Startsidan 
Start

  Feber

  Allmänt

  • frossa: kan ej dricka ett glas vatten, jmf frysningar: kan behärska sina skakningar
  • normal temp 36,3-37,3 rektalt, +0,5 i axillen, +0,3 i munnen
  • örontemp ej tillförlitlig!
  • lägst på morgonen, högst på sen em
  • paracetamol 250-500 mg varannan - var tredje timme
  • om pat står på kortison > 5 mg x 1, dubblera kortisondos vid 38 grader, tredubbel dos vid 39 grader

  Ge febernedsättande vid

  • hjärtsvikt
  • dehydrering
  • feberkramper
  • lungsjukdom (varje grad ökar syrgasbehovet med 13 %)

  Utredning av oklar feber

  • > 3 v feber
  • temp > 38,3 rektalt
  • ingen specifik diagnos

  Etiologi till feber

  Infektioner
  • intraabdominella abscesser
  • osteomyelit/spondylit
  • endokardit
  • extrapulmonell tb
  • borrelia recurrentis
  • EBV, CMV, parvovirus B19, HIV
  • malaria, toxoplasmos, leverabscess vid amöbainfektion
  • kan ge feber som enda symptom
  Inflammatoriska systemsjukdomar
  • SLE, JRA, PMR/TA, primärt Sjögrens syndrom, vaskulit, PAN, sarkoidos, IBD
  • har oftast lokaliserade symptom
  Malignitet
  • sekundär infektion, nekros, endogena pyrogener
  • Hodgkin, NHL, leukemi, HCC, pankreascancer, coloncancer
  • Pronaxentest: svarar direkt på 125 mg
  Drogrelaterad feber
  • alla lkm men ffa:
  • sulfonamider
  • pc
  • nitrofurantoin
  • karbamazepin
  Factitia
  • artificiell feber framkallad av pat
  Febris incertae causae (feber utan känd orsak)
  • inflammationssjukdomar med feber men ej inflammation i något specifikt organ
  • periodisk feber
  • medelhavsfeber: återkommande feber + serositer, ärftlig åkomma från medelhavsområdet (judar)
  •  
  Övrigt
  • lungemboli
  • aneurysm, dissektion
  • blödningar
  • patologi nära hypofysen
  • infarkt, cellsönderfall

  Utredning

  • noggrann anamnes, utlandsvistelse, läkemedel, andra symptom, djurkontakt, fästingbett, kemiska ämnen m.m.
  • noggrant status inkl lgl, hud, slh, tänder, buk, PR, gyn, tinningartärer, perkussion skelett mm
  • blodstatus, diff, blodutstryk, BM, inflammatoriska markörer, lever, njurar, elfores, autoantikroppar, upprepade blododlingar, diverse odlingar, likvor, serologi, PCR mm

  Periodisk feber

  Definition

  • tre eller fler feberepisoder (minst 38 grader) under minst 6 mån
  • utan annan bakomliggande sjukdom
  • minst 7 dgr mellan feberepisoderna
  • besvärsfri i intervallen

  Feberepisoder med regelbundna intervall

  Typiskt regelbundna intervall
  • PFAPA (Periodic Fever Aphtous stomatitis Pharyngitis and adenitits), 21-28 dgr
  • cyklisk neutropeni 21-28 dgr
  • odiagnosticerade fall
  Ibland regelbundna intervall
  • familjär medelhavsfeber 7-28 dgr
  • hyper-IgD-syndrom 14-28 dgr
  • odiagnosticerade fall

  Utan regelbundna intervall

  Inflammation/immunologisk åkomma
  • inflammatorisk tarmsjukdom, vanligen Mb Crohn
  • Mb Still, SLE, vaskulit
  • Mb Beçhet
  • ärftlig periodisk feber: FMF, HIDS, TRAPS, FCU, MWS
  Tumör
  • lymfom
  Övrigt
  • odiagnosticerade fall
  • drogfeber
  • factitia
  • CNS-sjukdom såsom hypothalamisk dysfunktion, corpus callosum-agenesi

  Utredning

  • noggrann anamnes och status
  • blodstatus med diff
  • SR och CRP
  • urinodling
  • blododling om barnet verkar sjukt eller har petekiala utslag
  • vid förhöjd SR och CRP skall nya prover tas i feberfritt intervall; om fortsatt förhöjda värden indikerar detta behandlingskrävande sjukdom

  PFAPA

  • barn, debut före 5 års ålder
  • feber > 39 grader, 3-6 dgr, 21-28 dgr mellanrum
  • med lgl-förstoring på halsen, faryngit, aftös stomatit, huvudvärk, buksmärtor, ev illamående
  • normal tillväxt och utveckling
  • klinisk diagnos
  • mild leukocytos, normalt HB, viss SR-stegring (normalt mellan episoderna)
  • kan fortsätta i flera år
  • en enstaka dos prednisolon, ev cimetidin
  • 85% botas av tonsillektomi, 40 % blir bra spontant

  Cyklisk neutropeni

  • ovanlig, ärftlig, barn < 5 år
  • var 21:a dag (14-35)
  • stomatit, gingivit, halslymfkörtlar och feber
  • vita + diff 2-3 ggr/v under 6 v, ev benmärgsundersökning
  • livslång beh med G-CSF

  Adult Mb Still

  • insjuknandeålder 15-40 år
  • identisk med juvenil reumatoid artrit om debut före 16-årsåldern
  • jämn könsfördelning
  • uteslutningsdiagnos

  Klinisk bild

  • remitterande feber (39°, oftast på kvällen och stora temperaturskillnader under dygnet)
  • faryngit med negativa svalgodlingar
  • exantem hos nästan alla i samband med feberepisod (laxrosa, icke kliande, makulopapulöst på bål och extremiteter)
  • artralgier, artrit, myalgier
  • lymfadenopati
  • pleurit/perikardit
  • siccasymptom
  • neurologiska manifestationer

  Lab

  • hög SR (ofta tresiffrig)
  • leukocytos > 15
  • trombocytos
  • anemi
  • ASAT, ALAT förhöjda
  • S-ferritin förhöjt 5-20 ggr hos > 70 %
  • ANA och RF negativa

  Diagnoskriterier

  Alla:
  • feber ≥ 39°
  • artralgi eller artrit
  • RF < 1:80
  • ANA < 1:100
  och 2 av:
  • vita ≥ 15 x 106
  • typiskt utslag
  • pleurit eller perikardit
  • hepato-/splenomegali/lymfadenopati

  Behandling

  • högdos ASA ger snabbt svar
  • NSAID
  • ev kortison
  • vid kronisk sjukdom: salazopyrin, metotrexat, guld, klorokin, m.fl.

  Förlopp

  • självbegränsad sjukdom hos 25 %
  • intermittent hos 25 %
  • kronisk hos 50 %

  Familjär medelhavsfeber, FMF

  • ffa judar kring medelhavet men även armenier, araber, turkar, italienare
  • mutationer i pyrin, flera mutationer finns beskrivna
  • hos 2/3 debut före 5 års ålder, 80-90 % debut före 20 års ålder

  Symptom

  • häftigt insjuknande i feber (38,5°-40°, ibland frossa) med samtidig serosit, synovit och hudutslag
  • attackduration 244-72h, artrit kan pågå i en vecka
  • buksmärta
  • (ensidig) pleurit
  • perikardit ovanligt
  • monoartrit i knä- eller fotled, sakroilit
  • erysipelasliknande utslag hos 1/3, ffa runt anklar eller fotrygg
  • njuramyloidos (AA-amyloidos)
  • attacker återkommer varje vecka eller med flera års mellanrum
  • attackfrekvensen kan minska under graviditet

  Lab

  • hög SR under attack liksom förhöjda  akutfasreaktanter och ibland mikroskopisk hematuri
  • normala prover mellan attackerna
  • genetisk utredning kan göras

  Behandling

  • kolchicin som kontinuerlig profylax har god effekt
  • biverkningar är diarré, buksmärta och påverkat blodstatus
  • svarar ej på steroider (jmf PFAPA där det är tvärt om)

  Tumörnekrosfaktor receptor-1-associerat periodiskt syndrom, TRAPS

  • mutation i TNF-receptorer, dominant nedärvning
  • feber under minst 5 dygn, ibland mycket längre
  • buksmärta
  • artralgi, artrit
  • hudutslag hos ¾ (upphöjt, ömmande, rödaktigt, diffust)
  • smärtsam konjunktivit och periorbitalt ödem
  • pleurit
  • myalgi
  • steroider
  • TNF-alfa-hämmare, anakinra
   

    

  INFEKTION
  -Översikt

  Luftvägsinfektioner
  -Tonsillit
  -Mononukleos
  -Difteri
  -Epiglottit
  -Sinuit
  -Akut mediaotit
  -Pertussis
  -Pneumoni
  -Influensa
  -Akut bronkit
  -Tuberkulos

  Urinvägsinfektioner
  -Definitioner
  -Nedre uvi
  -Febril uvi och akut pyelonefrit
  -Uvi orsakad av candida

  Gastroenteriter och enterokoliter
  -Diarré
  -Salmonellos
  -Shigellos
  -Campylobacter
  -Yersinios
  -Clostridium difficile
  -Kolera
  -ETEC
  -EHEC och HUS
  -Toxinenterit
  -Virusenterit
  -Giardiasis
  -Amöbiasis
  -Kryptosporidios

  CNS-infektioner
  -Likvor normalvärden
  -Bakteriell meningit
  -Serös meningit
  -Kryptokockmeningit
  -Encefalit
  -Virala CNS-infektioner
  -Cerebral abscess
  -Spinal epiduralabscess
  -Neurokirurgiska CNS-infektioner

  Skelett- och ledinfektioner
  -Diagnostik
  -Septisk artrit
  -Spondylit
  -Osteomyelit
  -Ledprotesinfektioner

  Infektioner i hud- och mjukdelar
  -Sårinfektioner
  -Infektion i hårsäckar
  -Impetigo
  -SSSS, TSS och Kawasaki
  -Ektyma
  -Eryspielas
  -Cellulit och flegmone
  -Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
  -Diabetes och hudinfektioner
  -Infekterade bettsår
  -Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

  Invasiva svampinfektioner
  -Översikt, riskfaktorer
  -Candida
  -Aspergillus
  -Kryptokocker
  -Pneumocystis
  -Sällsynta svampar
  -Antimykotika, profylax och behandling

  Hepatit
  -Hepatit diffdiagnoser
  -Hepatit A och E
  -Hepatit B
  -Hepatit C
  -Hepatit D

  HIV
  -Symptom och diagnostik vid HIV
  -Antiretroviral behandling vid HIV
  -Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
  -Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
  -HIV hos gravida kvinnor och barn

  Övrigt
  -Sepsis
  -Endokardit
  -Immunsuppression
  -HTLV
  -Herpes simplex
  -CMV
  -Exantemsjukdomar
  -Feber
  -Zoonoser
  -Tropikmedicin
  -Multiresistenta bakterier
  -Infektioner i kärlkatetrar/-portar
  -Vaccinationer och reseprofylax
  -Smittskyddslagen
  -Antibiotika
  -Diverse infektionsrelaterat

  Sidan uppdaterad 2010-10-01
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


   

  Innehåll

  Sök i alla kompendier
    

   
  Anestesi
  · Analgesi
  · Anestesi
  · Blodgas, acidos och alkalos
  · Blödning
  · Crash induction och åtgärder vid aspiration
  · Energibehov
  · Muskelrelaxation
  · Nålar
  · Narkosstadierna, MAC
  · Övervakning
  · Postoperativa komplikationer
  · Premedicinering
  · Preoperativ bedömning
  · Preoperativ trombosprofylax
  · Problem i samband med anestesi
  · Regional anestesi
  · Respiration
  · Sepsis
  · Vätska och dehydrering

  Barnmedicin
  · Adrenogenitalt syndrom
  · Akut njursvikt
  · Akuta och kroniska buksmärtor
  · Andningsstörningar hos nyfödda
  · Anemi hos barn
  · Asfyxi och återupplivning
  · Astma, allergi och eksem
  · Barnets normala uppfödning
  · Barnets normala utveckling
  · Barnmisshandel
  · Barnvaccinationer
  · Blodig avföring
  · Borrelia hos barn
  · Bristtillstånd
  · Cancer hos barn
  · Celiaki
  · CRP, feber och feberkramper
  · Cystisk fibros
  · Dehydrering och rehydrering
  · Diabetes
  · Diarré
  · EHEC
  · Enures och inkontinens
  · Epiglottit
  · Födoämnesreaktioner
  · Förgiftningar och huggormsbett
  · Förlossningsskador
  · Fysiologisk omställning vid partus
  · Gastroenterit
  · Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
  · Hälta
  · Hematuri och proteinuri
  · Henoch-Schönlein
  · Hjärt- lungräddning på barn
  · Hjärtauskultation
  · Hjärtsvikt
  · Huvudvärk
  · Hypertoni hos barn
  · Hypoglykemi hos barn
  · Hypothyreos
  · Immunbristsjukdom
  · Infektioner i urinvägarna
  · Infektionsbenägenhet
  · Infektiösa exantemsjukdomar
  · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
  · Juvenila artritsjukdomar
  · Kawasakis sjukdom och TSS
  · Koagulationsrubbningar
  · Komjölksproteinallergi
  · Kramper hos barn
  · Kronisk ospecifik diarré
  · Laktosintolerans
  · Medfödda hjärtfel
  · Meningit och sepsis hos barn
  · Neonatal höftledsinstabilitet
  · Neonatal ikterus
  · Neonatal screening, PKU-test
  · Normalvärden
  · Obstipation
  · Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
  · Överproduktion av binjurebarkhormon
  · Övriga neurologiska sjukdomar
  · Paroxysmal takykardi
  · Perinatala infektioner
  · Pneumoni hos barn
  · Pseudokrupp
  · Pubertetsstörningar
  · Reflux
  · Reflux och hydronefros
  · RS-virus
  · Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
  · Septisk artrit och osteomyelit
  · SIDS
  · Skolios
  · Stridor och främmande kropp
  · Tillväxtrubbningar
  · Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
  · Yttre genitalia

  Geriatrik
  · Äldrepsykiatri
  · Dehydrering
  · Demens
  · Farmakologi hos äldre
  · Geriatrisk juridik
  · Malnutrition
  · Rehabilitering
  · Symptom hos äldre
  · Trycksår
  · Urininkontinens

  Gyn & obstetrik
  · Abort
  · Annan inkontinens
  · Anovulatorisk blödning
  · Behandling med HRT
  · Blödning i sen graviditet
  · Blödning i tidig graviditet
  · Diffdiagnoser
  · Dysmenorré
  · Dyspareuni
  · Endometrios
  · Flerbörd
  · Foglossning
  · Förlossningskomplikationer
  · Fosterövervakning
  · Gynekologisk anatomi
  · Handläggning
  · Infertilitet
  · Instrumentell förlossning och sectio
  · Klimakteriet
  · Komplikationer i sen graviditet
  · Kontaktblödning
  · Menorrhagi
  · Menscykelns hormoner och faser
  · Metoder
  · Metrorrhagi
  · MHC, hyperplasi
  · Mödrahälsovård och ultraljud
  · Nedre genitala infektioner inklusive STI
  · Normal förlossning
  · Normal graviditet
  · Oligomenorré och amenorré
  · Ovarier
  · Övre genitala infektioner
  · PCO
  · PMS
  · Portio och cervix
  · Postmenopausal blödning
  · Prolaps
  · Puerperiet
  · Smärtlindring under förlossningen
  · Smittskyddslagen
  · Stress-/ansträngningsinkontinens
  · Symptom vid genitala infektioner
  · Trängnings-/urgeinkontinens
  · Under- och överburenhet
  · Uterus
  · Vulva och vagina
  · Vulvadermatos

  Hud
  · Atopiskt eksem
  · Bakteriell vaginos
  · Bakteriella hudinfektioner
  · Benigna hudtumörer
  · Bensår
  · Blåsdermatoser
  · Blåsor på händerna
  · Candidavaginit
  · Dermatologisk ordlista
  · Diverse dermatologiska diffdiagnoser
  · Eczema craquelé
  · Eksem översikt
  · Gonorré
  · Granuloma anulare
  · Handeksem
  · Hår, talg och naglar
  · HPV, kondylom
  · Huden vid invärtes sjukdomar
  · Hudsjukdomar hos barn
  · Hypostatiskt eksem
  · Klamydia
  · Kontaktdermatoser
  · Läkemedelsreaktioner
  · Lichen
  · Ljusdermatoser
  · Maligna hudtumörer
  · Neurodermit
  · Nummulärt eksem
  · Parasitinfestationer
  · Pigmentrubbningar
  · Pityriasis rosea
  · Psoriasis
  · Seborroiskt eksem
  · Smittskyddslagen
  · Svampinfektioner
  · Syfilis
  · Trichomonas vaginalis
  · Vesikulos
  · Virala hudinfektioner

  Infektion
  · Akut bronkit
  · Akut mediaotit
  · Amöbiasis
  · Antibiotika
  · Antimykotika, profylax och behandling
  · Antiretroviral behandling vid HIV
  · Aspergillus
  · Bakteriell meningit
  · Campylobacter
  · Candida
  · Cellulit och flegmone
  · Cerebral abscess
  · Clostridium difficile
  · CMV
  · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
  · Definitioner
  · Diabetes och hudinfektioner
  · Diagnostik
  · Diarré
  · Difteri
  · Diverse infektionsrelaterat
  · EHEC och HUS
  · Ektyma
  · Encefalit
  · Endokardit
  · Epiglottit
  · Eryspielas
  · ETEC
  · Exantemsjukdomar
  · Feber
  · Febril uvi och akut pyelonefrit
  · Giardiasis
  · Hepatit A och E
  · Hepatit B
  · Hepatit C
  · Hepatit D
  · Hepatit diffdiagnoser
  · Herpes simplex
  · HIV hos gravida kvinnor och barn
  · HTLV
  · Immunsuppression
  · Impetigo
  · Infekterade bettsår
  · Infektion i hårsäckar
  · Infektioner i kärlkatetrar/-portar
  · Influensa
  · Kolera
  · Kryptokocker
  · Kryptokockmeningit
  · Kryptosporidios
  · Ledprotesinfektioner
  · Likvor normalvärden
  · Mononukleos
  · Multiresistenta bakterier
  · Nedre uvi
  · Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Osteomyelit
  · Översikt, riskfaktorer
  · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
  · Pertussis
  · Pneumocystis
  · Pneumoni
  · Sällsynta svampar
  · Salmonellos
  · Sårinfektioner
  · Sepsis
  · Septisk artrit
  · Serös meningit
  · Shigellos
  · Sinuit
  · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
  · Smittskyddslagen
  · Spinal epiduralabscess
  · Spondylit
  · SSSS, TSS och Kawasaki
  · Symptom och diagnostik vid HIV
  · Tonsillit
  · Toxinenterit
  · Tropikmedicin
  · Tuberkulos
  · Uvi orsakad av candida
  · Vaccinationer och reseprofylax
  · Virala CNS-infektioner
  · Virusenterit
  · Yersinios
  · Zoonoser

  Intermedicin
  · Alkoholöverkonsumtion
  · Allergi
  · Anemi
  · Antireumatiska läkemedel
  · Artriter
  · Artros
  · Arytmier
  · Astma
  · Åtgärder vid medvetslöshet
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjuren
  · Carcinoid och Zollinger-Ellison
  · Celiaki
  · Coma och inklämning
  · Diabetes
  · Diabetesnefropati
  · Drunkning
  · DVT och lungemboli
  · Dyspepsi och reflux
  · Elektricitet
  · Feber
  · Funktion och farmakologi
  · Glomerulonefrit
  · Handläggning vid intox
  · Hjärtsvikt
  · Hypertoni
  · Hypofysen
  · Hypotermi
  · IBD och IBS
  · Indelning av reumatiska sjukdomar
  · Inflammatoriska systemsjukdomar
  · Ischemisk hjärtsjukdom
  · Kalciumhemostas
  · Klaffsjukdomar
  · Koagulation
  · KOL
  · Laboratoriediagnostik
  · Leukemi
  · Leversjukdomar
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · MIDAS och HUSK
  · Njursvikt och dialys
  · Övriga blodsjukdomar
  · Övriga endokrina sjukdomar
  · Övriga hjärtsjukdomar
  · Övriga lungsjukdomar
  · Övriga njursjukdomar
  · RAAS-systemets farmakologi
  · RLS 85
  · Sköldkörteln
  · Specifika förgiftningar
  · Ulcus
  · Vaskuliter

  Kirurgi
  · Akut och kronisk extremitetsischemi
  · Akut tarmischemi och angina abdominalis
  · Analcancer
  · Aortaaneurysm
  · Aortadissektion
  · Appendicit och körtelbuk
  · Benigna bröstförändringar
  · Blödande esofagusvaricer
  · Bråck
  · Brännskador
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Carotisstenos och subclavian steal
  · Chirurgia minor
  · Cholangit
  · Cholecystit
  · Diffdiagnoser
  · Divertikulit
  · Dyspepsi och reflux
  · Esofaguscancer
  · Esofagusskador
  · Gallsten
  · Gallstensileus
  · Gastroenterit
  · Gynekologiska diffdiagnoser
  · Hud
  · Ikterus
  · Ileus
  · Inflammatorisk tarmsjukdom
  · Kolorektalcancer
  · Levercirrhos
  · Leverprover
  · Levertumörer
  · Mjältruptur
  · Multipel endokrin neoplasi, MEN
  · Nedre GI-blödning
  · Njur- och uretärstensanfall
  · Njurartärsjukdomar
  · Obstipation
  · Övre GI-blödning
  · Pankreastumörer
  · Pankreatit
  · Parathyroidea
  · Peritonit
  · Pre- och postoperativt
  · Primär skleroserande cholangit
  · Proktologi
  · Smärtlokalisation
  · Thyroidea
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Ulcus
  · Venös insufficiens
  · Ventrikelcancer

  Neurologi
  · Akustikusneurinom
  · ALS
  · Andra alkoholrelaterade skador
  · Andra orsaker till huvudvärk
  · Andra typer av yrsel
  · Arteriovenösa missbildningar
  · Bakteriell meningit
  · Basala ganglierna
  · BPPV
  · Central neurogen smärta
  · Central yrsel
  · Cerebellära sjukdomar
  · Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
  · Chorea major et minor
  · Coma
  · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Delirium tremens
  · Dissektion
  · Dödförklaring
  · Encefalit
  · Epilepsi
  · Essentiell tremor
  · Gliom
  · Handläggning vid hjärntumör
  · Hereditära myopatier
  · Hortons huvudvärk
  · Hydrocephalus och shuntkomplikationer
  · Hypofystumörer
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Kolloidcysta
  · Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
  · Läkemedelsutlöst huvudvärk
  · Likvorfynd
  · Mb Ménière
  · Meningeom
  · Metastaser
  · Migrän
  · Mononeuropati
  · Multipel skleros
  · Myastenia gravis
  · Myelit
  · Myelopati
  · Myogen myopati
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Neurotrauma
  · Övriga CNS-infektioner
  · Parkinson
  · Parkinson plus
  · Perifer neurogen smärta
  · Polyneuropati
  · Pseudotumor cerebri
  · Rhizopati
  · RLS 85
  · Ryggmärgskompression
  · Ryggmärgsskador
  · Serös meningit
  · Sinus cavernosussyndrom
  · Sinustrombos
  · Sinustrombos
  · Spänningshuvudvärk
  · Spasticitet
  · Spinala tumörer
  · Stroke
  · Subarachnoidalblödning
  · Subcalvian steal
  · Syringomyeli
  · Temporalisarterit
  · TIA
  · Trigeminusneuralgi
  · Undersökning och handläggning av yrsel
  · Vaskulär ryggmärgsskada
  · Vestibularisneurit
  · Virala CNS-infektioner
  · Wernicke-Korsakows syndrom

  Onkologi
  · Allmän onkologi
  · Analcancer
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjurebarksinsufficiens
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Cytostatika
  · Esofaguscancer
  · Hjärttamponad
  · Hyperkalcemi
  · Kolorektalcancer
  · Leukemi
  · Levertumörer
  · Luftvägskompression
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · Malignt mesoteliom
  · Medullakompression
  · MEN
  · Mjukdelssarkom
  · Njurcancer
  · ÖNH-tumörer
  · Ovarierna
  · Pankreastumörer
  · Peniscancer
  · Portio och cervix
  · Prostatacancer
  · Skelettumörer
  · Smärta
  · Strålning
  · Testikelcancer
  · Thyroideacancer
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Tumörlyssyndrom
  · Urotelcancer
  · Uterus
  · Vena cava-kompression
  · Ventrikelcancer
  · Vulva och vagina

  Ortopedi
  · Allmän frakturlära
  · Artros
  · Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
  · Fotfrakturer
  · Frakturer i axel och arm
  · Frakturer i handens ben
  · Frakturer i höft och bäcken
  · Frakturer kring knäleden
  · Hand- och nervskador
  · Kompartmentsyndrom
  · Ledprotesinfektioner
  · Mjukdelstumörer
  · Osteomyelit
  · Reumatoid artrit
  · Ryggsjukdomar
  · Septisk artrit
  · Sjukdomar i armbågen
  · Sjukdomar i axel
  · Sjukdomar i foten och fotleden
  · Sjukdomar i handen
  · Sjukdomar i höft, bäcken och lår
  · Sjukdomar i och kring knäleden
  · Skelettumörer
  · Spondylit
  · Traumatiska knäskador
  · Traumatiska ryggskador

  Psykiatri
  · Äldrepsykiatri
  · Ångest
  · Ätstörningar
  · Axlar enligt DSM
  · Beroendesjukdomar
  · Cykloid psykos
  · Definitioner
  · Demens
  · Depression
  · ECT
  · Flyktingar och asylsökande
  · Konfusion
  · Krisreaktion
  · Kroniska affektiva syndrom
  · Mani och hypomani
  · Medvetande
  · Minnesstörning
  · Neuropsykiatriska störningar
  · Organisk och drogrelaterad ångest
  · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
  · Personlighetsstörningar
  · Postpartumpsykos
  · Posttraumatiskt stressyndrom
  · Psykiatrisk anamnes
  · Psykiatrisk juridik
  · Psykiskt status
  · Psykofarmaka
  · Psykoser
  · Psykoterapi
  · Schizofreni
  · Sexologi
  · Social fobi och andra fobier
  · Sömnstörningar
  · Suicid
  · Tanke- och jagstörningar
  · Tvångssyndrom

  Rättsmedicin
  · Barnmisshandel
  · Brottsbalken
  · Dödsbegrepp och likfenomen
  · Dödsorsaksutredning
  · Drunkning
  · Elektricitet
  · Grundläggande juridik
  · Hälso- och sjukvårdslagen
  · HIV-smitta vid brottsmål
  · Jäv
  · Kompression av halsen
  · Körkort och rattfylleri
  · Kvävning
  · Lag om obduktion
  · Lag om särskild företrädare för barn
  · Lag om transplantation
  · Lag om vård av unga, LVU
  · Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
  · Patientjournallagen
  · Rättsintyg
  · Sekretesslagen
  · Sexuella övergrepp
  · Skottskador
  · Socialtjänstlagen
  · Stick- och skärskador
  · Trubbigt våld
  · Tryckfrihetsförordningen
  · Värme och kyla

  Status
  · Allmäntillstånd
  · Blodtryck
  · Bukundersökning
  · Hjärtundersökning
  · Högre funktioner
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Koordination
  · Kranialnerver
  · Lungundersökning
  · Lymfkörtelundersökning
  · Motorik
  · Psykiskt status
  · Reflexer och meningism
  · Sensorik
  · Symptom vid hjärtsjukdom
  · Thyroideaundersökning
  · Vegetativa funktioner

  Urologi
  · BPH och prostatacancer
  · Epididymit
  · Hematuri
  · Hydronefros
  · Inkontinens
  · Katetrar
  · Njur- och uretärsten
  · Njurcancer
  · Prostatit
  · Rekonstruktiv urologi
  · Testikelcancer
  · Trauma mot urinvägarna
  · Uretrit
  · Urinretention
  · Urinvägsinfektioner
  · Urodynamiska undersökningsmetoder
  · Uroradiologi
  · Urotelcancer
  · Yttre genitalia

  Yrke & miljö
  · Arbetsmiljölagen
  · Arbetsskadeförsäkringen
  · Diverse
  · Luftföroreningar
  · Luftvägssjukdomar
  · Lungcancer och asbest
  · Retande gaser
  · Sen-, nerv- och muskelskador
  · Toxikologi
  · Vibrationer
  · Yrkes- och miljömedicinska kliniken

  Ögon
  · Akut irit/iridocyklit
  · Anatomi och fysiologi
  · Barnoftalmologi
  · Blow-out fraktur
  · Bulbkontusion och bulbperforation
  · Det röda ögat
  · Endokrin oftalmopati
  · Episklerit och sklerit
  · Färgseende
  · Glaukom, grön starr
  · Hypertoni och diabetesretinopati
  · Kärlskador
  · Kemisk skada
  · Keratit
  · Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
  · Konjunktiviter
  · Kontaktlinsproblem
  · Körkort
  · Kornealerosion
  · Linsens sjukdomar
  · Migrän, HIV
  · Neurooftalmologi
  · Ögonsymptom
  · Ögonundersökning
  · Optik och refraktion
  · Pinguecula och pterygium
  · Sårskador och skador i ögonlockshuden
  · Sjukdomar i glaskroppen
  · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
  · Sjukdomar i orbita
  · Sjukdomar i retina
  · Strålningsskada
  · Subkonjunktivalblödning
  · Subtarsal främmande kropp och grad
  · Torrt öga
  · Toxoplasmos och retinit
  · Vaskulära förändringar och tumörer
  · Vem skall remitteras

  ÖNH
  · Akustikusneurinom
  · Akut balansstörning
  · Akut laryngit
  · Akut mediaotit
  · Andra typer av yrsel
  · Atypisk mykobakterios
  · Bullerskada
  · Difteri, äkta krupp
  · Divertiklar
  · Dysfagi
  · Dyspepsi, reflux, hiatushernia
  · Epiglottit
  · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
  · Esofagusstriktur
  · Extern otit
  · Facialispares
  · Faryngit
  · Foetor ex ore
  · Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
  · Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
  · Godartad lägesyrsel, BPPV
  · Halscysta
  · Heshet
  · Högt andningshinder
  · Hörhjälpmedel
  · Hörselgångsexostoser
  · Hörseltester
  · Hypofarynxcancer
  · Knuta på halsen
  · Kolesteatom
  · Kronisk och adhesiv otit
  · Labyrintit och mastoidit
  · Läkemedel som ger hörselnedsättning
  · Laryngomalaci
  · Laryngotrakeit
  · Ledningshinder
  · Lymfadenitis collis
  · Maligna tumörer i larynx
  · Mb Ménière
  · Mononukleos
  · Motorikrubbningar i esofagus
  · Munbottenflegmone
  · Muntorrhet
  · Näsblödning
  · Näsfurunkel
  · Näspolypos
  · Nästrauma och septumskador
  · Nedsatt hörsel hos barn
  · Nystagmus
  · ÖNH-tumörer
  · Oral candidos
  · Örontrauma
  · Otalgi
  · Otosalpingit och rör
  · Otoskleros
  · Övriga näsbesvär
  · Övrigt
  · Peritonsillit
  · Plummer-Vinson
  · Presbyacusis
  · Pseudokrupp
  · Purulent parotit
  · Quinckeödem
  · Resistens i spottkörtel
  · Retrofaryngeal absecss
  · Rinit
  · Röstrubbningar
  · Sår och slemhinneförändringar i munhålan
  · Sensorineural hörselnedsättning
  · Sialoadenit
  · Sinuit
  · Sjögrens syndrom
  · Snarkning, sömnapnésyndrom
  · Spottsten
  · Stämbandssjukdomar
  · Steven Johnsons syndrom
  · Sudden deafness
  · Syra- och alkaliskador
  · Thyroideacancer
  · Tinnitus
  · Tonsillit
  · Tracheotomi och intubation
  · Trauma mot huvud och hals
  · Tumörer på ytterörat
  · Undersökning och utredning vid yrsel
  · Vaxpropp
  · Vestibularisneurit
  · Vincents angina och herpangina