumoni, Legionella
 • 14-21 dgr om S. aureus, gramnegativa

Övrig behandling

 • syrgas frikostigt, målvärde omkring 92%
 • vätska vb
 • smärtlindring, ev febernedsättande
 • kontroll av temp, AF, sat, puls, BT, mentalt status initialt minst 2 ggr/dygn, oftare om allvarlig pneumoni
 • flaskblåsning
 • tidig mobilisering
 • ligga med sjuka sidan uppåt (minskad shuntning, dränering av sekret) men pat bör vänads ofta
 • steroider och inhalation av beta2-stimulantia vid obstruktivitet
IVA-kontakt
 • AF > 30/min trots syrgas
 • sviktande cirkulation trots vätsketillförsel
CPAP
 • om låg saturation och svårmobiliserat sekret
 • koldioxidretention kan förvärras av CPAP, BiPAP kan däremot öka den alveolära ventilationen
 • börja med vattentryck 2,5-5 cm, öka till 10 cm vb
Respirator
 • om kvarstående hypoxi (< 90%) trots CPAP med 5-20 cm vatten och FiO2 på 0,5
 • överväg redan från början hos pat med snabb, kippande andning och interkostala eller jugulumindragningar
 • CAVE: undvik om möjligt respiratorbehandling om lungabscess, har ökad risk för pneumothorax

Behandlingssvikt

 • om utebliven förbättring efter 48-72 h
 • omvärdera diagnos: lungemboli, hjärtsvikt, malignitet, inflammatoriskt/reumatiskt
 • komplikationer (pleuravätska, empyem, lungabscess, ARDS, metastatisk infektion/endokardit, nosokomial ny infektion, trombos)
 • oväntat agens (pneumocystis, tbc), resistent agens, dubbelinfektion, inadekvat antibiotikaval
 • långsamt behandlingssvar
 • läkemedelsreaktion
 • dålig peroral läkemedelsabsorption
Handläggning
 • nya prover inkl diff, SR, leverstatus, D-dimer
 • ny rtg pulm, CT-thorax
 • ny mikrobiologisk diagnostik
 • bronkoskopi med BAL/skyddad borste
 • byte/tillägg av ab
 • observera att pneumokockpneumonin kan ha feber 3-4 dgr trots adekvat beh

Pleuravätska och pleuraempyem

 • streptokocker, stafylokocker, gramnegativa tarmbakterier, anaerober dominerar
 • om klar vätska med PH > 7,2, normalt LD och glukos och negativ direktmikroskopi och odling kan pleuradrän ev övervägas i symptomlindrande syfte
 • vätska med pH < 7,2, förhöjt LD, sänkt glukos, pos direktmikroskopi/odling bör ha pleuradrän
 • om grumlig vätska alltid pleuradrän
 • dränet bör spolas regelbundet med koksalt
 • om stopp i dränet ⇒ spola ⇒ fortsatt stopp ⇒ rtg (läge?)
 • kontakt med thoraxkirurg om utebliven förbättring med pleuradrän och antibiotika

Lungabscess

 • relativt ovanligt
 • anaerober, stafylokocker, streptokocker, gramnegativa tarmbakterier
 • förlängd antibiotikabehandling, minst 3 v
 • ev kirurgi
 • ökad för pneumothorax (CAVE respirator)

Uppföljning efter pneumoni

 • tidigast efter 6 v (6-8 v)
 • telkontakt eller åb (mår bra? status, CRP)
 • lungrtg om komplicerad pneumoni, långdraget förlopp, kvarvarande symptom, recidiverande pneumoni, immunosuppression, rökare > 45 åå
 • om kvarvarande symptom och rtg-förändringar ⇒ CT thorax och ev bronkoskopi (DD malignitet, inflammatorisk systemsjukdom, tbc, empyem, lungabscess, lungemboli)
 • ev pneumokock- och influensavaccin
 • kan ta konvalescensserum efter 2-4 v, 6v eller senare om misstänkt Legionella eller Chlamydophila
 • immunbristutredning om flera pneumonier/andra infektioner
 • rökstopp!

Specifika agens vid pneumoni

Pneumokocker

 • vanligast i alla åldersgrupper, ”the old man’s friend”
 • hela året, vanligast under vintern
 • aspleni, hypogammaglobulinemi och nedsatt infektionsförsvar predisponerar
Symptom och fynd
 • plötsligt insjuknande med frossa och hög feber (feber kan saknas hos mycket gamla)
 • därefter hållsmärta och purulent hosta (rostbrunt sputum), ev diarré
 • ökad andningsfrekvens (ofta > 25 /min)
 • dämpning, nedsatt andningsljud eller hårda rassel
 • ibland bronkiellt andningsljud, förstärks när pat talar, tecken på konsolidation
 • 25 % har positiv blododling ⇒ sämre prognos, kan ha diarré, kräkningar, muskel- och ledvärk
 • förtätningar på lungrtg
 • CRP ofta > 100, vita ofta > 15 (svårt sjuka eller etyliker kan initialt ha leukopeni, prognostiskt ogynnsamt)
 • pneumokocker i nasopharynx hos vuxna korrelerar väl
Pneumokockantigen i urin
 • god specificitet (hos barn kan dock även bärarskap av pneumokocker i nasopharynx ge positivt utslag)
 • sensitiviteten är ca 60 % vid pneumoni men ökar vid allvarlig infektion
 • kan inte användas för diagnostik av pneumokock-meningit men man kan göra testet på likvor
 • antigenpositivitet kommer tidigt i sjukdomsförloppet och kan kvarstå flera veckor
 • pneumokockvaccination kan ge falskt positivt test upp till 5 dagar efter vaccinationen
Behandling
 • bensyl-pc 1-3 g x 3 till vuxen räcker om endast pneumoni
 • övergång till PcV 1g x 3 (för låg dos i FASS), 7-10 dgr
 • ca 4-8 % är resistenta eller nedsatt känsliga mot pc i Sverige
 • kort behandlingsduration + hög dos bäst för att undvika penicillinresistenta pnc
 • amoxicillin 1 g x 3 om pnc med nedsatt penicillinkänslighet
 • kan ha kvarstående feber ett par dagar trots adekvat behandling
 • invasiv pneumokocksjukdom är anmälningspliktig
 • pnc med nedsatt känslighet för pc klassas som allmänfarlig sjukdom, skall smittskyddsanmälas

Pneumokockvaccin

 • skall ej ges direkt efter pneumoni
Indikation
 • splenektomerade
 • aspleni
 • skallbasfrakturer eller frakturer i ansiktsskelettet (meningit)
 • till vissa tumörer
 • immunkompetenta med ökad risk för pneumokocksjukdom (> 65 år, sjukhemsvård, aspirationstendens, kronisk lungsjukdom, kronisk leversjukdom, instabil diabetes mellitus)
Pneumovax®
 • kapselvaccin (polysackaridantigen ⇒ barn < 2 år mkt dåligt svar)
 • 23 av 90 serotyper
 • 90 % skydd mot invasiva typer
 • till de med ökad risk och de över 65 år
 • varar 5-10 år (polysackarid), en revaccination kan övervägas efter 5 år
Prevenar®
 • 7 serotyper, anpassat till barn
 • polysackariden konjugerad med protein (konjugatvaccin, dyrt)
 • 90 % skydd mot invasiv sjukdom

Haemophilus

 • 5-10 %
 • vuxna KOL-patienter, tidigare lungsjuka, barn under 2 år
 • aspleni eller hypogammaglobulinemi ökar risken
 • Hib: ofta först några dagars öli (ibland med samtidig konjunktivit), därefter plötslig debut av hög feber och frossa
 • KOL-patienter får successivt ökande hosta, purulenta sputa och måttlig feber
 • blododling säkrast, invasiv H.i. är anmälningspliktig
 • amoxicillin 0,5 g x 3 alt doxycyklin
Betalaktamasproducerande Haemophilus (ca 10%)
 • okänsliga för pc och ampicillin
 • ge amoxicillin + klavulansyra (Spektramox ®)

S. aureus

 • ovanligt, hög mortalitet
 • äldre, nedgångna patienter, komplikation till virusinfektion (tex influensa) eller iv missbrukare med spridning från endokardit
 • ofta PVL-producerande stammar
 • iv cefotaxim eller kloxacillin, ev Dalacin-tillägg om PVL-positiv stam (kommer åt abscesser)
 • po Heracillin ®
 • totalt 14-21 dgr

Klebsiella spp

 • ovanligt
 • äldre, nedgångna, IVA

Mycoplasma

 • äldre barn och yngre vuxna, 15-45 år, 5-10 % av pneumonierna
 • barn 3-10 år får ofta öli-symptom av mycoplasma och för sedan smittan vidare till äldre barn och vuxna som får pneumoni och bronkit
 • inkub 2-3 v, person till person - smitta, ofta regional epidemi
Symptom och fynd
 • insjuknar med långvarig torrhosta, huvudvärk, trötthet
 • öli-symptom med torrhosta i omgivningen
 • svårauskulterad, hör sällan ngt
 • rtg visar glesa, spridda men utbredda förändringar, typiskt bilateralt, interstitiellt, stråkigt
 • ofta hög SR
 • PCR (svalgsekret) bäst metod
 • köldagglutination, serologi
Behandling
 • makrolid (Ery-max ®, kan få ont i magen) 9-10 dgr eller doxycyklin 9 dgr (2+1+1…, diarré)
 • ingen uppföljning, info om långdraget förlopp
 • ger sällsynt encefalit hos tonåringar samt köldhemolys

Chlamydophila pneumoniae

 • kan ge öli, bronkit, pneumoni, ”TWAR”
 • ovanligt hos barn
 • ofta regional epidemi, tex värnpliktiga
 • inkub ca 3 v
 • bifasiskt förlopp över flera veckor
 • faryngit med måttlig feber och heshet, svalgsmärtor ⇒ förbättring under 1 v ⇒ tilltagande hosta och feber
 • ev sinuit, opåverkad patient
 • hög SR, alveolära infiltrat på rtg
 • serologi (pos efter 6 v)
 • beh som Mycoplasma men i 14 dgr

Chlamydophila psittaci

 • ornitos, psittakos, papegojsjuka
 • ovanligt hos barn
 • zoonos, fågelkontakt (vilda eller burfåglar, tex i zooaffär), människor för ej vidare till andra människor
 • inkub 5-15 dgr
 • plötslig frossa och hög feber, torrhosta, ofta svår huvudvärk
 • allmänpåverkan, relativ bradykardi
 • serologi (pos efter 6 v)
 • doxyferm i 10-14 dgr
 • anmälningspliktig, smittspårning

Legionella pneumophila

 • exposition för aerosol (luftkonditionering, bubbelbadkar, hotell, sjukhus) vid för dålig upphettning av varmvattnet
 • ökad risk vid immunosuppression
 • äldre pat med kronisk sjukdom blir sämre
 • inkub 2-10 dgr, snabbt insjuknande
 • ofta bara hög feber, ev frossa
 • magsmärtor, diarré, huvudvärk
 • hosta och ev hållsmärtor efter något dygn
 • konfusion kan tillstöta
 • allmänpåverkan, relativ bradykardi (intracellulär bakterie)
 • ASAT, ALAT, krea förhöjda, hyponatremi
 • mikroskopisk hematuri
 • alveolära infiltrat på rtg pulm
 • odling (ange frågeställning på remissen) och PCR på sputum/bronchialsekret är bästa metod
 • legionellaantigen i urin, se nedan
 • serologi finns, antikroppsstegringen efter 6 v
 • moxifloxacin (Avelox ®) 400 mg x 1 eller levofloxacin (Tavanic ®) 750 mg x 1 eller 500 mg x 2 i 10 dgr
 • i andra hand azitromycin 500 mg x 1 intialt
 • anmälningspliktig, smittspårning
Legionellaantigen i urin
 • ca 88-100 % sensitivitet (varierar med infektionens allvarlighetsgrad)
 • högst specificitet för Legionella pneumophila serogrupp I (ca 70 % av legionellainfektionerna)
 • ibland positivt redan tre dagar efter insjuknandet, men störst känslighet efter 10-12 dagar, upprepa testet vid stark misstanke
 • kan kvarstå som positivt upp till ett år efter infektion

Viruspneumoni

 • influensa A och B (kan snabbt ge ARDS, kan ha CRP > 100), parainfluensa, RSV, adenovirus (yngre vuxna, värnpliktiga)
 • vid vattkoppor (VZ) kan lungrtg visa interstitiella infiltrat som vid pneumonit trots avsaknad av symptom; vuxna (ffa rökare) kan få ilsken pneumoni med andningsinsuff
 • risk för sekundära bakteriella pneumonier
 • bilaterala rtg-förändringar

SARS

 • coronavirus
 • direktkontakt och droppsmitta
 • hastigt påkommande hög feber, ofta frysningar och frossa + vistelse inom 10 dgr före insjuknandet i ett av WHO definierat aktuellt område alt. nära kontakt med SARS-fall inom 10 dgr före insjuknandet
 • anmälningspliktig samhällsfarlig sjukdom

Aspirationspneumoni

 • intox, medvetslöshet, pareser, sövning i narkos predisponerar
 • oftast posteriora segmentet i hö ovanlob och de apikala segmenten av underloberna
 • anaerober eller blandflora med anaerober dominerar; även stafylokocker och gramnegativa
 • anaerober ovan diafragma är oftast pc-känsliga
 • stinkande upphostning om abscess
 • kronisk anaerobinfektion kan ge avmagring, och nattsvettningar
 • misstänk pleuraempyem om kvarstående feber trots adekvat behandling, perkutorisk dämpning och hållsmärtor ⇒ ev dränering
 • vid abscesser skall munhålefloran täckas in ⇒ bensyl-pc, klindamycin

Nosokomial pneumoni

 • tidigast 48 timmar efter inläggning på sjukhus alt sjukhusvistelse under de senaste 14 dagarna
 • S. aureus, gramnegativa aeroba tarmbakterier (Pseudomonas, Klebsiella), pneumokocker, Haemophilus, Legionella, Mycoplasma, virus mm
 • feber, purulent luftvägssekret, leukocytos och nytillkomna infiltrat på lungrtg
 • DD: lungemboli, atelektas, aspiration med kemisk pneumonit, ARDS
 • kontakta infektion

Behandling

 • Claforan ® (cefotaxim, lite bättre på g-) /Zinacef ® (cefuroxim, lite bättre på g+) på vårdavdelning; missar Pseudomonas

Alternativ (tex på IVA):

Fortum ® (ceftazidim)
 • tar ej stafylokocker, enterokocker men tar Pseudomonas
Tienam ® (imipenem)
 • tar även enterokocker och stafylokocker
 • kramper
Meronem ® (meropenem)
 • andrahandsval
Tazocin ® (piperacillin-tazobactam)
Aminoglykosid eller kinolon som tillägg

Ventilator-associerad pneumoni, VAP

 • nosokomial pneumoni som debuterar under respiratorvård
 • intubation ökar risken 6-20 ggr på IVA, högst risk första dygnen, sämre renhållning av nedre luftvägar, tuben retar till ökad mucusproduktion, försämrad cilietransport pga sederande farmaka, passiv regurgitation från magsäcken, kolonisation av gramnegativer i oropharynx
 • hög mortalitet, 30-70 %

Etiologi

 • polymikrobiellt
 • aeroba gramnegativer (Pseudomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae, Haemophilus influenzae, Acinetobacter)
 • grampositiva kocker (S. aureus, streptokocker, pneumokocker)

Early onset VAP

 • debuterar inom 4 dygn efter inläggning på sjukhus
 • samhällsförvärvade bakterier, Haemophilus, S. aureus, pnc m.m.

Late onset VAP

 • debuterar efter 5 eller fler dygns sjukhusvård
 • mer resistenta agens

Diagnostik

 • rel svår diagnos, kliniska kriterier ej bra, tänk på diffdiagnoser såsom lungemboli, ARDS, atelektas, aspiration, toxisk läkemedelsreaktion, uremi
 • misstänkt VAP vid nytillkommet eller progredierande lunginfiltrat på rtg pulm samt minst 2 av:
   • feber
   • leukocytos
   • purulent luftvägssekret
 • odla från blod, NPH, trakealaspirat/sputum; odling från blod och pleura är sällan positiva
 • bronkoskopi, BAL/skyddad borste är säkraste metoden (så länge pat ej står på ab)
  växt av > 104 CFU/ml vid BAL eller > 103 CFU/ml vid skyddad borste bedöms som signifikant
 • VAP mindre sannolikt om neg odling från nedre luftvägar (sekret) om pat ej nyligen påbörjat/modifierat antibiotikabehandling
 • fynd av enterokocker eller KNS i luftvägssekret skall som regel inte behandlas
 • fynd av Candida i luftvägssekret hos immunkompetenta behöver inte behandlas (kolonisation)

Behandling

 • tidig behandling minskar dödligheten markant!
Early onset VAP (< 5 dgr)
 • cefotaxim
 • vid allvarlig pc-allergi klindamycin + ciprofloxacin
Late onset VAP (≥ 5 dgr), svårt sjuk patient
 • ceftazidim/karbapenem/piperacillin-tazobactam i kombination med kinolon (cip bättre på Pseudomonas, moxi bäst på S. aureus och levo mitt emellan) eller aminoglykosi
 • om Pseudomonas kan man överväga dubbelbehandling tills resistensbesked föreligger, men det finns ingen evidens!
 • vid allvarlig pc-allergi klindamycin + ciprofloxacin
Late onset VAP (≥ 5 dgr), mindre svårt sjuk
 • cefazidim
 • tillägg av linezolid vid misstänkt MRSA
 • tillägg av kinolon/makrolid om misstänkt Legionella
 • om Pseudomonas kan man överväga dubbelbehandling tills resistensbesked föreligger, men det finns ingen evidens!
Behandlingstid
 • 8 dgr standard
 • 3 dgr om låg misstanke och negativa odlingar
 • 15 dgr om Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, Stenotrophomonas
 • minst 10 dgr om MRSA, Legionella

Profylax

 • kortast möjliga tid i respirator
 • undvik nasotrakeal intubation
 • vård i halvsittande position
 • hygienrutiner!

Pneumoni vid nedsatt immunförsvar

Etiologi

Bakterier
 • Haemophilus, Moraxella, stafylokocker, enterobacteriaceae, pseudomonas, tbc, atypiska mykobakterier
 • hypogammaglobulinemi, aspleni, immunosuppression ökar risk för allvarlig pneumokockpneumoni
Svamp
 • Candida, pneumocystis, aspergillos
Virus
 • herpesvirus (simplex, CMV, varicella, EBV) kan ge lunginfiltrat, mkt allvarligt ⇒ aciclovir
 • RSV, adenovirus, influensa

Diagnostik

 • viktigt, förutom blododling:
 • invasiv (bronkoskopi, BAL)
 • antigen i urin
 • serologi (tar tid, kan påverkas av immunosuppressionen)
 • PCR (tbc, PCP, Legionella, Mycoplasma, herpes, influensa)

Pneumocystis jiroveci

 • hette tidigare P. carinii
 • är en strikt extracellulär svamp (klassificerades tidigare som protozo)
 • nästan enbart hos pat med allvarliga T-cellsdefekter (vid HIV ökad risk när CD4+ < 200, cancerpat har oftast CD4+ < 300)
 • andra riskfaktorer är låga lymfocyter, barn med ALL, vuxna med ALL, KLL eller lymfom, benmärgs- eller organtransplantation (dock ej njurtransplantation), långvarig och hög steroidbehandling, beh med immunsuppression
 • inflammation leder till successivt försämrat gasutbyte och progredierande respiratorisk insufficiens
 • troligen nysmitta
 • kolonisation förekommer

Symptom och diagnostik

 • tilltagande dyspné och torrhosta samt låggradig feber under dagar till veckor hos HIV-pat
 • snabbare symptomprogress hos cancerpatient
 • mer uttalade symptom om man haft pneumocystis tidigare
 • saturation sjunker 10 % när pat går i trappa
 • pneumothorax ej ovanligt
 • stigande LD
 • lungrtg ofta med bilaterala, hilusnära interstitiella infiltrat, kan dock vara negativ initialt, HRCT bättre (ground glass)
 • IF (immunfluorescens) på BAL eller inducerat sputum (lägre sensitivitet) för diagnos, kan påvisa cystor eller trofozoiter (de senare alltid kliniskt relevanta)
 • IF sämre sensitivitet hos icke-HIV-patienter
 • diagnostisk bronkoskopi kan göras flera dagar efter behandlingsstart
 • pos PCR kan tyda på asymptomatisk kolonisation, neg PCR på BAL har högt prediktivt värde

Behandling

 • startas oftast på klinisk misstanke
 • trimetoprim 15-20 mg/kg/dygn + sulfametoxazol 75-100 mg/kg/dag per os (sic!) uppdelat på 2-3 doser alternativt 2 x 3 po av Bactrim forte ® eller Eusaprim forte ®, dosen halveras efter terapisvar, beh tid 2-3 veckor
 • njurfunktion!
 • koncentrationsbestämning möjlig
 • vid andningspåverkan Prednisolon 40 mg x 2 x V + 40 mg x1 x V + 20 mg x 1 x I
 • alternativ beh vid svår PJP är pentamidin (Pentacarinat ®) iv/inhal i 3 veckor
 • alternativ behandling vid mild-medelsvår PJP är
  • Dapson ® (lic) + Trimetoprim ®
  • Primaquine ® (lic) + Dalacin ®
  • atovaquon (Wellvone ®, lic)
  • trimextrat (Neutrexin ®) iv + samtidigt folinsyra (Leucovorin ® po)
 • HIV-behandling vb
 • utan adekvat behandling är mortaliteten närmare 100 %!

Profylax

 • minst 6 mån till alla organtransplanterade patienter samt till dem som får allogen stamcellstransplantation
 • bör ges till pat vid autolog stamcellstransplantation, ALL, lymfoproliferativa sjukdomar (inkl KLL och myelom) efter T-cellssupprimerande behandling (fludarabin, alemtuzumab (MabCampath ®) eller högdos steroider
 • barn med primär immundefekt med defekt T-cellsfunktion (skall även ha profylax mot Candida)
 • sekundär profylax ges i minst 6 mån efter genomgången PCP-infektion
 • vid HIV om lågt CD4-tal
 • Bactrim forte ® 3 ggr/v förstahandsval
 • Pentamidin-inhalation (Pentacarinat ®) 300 mg 1 gång/mån
 • Dapson ® ensamt eller i komb med pyrimethamin eller leukovorin
 • Wellvone ® 1500 mg 1
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2013-04-24
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina