Startsidan 
Start

Zoonoser

Borrelia

Borrelia burgdorferi sensu lato

 • gramnegativ spiroket
 • vektorburen zoonos
 • gnagare, skogshare, fåglar är reservoar; rådjur utgör inte reservoar men kan sprida fästingar och således borrelia
 • smittar via fästingbett, främst via fästingnymfer men även via adulta fästingar
 • 10-24 % av fästingarna är infesterade, var 100-150:e fästingbett överför borrelia (södra Sverige)
 • bakterien finns först i fästingens tarm och förflyttar sig därifrån till fästingens spottkörtlar, för att sedan via saliven infektera vid bett ⇒ ju snabbare en fästing avlägsnas, desto mindre är risken för smitta (i undantagsfall överförs spiroketer redan efter några timmar)
 • bettets anatomiska lokalisation har betydelse för vilka symptom man får
 • vid en klimatförändring med mildare vintrat och varma, fuktiga somrar ökar risken för fästingbett och fästingöverförda infektioner under en allt större del av året och längre norrut
 • asymptomatisk infektion vanlig liksom spontanläkning
 • antibiotikabehandling påskyndar tillfrisknandet och förhindrar spridning till andra delar av kroppen
 • vanligaste bakteriella orsaken till meningit hos både barn och vuxna i Sverige

Genotyper

 • olika genotyper ger delvis upphov till olika kliniska manifestationer
 • olika förekomst i USA (”Lyme disease”) och Europa (”Lyme borreliosis”) varför symptombild, information och studier inte kan jämföras mellan kontinenterna
B. afzelii
 • vanlig i Sverige
 • erythema migrans med långsamt kliniskt förlopp
 • akrodermatit
B. garinii
 • vanlig i Sverige
 • neuroborrelios
B. burgdorferi sensu stricto
 • den enda kända i Nordamerika, sällsynt i Sverige
 • artrit
 • i USA vanligare med associerade allmänsymptom och snabbare expanderande erythem

Borreliaserologi

 • konversion från IgM till IgG eller från negativt till positivt IgM eller IgG är ett starkt stöd för diagnos
 • konvalescensprov taget minst 2 v efter första provet kan förbättra diagnostiken
 • om serologin är negativ vid två provtillfällen med fyra till sex veckors mellanrum är borrelios osannolik
Fallgropar med borreliaserologi
 • negativ serologi förekommer vid tidiga och lokala manifestationer
 • hög seroprevalens (i vissa områden 15-20 %)
 • både IgM och IgG kvarstår länge även efter utläkt infektion (ibland flera år)
 • testkit från olika fabrikanter ger inte alltid jämförbara resultat
 • ospecifik reaktivitet är vanligt varför IgM i serum är av tveksamt diagnostiskt värde!
 • isolerad IgG i serum kan bero på tidigare exposition eller aktuell infektion hos en pat som tidigare haft borrelia
 • tidig antibiotikabehandling kan avbryta eller fördröja antikroppsutvecklingen
 • korsreaktion med syfilis, reumatoid faktor
 • falskt positiv vid virala infektioner med polyklonal B-cellsaktivering (tex EBV, CMV)
Indikationer för borreliaserologi
 • misstänkt neuroborrelios (lumbalpunktion!)
 • vid borreliaartrit eller akrodermatit (IgG alltid positiv)
 • borreliakardit
Borreliaserologi är inte indicerad vid
 • fästingbett/fästingexposition utan symptom eller kliniska tecken förenliga med borrelios
 • erythema migrans
 • diffusa besvär såsom långvarig trötthet
 • behandlingskontroll (antikroppsnivåerna kan kvarstå flera år efter utläkt infektion)

Prevention

 • vaccin finns ej
 • undvik fästingar
 • heltäckande klädsel
 • daglig inspektion av hud (ljumskar, knäveck, armhålor), så snabbt avlägsnande som möjligt av fästingen (helst inom 24 h)
 • drag rakt upp för att avlägsna fästingen (ej smör, ej vridning), desinficera; kvarvarande fästingdelar ökar inte risken för infektion
 • fästingrepellenter
 • postexpositionsprofylax med antibiotika efter fästingbett rekommenderas inte!

Symptom, diagnostik och behandling

Se under respektive klinisk manifestation nedan.

Erythema migrans, EM

 • inkub upp till 90 dgr, diagnos oftast 14 dgr efter fästingbett
 • vid bettstället en expanderande röd eller blåröd hudlesion med eller utan central uppklarning
 • ≥ 5 cm i diameter, skilj från bettreaktion som är mindre och kommer direkt
 • ibland kan sekundärinfektion uppstå vid bettet
 • klinisk diagnos! (hälften har negativ serologi)
 • samtidig feber eller multipla erythem förekommer
 • PcV 1 g x 3 i 10 dagar, högre dos (2 g x 3) till gravida
 • doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dgr vid pc-allergi (ej till gravid sista 2 trimestrar), feber, multipla erytem
 • gravid med pc-allergi får azitromycin i 5 dgr under de två sista trimestrarna (ej under första)
 • gravid med feber o/e multipla erythem får ceftriaxon 2 g x 1 iv i 10 dgr
 • barn får PcV, azitromycin vid pc-allergi
 • barn ≥ 8 år med multipla erythem o/e feber får doxycyklin, yngre barn får amoxicillin alt azitromycin vid pc-allergi, 14 dagars behandling

Lymfocytom, lymfadenosis beigna cutis

 • efter några veckor
 • solitär, välavgränsad rödblå infiltration, ej smärta
 • örsnibben barn (vanligast), scrotum, mamillen hos vuxna kvinnor (skall punkteras för diagnos)
 • 70 % har pos IgG
 • Doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dgr (ej gravida sista 2 trimestrar) eller PcV 1 g x 3 i 14 dgr
 • barn ≥ 8 år får doxycyklin, yngre barn får amoxicillin alt azitromycin vid pc-allergi
 • uppföljning efter 6-8 v (diffa mot bröstcancer och kutant lymfom)
 • läker utan ärr

Neuroborrelios, NB

 • oftast debut 4-8 v efter fästingbett

Symptom

 • ger karakteristiska neurologiska symptom hos vuxna, mer ospecifika symptom hos barn
 • demens utan andra neurologiska symptom och som enda manifestation av NB är inte beskrivet
Meningoradikulit
 • vanligaste manifestationen
 • migrerande radikulitsmärtor, värst nattetid, dålig effekt av analgetika
 • ev perifera pareser, facialispares vanligast (kan vara bilateral)
Subakut meningit
 • mindre vanligt
 • utan radikulitsmärtor
 • trötthet, viktnedgång, ibland kräkningar
CNS-påverkan med myelitsymptom
 • sällsynt
 • para- eller tetrapares
 • encefalomyelit med tex hemipares eller ataxi

Diagnostik

 • lumbalpunktion krävs för diagnos!!! (ej akut men snar)
 • specifika antikroppar mot borrelia kan påvisas i likvor två veckor efter symptomdebut och efter tre veckor har de flesta pat positivt likvor-serumindex
 • negativ serologi i serum utesluter inte helt neuroborrelios i tidigt skede men diagnosen är mycket osannolik vid negativ serologi åtta veckor efter symtomdebut
 • intrathekal antikroppsproduktion efter tidigare neuroborrelios kvarstår under flera år efter behandling
 • i likvor syns förutom monocytär pleocytos ingen sockerkonsumtion och ofta högt protein

Diagnostiska kriterier för definitiv neuroborrelios enligt europeisk konsensus

 • symptom talande för neuroborrelios +
 • monocytär pleocytos i likvor (> 5 x 106/l varav mononukleära celler > 90 %) +
 • intrathekal specifik antikroppsproduktion mot Borrelia burgdorferi s. l.

Nytillkomna neurologiska symptom efter aktuell/nyligen genomgången EM kan klassificeras som trolig neuroborrelios.

Behandling

 • doxycyklin 200 mg x 1 i 14 dgr (28 tabl) eller 200 mg x 2 i 10 dgr (40 tabl) (ej grav sista trim eller till barn < 8 år)
  alt ceftriaxon 2 g x 1 iv i 14 dgr

Prognos

 • behandling har effekt inom några dygn men det kan ta lång tid innan symptomen försvinner
 • progress av facialispares under de första behandlingsdagarna kan förekomma och innebär inte behandlingssvikt
 • perifera pareser går inte alltid i full regress och neurologiska resttillstånd är vanligt vid de ovanliga myelit- och encefalitfallen
 • misstänk annan diagnos vid utebliven behandlingseffekt efter en vecka

Borreliaartrit

 • vanligare i USA
 • monoartrit i stor led, vanligast knä men även axel, armbåge, fotled, höft, finger
 • hastigt påkommen svullnad med värk
 • kan läka spontant
 • återkommer hos ca 50 %, ibland beroende på intrasynovial autoimmunitet
 • diffa mot migrerande artralgi och myalgi som förekommer vid alla stadier
 • ledpunktion, 100 % har IgG (ofta hög titer)
 • PCR på ledvätska eller synovialbiopsi kan användas som komplement
 • doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dgr alt ceftriaxon 2 g x 1 iv i 14 dgr
 • barn beh i 3 v; barn < 8 år får amoxicillin
 • vid återkommande artriter kan synovektomi bota
 • steroidinjektion före antibiotikabehandling försämrar prognosen

Borreliakardit

 • sällsynt i Europa!
 • en vecka till flera månader efter bett/erytem
 • retledningsrubbningar, AV-block I-III, synkope
 • antikroppsutveckling ungefär som vid neuroborrelios
 • doxycyklin (ej till gravida sista 2 trim) 100 mg x 2 i 14 dgr alt ceftriaxon 2 g x 1 iv i 14 dgr
 • svarar ofta snabbt på behandling

Acrodermatitis chronica atroficans, ACA

 • vid infektion med B. afzelii som varit obehandlad under lång tid
 • kronisk hudinflammation, kan komma flera år efter bettet
 • blårött erytem, atrofi, kärlen syns, ibland med ödematös svullnad
 • distalt på extremitetens extensorsida, ev bilateralt
 • ev smärta, perifer neuropati (sens el mot), artrit, felställningar, subluxationer, ödem
 • biopsi visar mkt plasmaceller
 • serologi alltid positiv (hög IgG)
 • doxycyklin 100 mg x 2 i 21 dgr (ej grav sista 2 trim) alt PcV 2 g x 3 i 21 dgr
 • långsam effekt, symptomen kan kvarstå (ssk atrofi och missfärgning) trots adekvat behandling, uppföljning

Långvarig sjukdom

 • pågående infektion under månader till år kan förekomma om ingen antibiotikabehandling ges och om spontanläkning inte sker; tex akrodermatit, kronisk meningit, artrit
 • samma antibiotikabehandling ges vid sent diagnostiserad infektion som vid akut

Behandlingstid

 • längre behandlingstider än 10-21 dagar har inte haft dokumenterad bättre effekt
 • upprepad och långvarig antibiotikabehandling hos patienter med restsymptom i form av kognititv funktionsnedsättning, trötthet och muskelvärk efter genomgången behandling har inte visat någon effekt
 • risken för allvarliga biverkningar ökar hos patienter med långvarig antibiotikabehandling
 • observera att ffa tetracykliner men även betalaktamer kan förbättra ospecifika inflammatoriska symptom varför upplevd behandlingseffekt inte ensamt kan användas för att ställa diagnos

Kvarvarande symptom

 • ospecifika symtpom såsom trötthet, muskel- och ledvärk ses ibland efter avslutad antibiotikabehandling men brukar avklinga med tiden
 • vid adekvat behandling av neuroborrelios kan neurologiska bortfall och andra resttillstånd kvarstå trots att infektionen läkt ut och beror oftast på irreversibel vävnadsskada
 • sök andra orsaker till kvarvarande symptom om adekvat beh getts

Återkommande infektion

 • genomgången sjukdom skyddar inte mot ny infektion
 • mycket ovanligt med persisterande infektion eller behandlingssvikt

Borreliainfektion hos barn

Skillnader mot vuxna

 • multipla EM förekommer hos ca 3 % och är vanligare hos yngre barn
 • ibland multipla EM med samtidig feber, trötthet, generell värk
 • ledsmärta mindre framträdande hos barn vid borreliartrit
 • vid neuroborrelios är facialispares vanligaste manifestationen (> 50 %), nackvärk vanligt men meningism ovanligt, ospecifika spt såsom trötthet, huvudvärk, dålig aptit förekommer liksom akut febril sjukdom; svåra smärtor mer sällsynt hos barn än vuxna
 • endast hälften är helt symptomfria vid avslutad antibiotikabehandling för neuroborrelios och fortsatt förbättring av trötthet, huvudvärk osv ses under påföljande månader
 • en lätt facialispares kan kvarstå hos 10-20 % och syns tydligast vid trötthet och nedsatt allmäntillstånd; paresen skall inte betraktas som behandlingssvikt

TBE, Tick Borne Encephalitis

 • flavivirus
 • gnagare och möjligen hjortdjur är reservoar
 • fästingar är vektorer och reservoar
 • centrala, norra, östra Europa inkl Baltikum, Åland
 • Stockholms skärgård, runt Mälaren, söderut längs östkusten, spridda fall i Skåne, Blekinge, södra Dalarna, sprider sig norrut längs Upplandskusten
 • ökat sista åren, år 2008 > 200 fall i Sverige
 • ökningen beror förmodligen på en kombination av ökad förekomst, ökad observans, ändrat beteende av människan, klimatförändringar, ökad fästing- och rådjursförekomst…
 • 0-5 % av fästingar är bärare av viruset, smittan överförs direkt (virus finns i spottkörtlar)
 • förekommer där larver och nymfer är aktiva samtidigt och de senare sprider smittan till larverna när de sitter på samma fästing
 • anmälningspliktig sjukdom (viral meningoencefalit)

Symptom

 • bifasiskt förlopp hos de allra flesta
 • 1-2 v efter fästingbett fås feber, huvudvärk, muskelvärk, trötthet några dagar
 • ev leukopeni, trcpeni, lätt stegrade leverenzymer
 • latensfas ngn dag till ngn vecka (4-5 dgr)
 • då får 25 % får meningoencefalit med eller utan myelit
 • ev perifera pareser och kranialnervspareser, ataxi, huvudvärk
 • barn får ofta lindrigare symptom

Utredning och behandling

 • serologi för diagnos, IgM indikerar akut sjukdom (upprepa om neg svar och hög misstanke), konvalescentprov bör tas
 • vid vaccinationsgenombrott kan serologin misstolkas som tidigare genomgången vaccination, skicka akutprov (serum + likvor) + konvalescentprov (serum + likvor) tagna 2-4 v efter insjuknandet till SMI för analys av intrathekala och neutraliserande antikroppar
 • serologin korsreagerar med andra flavivirus
 • monocytär pleocytos i likvor, oftast < 100 x 106 celler/l, lätt ökat protein
 • ev MR, EEG
 • symptomatisk behandling
 • undvika att bli fästingbiten, avlägsna fästingen så fort som möjligt

Prognos

 • lindrig sjukdom hos 55%, måttlig hos 37 %, allvarlig hos 8%
 • letalitet 0,5 %
 • sämre prognos vid hög ålder, allvarligare bild i akut skede, monofasiskt förlopp, hög pleocytos
 • lång konvalescens, 40 % har kvarstående besvär vid långtidsuppföljning (alltid återbesök!) pga s.k. postencefalitiskt syndrom med bl.a. neuropsykiatriska och kognitiva besvär, dysfasi, balansstörning, huvudvärk, hörselpåverkan, pareser, korrelerar ofta till den akuta fasens svårighetsgrad
 • barn får sällan sequelae, vuxna får ofta skulderpares men kan få kognitiv störning, långsamt tillfrisknande
 • genomgången sjukdom ger livslång immunitet

Vaccination

 • ger > 98 % skydd
 • rekommenderas för riskområden eller personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk
 • vaccin rekommenderas vanligen inte till små barn < 3 år men föräldrar till små barn från 1 års ålder som absolut önskar vaccination behöver ej avrådas pga få allvarliga biverkningar
 • förskolebarn får ofta mildare symptom varför vaccinationsindikationen är mindre
 • inte ovanligt med feber och influensaliknande symptom vid första dosen, symptomen försvinner inom 72 h, mer sällsynt led- och muskelvärk och parestesier
 • vaccinationsgenombrott sällsynt men förekommer, ssk hos personer > 50 år pga sämre vaccinanslag
 • 2 vacciner finns, förmodligen inga problem att byta vaccintyp i samband med boosterdos men försök använda samma typ vid dos 1 och 2
 • undvik snabbvaccination om det inte är absolut nödvändigt
Encepur ®
 • inaktiverat vaccin
 • kan ges från 12 års ålder (Encepur Junior ® innehåller halva antigenmängden och kan ges tidigare) 
 • kontraindicerat vid överkänslighet mot klortetracyklin
 • grundvaccination med 3 doser (0, 1-3 mån, 9-12 mån efter andra dosen), booster vart tredje år
 • snabbimmunisering: 0, 1, 3 v, första boostern efter 12-18 månader, sedan booster vart tredje år
 • om intervallet mellan första och andra dosen har blivit mer än ett år påbörjas ny grundimmunisering
FSME Immun ®
 • formalinavdödat virus
 • till vuxna från 16 års ålder (FSME Immun Junior ® för barn 1-15 år, innehåller halva antigenmängden)
 • försiktighet om anafylaxi mot äggvita
 • grundvaccination med 3 doser (0, 1-3 mån, 5-12 mån efter andra dosen), booster efter tre år, sedan vart femte år
 • andra dosen kan ges efter 2 v vid behov av snabbimmunisering (dock sämre effekt)
 • om intervallet mellan första och andra dosen har blivit mer än ett år påbörjas ny grundimmunisering

Anaplasmos, fästingfeber

 • Anaplasma phagocytophilum, g-, obligat intracellulär, infekterar leukocyter, ffa granulocyter
 • tidgare ehrlichios
 • rådjur, sorkar, skogsmöss och näbbmöss reservoar

Symptom

 • inkub 7-10 dgr efter fästingbett
 • oftast asymptomatiskt men kan ibland ge symptom såsom
 • hög feber (> 39°), huvudvärk, myalgi, sjukdomskänsla
 • ibland ledvärk, illamående, hosta, viktnedgång
 • sjuk i några dagar upp till 2 månader utan behandling
 • äldre, multisjuka patienter blir sämre och har ökad risk för komplikationer (sepsis, ARDS, perifera neuropatier, pankardit, opportunistiska infektioner mm )
 • mortaliteten ca < 1 %, trol högre i USA

Diagnos

 • fästingbett
 • klinik
 • leukocytopeni, förhöjda transaminaser, CRP (ospecifikt)
 • blodutstryk med morulae (svårt!)
 • serologi – troligtvis mest sensitivt
 • PCR

Behandling

 • doxycyklin i 14 dagar (även bra mot borrelia)
 • alt tetracyklin
 • förbättring inom 24 h annars alternativ diagnos
 • undvika fästingbett!

Tularemi, harpest

 • Francisella tularensis, g- intracellulär bakterie, finns i omgivningen
 • i nästan hela Europa, i Norden ffa Finland och Sverige
 • längs hela Norrlandskusten och en bit in i landet, även längre söderut
 • Jämtlandsutbrottet i slutet på 60-talet, myrlador
 • många fall i Örebro-trakten
 • även Ljusdal, Bohuslän
 • inhalation, direktkontakt, insektsbett, i Sverige oftast via myggor, men spridning via fästingar och bromsbett förekommer
 • fallen tidigt på sommaren är ofta inhalationssmitta via damm (lantbrukare, städa lador och uthus)
 • stor skillnad i förekomst mellan olika områden och mellan olika år, troligen klimatberoende, myggorna har troligen med sig smittämnet upp ur vattnet från larvstadiet
 • ffa juli, augusti
 • inkubationstiden kan variera kraftigt men omkring 3-5 dgr, ibland längre
 • tänk tanken vid oklar feber, hudförändringar, svullna lymfkörtlar eller lantbrukare med pneumoni

Typ A, Fransicella tularensis tularensis

 • Nordamerika, enstaka isolat i Tjeckien (forskat på biologisk krigföring, labstammen hittad i naturen)
 • fästing
 • mer virulent
 • pneumoni/sepsis, livshotande, bioterrorism

Typ B, Fransicella tularensis holarctica

 • Nordamerika, Europa, Asien, nästan hela norra halvklotet
 • associerad till vatten och djur levande nära vatten, tex hare, smågnagare
 • lindrigare, ej livshotande, ovanligt med dödsfall

Former

Ulceroglandulär
 • ffa via bett av insekt (mygga, broms) eller fästing
 • även vid direktkontakt med djur (Japan, USA, Sverige)
 • vanligast i Sverige, ca 90 %
 • primärlesion vid bettet (litet sår med omgivande rodnad) samt svullnad vid närmaste körtelstation
 • i Sverige ffa nedre extremiteter och sensommar
 • obehandlad kan hos ca 50 % ge körtelperforation med långvarig supppuration
 • körtelsvullnaden kan kvarstå upp till flera år
Respiratorisk/pulmonell form
 • efter inhalation men även sekundärt till bakteriemi
 • lantbrukare i Sverige och Finland, slåtter
 • trädgårdsarbetare i USA
 • mer män än kvinnor
 • biologisk krigsföring?
 • liten smittdos
 • hög kontinuafeber
 • hiluskörtlar, mediastinala körtlar, små täta infiltrat, kavern  tumörliknande förändringar gör att tumörutredning ofta startas…
 • efter läkning kan liten förkalkning bestå
Orofaryngeal form
 • intag av kontaminerat vatten eller mat
 • blåsor i munnen, sår i halsen, stora adeniter på halsen
 • Sydeuropa, Turkiet, Norge, enstaka fall i Sverige, egen grävd brunn
Tyfoidal form
 • allmän sepsis
 • feber utan fokala symptom
Occuloglandulär
 • ilsken unilateral konjunktivit, preauriculär körtel

Symptom

 • beror på smittväg
 • ofta abrupt insjuknande med frossa och hög feber (kontinuerlig)
 • allmänsymptom, huvudvärk, illamående, muskelvärk, diarré
 • hosta vanligt oavsett klinisk form
 • relativ bradykardi
 • exantem, erytema nodosum, erytema multiforme
 • subkliniska infektioner

Hudmanifestationer

Primärlesion
 • inte alltid sår
 • kan bli blåsor, pustler
 • läker med ärr
Erythem vid körtellokal
 • inte alls ovanligt
Sekundära eller sena hudförändringar
 • 1-2 v efter körteln, misstolkas ofta som läkemedelsreaktion
 • vanligare hos kvinnor
 • ofta i närheten av primärlesionen
 • kan se ut hur som helst, tex papler (direktspridning?), exantem, erythema multiforme, pustler
Erythema nodosum

Diagnostik

Serologi
 • agglutination eller ELISA, Umeå, SMI, Örebro
 • blir pos först under tredje veckan efter insjuknande
 • svårt skilja mellan ny och gammal infektion, IgM står kvar länge, flera år
Odling
 • labsmitta, kräver säkerhetslab (P4), frågeställning måste stå i remissen
 • ej i rutindiagnostiken
 • Umeå, SMI
PCR
 • utmärkt vid prov från primärsår inklusive krustbelagda sår
 • specialmedium, Umeå, svar inom 1-2 dygn

Behandling

 • cipro 500 mg 1 x 2 i 14 dgr
 • alt doxycyklin 100 mg 2 x 1 i 14 dgr
 • vaccin finns mot respiratorisk form
 • anmälningspliktig

Nefropatia epidemica, sorkfeber

 • Puumalavirus, Hantavirus (RNA)
 • skogssork är reservoar (utsöndrar virus i saliv, urin, faeces men blir inte själv sjuk), cyklisk förekomst 3-4 år
 • norr om Dalälven, enstaka fall i norra Uppland och Västmanland
 • inhalation från exkrementer eller direktkontakt med fekalier, lador, räfsa hö, isoleringsarbete
 • inkub 2-6 v

Symptom

 • plötslig feber, sjukdomskänsla, myalgi
 • ryggont, buksmärta
 • huvudvärk, dimsyn
 • illamående, kräkningar
 • feber
 • blödningar: näsa, hematuri
 • njurpåverkan ses under 1-2 veckor: ofta proteinuri, hematuri, först oliguri, senare polyuri
 • ibland lunginfiltrat (kanske primärinfektion sker här)

Utredning och behandling

 • trcpeni
 • CRP-stegring, SR> CRP
 • kreastegring > 200
 • oftast hematuri och proteinuri
 • serologi (IgM, IgG finns hos 90-95 % redan när de söker sjukvård)
 • ev aviditetstest av IgG för att skilja på aktuell och tidigare genomgången infektion
 • symptomatisk behandling, vätska, elektrolyter, sällan dialys, god prognos
 • anmälningspliktig

Q-feber

 • Coxiella burnetii, g- intracellulär, sporbildare
 • reservoar: kreatur, får, getter, (fåglar, fästingar), ofta i lador
 • inhalation eller via mjölk, inkub 2-7 v
 • kan ha en akut fas med septikemi och en kronisk fas med återkommande febertoppar

Symptom

 • plötslig feber och myalgi
 • svår huvudvärk, meningoencefalit
 • ev makulopapulöst exantem, purpura
 • torrhosta, pleuritsmärtor

Utredning och behandling

 • leukocyter ua
 • lätt transaminasstegring
 • ev trcpeni
 • serologi
 • doxycyklin 200 mg/d i 2-3 v
 • anmälningspliktig

Ockelbosjukan

 • sindbisvirus, ett arbovirus
 • mygga, ffa mellan fåglar men också till människor, ffa 30-60 åå
 • oftast asymptomatiskt
 • exantem på extremiteter och bål, ingen klåda
 • ledbesvär (DD: parvovirus B19)
 • varierande grad av feber
 • serologi
 • ingen beh finns

Brucellos (maltafeber, undulantfeber)

 • liten aerob gramnegativ stav
 • 4 arter humanpatogena:  Brucella melitensis (vanligast, får, getter), B. abortus (nötkreatur), B. suis (grisar) och B. canis
 • förekommer ffa i Mellanöstern (Syrien, Irak) och de forna sovjetrepublikerna i Centralasien, även Sydamerika och Asien, ej inhemsk smitta i Sverige sedan 50 år
 • sprids från får, nötkreatur, svin
 • efter intag av opastöriserade mjölkprodukter, ssk färskost, eller fläskkött eller vid direktkontakt med infekterade djur
 • inkubationstiden 2-4 v eller ibland flera månader
 • infekterar retikuloendoteliala systemet → granulombildning → bakterier ut i cirkulationen → feber och svettningar

Symptom

 • akut eller smygande debut
 • låg feber som kan komma och gå under lång tid (undulantfeber)
 • muskel- och ledvärk, gångsvårigheter
 • svettningar (kvälls- och nattetid), trötthet, huvudvärk, anorexi
 • torrhosta
 • mjält- och lymfkörtelförstoring förekommer
 • sällsynt endokardit (svårbehandlad, hög mortalitet), meningit, spondylodiskit

Utredning och behandling

 • leukopeni, relativ lymfocytos
 • fakultativt intracellulär, tas upp av makrofager, mycket långsamväxande, kan ta upp till tre veckor innan blododling blir positiv
 • diagnos ställs på positiv odling (blod, steril lokal tex benmärg)
 • påtalig risk för labsmitta, ange frågeställning på remissen (skickas till SMI där odling och realtids-PCR utföres)
 • bra serologi (ELISA) finns, pos inom 2 v
 • svårbehandlad
 • kombinationsbehandling med 2 ab under lång tid, ex doxycyklin och rifampicin
 • långsamt kliniskt svar, 2-7 dgr innan afebrilitet
 • inte ovanligt med återfall
 • anmälningspliktig, smittspårningspliktig
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2013-05-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina