Startsidan 
Start

Restriktiva lungsjukdomar

 • minskad total lungvolym
 • minskad TLC
 • minskad VC

Interstitell lungsjukdom

 • allergisk alveolit
 • sarkoidos
 • systemsjukdomar: kollagenoser, vaskulit, granulomatos
 • pneumokonioser (asbestos, silikos, antrakos m fl)
 • metrotrexate, furadantin
 • fibrotiserande alveolit
 • eosinofila lunginfiltrat

Grava thoraxdeformiteter

Sjukdomar i andningsmuskulatur och innervation

Allergisk alveolit

Etiologi

 • organiskt damm, lågmolekylära ämnen som mögelsporer, djurprotein, faeces, bakterier
 • typ III-reaktion med IgG, debuterar några timmar efter exponering och kvarstår några dagar

Former

 • tröskdammslunga
 • bird fancier's disease
 • fliseldare, sågverksarbetare

Symptom

 • feber
 • hosta
 • dyspné
 • muskelvärk, allmän sjukdomskänsla, tryck över bröstet
 • illamående, minskad matlust
 • så småningom respiratorisk insufficiens, cyanos

Diagnos

 • anamnes och status
 • lungrtg (kan vara normal)
 • blodgas och saturation
 • spirometri visar restriktivitet i svårare fall
 • ev HrCT
 • specifika IgG-ak mot antigenet
DLCO
 • hur effektivt en gas kan utbytas mellan alveol och blod, dvs gasutbyte
 • sänks vid minskad yta, förlängd diffusionsväg eller sänkt Hb
 • sänkt vid allergisk alveolit
DTPA
 • testar barriären mellan alveoler och blod, hur snabbt ett inhalerat ämne försvinner
 • gammakamera
 • minskad halveringstid (läckage) vid rökning, vissa infektioner, restriktiva lungsjkd tex allergisk alveolit

Behandling

 • undvik exponering
 • steroider
 • reversibel i tidigt skede men enstaka fall blir kroniskt progressiva med lungfibros
 • remittera till specialist

Idiopatisk fibrotiserande alveolit

 • okänd etiologi
 • drabbar rökare mellan 40 och 70 år
 • flera olika sjukdomar
 • progerdierande lungfibros

Symptom

 • influensaliknande
 • långsamt progredierande dyspné
 • torrhosta
 • viktnedgång
 • tidigt hypoxi ⇒ cyanos ⇒ trumpinnefingrar och urglasnaglar
 • pulmonell hypertension

Diagnos

 • rtg pulm: normal, "ground-glass" eller bikakemönster
 • HrCT för aktivitetsgrad
 • spirometri
 • DLCO nedsatt
 • blodgas
 • thorakoskopi med biopsi

Behandling

 • ingen bra beh finns
 • steroider
 • cytostatika
 • syrgas
 • transplatation
 • mer än 50 % går till resp insuff

Sarkoidos

Etiologi

 • okänd; infektiöst???
 • kan drabba alla organ
 • 20-45 år, fler kvinnor, icke-rökare, insjuknande inte sällan några veckor post partum

Akut sarkoidos

Symptom

Löfgrens syndrom
 • hos ca 30 %
 • erytema nodosum (mest kvinnor)
 • fotledsartrit
 • bilaterala hiluslymfom (mest män)
 • feber

dessutom irit/uveit, torrhosta

ev tresiffrig sänka

Behandling

 • ev NSAID
 • god prognos, oftast spontanläkning inom 6 mån

Icke-akut sarkoidos

Symptom och fynd

 • oftast asymptomatiskt eller lindriga besvär
 • hosta, dyspné
 • trötthet, lätt tempstegring
 • retledningshinder
 • hyperkalcemi
 • bilaterala hiluslymfom
 • nattsvett och feber
 • 10 % får lungfibros
 • extrapulmonellt: hud, ögon ("sicca"), lgll, tår/spottkörtlar

Diagnos

 • status och anamnes
 • SR, Ca
 • ev S-ACE (ej ökad vid akut nydebuterad)
 • rtg pulm (bilat hiluslymfom – men kan vara normal)
 • ev CT /HRCT
 • EKG
 • spirometri
 • mediastinoskopi, BAL, bronkoskopi
 • biopsi: epiteloidcellsgranulom utan nekros
 • utsläckt PPD ej obligat men förekommer hos ca 70 %

Stadier

 1. bilaterala hiluslymfom
 2. dessutom lunginfiltrat, oftast nodulära
 3. lunginfiltrat utan hiluslymfom
 4. skrumpning, fibros

Behandling

Indikation
 • lungfunktionsnedsättning
 • subjektiva symptom som ej går i regress, ex trötthet
 • extrapulmonell sarkoidos (hyperkalcemi, leverpåverkan, myokardengagemang etc)
Alternativ
 • steroider
 • immunsuppression
 • ev lungtransplatation

Uppföljning

 • rtg pulm, EKG, spirometri, DLCO, SR, CRP, Ca, blod- och leverstatus, S-ACE?
 • de som är sjukast initialt har bäst prognos

Goodpastures syndrom

Etiologi

 • antikroppar mot basalmembranet ⇒ nefrit (glomerulärt) och lungblödning (lungan)
 • nedre luftvägar
 • unga män

Symptom

 • hemoptys
 • hematuri
 • grav njurinsufficiens

Utredning och behandling

 • anti-GBM-antikroppar
 • rtg pulm
 • spirometri visar restriktivitet
 • lungbiopsi, ev njurbiopsi
 • syrgas
 • högdos steroider, cytostatika och plasmaferes
 • ev immunadsorption
 • börja behandla tidigt!

Wegeners granulomatos

Etiologi

 • systemisk nekrotiserande vaskulit med granulomatös inflammation i medelstora och mindre artärer och i kapillärer och venoler
 • ffa övre luftvägar men även fokal nekrotiserande glomerulonefrit
 • 40-50 år, lika vanligt hos kvinnor som hos män

Symptom

 • sinuit, nästäppa, huvudvärk
 • krustor, blödning i näsan
 • ev deformering av näsa och ytteröra
 • hosta, hemoptys
 • fokal-segmentell glomerulonefrit
 • ögon (pseudotumor, irit, sklerit, konjunktivit)
 • hudvaskulit, palpabel purpura
 • artralgi, myalgi, polyartrit
 • neurologiska manifestationer
 • feber, matleda

Diagnos

 • leukocytos, normokrom och normocytär anemi, trombocytos, uttalad stegring av akutfasreaktanter (tresiffrig sänka)
 • C-ANCA (proteinas-3) 90 % sensitivitet, 98 % specificitet
 • 50% har positiv reumatoid faktor
 • nässlemhinnebiopsi eller biopsi av lunga, njure, hud (granulom)
 • rtg pulm (nodulära infiltrat)
 • CT thorax + buk

Behandling

 • cytostatika (cyklofosfamid) och steroider i minst ett år, aggressiv behandling
 • plasmaferes, högdos Ig
 • trimsulfa vid luftvägssymptom kan även ha immunmodulerande egenskaper
 • pneumocystisprofylax (trimsulfa) om cyklofosfamidbeh + lymfopeni
 • ev dialys
 • leder till döden om obehandlad

Pneumokonioser

Oorganiskt damm

1. Fibrogent damm

 • inflammation ⇒ fibros ⇒ restriktivitet
 • ev med obstruktivt inslag
 • asbest ⇒asbestos
 • kvarts ⇒silikos, stendammlunga
 • talk ⇒ talkos
 • aluminium? ⇒ aluminos
Silikos, stendammslunga
 • kiselsyrakristaller (kvarts)
 • ej regress efter exponeringsstopp
 • predisponerande för tbc!
 • dyspné, hosta, respiratorisk insufficiens, pulmonell hypertension
Antrakos
 • kol
 • lång latenstid
 • kan ge massiv fibros

2. Inert damm

 • utan vävnadsreaktion men lagras ⇒ kan ev synas på rtg
 • lungfkt ej påverkad
 • järn ⇒ sideros (svetsare)
 • barium ⇒ barytos
 • tenn ⇒ stannos

Organiskt damm

 • bomullsdamm ⇒ byssinos; liknar astma. Linne, hampa kan ge liknande spt.

Asbest

Fiberformig silikat. Respirabel fiber. Isolering, tex i motorrum på båtar. Kan förutom lungcancer och mesoteliom ge ventrikel-, kolorektal- och larynxcancer. Riskökning för cancer kvarstår även efter upphörd expo och är relaterad till den mängd asbest som inlagrats i lungorna.

Asbestos

 • lungfibros
 • efter kraftig expo under längre tid, minst 10-20 års arbete
 • progressiv fibros men vassa fibrer, även mekanisk skada
 • lång inkubationstid

Pleuraplaque

 • patognomont för asbestexponering
 • kortvarig och lindrig expo räcker
 • ej predisponerande för cancer
 • långsam utveckling, uppträder ofta efter 15-20 år eller längre
 • pleura, perikard, diafragma

Mesoteliom

 • riskökning även vid lägre exponering
 • 15-40 års latens
 • från pleura, peritoneum eller perikard
 • påverkas ej av rökning
 • ger dyspné, pleuritliknande smärta
 • svår diagnos
 • hyaloronsyror i pleuravätska
 • 100 % mortalitet, palliativ beh

Lungcancer

 • rökning och asbest ger 92 ggr ökad risk för alla cancertyper!
 • rejäl exponering krävs, 15-20 år
 • topp 20-25 år efter exponeringens början

Asbestpleurit

 • efter kort tids kraftig expo
 • recidiverande hemorrhagisk pleurautgjutning

Sömnapnésyndrom

 • obstruktivt sömnapnésyndrom, OSAS = obstruktiv sömnapné enl polysomnografi och symtpom
 • nattliga apnéer i kombination med snarkning och uttalad dagtrötthet
 • apné = andningsuppehåll > 10 s
 • hypopné = reducerat luftflöde > 50 %

Associerade sjkd

 • hypertoni
 • angina pectoris, hjärtinfarkt
 • hypothyeros
 • diabetes
 • akromegali (ofta centrala apnéer)
 • hjärtsvikt (Cheyne-Stokes andning)
 • stroke (central o/e obstruktiv)

Predisponerande (främst via ökad luftvägsresistans)

 • tonsillhyperplasi
 • retrognati
 • förstorad tunga (akromegali)
 • hypertrofi av mjuka gommen och uvula
 • fetma
 • alkohol

Symptom nattetid

 • snarkningar
 • nykturi
 • många uppvakningar, ”arousals”
 • reflux
 • nattlig kärlkramp

Symptom dagtid

 • dagtrötthet
 • drop attacs (nickar till ofrivilligt)
 • huvudvärk
 • nästäppa
 • tjock i halsen
 • personlighetsförändring
 • impotens

Diffdiagnoser

 • hjärntumör
 • narkolepsi
 • tumör i övre luftväg

Utredning

 • polysomnografi

Behandling

 • CPAP, BiPAP
 • viktnedgång
 • tandställning, bettskena
 • uvulopalatopharyngoplastik + tonsillektomi
 • uvulopalatoplastik
 • obesitaskirurgi
 • nykterhet, rökstopp

Nattlig hypoventilation

Etiologi

 • thoraxdeformitet, nerv- och muskelsjukdomar
 • nedsatt funktion hos diafragma och interkostalmuskulatur
 • dagtid används accessoriska muskler, så ej nattetid ⇒ hypoventilation på natten

Behandling

 • hemrespirator

Pleuravätska

Transudat

 • förändrat hydrostatiskt eller kolloidosmotiskt tryck
 • låg proteinhalt
 • ofta bilateralt
 • extrapulmonella sjukdomar: hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom, myxödem, ascites

Exsudat

 • aktiv sekretion
 • proteinrik, trögflytande, ev pus
 • intrapleurala sjukdomar: pneumoni, malignitet, kollagenoser

Ensidig pleuravätska

 • pleurapneumoni
 • tumör
 • levercirrhos (högersidig)
 • tbc
 • ev lungemboli

Symptom

 • andningskorrelerad smärta
 • dyspné
 • dämpad perkussionston
 • dämpade andningsljud

Diagnos

Analyser
 • albumin, LD och kolesterol högre om exsudat
 • amylas stiger vid pankreatit och esofagusruptur
 • glukos och pH sjunker om bakterier
 • hyaluron stiger om mesoteliom
 • cytologi
 • odling (allmän, tb, svamp, anaerob)
 • komplement lågt vid RA och SLE
Övrigt
 • rtg pulm
 • thorakocentes
 • thorakoskopi med biopsi

Behandling

 • åtgärda bakomliggande
 • dränage, ev Bülau
 • pleurodes om malignitet (behandlingsrefraktär), recidiverande pneumothorax, ej snabb regress
 • ev pleurektomi

Chylothorax

 • lipoproteiner, triglycerider
 • ruptur av ductus thoracicus vid trauma eller malignitet
 • oftast vä sida

Hemothorax

 • blod i pleurarummet
 • trauma
 • rupturerat aortaaneurysm, annat kärltrauma
 • malignitet

Pleurit

 • lungsäcksinflammation

Etiologi

 • virus (ofta torr pleurit), vanligast, ex Coxsackie B svår form
 • tbc
 • malignitet, ex mesoteliom, metastaser
 • empyem
 • kollagenoser, ex RA, SLE
 • asbestpleurit

Symptom

 • andfåddhet
 • skarp smärta, rörelserelaterad, vid djupandning, ofta väl lokaliserad
 • smärta i axeln (pleura vid diafragma, n phrenicus)
 • ev gnindningsljud

Utredning

 • leukocytos om infektion
 • rtg pulm
 • pleuratappning (thorakocentes)
 • ev pleurabiopsi

Pneumothorax

Etiologi

 • rupturerad emfysemblåsa
 • pneumoni
 • spontan (unga, smala män, rödhåriga !?)
 • trauma, knivstick
 • revbensfraktur
 • nekrotiserande tumör
 • thoracocentes
 • thoracoskopi

Symptom

 • hållkänsla eller smärta i bröstkorgen
 • värre vid djupandning
 • hosta
 • dyspné

Fynd

 • nedsatta andningsljud
 • hypersonor perkussionston
 • ev sänkt saturation

Handläggning

 • rtg pulm
 • exspektans om liten
 • grov kanyl (se nedan)
 • ev Bülaudrän (risk för subkutant emfysem)
 • ev pleurodes om recidiverande

Öppen pneumothorax

 • ofta vid penetrerande thoraxskada
 • kvarstående öppna sår, plaskande ljud, luft blåser ut vid varje andetag
 • de flesta sluter sig av sig själv
 • om påverkad pat och hålet > 3 cm ⇒ sätt på lufttätt förband (tex uppklippt gummihandske) och sätt sedan thoraxdrän (anv ej troacar)
 • CAVE generell anestesi eller övertrycksventilation innan thoraxdränet är på plats, risk för övertryckspneumothorax

Tryckpneumothorax, ventilpneumothorax

 • skada i bröstkorgsväggen eller lungan ⇒ luft läcker in i brösthålan vid varje andetag men kan ej komma ut
 • backventileffekt ⇒ sammanpressning av lungan och stas av det venösa återflödet till hjärtat (minskat preload) ⇒ minskad slagvolym, minskad cardiac output
 • försvårad andning, lufthunger
 • deviation i jugulum av trachea från den skadade sidan
 • inga andningsljud på den skadade sidan (lyssna i armhålor)
 • vidgade halsvener
 • hypotension

Åtgärd, thoraxdrän

 • klinisk diagnos!
 • omedelbart grov kanyl (rosa) i I2 medioclavikularlinjen (liggande pat, täpp till vid inspiration)
 • på sjukhus sättes därefter tunnelerat thoraxdrän i I5 främre axillarlinjen: lokalbedövning, skär med skalpell till revbenet (OVAN REVBENET) ⇒ finger ⇒ peang ⇒ drän ⇒ fixera med icke resorberbar sutur, koppla till vattenlås (sugflaska med undertryck) och sedan röntgenkontroll
 • dra kanylen när dränet är satt
 • använd ej troacar vid trauma
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-10-01
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt