Startsidan 
Start

Bakteriell meningit (purulent)

Etiologi

Nyfödda
 • GBS
 • ev E. coli, Listeria
Barn
 • pneumokocker vanligast
 • Hib (numera sällsynt pga vaccination)
 • meningokocker
7-30 år
 • pneumokocker
 • meningokocker
30-70 år
 • pneumokocker
70 år
 • E. coli
 • Listeria
 • Haemophilus mfl
Immunsupprimerade
 • Listeria
 • pneumokocker
 • meningokocker
 • aeroba gramnegativa
Basal skallfraktur
 • pneumokocker
 • Hi
 • GAS
Post neurokirurgiskt
 • S. aureus
 • KNS
 • aeroba gramnegativa
CSF-shuntar
 • KNS
 • S. aureus
 • aeroba gramnegativa

Symptom

 • tidigare friskt barn, ungdom, äldre som plötsligt får feber, huvudvärk och nackstyvhet (reflektorisk rörelseinskränkning vid böjning framåt av nacken)
 • ibland föregånget av luftvägssymptom
 • fotofobi, illamående, kräkning, ryggsmärtor
 • men feber och nackstyvhet kan saknas...
 • 95 % har två av: feber, nackstyvhet, grumlat medvetande eller huvudvärk
 • 10-25 % presenteras som septisk chock
 • ökat ICP ⇒ hyperventilation ⇒ irritabilitet, agitation, motorisk oro, förvirring
 • progression: påverkat AT ⇒ konfusion ⇒ delirium ⇒ svårväckt ⇒ medvetandesänkning ⇒ coma
 • vid medvetandesänkning dålig prognos
 • petekier (meningokocker (endotoxin), enstaka Haemophilus, aldrig av virus)
 • kranialnervsbortfall (abducenspares, occulomotoriuspares) kommer sent
 • ep-anfall
 • chock med DIC, W-F (se nedan)
 • notera tidpunkt för status i journal samt medvetandegrad, pupiller, ögonrörelser och grov kraft i extremiteter
Waterhouse-Friedrichsen-syndrom
 • meningokocker, gonokocker, pneumokocker, stafylokocker
 • sepsis, hypotension, chock, DIC med purpura
 • binjuresvikt pga massiv bilateral binjureblödning

Diffdiagnoser

 • viral meningit
 • encefalit
 • tuberkulös meningit
 • hjärnabscess (CAVE LP), ofta långsamt insjuknande, fokalneurologiska symptom
 • MIDAS och HUSK vid medvetandesänkning
 • subarachnoidalblödning: kraftig huvudvärk, meningism, blodfärgad eller xantokrom likvor
 • stroke hos äldre

Handläggning

Urakut! Diagnostik och övrig handläggning får inte fördröja adekvat behandling!
Kontakta infektionsjour
 • om patienten är > 60 min från närmaste sjukhus tas en blododling och därefter gives första antibiotikadosen samt steroider innan pat skickas iväg
Om misstanke om ökat ICP ⇒ CT (OBS! ab måste ges innan!)
 • CT kan dock inte utesluta högt ICP akut (se nedan)
Blododling + odling från infektionsfokus, NPH, svalg ⇒ insättning av antibiotika
 • blododling pos i 80 %
 • listeria, borrelia, tbc i princip alltid negativ likvorodling
 • fråga efter meningokocker i nasopharynxodling/svalgodling, ev odling på mellanöresekret

Lumbalpunktion

 • oftalmoskopi rekommenderas inte, hinner sällan utveckla ödem, dilatera absolut inte pupillerna (kan då ej monitorera pat)
 • titta helst i ögonbottnar före LP:n om medvetandesänkt patient (hinner dock sällan utveckla ödem)
 • 0,9 mm nål (vuxna), tunnare om barn eller RLS > 3
 • ev tryckmätning med stigrör, < 20 cm vatten normalt hos vuxna

Liten men inte försumbar risk för inklämning, diskutera med neurokirurg!
 •     yngre påverkad patient känsligare än andra
 •     medvetslösa pat
 •     fokala symptom
 •     kramper
 •     snabb försämring, medvetandepåverkan
 •     kraftig psykomotorisk oro
 •     koagulopati
 •     septisk chock (stabilisera pat först)

Kontraindikationer för LP (inklämningsrisk)

 • medvetandesänkning, RLS ≥ 4
 • snabbt sjunkande medvetandegrad (RLS 2-3) eller kraftig psykomotorisk oro
 • fokala eller generella epileptiska kramper senaste 1-2 h
 • hemipares (oavsett vakenhetsgrad)
 • andra centralnervösa fokalsymptom och lång duration (>3 dygn) eller atypisk anamnes
 • ökad blödningsbenägenhet (INR ≥ 1,6, trombocyter < 30 x 109 – misstänk det senare om petekier; hemofili), LP kan göras när blödningsbenägenheten åtgärdats
 • papillödem
 • infektion, tatuering vid stickstället
Äldre medvetslösa patienter (> 60 år) kan initialt lumberas om insjuknandet är akut med feber och inte något av följande föreligger
 • ögonmuskelpares
 • ljusstela pupiller
 • staspapill/papillödem
 • patologiskt böj/sträckmönster
 • generella kramper
 • stigande blodtryck kompenserat med bradykardi (tecken på kraftig intrakraniell tryckstegring)

Rör 1 för direktmik, odling, ev PCR, antigenpåvisning (minst 2 ml)

 • förvaras i rumstemp (meningokocker mfl är termolabila), till baktlab
 • spruta likvor direkt i aerob blododlingsflaska om lång transporttid, om baktlab har stängt eller om antibiotika givits före LP
 • om ab givits före LP är direktmikroskopi och PCR viktigare än odling
 • likvor steril efter 8 h, 73 % fortfarande positiva efter 4 h

Rör 2 till kylskåp/frysning (minst 2 ml)

 • förvaras initialt i kylskåp för senare analyser, till baktlab
 • antigendetektion finns för meningokocker, pneumokocker, Hi, GBS men inte för Listeria
 • virus-PCR
 • 16S RNA-PCR för påvisning av bakteriellt DNA finns för meningokocker, pneumokocker, Hi, GBS mfl, även bra på långsamväxande och svårodlade bakterier, tex tbc, hudkontamination ger falskt pos resultat
 • borrelia-serologi (tag samtidigt serumprov)

Rör 3 för celltal, poly/mono, laktat, protein/albumin, glukos (minst 0,5 ml)

 • till klinkem
 • OBS! maskinell diffräkning kan ge felaktig fördelning med för mycket monocyter!

Fynd i likvor vid bakteriell meningit

 • purulent utseende
 • 500-flera tusen celler med polynukleär dominans (OBS! många serösa meningiter kan initialt ha övervikt av poly)
 • lätt ökade monocyter
 • sänkt glukoshalt i likvor, ofta < 2 mmol o/e låg likvor/serum-kvot (<0,4)
 • förhöjt laktat, ofta > 3,5 mmol/l
 • ev ökat protein, ofta > 1 g/l
 • inga erytrocyter, ev bakterier
 • kan påvisa bakt i likvor mha antigentest och PCR även efter det att ab getts
 • OBS! tänk på att en meningit under uppsegling inte behöver ha så påverkade parametrar

Lab

 • CRP i regel kraftigt förhöjt men kan vara lågt initialt om kort anamnes
 • Hb, vita, poly/mono, trc, elstatus
 • laktat
 • APTT, INR
 • blodgas
 • P-glukos 

Behandling

Iv nål, 1000 ml Ringer, syrgas
Steroider
 • hämmar immunreaktionen vid cellsönderfall (kaskadreaktion) efter given ab
 • minskar risken för hörselnedsättning, neurologiska sequelae, sänker mortalitet
 • ges nu till alla vuxna strax innan eller samtidigt som första ab-dos
 • Betapred 0,12 mg/kg x 4 iv i 4 dgr (max 8 mg/dos)
 • sätt ut tidigare om meningokocker eller snabb förbättring
 • en teoretisk nackdel med behandlingen är att man får en snabbare läkning som ger sämre penetration över BBB för betalaktamantibiotika...

Empirisk antibiotikabehandling

 • skall ges snarast möjligt inom 30-60 min vid misstanke!
 • Claforan® 3 g iv x 4 i 7-10 dgr ges under hela behandlingstiden (måste in i likvor vilket blir svårare efter läkning); bättre än Zinacef på barn
 • och Doktacillin ® 3 g x 4 iv
 • alt Meronem 2 g x 3 iv som monoterapi
 • immunsupprimerad patient: meronem alternativt en kombination av ceftazidim + ampicillin + vancomycin (täckning av resistenta g- tarmbakterier, Listeria, och grampositiva bakterier), överväg svamptäckning
 • om misstänkt pneumock med nedsatt pc-känslighet ge standardbehandling + vancomycin + ev rifampicin
 • allvarlig betalaktamallergi (anafylaxi, bronkospasm, Quinkes ödem, mukokutant syndrom): moxifloxacin + vanocmycin + trimsulfa, bedöms Listeria vara mycket osannolikt kan trimsulfa utgå
 • tillägg av vancomycin om shuntar, NK
 • vid känd endokardit och/eller intravenöst missbruk skall S. aureus täckas in
 • CAVE: Ge ej Tienam vid bakteriell meningit med ep, är krampframkallande! bensyl-pc är inte heller bra vid krampbenägenhet
  se nedan för specifik behandling 
  Om RLS ≥ 4, snabbt sjunkande medvetandegrad, kraftig psykomotorisk oro, kramper
  • tecken på förhöjt ICP
  • blododla, ge steroider och antibiotika så snart som möjligt
  • omedelbart till IVA
  • assisterad ventilation och sedering
  • CT hjärna
  • kontakt med neurokirurg
  • ev LP med tunn nål (≤ 0,7 mm) om tillståndet stabiliseras
  Om hemipares, andra fokalsymptom, lång duration (> 3 dygn, atypisk anamnes)
  • sätt in behandling
  • CT hjärna med kontrast
  • LP om fokal expansiv process/hjärnödem ej föreligger
  Kontroller på avdelningen
  • vakenhetsgrad (RLS, GCS)
  • puls
  • blodtryck
  • andningsfrekvens
  • saturation/blodgas
  • initialt vare timme de första 12 h
  Indikation för intensivvård vid bakteriell meningit (tidig kontakt!)
  • psykomotorisk oro/agitation/konfusion
  • RLS ≥ 3 (GCS ≤ 8) eller snabbt sjunkande medvetandegrad
  • progrediernade fokal neurologi
  • generella kramper
  • lumbalt likvortryck > 30-35 cm likvor
  • cirkulatorisk påverkan, hypotension, chock

  På IVA

  • liberal ventilatorbehandling eftersom dessa pat är extra känsliga för hypoxi, normoventilation, pO2 tvåsiffrigt
  • obligatorisk central hemodynamisk monitorering, normovolemi
  • undvik vasokonstriktorer
  • bevara perfusionstryck, ICP-mätning?
  • sänk endast extrema blodtryck om ICP-mätning saknas (>180 mmHg), hjärnan behöver nog bodflödet!
  • NK-kontakt och ställningstagande till intrakraniell tryckmätning
  • NK-krirurgi med dekompression om nödvändigt
  • vätska: undvik hypotona lösningar eller övervätskning, ge kolloider, bevara S-osmolalitet, bevaka S-Na, glukos, normalt s-albumin
  • Hb > 100 mg/l
  • minska metabola krav genom sedering (midazolam, propofol), analgesi (morfin, fentanyl, remifentanyl), normal temperatur
  • andra målvärden än vid sepsis!
  • vid fluktuerande medvetande eller återkommande kramper kontinuerligt EEG
  • handläggning med neurokirurg och infektionsläkare
  • vid hotande inklämning: sövning/intubation, hyperventitlation, osmoterapi med mannitol 200-500 ml snabbt iv (dock stor risk för reboundeffekt), omedelbar transport till neurokirurgisk operation, BRÅTTOM!

  CT

  • 2 % sensitivitet för bakteriell meningit...
  • kan inte utesluta akut cerebral tryckstegring eller risk för inklämning!
  • OBS! bakteriell meningit kan se ut som en subarach på CT
  • gör om misstanke om expansiv process (abscess, tumör) eller entrikulit, subduralt empyem, hydrocefalus, sinus cavernosustrombos (MR-angio), odränerad sinuit eller mastoidit
  • hos immunsupprimerade, efter kramper, efter stabilisering vid medvetslöshet och neurokirurgisk intervention

  Antibiotikadosering till vuxen med normal njurfunktion (iv)

  • penicillin G 3 g x 4
  • ampicillin 3 g x 4
  • cefotaxim 3 g x 4
  • ceftriaxon 2 g 2 (eller 4 g x 1)
  • cefuroxim 3 g x 4
  • ceftazidim 2 g x 3
  • meropenem 2 g x 3
  • vancomycin 1 g x 2
  • kloxacillin 3 g x 4
  • rifampicin 600 mg x 2
  • klormafenikol 1 g x 3
  • trimetoprimsulfa 20 ml x 2

  Uppföljning

  • minst ett åb på infklin efter 1 mån, vb även efter 3-6 mån
  • alltid remiss för audiometri!
  • ev neuropsykiatrisk bedömning, ssk om medvetslöshet eller neurologiska symptom förelegat
  • ställningstagande till körkortsinnehav, ev neurologbedömning
  Utredning
  • om Haemophilus influenzae med otypbar stam (non-B) utreds om bakomliggande immunbrist föreligger
  • komplementbrist kan föreligga om meningokockinfektion
  • om två eller fler episoder med bakteriell meningit skall patienten utredas med avseende på skallbasfraktur (rhinorré, otorré, CT/MR hjärna) samt primär och sekundär immunbrist

  Prognos

  • 10-20% dör
  • sämre prognos om låg medvetandegrad, generella kramper, fokala symptom initialt, hypotension vid inkomst till sjukhus, låga spinal-vita initialt
  • restsymptom hos upp till 50 %
  • huvudvärk och trötthet kan kvarstå i månader
  • även tinnitus, yrsel, balansstörning, hemipares, kranialnervssymptom, cerebral infarkt, hydrocephalus occlusus i efterförloppet
  • mer sequelae med pneumokocker och haemophilus

  Meningokockmeningit

  • Neisseria meningitidis, g- aerob diplokock, polysackaridkapsel ⇒ flera serogrupper (B och C vanligast i Sverige)
  • endotoxinfrisättning vid cellsönderfall (även vid betalaktamab) ⇒ DIC, septisk chock
  • kort inkubationstid, något dygn
  • snabbt insjuknande, inga prodromalsymptom
  • påverkat AT, medvetslöshet
  • hög feber, illamående, kräkningar, huvudvärk
  • nackstyvhet
  • petekier (försvinner ej när man trycker på dem)
  • beh i totalt 7 dgr med bensyl-pc om fullt känslig stam, annars cefotaxim eller ceftriaxon
  • kloramfenikol om allvarlig pc-allergi
  • anmälningspliktig
  • gör komplementanalys i efterförloppet, ssk om pojke

  Profylax

  • omedelbar smittskyddsanmälan och telefonkontakt med smittskyddet!
  • profylax ges snarast till dem under samma tak (familj, daghemsgrupp, logement; sovit i samma hushåll den senaste veckan) samt "kissing contacts"; ciprofloxacin 500 mg x 1 (barn efter vikt) som eradikerar bärarskap (rifampicin 600 mg x 2 i 2 dgr alternativt ceftriaxon 250 mg im/iv om kontraindicerat med ciproxin), gravida kan få ceftriaxon eller PcV 1g x 3 i 7-10 dgr
  • behandlande läkare ansvarar för att informera närkontakter
  • information till alla: sök snabbt om spt, sekundärfall kommer inom 1 v
  • < 10 % i befolkningen är bärare av meningokocker, högst bland tonåringar, utvecklar antikroppar och blir sällan sjuka
  • vaccination mot meningokocker (påverkar ej bärarskap): polysackaridvaccin mot serogrupp A och C eller tetravalent vaccin mot A, C, Y, W135; skyddseffekt efter 7-10 dgr, kvarstår 1-3 år, kortare hos små barn
  • smittskyddsläkare ställer gärna upp och informerar
  Vaccination mot meningokocker
  • aktuellt först då två eller flera sjukdomsfall inträffat av grupp A, C, Y eller W-135
  • mot dessa finns polysackaridvacciner (ej fullgod effekt hos barn under två år)
  • mot grupp C finns dessutom proteinkonjugerat vaccin vilket rekommenderas i första hand, kan ges och har effekt redan vid 2 månaders ålder
  • vaccin saknas för närvarande mot grupp B som är den vanligaste i Sverige...
  • vaccination påbörjas först efter samråd med smittskyddsläkaren
  • skyddseffekten dröjer 7-10 dagar

  Pneumokockmeningit

  • 0-1 år samt vuxna över 40 år, nedgångna, tidigare skalltrauma, aspleni
  • ofta samtidig luftvägsinfektion, pneumoni, sepsis
  • insjuknandet ganska akut (mkt snabbt hos splenektomerade)
  • hög feber, kräkningar, huvudvärk
  • rel snabbt sänkt medvetande, kramper, fokala neurologiska spt
  • beh i 10-14 dgr med bensyl-pc om fullt känslig stam, annars cefotaxim, ceftriaxon och ev vanco
  • beh i 10-14 dgr med bensyl-pc om fullt känslig stam, dosera x 6, annars cefotaxim, ceftriaxon och ev vanco, OBS! cefotaxim har högre bakteriecid effekt i likvor än bensylpc, stå gärna kvar på dettainvasiv pneumokockinfektion är anmälningspliktig
  • hörselskador, neurologiska sequelae rel vanligt

  Haemophilusmeningit

  • barn 0,5 – 7 år som ej vaccinerats, samt hos äldre
  • föregås alltid av sepsis
  • kan ha luftvägsinfektion före, tex otit, pneumoni, sinuit
  • akut insjuknande
  • relativt tidigt tecken på intrakraniell tryckstegring, sänkt medvetande, ev kramper
  • < 5 % har petekier
  • beh i 10 dgr med cefotaxim, ceftriaxon eller ampicillin (om fullt känslig, ca 10 % betalaktamasproducerande)
  • invasiv haemophilus influenzaeinfektion är anmälningspliktig
  • senkomplikationer rel vanligt, ssk hörselskador

  Listeriameningit

  • Listeria monocytogenes, aerob g+ stav, opastöriserade mejeriprodukter
  • nyfödda, äldre, immunosuppression, gravida
  • likvorfynd ofta atypiskt med monocytövervikt
  • generellt resistent mot cefalosporiner, förstahandsval ampicillin, ev aminoglykosid som tillägg
  • trimsulfa vid svår pc-allergi
  • behandlingstid 14-21 dgr
  • anmälningspliktig, smittspårningspliktig

  Tuberkulös meningit

  • subakut insjuknande under 2-8 v med sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, kräkningar
  • huvudvärk, subfebrilitet, gradvis sjunkande medvetandegrad, förvirring, kranialnervspåverkan (oculomotorius)
  • personlighetsförändring framträdande
  • monocytär pleocytos
  • mkt lågt glukos i likvor
  • förhöjt spinal-protein
  • behandla redan vid misstanke!

  Övriga agens

  • GBS behandlas med bensyl-pc (ev ampicillin; vanco om allvarlig pc-allergi) i 14-21 dgr
  • g- tarmbakterier inklusive Pseudomonas beh i 21 dgr med meronem eller ceftazidim, (meronem om ESBL)
  • S. aureus beh i 14-21 dgr med cefuroxim + rifampicin
   

    

  INFEKTION
  -Översikt

  Luftvägsinfektioner
  -Tonsillit
  -Mononukleos
  -Difteri
  -Epiglottit
  -Sinuit
  -Akut mediaotit
  -Pertussis
  -Pneumoni
  -Influensa
  -Akut bronkit
  -Tuberkulos

  Urinvägsinfektioner
  -Definitioner
  -Nedre uvi
  -Febril uvi och akut pyelonefrit
  -Uvi orsakad av candida

  Gastroenteriter och enterokoliter
  -Diarré
  -Salmonellos
  -Shigellos
  -Campylobacter
  -Yersinios
  -Clostridium difficile
  -Kolera
  -ETEC
  -EHEC och HUS
  -Toxinenterit
  -Virusenterit
  -Giardiasis
  -Amöbiasis
  -Kryptosporidios

  CNS-infektioner
  -Likvor normalvärden
  -Bakteriell meningit
  -Serös meningit
  -Kryptokockmeningit
  -Encefalit
  -Virala CNS-infektioner
  -Cerebral abscess
  -Spinal epiduralabscess
  -Neurokirurgiska CNS-infektioner

  Skelett- och ledinfektioner
  -Diagnostik
  -Septisk artrit
  -Spondylit
  -Osteomyelit
  -Ledprotesinfektioner

  Infektioner i hud- och mjukdelar
  -Sårinfektioner
  -Infektion i hårsäckar
  -Impetigo
  -SSSS, TSS och Kawasaki
  -Ektyma
  -Eryspielas
  -Cellulit och flegmone
  -Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
  -Diabetes och hudinfektioner
  -Infekterade bettsår
  -Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

  Invasiva svampinfektioner
  -Översikt, riskfaktorer
  -Candida
  -Aspergillus
  -Kryptokocker
  -Pneumocystis
  -Sällsynta svampar
  -Antimykotika, profylax och behandling

  Hepatit
  -Hepatit diffdiagnoser
  -Hepatit A och E
  -Hepatit B
  -Hepatit C
  -Hepatit D

  HIV
  -Symptom och diagnostik vid HIV
  -Antiretroviral behandling vid HIV
  -Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
  -Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
  -HIV hos gravida kvinnor och barn

  Övrigt
  -Sepsis
  -Endokardit
  -Immunsuppression
  -HTLV
  -Herpes simplex
  -CMV
  -Exantemsjukdomar
  -Feber
  -Zoonoser
  -Tropikmedicin
  -Multiresistenta bakterier
  -Infektioner i kärlkatetrar/-portar
  -Vaccinationer och reseprofylax
  -Smittskyddslagen
  -Antibiotika
  -Diverse infektionsrelaterat

  Sidan uppdaterad 2013-04-26
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


   

  Innehåll

  Sök i alla kompendier
    

   
  Anestesi
  · Analgesi
  · Anestesi
  · Blodgas, acidos och alkalos
  · Blödning
  · Crash induction och åtgärder vid aspiration
  · Energibehov
  · Muskelrelaxation
  · Nålar
  · Narkosstadierna, MAC
  · Övervakning
  · Postoperativa komplikationer
  · Premedicinering
  · Preoperativ bedömning
  · Preoperativ trombosprofylax
  · Problem i samband med anestesi
  · Regional anestesi
  · Respiration
  · Sepsis
  · Vätska och dehydrering

  Barnmedicin
  · Adrenogenitalt syndrom
  · Akut njursvikt
  · Akuta och kroniska buksmärtor
  · Andningsstörningar hos nyfödda
  · Anemi hos barn
  · Asfyxi och återupplivning
  · Astma, allergi och eksem
  · Barnets normala uppfödning
  · Barnets normala utveckling
  · Barnmisshandel
  · Barnvaccinationer
  · Blodig avföring
  · Borrelia hos barn
  · Bristtillstånd
  · Cancer hos barn
  · Celiaki
  · CRP, feber och feberkramper
  · Cystisk fibros
  · Dehydrering och rehydrering
  · Diabetes
  · Diarré
  · EHEC
  · Enures och inkontinens
  · Epiglottit
  · Födoämnesreaktioner
  · Förgiftningar och huggormsbett
  · Förlossningsskador
  · Fysiologisk omställning vid partus
  · Gastroenterit
  · Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
  · Hälta
  · Hematuri och proteinuri
  · Henoch-Schönlein
  · Hjärt- lungräddning på barn
  · Hjärtauskultation
  · Hjärtsvikt
  · Huvudvärk
  · Hypertoni hos barn
  · Hypoglykemi hos barn
  · Hypothyreos
  · Immunbristsjukdom
  · Infektioner i urinvägarna
  · Infektionsbenägenhet
  · Infektiösa exantemsjukdomar
  · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
  · Juvenila artritsjukdomar
  · Kawasakis sjukdom och TSS
  · Koagulationsrubbningar
  · Komjölksproteinallergi
  · Kramper hos barn
  · Kronisk ospecifik diarré
  · Laktosintolerans
  · Medfödda hjärtfel
  · Meningit och sepsis hos barn
  · Neonatal höftledsinstabilitet
  · Neonatal ikterus
  · Neonatal screening, PKU-test
  · Normalvärden
  · Obstipation
  · Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
  · Överproduktion av binjurebarkhormon
  · Övriga neurologiska sjukdomar
  · Paroxysmal takykardi
  · Perinatala infektioner
  · Pneumoni hos barn
  · Pseudokrupp
  · Pubertetsstörningar
  · Reflux
  · Reflux och hydronefros
  · RS-virus
  · Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
  · Septisk artrit och osteomyelit
  · SIDS
  · Skolios
  · Stridor och främmande kropp
  · Tillväxtrubbningar
  · Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
  · Yttre genitalia

  Geriatrik
  · Äldrepsykiatri
  · Dehydrering
  · Demens
  · Farmakologi hos äldre
  · Geriatrisk juridik
  · Malnutrition
  · Rehabilitering
  · Symptom hos äldre
  · Trycksår
  · Urininkontinens

  Gyn & obstetrik
  · Abort
  · Annan inkontinens
  · Anovulatorisk blödning
  · Behandling med HRT
  · Blödning i sen graviditet
  · Blödning i tidig graviditet
  · Diffdiagnoser
  · Dysmenorré
  · Dyspareuni
  · Endometrios
  · Flerbörd
  · Foglossning
  · Förlossningskomplikationer
  · Fosterövervakning
  · Gynekologisk anatomi
  · Handläggning
  · Infertilitet
  · Instrumentell förlossning och sectio
  · Klimakteriet
  · Komplikationer i sen graviditet
  · Kontaktblödning
  · Menorrhagi
  · Menscykelns hormoner och faser
  · Metoder
  · Metrorrhagi
  · MHC, hyperplasi
  · Mödrahälsovård och ultraljud
  · Nedre genitala infektioner inklusive STI
  · Normal förlossning
  · Normal graviditet
  · Oligomenorré och amenorré
  · Ovarier
  · Övre genitala infektioner
  · PCO
  · PMS
  · Portio och cervix
  · Postmenopausal blödning
  · Prolaps
  · Puerperiet
  · Smärtlindring under förlossningen
  · Smittskyddslagen
  · Stress-/ansträngningsinkontinens
  · Symptom vid genitala infektioner
  · Trängnings-/urgeinkontinens
  · Under- och överburenhet
  · Uterus
  · Vulva och vagina
  · Vulvadermatos

  Hud
  · Atopiskt eksem
  · Bakteriell vaginos
  · Bakteriella hudinfektioner
  · Benigna hudtumörer
  · Bensår
  · Blåsdermatoser
  · Blåsor på händerna
  · Candidavaginit
  · Dermatologisk ordlista
  · Diverse dermatologiska diffdiagnoser
  · Eczema craquelé
  · Eksem översikt
  · Gonorré
  · Granuloma anulare
  · Handeksem
  · Hår, talg och naglar
  · HPV, kondylom
  · Huden vid invärtes sjukdomar
  · Hudsjukdomar hos barn
  · Hypostatiskt eksem
  · Klamydia
  · Kontaktdermatoser
  · Läkemedelsreaktioner
  · Lichen
  · Ljusdermatoser
  · Maligna hudtumörer
  · Neurodermit
  · Nummulärt eksem
  · Parasitinfestationer
  · Pigmentrubbningar
  · Pityriasis rosea
  · Psoriasis
  · Seborroiskt eksem
  · Smittskyddslagen
  · Svampinfektioner
  · Syfilis
  · Trichomonas vaginalis
  · Vesikulos
  · Virala hudinfektioner

  Infektion
  · Akut bronkit
  · Akut mediaotit
  · Amöbiasis
  · Antibiotika
  · Antimykotika, profylax och behandling
  · Antiretroviral behandling vid HIV
  · Aspergillus
  · Bakteriell meningit
  · Campylobacter
  · Candida
  · Cellulit och flegmone
  · Cerebral abscess
  · Clostridium difficile
  · CMV
  · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
  · Definitioner
  · Diabetes och hudinfektioner
  · Diagnostik
  · Diarré
  · Difteri
  · Diverse infektionsrelaterat
  · EHEC och HUS
  · Ektyma
  · Encefalit
  · Endokardit
  · Epiglottit
  · Eryspielas
  · ETEC
  · Exantemsjukdomar
  · Feber
  · Febril uvi och akut pyelonefrit
  · Giardiasis
  · Hepatit A och E
  · Hepatit B
  · Hepatit C
  · Hepatit D
  · Hepatit diffdiagnoser
  · Herpes simplex
  · HIV hos gravida kvinnor och barn
  · HTLV
  · Immunsuppression
  · Impetigo
  · Infekterade bettsår
  · Infektion i hårsäckar
  · Infektioner i kärlkatetrar/-portar
  · Influensa
  · Kolera
  · Kryptokocker
  · Kryptokockmeningit
  · Kryptosporidios
  · Ledprotesinfektioner
  · Likvor normalvärden
  · Mononukleos
  · Multiresistenta bakterier
  · Nedre uvi
  · Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Osteomyelit
  · Översikt, riskfaktorer
  · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
  · Pertussis
  · Pneumocystis
  · Pneumoni
  · Sällsynta svampar
  · Salmonellos
  · Sårinfektioner
  · Sepsis
  · Septisk artrit
  · Serös meningit
  · Shigellos
  · Sinuit
  · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
  · Smittskyddslagen
  · Spinal epiduralabscess
  · Spondylit
  · SSSS, TSS och Kawasaki
  · Symptom och diagnostik vid HIV
  · Tonsillit
  · Toxinenterit
  · Tropikmedicin
  · Tuberkulos
  · Uvi orsakad av candida
  · Vaccinationer och reseprofylax
  · Virala CNS-infektioner
  · Virusenterit
  · Yersinios
  · Zoonoser

  Intermedicin
  · Alkoholöverkonsumtion
  · Allergi
  · Anemi
  · Antireumatiska läkemedel
  · Artriter
  · Artros
  · Arytmier
  · Astma
  · Åtgärder vid medvetslöshet
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjuren
  · Carcinoid och Zollinger-Ellison
  · Celiaki
  · Coma och inklämning
  · Diabetes
  · Diabetesnefropati
  · Drunkning
  · DVT och lungemboli
  · Dyspepsi och reflux
  · Elektricitet
  · Feber
  · Funktion och farmakologi
  · Glomerulonefrit
  · Handläggning vid intox
  · Hjärtsvikt
  · Hypertoni
  · Hypofysen
  · Hypotermi
  · IBD och IBS
  · Indelning av reumatiska sjukdomar
  · Inflammatoriska systemsjukdomar
  · Ischemisk hjärtsjukdom
  · Kalciumhemostas
  · Klaffsjukdomar
  · Koagulation
  · KOL
  · Laboratoriediagnostik
  · Leukemi
  · Leversjukdomar
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · MIDAS och HUSK
  · Njursvikt och dialys
  · Övriga blodsjukdomar
  · Övriga endokrina sjukdomar
  · Övriga hjärtsjukdomar
  · Övriga lungsjukdomar
  · Övriga njursjukdomar
  · RAAS-systemets farmakologi
  · RLS 85
  · Sköldkörteln
  · Specifika förgiftningar
  · Ulcus
  · Vaskuliter

  Kirurgi
  · Akut och kronisk extremitetsischemi
  · Akut tarmischemi och angina abdominalis
  · Analcancer
  · Aortaaneurysm
  · Aortadissektion
  · Appendicit och körtelbuk
  · Benigna bröstförändringar
  · Blödande esofagusvaricer
  · Bråck
  · Brännskador
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Carotisstenos och subclavian steal
  · Chirurgia minor
  · Cholangit
  · Cholecystit
  · Diffdiagnoser
  · Divertikulit
  · Dyspepsi och reflux
  · Esofaguscancer
  · Esofagusskador
  · Gallsten
  · Gallstensileus
  · Gastroenterit
  · Gynekologiska diffdiagnoser
  · Hud
  · Ikterus
  · Ileus
  · Inflammatorisk tarmsjukdom
  · Kolorektalcancer
  · Levercirrhos
  · Leverprover
  · Levertumörer
  · Mjältruptur
  · Multipel endokrin neoplasi, MEN
  · Nedre GI-blödning
  · Njur- och uretärstensanfall
  · Njurartärsjukdomar
  · Obstipation
  · Övre GI-blödning
  · Pankreastumörer
  · Pankreatit
  · Parathyroidea
  · Peritonit
  · Pre- och postoperativt
  · Primär skleroserande cholangit
  · Proktologi
  · Smärtlokalisation
  · Thyroidea
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Ulcus
  · Venös insufficiens
  · Ventrikelcancer

  Neurologi
  · Akustikusneurinom
  · ALS
  · Andra alkoholrelaterade skador
  · Andra orsaker till huvudvärk
  · Andra typer av yrsel
  · Arteriovenösa missbildningar
  · Bakteriell meningit
  · Basala ganglierna
  · BPPV
  · Central neurogen smärta
  · Central yrsel
  · Cerebellära sjukdomar
  · Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
  · Chorea major et minor
  · Coma
  · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Delirium tremens
  · Dissektion
  · Dödförklaring
  · Encefalit
  · Epilepsi
  · Essentiell tremor
  · Gliom
  · Handläggning vid hjärntumör
  · Hereditära myopatier
  · Hortons huvudvärk
  · Hydrocephalus och shuntkomplikationer
  · Hypofystumörer
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Kolloidcysta
  · Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
  · Läkemedelsutlöst huvudvärk
  · Likvorfynd
  · Mb Ménière
  · Meningeom
  · Metastaser
  · Migrän
  · Mononeuropati
  · Multipel skleros
  · Myastenia gravis
  · Myelit
  · Myelopati
  · Myogen myopati
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Neurotrauma
  · Övriga CNS-infektioner
  · Parkinson
  · Parkinson plus
  · Perifer neurogen smärta
  · Polyneuropati
  · Pseudotumor cerebri
  · Rhizopati
  · RLS 85
  · Ryggmärgskompression
  · Ryggmärgsskador
  · Serös meningit
  · Sinus cavernosussyndrom
  · Sinustrombos
  · Sinustrombos
  · Spänningshuvudvärk
  · Spasticitet
  · Spinala tumörer
  · Stroke
  · Subarachnoidalblödning
  · Subcalvian steal
  · Syringomyeli
  · Temporalisarterit
  · TIA
  · Trigeminusneuralgi
  · Undersökning och handläggning av yrsel
  · Vaskulär ryggmärgsskada
  · Vestibularisneurit
  · Virala CNS-infektioner
  · Wernicke-Korsakows syndrom

  Onkologi
  · Allmän onkologi
  · Analcancer
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjurebarksinsufficiens
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Cytostatika
  · Esofaguscancer
  · Hjärttamponad
  · Hyperkalcemi
  · Kolorektalcancer
  · Leukemi
  · Levertumörer
  · Luftvägskompression
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · Malignt mesoteliom
  · Medullakompression
  · MEN
  · Mjukdelssarkom
  · Njurcancer
  · ÖNH-tumörer
  · Ovarierna
  · Pankreastumörer
  · Peniscancer
  · Portio och cervix
  · Prostatacancer
  · Skelettumörer
  · Smärta
  · Strålning
  · Testikelcancer
  · Thyroideacancer
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Tumörlyssyndrom
  · Urotelcancer
  · Uterus
  · Vena cava-kompression
  · Ventrikelcancer
  · Vulva och vagina

  Ortopedi
  · Allmän frakturlära
  · Artros
  · Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
  · Fotfrakturer
  · Frakturer i axel och arm
  · Frakturer i handens ben
  · Frakturer i höft och bäcken
  · Frakturer kring knäleden
  · Hand- och nervskador
  · Kompartmentsyndrom
  · Ledprotesinfektioner
  · Mjukdelstumörer
  · Osteomyelit
  · Reumatoid artrit
  · Ryggsjukdomar
  · Septisk artrit
  · Sjukdomar i armbågen
  · Sjukdomar i axel
  · Sjukdomar i foten och fotleden
  · Sjukdomar i handen
  · Sjukdomar i höft, bäcken och lår
  · Sjukdomar i och kring knäleden
  · Skelettumörer
  · Spondylit
  · Traumatiska knäskador
  · Traumatiska ryggskador

  Psykiatri
  · Äldrepsykiatri
  · Ångest
  · Ätstörningar
  · Axlar enligt DSM
  · Beroendesjukdomar
  · Cykloid psykos
  · Definitioner
  · Demens
  · Depression
  · ECT
  · Flyktingar och asylsökande
  · Konfusion
  · Krisreaktion
  · Kroniska affektiva syndrom
  · Mani och hypomani
  · Medvetande
  · Minnesstörning
  · Neuropsykiatriska störningar
  · Organisk och drogrelaterad ångest
  · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
  · Personlighetsstörningar
  · Postpartumpsykos
  · Posttraumatiskt stressyndrom
  · Psykiatrisk anamnes
  · Psykiatrisk juridik
  · Psykiskt status
  · Psykofarmaka
  · Psykoser
  · Psykoterapi
  · Schizofreni
  · Sexologi
  · Social fobi och andra fobier
  · Sömnstörningar
  · Suicid
  · Tanke- och jagstörningar
  · Tvångssyndrom

  Rättsmedicin
  · Barnmisshandel
  · Brottsbalken
  · Dödsbegrepp och likfenomen
  · Dödsorsaksutredning
  · Drunkning
  · Elektricitet
  · Grundläggande juridik
  · Hälso- och sjukvårdslagen
  · HIV-smitta vid brottsmål
  · Jäv
  · Kompression av halsen
  · Körkort och rattfylleri
  · Kvävning
  · Lag om obduktion
  · Lag om särskild företrädare för barn
  · Lag om transplantation
  · Lag om vård av unga, LVU
  · Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
  · Patientjournallagen
  · Rättsintyg
  · Sekretesslagen
  · Sexuella övergrepp
  · Skottskador
  · Socialtjänstlagen
  · Stick- och skärskador
  · Trubbigt våld
  · Tryckfrihetsförordningen
  · Värme och kyla

  Status
  · Allmäntillstånd
  · Blodtryck
  · Bukundersökning
  · Hjärtundersökning
  · Högre funktioner
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Koordination
  · Kranialnerver
  · Lungundersökning
  · Lymfkörtelundersökning
  · Motorik
  · Psykiskt status
  · Reflexer och meningism
  · Sensorik
  · Symptom vid hjärtsjukdom
  · Thyroideaundersökning
  · Vegetativa funktioner

  Urologi
  · BPH och prostatacancer
  · Epididymit
  · Hematuri
  · Hydronefros
  · Inkontinens
  · Katetrar
  · Njur- och uretärsten
  · Njurcancer
  · Prostatit
  · Rekonstruktiv urologi
  · Testikelcancer
  · Trauma mot urinvägarna
  · Uretrit
  · Urinretention
  · Urinvägsinfektioner
  · Urodynamiska undersökningsmetoder
  · Uroradiologi
  · Urotelcancer
  · Yttre genitalia

  Yrke & miljö
  · Arbetsmiljölagen
  · Arbetsskadeförsäkringen
  · Diverse
  · Luftföroreningar
  · Luftvägssjukdomar
  · Lungcancer och asbest
  · Retande gaser
  · Sen-, nerv- och muskelskador
  · Toxikologi
  · Vibrationer
  · Yrkes- och miljömedicinska kliniken

  Ögon
  · Akut irit/iridocyklit
  · Anatomi och fysiologi
  · Barnoftalmologi
  · Blow-out fraktur
  · Bulbkontusion och bulbperforation
  · Det röda ögat
  · Endokrin oftalmopati
  · Episklerit och sklerit
  · Färgseende
  · Glaukom, grön starr
  · Hypertoni och diabetesretinopati
  · Kärlskador
  · Kemisk skada
  · Keratit
  · Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
  · Konjunktiviter
  · Kontaktlinsproblem
  · Körkort
  · Kornealerosion
  · Linsens sjukdomar
  · Migrän, HIV
  · Neurooftalmologi
  · Ögonsymptom
  · Ögonundersökning
  · Optik och refraktion
  · Pinguecula och pterygium
  · Sårskador och skador i ögonlockshuden
  · Sjukdomar i glaskroppen
  · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
  · Sjukdomar i orbita
  · Sjukdomar i retina
  · Strålningsskada
  · Subkonjunktivalblödning
  · Subtarsal främmande kropp och grad
  · Torrt öga
  · Toxoplasmos och retinit
  · Vaskulära förändringar och tumörer
  · Vem skall remitteras

  ÖNH
  · Akustikusneurinom
  · Akut balansstörning
  · Akut laryngit
  · Akut mediaotit
  · Andra typer av yrsel
  · Atypisk mykobakterios
  · Bullerskada
  · Difteri, äkta krupp
  · Divertiklar
  · Dysfagi
  · Dyspepsi, reflux, hiatushernia
  · Epiglottit
  · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
  · Esofagusstriktur
  · Extern otit
  · Facialispares
  · Faryngit
  · Foetor ex ore
  · Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
  · Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
  · Godartad lägesyrsel, BPPV
  · Halscysta
  · Heshet
  · Högt andningshinder
  · Hörhjälpmedel
  · Hörselgångsexostoser
  · Hörseltester
  · Hypofarynxcancer
  · Knuta på halsen
  · Kolesteatom
  · Kronisk och adhesiv otit
  · Labyrintit och mastoidit
  · Läkemedel som ger hörselnedsättning
  · Laryngomalaci
  · Laryngotrakeit
  · Ledningshinder
  · Lymfadenitis collis
  · Maligna tumörer i larynx
  · Mb Ménière
  · Mononukleos
  · Motorikrubbningar i esofagus
  · Munbottenflegmone
  · Muntorrhet
  · Näsblödning
  · Näsfurunkel
  · Näspolypos
  · Nästrauma och septumskador
  · Nedsatt hörsel hos barn
  · Nystagmus
  · ÖNH-tumörer
  · Oral candidos
  · Örontrauma
  · Otalgi
  · Otosalpingit och rör
  · Otoskleros
  · Övriga näsbesvär
  · Övrigt
  · Peritonsillit
  · Plummer-Vinson
  · Presbyacusis
  · Pseudokrupp
  · Purulent parotit
  · Quinckeödem
  · Resistens i spottkörtel
  · Retrofaryngeal absecss
  · Rinit
  · Röstrubbningar
  · Sår och slemhinneförändringar i munhålan
  · Sensorineural hörselnedsättning
  · Sialoadenit
  · Sinuit
  · Sjögrens syndrom
  · Snarkning, sömnapnésyndrom
  · Spottsten
  · Stämbandssjukdomar
  · Steven Johnsons syndrom
  · Sudden deafness
  · Syra- och alkaliskador
  · Thyroideacancer
  · Tinnitus
  · Tonsillit
  · Tracheotomi och intubation
  · Trauma mot huvud och hals
  · Tumörer på ytterörat
  · Undersökning och utredning vid yrsel
  · Vaxpropp
  · Vestibularisneurit
  · Vincents angina och herpangina