Startsidan 
Start

Övre dyspepsi

 • alla besvär från övre GI, "magkatarr"
 • gastrit är en histologisk diagnos, refluxesofagit en endoskopisk
 • 25-30% av befolkningen, oftast oklar orsak, ,ofta banalt

Symptom

 • epigastralgier, halsbränna, rapning, hicka
 • tidig mättnad, illamående, känner sig uppblåst
 • ömhet/obehag vid palpation i epigastriet
 • ulcusliknande om lindring efter måtid
 • motilitetsrelaterade om måltid utlöser
 • om besvären lindras av tarmtömning och förändrade avföringsvanor föreligger, tänk IBS

Handläggning

Gastroskopi inom 2 v vid alarmsymptom
 • > 45 år vid debut
 • dysfagi
 • smärta vid sväljning
 • malignitetsmisstanke (anemi, viktnedgång, ikterus, palpabel resistens)
 • upprepade kräkningar
 • GI-blödning/pos F-Hb
 • pos noninvasiv HP-diagnostik
 • NSAID
 • om kontinuerlig behandling behövs

OBS! Patienter som remitteras för gastroskopi skall inte behandlas med syrahämmande medicinering några v innan us! Gäller H2-receptorblockare och PPI. Kan under väntetiden ge Gaviscon ® (alginsyra) eller Andapsin ® (sucralfat).

Allmänna råd
 • kostråd (undvik fet mat), alkohol- och nikotinabstinens
 • höjd huvudända nattetid
 • viktminskning
 • minska buktryck genom att undvika tunga lyft
 • antikolinergika, teofyllin, calciumantagonister, bensodiazepiner och beta-2-stimulerare kan förvärra
Dominerande refluxbesvär (halsbränna, sura uppstötningar)
 • ex juvantibus-behandling med PPI (Omeprazol ®) i dubbel dos i 1 v
 • om god effekt ⇒ beh med PPI vb i låg dos eller ranitidin, livsstilsförändringar
 • om dålig effekt ⇒ gastroskopi ⇒ vid esofagit intensifierad terapi, oftast högdos PPI 30- 60 mg i 4-8 v
 • vid normalt fynd fundera på diffdiagnoser tex kardiellt, ev pH-mätning, manometri
Dyspepsi utan refluxbesvär
 • gastroskopi om svåra besvär eller utebliven effekt av beh
 • lätta besvär ⇒ symptomatisk behandling, livsstilsförändringar
 • seponera NSAID

Funktionell dyspepsi

De som inte blir bra på behandling. Jmf colon irritabile. Allmänna råd och symptomatisk behandling. Fundera på laktosintolerans och celiaki. Ingen Hp-eradikering!

Behandling

Lättare besvär utan reflux
 • syraneutraliserande (antacida): Novaluzid ®, Link ®, Rennie ® (receptfria)
 • syrahämmande (H2-receptorblockare): Artonil®, Ranitidin ®, Zantac ® (tabletter billigare än brus), OBS! interaktion med Waran, teofyllin, antiepileptika, dosreducera hos äldre och om nedsatt njurfunktion
Lättare refluxbesvär
 • Alginsyra (Gaviscon ®) förstahandsval (receptfritt)
 • ev Ranitidin eller PPI (lägsta möjliga dos i 14 dgr, sedan vb eller ranitidin), vid lindriga refluxbesvär utan effekt av antacida är H2-receptorblockerare förstahandsbehanding
 • CAVE reboundeffekt efter 2-3 mån PPI-behandling (hypergastrinemi), risk för PPI-beroende

Reflux

Etiologi

GERD

Patologisk reflux enligt 24h-pH-mätning. Defekt ventil mellan esofagus och ventrikel, huvudsakligen esofageala besvär. Nästan alltid med glidbråck och sänkt vilotryck i nedre sfinktern.

Sekundär reflux

Vid t ex ulcussjukdom eller funktionell dyspepsi är reflux bara ett delfenomen i en dyspeptisk symtombild, även andra symtom från övre GI föreligger. Oftast saknas hiatusbråck och refluxen beror snarare på en störd ventrikelmotorik än en defekt ventil.

Symptom

 • retrosternal sveda och värk ("heart burn"), lägesberoende
 • halsbränna
 • regurgitation, sura uppstötningar
 • nattlig hosta
 • dysfagi: malignitet?
 • klumpkänsla i halsen

24h pH-mätning

 • på pat som är aktuella för kirurgisk behandling eller där diagnosen är svårvärderad
 • 1 v utan syrasekretionshämmande beh före
 • reflux om pH < 4 minst 4 % av tiden

Diagnos och handläggning

 • allmänna råd enlig ovan
 • yngre med typiska symptom får PPI i en vecka (40mg omeprazol) utan ytterliggare utredning, fortsatt PPI i 4v om besvärsfrihet efter en vecka, därefter titrering till lägsta dos, ev vb
 • gastroskopi om alarmsymptom eller utebliven effekt av PPI 1 v
 • kan förutom gastroskopi göra manometri eller 24h-pH-registrering
 • risk för strikturbildning tex efter tablettintag, pga nedsatt motorik i esofagus ⇒ ballongvidning
Operation
 • om PPI ej fullgod effekt i 6 mån eller ök/intolerans mot PPI eller vid svår esofagit, blödning, Barrets
 • t.ex. Nissenplastik = 360° fundoplikatio då magsäckens övre del sys helt eller delvis mot esofagus
 • kan ev inte kräka/rapa efteråt varför pat skall ha sond vid ileustecken
 • manometri och 24h pH före op

Refluxesofagit

Halsbränna, sura uppstötningar, långvarig reflux kan ge metaplasi av skivepitel till cylinderepitel = Barretts esofagus med ökad cancerrisk. Bättre prognos än esofaguscancer (skivepitel). Ev striktur på lång sikt.

Diagnos

Som reflux, dvs endoskopisk klassifikation.

Behandling

 • intensifierad terapi, oftast högdos PPI 30- 60 mg i 4-8 v
 • följ med endoskopikontroller
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt