Startsidan 
Start

HJÄRTSVIKT

Akut hjärtsvikt, lungödem

Etiologi

 • efter infarkt
 • akut försämring

Symptom

 • takykardi
 • takypné/dyspné
 • blekhet, svett
 • ångest
 • perifera ödem

Diagnos

 • rassel över lungbaserna
 • rtg pulm

Behandling

Om BT är ok
 • hjärtläge (halvsittande med sänkt fotända)
 • syrgas (5-10 l/min)
 • nitro sublingualt 0,5 mg eller 0,4 mg/sprayning eller buckalt (Suscard) 2,5-5 mg, var 10:e minut tills effekt CAVE: BT-fall, kan ges iv i slutenvård
 • loopdiuretika, Furix 20-40 mg iv eller 40-80 mg po
 • morfin 5-10 mg iv
 • CPAP
 • KAD
 • vid SVT (supraventrikulär takykardi) ssk FF ge betablockad eller digoxin iv
CAVE: Om BT är lågt ⇒ kardiogen chock ⇒ behandla som sådan! Korrigera acidos, dobutamin osv

Kronisk hjärtsvikt

Etiologi

 • ischemisk hjärtsjukdom!
 • hypertoni!
 • dilaterad kardiomyopati
 • rytmrubbningar ex FF
 • klaffsjukdom
 • myokardit
 • sekundärt till anemi, metabola rubbningar, diabetes, infektioner, arytmier

Symptom

 • andfåddhet och trötthet, ssk vid fysisk ansträngning
 • perifera ödem och viktökning
 • halsvenstas
 • fyllnadskänsla i buken
 • cyanos
 • nedsatt aptit

Utredning

 • Hb, CRP, krea, Na, K, TSH, ALAT, lipider, b-glc, temp
 • normalt BNP med normalt EKG utesluter obehandlad hjärtsvikt, förhöjt BNP: påbörja beh i väntan på UKG och följ resultat med BNP
 • vikt, BMI
 • vilo-EKG (normalt EKG ⇒ osannolikt med hjärtsvikt)
 • hjärt-lungrtg (normal rtg utesluter inte)
 • helst UKG (normal EF > 45 %, dåligt om < 35 %)
 • arbetsprov om misstänkt ischemisk hjärtsjukdom
 • koronarangiografi om pat ej svarar på initial behandling
 • spirometri för att utesluta bakomliggande lungsjukdom

Symptom och behandling

NYHA 1

 • inga symptom
 • ACE-hämmare (Enalapril ®, Ramipril ® om hjärtinfarkt)
 • statiner vb

NYHA 2, lätt svikt

 • andfådd, trött vid mer än måttlig ansträngning (springa, klättra, gå i trappor)
 • ACE-hämmare
 • loopdiuretika
 • betablockad
 • ASA om hjärtinfarkt
 • ev digitalis om FF

NYHA 3, medelsvår svikt

 • andfådd, trött vid lätt/måttlig ansträngning (på- och avklädning, promenad)
 • ACE-hämmareo/e ARB
 • loopdiuretika
 • betablockad
 • lågdos Spironolakton ® (kaliumsparande) 25 mg/dag, ssk om högersvikt
 • ASA om hjärtinfarkt
 • ev digitalis om FF

NYHA 4, svår svikt

 • vilosymptom
 • ACE-hämmareo/e ARB
 • loopdiuretika
 • betablockad
 • lågdos Spironolakton ®
 • ASA om hjärtinfarkt
 • ev digitalis vid FF
 • ev inotropt stöd vid tillfällig försämring, ex Simdax (kalciumsensitiserare som har inotrop effekt utan att förbruka syre)

Diverse

 • betablockad (CAVE låg puls!) sätts in när ACEI har titrerats till måldosen (gäller även diuretika), aktuella preaprat är endast metoprolol (Seloken ZOC®, Metoprolol ®), bisoprolol (Emconcor ®) och carvedilol (Kredex ®)
 • loopdiuretika i II-IV, används ffa för symptomlindring, kan ges intermittent
 • spironolakton i III-IV
 • ARB:s kan nu ges som tillägg vid fortsatta symptom trots beh med ACEI och betablockad, måldos Atacand ® 32 mg x1 och Diovan ® 160 mg x 2
 • CAVE: Risk för hyperkalemi vid ACEI och Spironolakton!
 • vid svår svikt med otillräcklig effekt av diuretika kan metolazone (Zaroxolyn ®) po användas en eller två gånger per vecka (krea, elstatus!)
 • observans på viktökning , ökad andfåddhet, ankelsvullnad; daglig vikt ⇒ pat kan själv reglera diuretika
 • perorala antiokoagulantia om FF
 • ASA i lågdos förbättrar prognosen vid svikt
 • klass I antiarytmika kontraindicerade
 • dessutom viktreduktion, rökstopp, motion, hypertoni- och diabetesbehandling, salt- och vätskerestriktion, alkoholintagsminskning, seponering av NSAID, influensa- och pneumokockvaccination
 • CRT (cardiac resynchronisation therapy, biventrikulär pacemaker) om NYHA III-IV med symptom trots farmakologisk behandling, sinusrytm, QRS > 120 ms o/e påvisad dyssynkroni vid UKG
 • ICD (implanterbar defibrillator) efter överlevt hjärtstillestånd eller ihållande ventrikulära takuykardier samt till vissa hjärtsviktspat
 • hjärttransplantation
ACE-hämmare
 • ges till alla
 • enalapril (Renitec ®, Linatil ®, måldos 20 mg), ramipril (Pramace ®, Triatec ®) är den ACEI som brukar ges efter hjärtinfarkt
 • måldos Renitec ® 20 mg (10 mg x), Triatec ® 10 mg (5 mg x 2)
 • låg startdos, titrera upp
 • observera krea, elektrolyter, hypotension
 • rethosta? ⇒ Cozaar ® (AT1-recblockerare)
 • seponera kaliumsparande lkm initialt (risk för hyperkalemi)
 • NSAID sänker effekten och ger ödemtendens
 • bilateral njurartärstenos och angioödem vid tidigare ACEI-behandling utgör kontraindikationer
 • relativa kontraindikationer: hemodynamiskt betydelsefull aortastenos, mitralisstenos eller njurartärstenos
 • kontrollera krea och el före, efter 1 v och vid uppnådd måldos (ca 4 v); oftare om njurfktsnedsättning
 • vid kreastegring > 30% ⇒ sänk i första hand diuretika, i andra hand ACE-hämmaren
Digitalis
 • FF eller svår svikt, ffa om pat inte är särskilt rörlig
 • positiv inotropi, stim parasympaticus som sänker hjärtfrekvensen
 • sjukhusbehovet minskar men inte dödligheten
 • digoxin ackumuleras vid nedsatt njurfunktion!
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-11
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt