Startsidan 
Start

Influensa

Bakgrund

 • RNA-virus, orthomyxovirus
 • två ytantigen, hemagluttinin (H) som binder virus till receptorer på cellytan samt neuraminidas (N) som frisätter nybildade viruspartiklar
 • 16H, 9N
 • antigenic drift (punktmutationer) ger nya stammar, gamla ak skyddar sämre
 • antigenic shift vid rekombination av RNA från flera stammar (även från andra djurs influensor) ⇒ helt ny ytstruktur ⇒ gamla ak saknar helt effekt
 • H1N1 (Spanska sjukan 1918), H2N2 (Asiaten 1957) och H3N2 (HongKong 1968) har gett upphov till pandemier
 • Influensa A epidemier, pandemier, förändring av hemagluttinin och neuraminidas
 • Influensa B liknar A, men endast små antigena förändringar, finns endast hos människa
 • Influensa C ger lindrig öli
 • virus förekommer endast under epidemitid samt enstaka v före och efter (totalt ca 10 v/år)
 • 50 % av dödsfallen beror på sekundär pneumoni

Symptom

 • cytokinproduktion ger influensasymptom
 • inkubationstid 1-3 dygn
 • snabbt insjuknande med frysningar och feber upp till 39-40º
 • huvudvärk, svår muskelvärk !
 • påverkat AT
 • samtidigt eller ngt senare hård torrhosta med retrosternal brännande smärta
 • senare heshet
 • halsont och snuva vanligt
 • ev gastrointestinala spt
 • feber och hosta har högst prediktivt värde!
 • bättre efter 3-5 dgr, febern kan kvarstå i en vecka
 • postinfektiös asteni inte ovanligt
 • äldre kan ha okarakteristiskt insjuknande, tex feber och förvirring
 • hos barn dominerar spt från övre luftvägar, kan ha gastrointestinala symptom, feberkramper
 • enstaka pat får snabbt progredierande viruspneumonit
 • sekundära bakteriella pneumonier ganska vanligt (efter förbättring stigande feber och produktiv hosta, ev hållsmärta), drabbar ssk pat med underliggande hjärt- o/e lungsjukdom och äldre

Varningssignaler för svår sjukdom

 • patienter med allvarligt sjukdomsförlopp försämras ofta först på 4-5:e sjukdomsdagen
 • hög feber som kvarstår mer än tre dygn
 • andnöd, förhöjd andningsfrekvens (vuxna > 30/min)
 • blodig eller färgad upphostning
 • frekventa kräkningar och svårighet att få i sig vätska
 • tecken på uttorkning (muntorrhet, liten urinmängd)
 • förvirring (nytillkommen desorinetering/sänkt medvetandegrad)
 • krampanfall
 • lågt blodtryck (systoliskt < 90 o/e diastoliskt < 60)
 • cyanos
 • bröstsmärtor
 • hos barn: snabb andning, slöhet, liten eller ingen lust att leka

Diagnostik

 • CRP oftast < 100
 • ibland leukopeni
 • snabbtest (immunflourescens eller antigentest på nasofarynxsekret), dock ganska dålig sensitivitet
 • PCR på nasofarynxsekret har högre sensitivitet, men även använda svalg-eller bronksköljvätska, trakealsekret
 • (serologi av epidemiologiska skäl)
 • provtagning bör göras på indexfall, vid atypisk sjukdom, vid inläggning på sjukhus, hos svårt sjuka, hos riskgrupper

Smittspridning och hygienrutiner vid sjukhusvård

 • virus mycket smittsamt
 • droppsmitta, når oftast max 1-2 m från patienten
 • ibland kontaktsmitta (överlever på ytor och textilier i upp till 48 h)
 • luftburen smitta kan förekomma
 • virusutsöndring störst 1 dygn före till 2 dygn efter insjuknandet men avtar snabbt, dock längre duration hos immunsupprimerade och barn
 • hos immunfriska samvarierar mängden utsöndrat virus med febern
 • en influensainfekterad vuxen räknas som smittsam dagen före symptomdebut till fem dagar efter symptomdebut
 • basala hygienrutiner, god "hostetikett", engångsnäsdukar, desinfektera händer
 • pat med misstänkt influensa bör vårdas på enkelrum med stängd dörr, kohortvård kan tillämpas vid brist på enkelrum
 • akut influensasjuka pat bör ej erbjudas andningsgymnastik eller blåsning i vattenflaska med slang (alternativ finns) pga risken för smitta
 • vid misstanke om eller säkerställd influensa av ny högpatogen stam används visir eller skyddsglasögon vid all närkontakt inom 1 meter
Andningsskydd (FFP3 eller FFP2)
 • kan skydda mot droppsmitta men ej mot luftburen smitta
 • bör användas de fem första dagarna efter insjuknandet vid tex sputumprovtagning, bronkoskopi, intubation, sugning av luftvägar, extubation, kohortvård av hostande influensapatienter, inhalationsbehandling, ambulanstransport av hostande influensapat

Antiviral behandling

 • sjukdomsduration kan begränsas en till tre dagar, minskad risk för komplikationer
 • behandling så tidigt som möjligt, senast inom två dygn (48h) efter symptomdebut(har endast effekt på virusreplikation)
 • behandling kan sättas in senare i förloppet hos immunsupprimerade eller IVA-vårdade patienter
Överväg till riskgrupper (vuxna och barn > 1 år)
 • kronisk hjärt-lungsjukdom
 • immunsupprimerade
 • metabola sjukdomar ex instabil diabetes
 • gravida
 • personer > 65 år
Pat utanför riskgrupp men allvarliga symptom inom 48 h
 • svår influensa med hög feber och påverkat allmäntillstånd
 • sjukhusvård

Förstahandsval antiviral terapi

Oseltamivir po (Tamiflu ®)
 • neuraminidashämmare
 • kapsel eller oral suspension
 • 75 mg x 2 i fem dagar till vuxna
 • dosering efter kroppsvikt till barn > 1 år
 • dosjustering vid kreastegring
 • biverkningar i from av illamående, kräkning, huvudvärk
 • resistens sällsynt hos vuxna, något vanligare hos barn
Zanamivir inhal (Relenza ®)
 • neuraminidashämmare
 • två inhalationer två ggr dagligen i 5 dagar vid behandling
 • två inhal en gång dagligen vid profylax
 • kanske bättre vid influensa B
 • från 5 års ålder
 • kan sällsynt ge bronkospasm o/e nedsatt lungfunktion
 • pat med astma o/e KOL skall erhålla bronkdilatatntia före inahaltion
 • använd ej om svår astma
 • resistens förekommer ej hos immunkompetenta

Andrahandsval antiviral behandling

Amantadin (Symmetrel ®) 100mg
 • licenspreprat kapsel Symmetrel 10mg eller kapsel Amantadin 50 mg (ex tempore)
 • 100 mg x 2 till vuxna, 50 mg x 2 om > 65 år
 • blockerar en jonkanal
 • endast verksamt mot influensa A
 • från 10 års ålder
 • mycket biverkningar och många kontraindikationer
 • resistens är vanligt, vid behandling 30 %
 • ingen korsresistens med neuraminidashämmare
 • interaktionsrisk!

Antiviral behandling till gravida

 • gravid med andra riskfaktorer rekommenderas behandling oavsett trimester, i första hand med Tamiflu®
 • gravid utan andra riskfaktorer beh endast endast i andra och tredje trimestern (Tamiflu®) , möjligen Relenza® i första trimestern
 • vid allvarlig sjukdom ges Tamiflu® oavsett graviditetslängd
 • både Relenza® och Tamiflu® kan användas vid amning
 • postexpositionsprofylax rekommenderas oavsett graviditeslängd om andra riskfaktorer föreligger, Relenza® i första trimestern, Relenza® eller Tamiflu® under senare delen
 • om riskfaktorer saknas rek inte pofylax under första trimestern, däremot kan Relenza® eller Tamiflu® övervägas senare i graviditeten

Antiviral profylax mot säsongsinfluensa

 • viktigast är årlig vaccination!
 • handhygien, undvika närkontakt med influensasjuka
 • antiviral profylax ges till riskgrupper (ej hunnit vaccinera sig, om influensasmitta i hushållet, ev om verifierat utbrott på särskilt boende eller sjukhus, om risk för sekundärsmitta på sjukhus)
 • i första hand oseltamivir (Tamiflu®) eller zanamivir (Relenza®)
 • i andra hand amantadin som dock saknar effekt mot influensa B, kan ge CNS-biverkningar och dessutom finns risk för resistensutveckling om medlet även används för behandling

Influensavaccin

 • splitvaccin och subunitvaccin (renare)
 • säsongsinfluensavaccin är inaktiverat trivalent vaccin, innehåller 2 influensa A-stammar och en influensa B-stam, WHO väljer varje år
 • dåligt skydd om fel stam ⇒ nytt vaccin varje år
 • tar upp till två veckor att utveckla skydd efter vaccination
 • 70% skydd mot dödlig influensa, 50% skydd mot luftvägsinfektion eller pneumoni under influensatid, minskar även behovet av sjukhusvård
 • skyddseffekt kvarstår ca 1 år
 • Optaflu® framställt i cellkultur, kan användas till äggallergiker, är inaktiverat och trivalent, finns ej i Sverige
 • FluMist® levande vaccin, administreras intranasalt, endast i USA, för pat mellan och 2-49 år

Pandemivaccin

 • monovalent A(H1N1)
 • Celvapan® produceras i veroceller
 • Pandemrix® (som använts i Sverige) tillverkas i hönsägg och innehåller immunsimulerande adjuvans i form av skvalen, E-vitamin och polysorbat
 • levande vaccin (tex MPR, gula febern), bör ges 4 v före eller efter Pandemrix ® för att undvika påverkan på immunsvaren
 • ökad risk för narkolepsi?

Vaccin mot säsongsinfluensa 2010-2011

Trivalent
 • influensa A/California (H1N1-likt)
 • influensa A/Perth (H3N2-likt), skyddar även mot det virus som under hösten 2010 cirkulerat i Mexiko och Kina
 • influensa B/Brisbane (2008-likt)
 • inget adjuvans eller konserveringsmedel
Preparat
 • Fluarix ®
 • Influvac ®
 • Vaccin mot influensa ®
 • Vaxigrip ®
Riskgrupper, rekommenderas vaccination
 • personer > 65 år
 • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom, samt vissa andra kroniska sjukdomar (tex instabil diabetes, astma)
 • extrem fetma (ssk om BMI > 40)
 • gravt nedsatt infektionsförsvar av sjukdom eller medicinering
 • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • barn med flerfunktionshinder
 • gravida kvinnnor som inte tidigare vaccinerats mot A(H1N1)
 • individuellt ställningstagande till utlandsresenärer
Dosering
 • specialistbedömning för immunsupprimerade, övriga får en dos
 • speciellt schema för barn < 13 år
Biverkningar
 • förmodligen mildare än pandemivaccinet
Kontraindikationer
 • uttalad äggallergi
 • överkänslighet (anafylaxi) för ingående substanser
 • personer som är uttalat allergiska bör bedömas av allergikunnig läkare innan vaccination ges
 • autoimmun sjukdom utgör inte kontraindikation men vaccinationer bör undvikas vid akut skov

Svininfluensa, A/H1N1

 • pandemi 2009-2010, påverkade yngre personer i större utsträckning än säsongsinfluensa
 • gravida, även de som är i övrigt friska, löper ökad risk för komplikationer om de drabbas av A(H1N1), ffa under 2:a och 3:e trimestern
 • neuraminidashämmare fungerar, men inte amantadin
 • viss risk för smitta i samband med behandling med zanamivir
 • antiviral behandling om svår influensasjukdom, och riskgrupper
 • oseltamivir kan ges till barn under 1 års ålder vid pandemi
 • ammande och gravida kan i en pandemisituation använda både oseltamivir och zanamivir
 • anmälningsplikt för sjukhusvårdade fall

Fågelinfluensa, aviär influensa

 • H5N1 (men andra typer finns)
 • högpatogen stam som cirkulerar hos tama och vilda fåglar i SOAsien och Afrika
 • enstaka tamfågelutbrott i Europa
 • mer än 300 humanfall, unga patienter, dödlighet ca 60 %
 • mutation som gör att virus kan använda influensareceptorn i övre luftvägarna, kan dock ännu inte spridas luftburet mellan människor
 • 3 (1-8) dagars inkubationstid
 • tidigt i förloppet låg virusmängd i näsa och svalg, gör PCR
 • subtypning av influensa A obligat om fågelinfluensa misstänks
 • oseltamivir i första hand som profylax och behandling
 • behandling kan sättas in även i sent skede eftersom virusreplikation pågår upp till 17 dagar efter symptomdebut
 • zanamivir används om misstänktoseltamivirresistens
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2011-03-22
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina