Startsidan 
Start

Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV


TUBERKULOS OCH HIV

 • "the evil couple"
 • cellmedierad immunitet (CD4 m.fl.) avgörande för att kontrollera tbc-infektion
 • 10 % av tbc-infekterade individer utvecklar kronisk sjukdom under en livstid jämfört med 5-10% per år vid samtidig tbc och HIV
 • större risk för primär infektion vid smitta och för reaktivering av latent tb
 • tbc ökar monocyternas mottaliglighet för HIV
 • tbc virulent opportunist, kan komma tidigt i HIV-infektionens förlopp men ses i alla stadier
 • tbc vanligaste opportunistiska infektionen och den enda som kan överföras till ej HIV-infekterade
 • vanligare med tb-pleurit och extrapulmonell tb
 • om CD4 > 200 ses klassisk postprimär tbc
 • vid CD4 < 200 ofta atypisk bild, miliär, meningit, spridda små abscesser, perikardit, ospecifika symptom med feber, trötthet, viktnedgång och mindre hosta, kortare inkubationstid, snabbare förlopp
 • mer benägna att infekteras av multiresistenta stammar
 • högre mortalitet tidigt under infektionen, högre mortalitet i tbc oavsett CD4-nivå, 100 % mortalitet vid obehandlad tbc och obehandlad HIV
 • större risk för recidiv
 • ibland flera opportunistiska infektioner samtidigt

Utredning

 • lungröntgen oftare mediastinala körtlar, spridda finnodulära infiltrat, interstitiella infiltrat och infiltrat i underloberna, inte lika ofta kaverner
 • ofta neg direktmikroskopi (inte lika smittsamma)
 • atypisk bild vid PAD, granulom kan saknas
 • blododling positiv i högre grad (skickas till tb-lab i speciella flaskor)
 • odla även från sputum, urin (kan utsöndras här utan att man har en urogenital tb), ev benmärg
 • PPD ofta utsläckt om CD4 < 200
 • tag TB-Spot TB (ej QuantiFERON) istället (om indeterminant, tag om när  nivå över 200)
 • biopsera misstänkt infektionsfokus för PCR och odling samt PAD, granulom kan sakans
 • pat kan ha flera opportunister samtidigt! tex PCP
 • serologi för HBV, HCV
 • LP om miliartb
 • svår diagnos, driv utredning med tex bronkoskopi

Behandling

1. TB-behandling
 • tb-behandling startas snarast, sedan ART
 • rifampicin byts mot rifabutin (Ansatipin) om PI skall ges
 • dessutom INH + PZA + EMB, för doser se RAV
 • 6 mån beh (ev 8 mån, lägre risk för relaps)
 • mer biverkningar
 • ökad risk för neuropati, illamående, utslag, levertoxicitet, samtidig HBV, HCV
 • risk för interaktioner!
 • dosera efter kroppsvikt
2. HIV-behandling
 • HIV-behandling startas 10-14 dgr efter insatt tb-behandling om CD4 < 50
 • om CD4 50-200 och svår klinisk sjukdomsbild startas ART inom 2-4v efter tb-behandling
 • övriga med CD4-tal > 50 kan starta med ART efter 8-12 v
 • om MDR/XDR tuberkulos startas ART snarast möjligt efter resistensbesked
 • 2 NRTI + NNRTI (efavirenz) alt 2 NRTI + PI/r (numera vanligare)
 • väljer hellre Truvada än Kivexa pga risken för hudbiverkningar
Interaktioner HIV-läkemedel och tuberkulostatika
 • interaktion mellan rifampicin och PI ger sänkt konc av PI med risk för virologisk svikt och minskad konc av rifampicin
 • om PI, ge ej rifampicin utan rifabutin 150 mg 3 ggr/v
 • om rifampicin kombineras med efavirenz, överväg att öka efavirenzdos om > 60 kg
 • raltegravir har begränsade interaktioner med tuberkulostatika, använd endast i kombination med rifabutin 150 mg x 1 om inga andra alternativ och då i dosen 800 mg x 2 
 • koncentrationsbestämning vid tveksamhet
 • NRTI har inga signifikanta interkationer med rifampicin och rifabutin
 • om man måste sätta ut preparat, spara ART till sist
Åtgärd vid leverbiverkan 

Tbc-behandlingen avbryts vid

 • transaminaser > 3 ggr + symptom
 • transaminaser > 5 ggr
 • stigande bilirubin

Invänta normalisering, ge därefter ethambutol och trappa in

 1. INH
 2. RIF
 3. PZ

Kontrollera levervärden före dosökning.

IRIS, Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome ("flare")

 • vid samtidig HIV och tb kan antiretroviral beh göra att tb-infektionen blir symptomatisk (gäller även andra opportunister tex kryptokocker, PCP, JC)
 • paradoxal IRIS (känd opportunist ger förvärrade symptom) vs unmasking IRIS (tidigare odiagnosticerad opportunist ger nu symptom)
 • immunologisk reaktion, vid ART-start omdistribueras CD4 från lymfoid vävnad till blod och samtidigt "tillåts" immunitetsutveckling i lymfoid vävnad
 • IRIS är ett positivt tecken, värre om IRIS uteblir, då är prognosen usel
 • oftast 2-4 v efter insättning av ART
 • varar i 2-3 månader
 • vanligare vid lägre CD4-tal (<100)
 • risk för IRIS ökar med lågt nadir CD4-tal samt < 30 dagar mellan tb-beh och ART beh start
 • men mortaliteten inte högre
 • vid tb symptom i form av ökande infiltrat, stigande feber, ökande pleuravätska, förstorade lgl, tb-meningit, gastrointestinala symptom, hepatitbild
 • pga IRIS viktigt att screena HIV-pat från högendemiskt område för tb innan de sätts in på ART
 • NSAID ofta inte tillräckligt, ge steroider

Latent tb vid HIV

 • pos PPD/IGRA men vid lågt CD4-tal kan reaktionen vara utsläkt
 • utetslut aktiv tb innan ev beh mot latent tb ges (SR, CRP, blodstatus, klin us, rtg pulm)
 • överväg INH (Tibinide) 300 mg x 1 i 9 månader men beakta ökad risk för leverpåverkan
 • i högendemiska länder diskuteras livslång behandling som skydd mot nysmitta

COINFEKTION MED HEPATIT B ELLER C

 • i Sverige har ca 5-10 % HBV och ca 9 % HCV
 • leversjukdom viktig dödsorsak bland HIV-positiva, HIV-infektionen ökar progresstakten av leverskadan
 • sämre svar på HCV-behandling (peg-interferon/ribavirin)
 • tenofovir (Viread ®), lamivudin (Epivir ®) och emtricitabin (emtriva ®) har effekt även mot HBV
 • om samtidig hepatit B bör man i första hand behandla HIV med tenofovir/emtricitabin
 • pågående HCV-utbrott sedan många år bland MSM (slemhinneskador), kolla anti-HCV en gång per ås hos MSM, tag HCV-RNA vid oklar transaminasstegring 

Coinfektion med hepatit C

Handläggning

 • tidig HIV-behandling
 • ökad risk för levertoxicitet vid HIV-behandling men fördelar överväger
 • undvik nevirapin och tipranavir
 • undvik alkohol
 • vaccination mot hepatit A och B
 • smittskyddsaspekter (MSM, iv missbrukare)
 • fastställ fibrosstadium, tex med Fibroscan
 • om cirrhos, gör UL lever (HCC?) var sjätte månad och gastroskopi (esofagusvaricer?) ca vartannat år
 • överväg HCV-behandling
 • vid dekompensation remiss för ev levertransplantation, ev justera ART-doser (se EACS)

HCV-behandling

 • samma behandlingsprinciper som singelinfekterade
 • välmontrollerad HIV, ej pågående opportunistisk infektion/AIDS
 • viktbaserad ribavirindos, ej förkortad behandlingstid
 • ibland måste HIV-behandlingen justeras
 • tänk på interaktioner
 • i nuläget bäst att vänta på nya behandlingsregimer, kommer 2014-2015

Levertransplantation vid HIV/HCV

 • HIV är ingen kontraindikation
 • sämre prognos om dekompensation, remittera innan
 • skall ha ej detekterbart virus, CD4 > 100-200, inget pågående missbruk

Coinfektion med hepatit B

 • ökad risk för kronisk hepatit B (20 %) om samtidig HIV
 • vid coinfektion större andel dekompensation och leverrelaterad mortalitet
 • om ena sjukdomen behöver behandling så behandlas båda
 • flera läkemedel har effekt på både HIV och HBV: lamivudin, emtricitabin, tenofovir
 • OBS! entecavir har viss HIV-effekt, ge inte ensamt pga risk för resistens
 • i praktiken ges Truvada
 • vid nedsatt njurfunktion dosreducera eller ev byte till entecavir + ART, men kan föreligga tidigare resistens mot lamivudin hos HIV-virus, lite svårt att välja rätt preparat, rådgör med konsult
 • risk för flare om man sätter ut HBV-behandling

Handläggning

 • kvantifiering HBV-DNA (före och under HIV-beh)
 • anti-HDV på alla HBsAg-positiva
 • INR, alb, trc, ASAT, ALAT
 • oftast tdf/ftc.......
 • risk för resistens om man ger enbart 3TC
 • se upp vid byte/uppehåll av ART, risk för flare, risk för resistens om byte till entecavir hos lamivudin-erfaren patient
 • ev screening för HCC
 • vaccination mot HAV
 • vaccinera HBV-negativa HIV-pat!
 • smittspårning, HBV-vaccination av närstående

OPPORTUNISTISKA INFEKTIONER

När starta ART?

 • starta ART så snart patientens tillstånd tillåter
 • vid kryptokockmeningit bör behandlingsstart skjutas fram 4-8 veckor

Profylax mot opportunister

 • endast mot PCP och då vid CD4 < 200
 • profylax kan avstås vid lägre CD4-nivåer om pat följs noga och immundefekten inte är alltför uttalad
 • sekundär profylax mot PCP kan avslutas när ART lett till icke mätbar virusnivå vid upprepade mätningar med minst 3 månaders mellanrum

Pneumocystis jiroveci

 • hette tidigare P. carinii, PCP
 • är en strikt extracellulär encellig svamp (klassificerades tidigare som protozo)
 • vanlig, barn vanligen exponerade vid 3-4 åå, huvuddelen av vuxna har antikroppar

Patogenes

 • inhalation av trofisk form, ner i alveolerna, adhererar till alveolarceller
 • kolonisation upphör snabbt hos immunfriska
 • okontrollerad replikation, infektion utvecklas hos immundefekta individer (både B- och T-cellsdefekt), tex HIV med CD4 < 200 utan profylax
 • inflammation leder till successivt försämrat gasutbyte och progredierande respiratorisk insufficiens

Symptom

 • tilltagande ansträngningsdyspné och torrhosta samt låggradig feber under dagar till veckor hos HIV-pat
 • snabbare symptomprogress hos cancerpatient
 • mer uttalade symptom om man haft pneumocystis tidigare
 • saturation sjunker 10 % när pat går i trappa
 • pneumothorax ej ovanligt
 • ibland produktiv hosta, hemoptys, bröstsmärta
 • mkt ovanligt med extrapulmonell pneumocystis (benmärg, lever, mjälte m.m.)

Diagnostik

 • lungrtg ofta med bilaterala, diffusa, hilusnära interstitiella infiltrat, kan dock vara negativ initialt
 • HRCT bättre (ground glass, septal förtjockning interlobulärt)
 • förhöjt LD
 • IF (immunfluorescens) på BAL eller (inducerat) sputum (lägre sensitivitet) för diagnos, kan påvisa cystor eller trofozoiter (de senare alltid kliniskt relevanta)
 • IF sämre sensitivitet hos icke-HIV-patienter
 • diagnostisk bronkoskopi kan göras flera dagar efter behandlingsstart
 • PCR är känslig, hittar även asymptomatisk kolonisation, neg PCR på BAL har högt prediktivt värde

Behandling

 • startas oftast på klinisk misstanke
 • obs njurfunktion!
 • koncentrationsbestämning möjlig
 • drugfever vanligt efter ca 2 v på Bactrim
 • observera att flera olika doseringsregimer finns
 • vid svår infektion ges tex trimetoprim 15 mg/kg/dygn + sulfametoxazol 75 mg/kg/dag (sic!) uppdelat på 3 doser, iv om svår infektion (Bactrim forte ® eller Eusaprim forte ®)
 • halvera dos efter behandlingssvar (5 dgr)
 • vid svår infektion med andningsinsufficiens ge tillägg av Prednisolon 60 mg x 1, nedtrappning under 2-3 veckor
 • vid lindrigare infektion (utan andningsinsufficiens) ges ungefär halva dosen trimsulfa ovan po, inga steroider
 • behandlingstid 3 v vid HIV, annars 2 v

Övrigt

 • alternativ beh vid svår PJP är pentamidin (Pentacarinat ®) iv/inhal i 3 veckor
 • alternativ behandling vid mild-medelsvår PJP är
  • Dapson ® (lic) 100 mg x 1 po + Trimetoprim ® po i 3 veckor
  • Primaquine ® (lic) 15 mg bas x 1 + klindamycin 600 mg x 3 po i 3 veckor
  • atovaquon (mixt Wellvone ®, lic) 750 mg, 1 x 2 i 3 v po
  • trimextrat (Neutrexin ®) iv (lic) i 3 v + samtidigt folinsyra po (Leucovorin ® eller Calciumfolinate ®, lic) i 24 dagar (motverkar folsyrebrist)
 • HIV-behandling vb
 • utan adekvat behandling är mortaliteten närmare 100 %!

Profylax mot pneumocystis

 • primärprofylax vid HIV ges vid CD4 < 200/ul, efter individuell bedömning kan man avstå profylax hos pat med lägre värden om man följer dem noggrant och immundefekten inte är alltför uttalad
 • sekundärprofylax vid HIV kan avslutas om effektiv ART har lett till icke mätbara virusnivåer vid upprepade mätningar med minst 3 månaders mellanrum
 • minst 6 mån till alla organtransplanterade patienter samt till dem som får allogen stamcellstransplantation
 • bör ges till pat vid autolog stamcellstransplantation, ALL, lymfoproliferativa sjukdomar (inkl KLL och myelom) efter T-cellssupprimerande behandling (fludarabin, alemtuzumab (MabCampath ®) eller högdos steroider
 • barn med primär immundefekt med defekt T-cellsfunktion (skall även ha profylax mot Candida)
 • sekundär profylax ges i minst 6 mån efter genomgången PCP-infektion
Preparat
 • trimetoprim 160 mg + sulfa 800 mg po 1 x 1 eller 1 tabl varannan dag (Bactrim forte ®, Eusaprim forte ®) är förstahandsval
 • alternativt inhalation Pentamidin (Pentacarinat ®) 300 mg 1 gång/mån
 • Dapson ® 100 mg 2-3 ggr/v po
 • mixtur Wellvone ® 750 mg x 2 po

Cerebral toxoplasmos

 • vanligaste opportunistiska infektionen i CNS
 • latent infektion, vävnadscystor i muskel, hjärna, ögon
 • vid cystruptur frisätts bradyzoiter, vid immundefekt utvecklas dessa till aktivt replikerande tachyzoiter som leder till chorioretinit/cerebral toxoplasmos
 • vanligen subakut (90%)
 • symptom beror på antal lesioner och var de är belägna
 • huvudvärk, feber, fokalneurologi, kramper, förvirring, ataxi, letargi, kranialnervspåverkan, synpåverkan
 • neuroradiologi, CT, MR (ringformade lesioner som laddar kontrast perifert)
 • PCR (serologi)
 • behandling enligt internationella PM, brukar svara snabbt

Kryptokockmeningit

Patogenes

 • Crytpococcus neoformans
 • sen opportunist, CD4 30
 • inhalationssmitta, sporer eller torkade celler
 • lokal infektion, lungor drabbas först
 • hos immunkompetenta kan infektionen clearas eller kontrolleras, granulom i lymfkörtlar
 • hos immundefekta sprids infektionen, makrofager passer blod-hjärnbarriären
 • riskfaktorer är AIDS, steroider, immunsuppressiv behandling, sarkoidos och lymfoproliferativa sjukdomar
 • ej associerade med allvarlig neutropeni

Symptom

 • kan ge feber, hosta, sputa och bröstsmärtor
 • ofta dissemination till andra organ
 • spridning till CNS vanligast, ger subakut meningoencefalit med feber, långvarig huvudvärk, personlighetsförändring; sällsynt fokala lesioner (cryptococcom)
 • vanligt med förhöjt intrakraniellt tryck

Diagnostik

 • tuschfärgning av likvor (indian ink) påvisar kapselförsedda jästceller
 • positiv blododling hos 35-70 % av AIDS-patienter
 • bra antigentest (latexagglutinationstest), kan användas på likvor (även fryst), serum, urin och BAL
 • dessutom svampodling på likvor, antigentest i serum
 • MR, symmetriska förändringar i basala ganglierna

Behandling

 • induktionsbehandling med två preparat amfotericin B/liposomalt amfotericin B i kombination med 5-flucytosin (CAVE benmärgstoxicitet) eller fluconazol, utvärderas efter 2 veckor
 • konsolideringsbehandling med flukonazol 400 mg x 1 i minst tio veckor
 • suppressionsbehandling med flukonazol 200 mg x 1
 • avslutas efter CD 4 > 100 i 3 månader
 • likvortappning om förhöjt intrakraniellt tryck
 • vid utebliven effekt av induktionsbehandling kan tillägg av gamma-interferon övervägas
 • echinokandiner har ingen effekt
 • när ART startas utvecklar 20 % IRIS, kommer ca 30-63 dagar efter insättning, 20 % mortalitet

JC-virus och PML polyomavirus, DNA-virus

 • tidig infektion etablerar latens, finns i CNS utan PML
 • vid PML sker replikation i CNS, PCR för JC-virus är då pos på likvor
 • MR visar hypointensiva lesioner på T1, hyperintensiva lesioner på T2
 • LP, PCR ca 95 % sensitivitet
 • enda behandlingen är att förbättra immunförsvaret, starta ART vid HIV, avsluta natalizumab (Tysabri) vid M

Disseminerad MAC, DMAC

 • enbart immunsupprimerade patienter
 • vid HIV när CD4 < 50, dvs AIDS-patient (tänk på detta om AIDS-patient har feber)
 • senaste fallet i Stockholm 2008

Smittväg

 • inhalation
 • oral
 • translokation mgenom slemhinneepitel, infekterar makrofager i lamnina propria, transport till lokala lgl
 • vid immunsuppression hematogen spridning till lever, mjälte, benmärg

Symptom

 • feber, viktnedgång, nattsvett
 • trötthet
 • diarré
 • lgl-förstoring
 • hepatosplenomegali
 • anemi
 • leverpåverkan

Diagnostik och behandling

 • odling från blod (specialflaska till tb-lab), ev benmärg, ev faeces, urin
 • behandlas med minst 2 läkemedel mot MAC, ofta ännu fler om gravt immunsupprimerad
 • klaritromycin 500 mg x 2 + etambutol 15 mg/kg x 1, ev tillägg av rifabutin 300 mg x 1
 • alt azitromycin 500 mg x 1 + etambutol 15 mg/kg x 1, ev tillägg av rifabutin 300 mg x 1
 • ibland även kinoloner, aminoglykosider
 • behandlingstid utifrån kliniskt svar
 • tänk på interaktioner
 • sätt in ART, usel prognos utan ART

CMV-retinit

 • oftast asymptomatiskt, remiss till ögon om mycket låga CD4-tal och pat debuterar med opportunist

Kaposis sarkom

 • malign epitelcellstumör, blålila
 • HHV-8
 • enstaka förändringar eller multipla, ibland i lungorna
 • ART, ev interferonbehandling, ev cytostatika

Utredning vid misstanke om opportunistisk infektion i CNS

 • sök efter det som är behandlingsbart
 • kryptokocker, antigen och svampodling på likvor
 • tb
 • toxoplasma-PCR i blod och likvor
 • HSV 1,2, VZ
 • lymfom
 • HIV-associerade EBV-drivna lymfom, EBV i likvor, kvantitativ PCR (kan förekomma i låga nivåer utan att det är kliniskt relevant)
 • syfilis (parat likvor-serumprov)
 • neuroborelios glöms ofta bort! långsamt progredierande symptom, sällan facialispares
 • biopsi om möjligt
 • MR över hela ryggmärgen!
 • observera att förändringar med förändrad diffusion på MR intialt kan misstolkas som infarkt, fråga om de verkligen respekterar kärlgränserna
 • ju mer immunsupprimerad patient, desto mer atypisk bild!
 

  

INFEKTION
-Översikt

Luftvägsinfektioner
-Tonsillit
-Mononukleos
-Difteri
-Epiglottit
-Sinuit
-Akut mediaotit
-Pertussis
-Pneumoni
-Influensa
-Akut bronkit
-Tuberkulos

Urinvägsinfektioner
-Definitioner
-Nedre uvi
-Febril uvi och akut pyelonefrit
-Uvi orsakad av candida

Gastroenteriter och enterokoliter
-Diarré
-Salmonellos
-Shigellos
-Campylobacter
-Yersinios
-Clostridium difficile
-Kolera
-ETEC
-EHEC och HUS
-Toxinenterit
-Virusenterit
-Giardiasis
-Amöbiasis
-Kryptosporidios

CNS-infektioner
-Likvor normalvärden
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Kryptokockmeningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Cerebral abscess
-Spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner

Skelett- och ledinfektioner
-Diagnostik
-Septisk artrit
-Spondylit
-Osteomyelit
-Ledprotesinfektioner

Infektioner i hud- och mjukdelar
-Sårinfektioner
-Infektion i hårsäckar
-Impetigo
-SSSS, TSS och Kawasaki
-Ektyma
-Eryspielas
-Cellulit och flegmone
-Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
-Diabetes och hudinfektioner
-Infekterade bettsår
-Övriga hud- och mjukdelsinfektioner

Invasiva svampinfektioner
-Översikt, riskfaktorer
-Candida
-Aspergillus
-Kryptokocker
-Pneumocystis
-Sällsynta svampar
-Antimykotika, profylax och behandling

Hepatit
-Hepatit diffdiagnoser
-Hepatit A och E
-Hepatit B
-Hepatit C
-Hepatit D

HIV
-Symptom och diagnostik vid HIV
-Antiretroviral behandling vid HIV
-Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
-Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
-HIV hos gravida kvinnor och barn

Övrigt
-Sepsis
-Endokardit
-Immunsuppression
-HTLV
-Herpes simplex
-CMV
-Exantemsjukdomar
-Feber
-Zoonoser
-Tropikmedicin
-Multiresistenta bakterier
-Infektioner i kärlkatetrar/-portar
-Vaccinationer och reseprofylax
-Smittskyddslagen
-Antibiotika
-Diverse infektionsrelaterat

Sidan uppdaterad 2014-02-19
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina