Startsidan 
Start

HYPERTONI

Basal utredning

Anamnes
 • hereditet hypertoni, njursjukdom, kardiovaskulärt
 • symptom talande för sekundär hypertoni
 • livsstil, psykosoc, rökning, alkohol
 • läkemedel, lakrits
Status
 • BT x 3 (x 2 om ≥180 eller ≥ 110)
 • hjärta, lungor
 • perifera kärl (blåsljud njurartärer?)
 • BMI
Undersökningar
 • Hb, glukos, krea, K, lipider
 • mikroalbuminuri
 • EKG

Fördjupad utredning vid

 • sekundär form
 • debut före 30 års ålder
 • mkt kraftig tryckstegring utan känd orsak eller hereditet
 • terapiresistens eller plötsligt försämrad BT-kontroll efter lång tids god kontroll

Målblodtryck

 • 140/90 mmHg
 • 130/80 hos diabetiker

Icke-farmakologisk behandling

 • motion
 • viktreduktion
 • rökstopp
 • ev sänkt saltintag
 • sänkt alkoholkonsumtion

Farmakologisk behandling

 1. Tiaziddiuretika eller ACE-hämmare
 2. Selektiv beta-1-blockerare
 3. Kalciumantagonist
 4. Alfablockerare eller aldosteronantagonist
 5. Vid intolerans byt till annat preparat
 6. Vid utebliven effekt, byt eller kombinera tiazid + betablockad, tiazid + ACEI eller betablockad + kalciumantagonist
Tiazid (Salures ®, Normorix ®, Normorix mite® med amilorid som är kaliumsparande)
 • låg dos ger max BT-effekt
 • diuretisk effekt och bieffekter är dosberoende
 • loopdiuretikum (Furix ®) vid nedsatt njurfunktion eller samtidig hjärtsvikt
 • ger biv som ortostatism, impotens, hyponatremi, hyperkalcemi, hyperuricemi, försämrad glukostolerans och lipidspegel
 • CAVE hypokalemi, ge då Amilorid ®, Spironolakton ® eller ACE-hämmare istället
 • kontraindicerat vid gikt
ACE-hämmare (Enalapril ®)
 • bra vid vid samtidig systolisk vänsterkammardysfunktion dvs hjärtsvikt (oftast med betablockad)
 • vid diabetes (ssk mikroalbuminuri) och andra njursjukdomar
 • CAVE njurartärstenos
 • dosanpassning vid dehydrering, diuretika, hjärtsvikt
 • kontroll av krea och elektrolyter före insättning samt 1-2 veckor efter insättning
 • lätt (10-15%) kreastegring ofta initialt, ingen åtgärd om den är stationär
 • hosta ⇒ byte till AT1-recblockerare (reversibel inom 1 v)
 • kan ge angioneurotiskt ödem
AT1-blockerare, ARB (Cozaar ®, Cozaar comp ® med tiazid)
 • endast när biverkningar av ACE-hämmare pga begränsad dokumentation
Betablockad (Atenolol ®)
 • låga doser har effekt
 • sämre glukostolerans (CAVE insulinbehandling med hypoglykemi)
 • trötthet, sömnstörning, nedsatt fysisk prestationsförmåga, lätt viktuppgång
 • kontraindikationer är obstruktivitet, obehandlad hjärtsvikt, AV-block II-III
Kalciumantagonist (Norvasc ®, Plendil ®)
 • tex vid obstruktiv lungsjukdom, vibrationsskador, Raynaud
 • kan ge perifer vasodilatation, huvudvärk, ansiktsrodnad, värmekänsla, yrsel, ankelsvullnad
 • dilitazem och verapamil bör undvikas vid hjärtsvikt och AV-block II-II samt skall inte kombineras med betablockerare!
Alfablockerare (Kredex ®, Trandate ®, Alfadil ®, Sinalfa ®, Hytrinex ® m. fl.)
 • frisätter noradrenalin som ger vasokonstriktion
 • kan ge ortostatism, nästäppa, huvudvärk, muntorrhet
 • används numera sällan, framför allt i kombination med andra preparat

Vid tre eller fler läkemedel, misstänkt sekundär hypertoni eller dålig compliance!  

Sekundär hypertoni

 • hos 5-10 % av pat med hypertoni

Etiologi

 • njurartärstenos
 • njurparenkymsjukdom (diabetesnefropati, polycystnjurar, urinvägshinder, Liddles syndrom)
 • primär aldosteronism (hyperplasi eller adenom i binjuren)
 • vaskulit
 • coarctation aortae
 • primär aldosteronism (pseudohyperaldosteronism vid högt lakritsintag ger lågt aldosteron och lågt renin)
 • thyroideasjukdom
 • primär hyperparathyreoidism
 • Mb Cushing
 • akromegali
 • feokromocytom (ovanligt!)
 • läkemedel och narkotika (P-piller, cyklosporin, EPO, adrenerga läkemedel, kokain, alkohol…)
 • graviditetshypertoni
 • hjärntumör, intrakraniell tryckstegring

Misstänk vid

 • ung patient (< 30-40  år) eller säkerställd debut i hög ålder (> 55 år)
 • plötslig förändring i blodtryck hos en patient som tidigare varit välreglerad
 • kraftigt förhöjt blodtryck
 • hypertoni trots tre antihypertensiva lkm i adekvat dosering
 • hypokalemi + hypertoni
 • symptom eller labvärden som inger misstanke om endokrinologisk rubbning enligt ovan
 • malign hypertoni

Obligat utredning

 • anamnes (hereditet, lkm, naturläkemedel, lakrits, P-piller, hormonella symtom)
 • thyroideapalpation
 • blåsljud över buken
 • BT båda armar
 • femoralispulsar
 • ortostatiskt blodtryck
 • neurologstatus
 • endokrina stigmata
 • längd och vikt
 • blod, el, P-glukos, u-sticka, TSH, kalciumjon, lipidstatus
 • EKG

Riktad utredning

 • MR-angiografi (ej om GFR < 30 ml/min) eller CT-angio om renovaskulär sjukdom, renal angio med interventionsberedskap om fynd av signifikant stenos
 • mikroalbumin, UL njurar, tU-clearance, tU-albumin om misstänkt njurparenkymsjukdom
 • kvot S-aldosteron/P-renin screenar för primär aldosteronism
 • tU-katekolaminer, tU-metoxykatekolaminer oftast förhöjda vid feokromocytom men även vid andra tillstånd och läkemedel
 • tU-kortisol x 2-3 vid Mb Cushing
 • remittera till specialist

Malign hypertoni

 • när diastoliskt BT > 130 (lång tid)
 • malign encefalopati (plötslig stegring vid tex preeklampsi, akut glomerulonefrit)
 • malign nefroskleros ger akut njursvikt med oliguri, proteinuri
 • malign retinopati

Sekundärt till

 • njurartärstenos
 • primär hyperaldosteronism (Mb Conn)
 • feokromocytom
 • HUS/TTP
 • CVI
 • rupturerat bukaortaaneurysm (kärlkatastrofer)
 • akut hjärtinkompensation
 • akut glomerulonefrit
 • preeklampsi

Symptom

 • ofta diskreta!
 • visusstörningar (papillödem) tex dimsyn, kortikal blindhet
 • huvudvärk, yrsel, illamående
 • kan sent få hjärtsvikt och encefalopati, kramper
 • neurologiska spt i form av SAB, lakunära infakrter, encefalopati med hv, illamående, kräkning, konfusion, kramper, koma

Fynd

 • diastoliskt > 130 mmHg, systoliskt > 240
 • fundus hypertonicus 3-4
 • sekundär hyperaldosteronism ger lågt K
 • krea ofta måttligt eller ev tydligt förhöjt
 • vänsterkammarhypertrofi på EKG
 • proteinuri vanligt

DD

 • svår primär hypertoni
 • stroke med högt BT
 • smärttillstånd
 • intoxer med agiterad pat som sekundärt har högt BT

Utredning

 • anamens
 • status: BT i båda armar, njurkärl, perifera pulsar
 • ögonbottenspegling
 • elstatus och krea
 • EKG
 • urinsticka
 • S-aldosteron och perifer reninaktivitet förhöjd
 • njurkärlsdoppler eller renogram
 • urografi om bestående proteinuri
 • katekolaminer/VMA i dygnsurin

Retinopati

 • I-II kaliberväxling, korsningsfenomen
 • III blödning, hårda och mjuka exsudat
 • IV papillödem
 • alla stadier reversibla

Handläggning

 • inläggning om ögonbottenför grad III-IV, sängläge, höjd huvudända, lugn och ro
 • BT var 15-30 min
 • EKG-övervakning
 • IVA med iv-beh om riktigt malign
Sänk BT gradvis!
 • sänk diastoliskt till 100-105 de 2-6 första timmarna, därefter gradvis till 85-90 över några veckor
 • initialt ofta övergående GFR-sänkning (stegrat krea)
 • CAVE: sänk ej för mkt, risk för stroke!
 • 40 mg Furix iv om nedsatt njurfkt, vid tecken på hjärtsvikt
 • po betablockad alt inj Trandate 50 mg långsamt iv under 3-5 min (kan upprepas efter 5 min)
 • ex po kärldilaterande kalciumantagonist, ACEI

Endokrin hypertoni

Etiologi

 • renin-angiotensin-aldosteron: renovaskulär eller mineralokortikoid
 • Mb Cushing och Cushings syndrom
 • thyreoideastörning
 • hyperparathyreoidism
 • akromegali
 • graviditet, p-piller
 • feokromocytom, paragangliom

Renovaskulär RAAS-aktivering

 • njurartärstenos: 90 % ateroskleros (män > 50 år), resten fibromuskulär dysplasi (kvinnor 15-50 år)
 • plötslig debut av högt BT alt försämrat BT
 • svår hypertension, non-responders på 3 eller fler lkm
 • oklar kreastegring eller stegring av krea efter insättning av ACEI/ARB
 • unilateral liten njure
 • oförklarlig hypokalemi
 • abdominella blåsljud
Utredning
 • selektiv renal angiografi är golden standard (anatomi kartlägges före ingrepp), kan göra samtidig PTRA (perkutan transluminal renalartärangioplastik)
 • reninmätning före och efter Captopril
 • renografi
 • UL duplex
 • MR angio
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-21
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt