Startsidan 
Start

Antimykotika

Översikt

Påverkar svampens cellmembran

Polyener

 • amfotericin B (Fungizone ®)
 • brett spektrum, vissa Candida-arter dock mindre känsliga liksom vissa mer ovanliga svampar
 • sällsynt med resistensutveckling
 • fungicid effekt, halveringstid flera dagar
 • dålig CNS-penetration
 • få interaktioner men vanligt med biverkningar
 • feber, muskel- och ledvärk, illamående, huvudvärk i samband med infusion
 • dosrelaterad njurpåverkan, elektrolytrubbning, försiktighet med samtidig användning av andra njurtoxiska läkemedel!
Lipidformuleringar av amfotericin B (AmBisome ®, Abelcet ®)
 • lägre toxicitet, dosberoende biverkningar
 • dyrt

Triazoler

 • påverkar CYP450, fungistatisk effekt, stor risk för läkemedelsinteraktioner!
 • levertoxiska
 • risk för korsresistens inom gruppen
Flukonazol (Diflucan ®, Fluconazol ®)
 • minst interaktionsrisk av triazolerna
 • smalt spektrum
 • C. albicans oftast känslig, C. glabrata resistent eller nedsatt känslighet
 • ingen effekt mot Aspergillus eller andra mögelsvampar
 • dosreducering om kreaclearance mindre än 50mL/min
 • pga lång t½ ges dubbel startdos
 • leverpåverkan (följ patologiska leverprover under behandling)
 • ev koncentrationsbestämning vid dialys
Itrakonazol (Sporanox ®)
 • bredare än flukonazol, tar även vissa Aspergillus
 • endast po i Sverige
 • leverpåverkan, hjärtsvikt (negativ inotrop effekt)
 • varierande biotillgänglighet, koncentrationsbestämning vid allvarlig infektion
Vorikonazol (Vfend ®)
 • brett spektrum, fungistatiskt mot jästsvampar, fungicid effekt mot mögelsvampar
 • viss korsresistens med övriga azoler
 • inga brytpunkter finns
 • laddningsdos första dygnet
 • vid kreaclearance mindre än 50 mL/min ges peroral behandling (ansamling av vehikeln i infusionslösningen)
 • elimineras via levern, ev dosjustering om nedsatt leverfunktion
 • följ leverstatus under behandling
 • långsamma metaboliserare (3-5 %) exponeras ca 4 ggr mer…, koncentrationsbestämning vid längre beh
 • beakta interaktionsrisk! se FASS
 • mer biverkningar än flukonazol: synstörningar, leverpåverkan, hudreaktioner, yrsel, hallucinationer, påverkad blodbild
Posaconazol (Noxafil ®)
 • peroralt preparat vars effekt påverkas kraftigt av födointag
 • brett spektrum, tar Aspergillus, jästsvampar och dimorfa svampar, resistens finns beskriven
 • försiktighet vid nedsatt leverfunktion, följ förhöjda levervärden
 • behöver ej dosanpassa vid nedsatt njurfunktion
 • risk för läkemedelsinteraktioner
 • illamående, kräkningar, huvudvärk, buksmärtor, diarré, synstörningar

Påverkan på svampens cellvägg

Echinocandiner

Caspofungin (Cancidas ®)
 • fungicid effekt mot Candida-arter (även azol-resistenta)
 • partiellt fungicid/fungistatisk effekt mot Aspergillus
 • ingen effekt mot kryptokocker men har effekt mot Pneumocystis jiroveci
 • ingen korsresistens med azoler
 • iv, laddningsdos
 • dosreducering vid måttligt nedsatt leverfunktion
 • ej dialyserbart!
 • ganska låg interaktionsrisk, se FASS
 • risk för leverpåverkan vid samtidig ciklosporin-administration
 • risk för sänkt takrolimuskoncentration (Prograf ®), kontrollera koncentration
 • ganska få biverkningar, gastrointestinalt, leverpåverkan, histaminmedierade spt
Anidualafungin (Ecalta ®)
 • fungicid effekt mot Candida, även effekt på Aspergillus fumigatus
 • brytpunkter saknas
 • godkänt för invasiv candidiasis hos icke-neutropena
 • intravenöst, startdos 200 mg, därefter 100 mg x 1
 • ingen dosjustering vid leverpåverkan, njurpåverkan eller dialys
 • risk för leverpåverkan, följ leverstatus om patologiskt
 • biv i form av koagulopati, kramp, huvudvärk, gastrointestinala spt, utslag, leverpåverkan
 • låg interaktionsrisk

Inverkan på svampens RNA-syntes

Nukleosidanaloger

5-Flucytocin (Ancotil ®)
 • används sällan numera
 • fungicid effekt, begränsat spektrum
 • alltid kombination med andra preparat pga risk för resistensutveckling
 • följ koncentration under behandling
 • dosreduktion vid nedsatt njurfunktion
 • benmärgstoxicitet

In-vitro-känslighet för olika antimykotika

Art

Amfotericin B (Fungizone ®)

Flukonazol (Diflucan ®)

Itrakonazol
(Sporanox ®)

Vorikonazol
(Vfend ®)

Caspofungin
(Cancidas ®)

C. albicans

S

S

S

S

S

C. glabrata

S

I/R

I/R

S

S

C. parapsilosis

S

S

S

S

S

C. tropicalis

S

S

S

S

S

C. krusei

S

R

I/R

S

S

C. lusitaniae

S/I/R

S

S

S

S

A. fumigatus

S

R

S

S

S

A. flavus

S

R

S

S

S

C. neoformans

S

S/I

S

S

R

Dosering av antimykotika vid invasiv svampinfektion hos vuxna

Preparat

Form

Laddningsdos

Daglig underhållsdos

Dosjustering

Flukonazol
(Diflucan ®, Fluconazol ®)

iv eller kapsel

800 mg x1 dag 1

400 mg x 1

vid nedsatt njurfkt

Itrakonazol
(Sporanox ®)

kapsel, oral lösning

200 mg x 3-4 i 4 dagar

200 mg x 2

ev vid nedsatt leverfkt

Vorikonazol
(Vfend ®)

iv

tabl/ oral susp

6 mg/kg x 2 dag 1

400 mg x 2 dag 1 (om vikt mer än ,,40 kg)

4 mg/kg x 2

200 mg/kg x 2 (om vikt mer än 40 kg)

anv ej iv vid nedsatt njurfkt, dosred. vid nedsatt leverfkt

Caspofungin
(Cancidas ®)

iv

70 mg x 1 dag 1

50 mg x 1

öka dos om >80 kg eller interaktionsrisk, minska vid nedsatt leverfkt

Anidualafungin
(Ecalta ®)

iv

200 mg x 1 dag 1

100 mg x 1


Flucytosin
(Ancotil ®)

iv

ingen

100-200 mg/kg (uppdelat på 4 doser)

vid nedsatt njurfkt
koncentrationsbestäm

Amfotericin B
(Fungizone ®)

iv

testdos 1-5 mg följt av dosökning till fulldos inom 1-2 dgr

0,6-1 mg/kg x 1

följ krea

AmBisome ®

iv

ingen

3-5 mg/kg x 1


Abelcet ®

iv

ingen

5 mg/kg x 1


Profylax och behandling av invasiva svampinfektioner

Patienter på IVA och efter större kirurgi

Säkerställd invasiv jästsvampinfektion skall alltid behandlas

 • växt av jästsvamp i blododling (perifer eller från CVK)
 • växt av jästsvamp i normalt steril vätska
 • växt av jästsvamp i prov taget under sterila förhållanden från ej dränerad abscess
 • växt av jästsvamp i peritonealdialysvätska vid peritonit
 • påvisande av jästsvamp i vävnadsbiopsi från steril lokal

Om kliniska infektionssymptom utan säkerställd invasiv jästsvampinfektion, överväg behandling

 • växt av jästsvamp på CVK-spets
 • växt av jästsvamp i peritonealvätska från patient med peritonit
 • växt av jästsvamp från icke steril lokal vid misstänkt lokal invasiv svampinfektion. tex dränagevätska från bukabscess
 • antibiotikarefraktär feber/inflammation hos koloniserad patient med multipla riskfaktorer utan annan påtaglig inflammationsorsak

Candiduri

Skall behandlas hos
 • njurtransplanterade
 • pat som genomgår kirurgiskt ingrepp i urinvägarna
 • prematurer
 • neutropena
 • symtomgivande infektion

Positiv urinodling hos pat utan KAD kan vara tecken på disseminerad candidemi och bör utredas och behandlas. Enbart koloniserad KAD-urin skall däremot inte behandlas.

Candidemi och akut disseminerad candidos

 • förstahandsval är echinocandin, step down till fluconazol efter 10 dgr
 • andrahandsval är amibisome eller voriconazol
 • tredjehandsval är fluconazol
 • om lokal abscess eller C. parapsilosis är förstahandsval luconazol om ej resistent stam
 • behandling bör inledas intravenöst och pågå mist två veckor efter den första negativa blododlingen
 • blododling brukar bli negativ inom 2-5 dygn
 • ögonundersökning (endoftalmit? chorioretinit?) bör genomföras efter två veckor eller tidigare om patienten snabbt förbättras, vid pos fynd skall beh fortgå tills ögonförändringarna försvunnit eller stabiliserats (ca 6-12 v)
 • CVK bör avlägsnas, vid behov av ny CVK bör man helst vänta något dygn och lägga denna i ett annat kärl

Lokalt invasiv candidainfektion

 • flukonazol eller liposomalt amfotericin B, ev ökad dos om svåråtkomligt fokus

Profylax mot invasiv candidainfektion

 • patienter på IVA och efter större kirurgi kan möjligen bli aktuella för flukonazolprofylax om de är högriskpatienter (tex återkommande episoder av tarmläckage)

Patienter med hematologisk eller malign sjukdom eller som genomgått transplantation

Profylax mot invasiv candidainfektion

 • få rekommendationer finns
 • flukonazol 200-400 mg x 1 rekommenderas under neutropenifasen till pat som skall genomgå allogen stamcellstransplantation
 • flukonazol kan ev ges vid pankreas- och tunntarmstransplantation, ev vid levertransplantation

Profylax mot PJP

 • minst 6 mån till alla organtransplanterade patienter samt till dem som får allogen stamcellstransplantation
 • bör ges till pat vid autolog stamcellstransplantation, ALL, lymfoproliferativa sjukdomar (inkl KLL och myelom) efter T-cellssupprimerande behandling (fludarabin, alemtuzumab (MabCampath ®) eller högdos steroider
 • barn med primär immundefekt med defekt T-cellsfunktion (skall även ha profylax mot Candida)
 • sekundär profylax ges i minst 6 mån efter genomgången PCP-infektion
 • trimsulfa i första hand

Profylax mot Aspergillus

 • till lungtransplanterade med påvisad slemhinnekolonisation ges inhalerat amfotericin B
 • pat med sannolik eller konstaterad aspergillos som skall genomgå allogen stamcellstransplantation eller få ytterliggare cytostatika pga hematologisk malignitet rekommenderas profylax (vorikonazol eller liposomalt amfotericin B)

Behandling av invasiv candidainfektion

 • viktigt med mikrobiologisk diagnos!
 • alla invasiva candidainfektioner inklusive candidemier skall behandlas
 • avlägsna CVK vid candidemi
 • amfotericin B, liposomalt amfotericin B, flukonazol (ej om tidigare flukonazolprofylax), caspofungin

Behandling av invasiv aspergillusinfektion

 • vorikonazol förstahandsmedel
 • liposomalt amfotericin B och caspofungin i andra hand
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2013-04-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina