Startsidan 
Start

Binjuren

 • ACTH produceras i hypofysen och stimulerar binjuren

Binjurebarken

Steroidhormoner, kortisol

 • diabetogent (hyperglykemi)
 • katabolt
 • antiinflammatoriskt
 • dygnsvariation

Mineralokortikoider, aldosteron

 • ökar natriumreabsorptionen, kalium- och väteutsöndringen i njurarna
 • ökar natriumreabsorptionen i tarmen
 • Na in och K ut i svett- och salivkörtlar
 • ⇒ ↓ K, ↑ Na, ↑H2O

Androgener

Binjuremärgen

 • i de kromaffina cellerna produceras katekolaminer (noradrenalin och adrenalin) samt dopamin (prekursor till NA och A)
 • noradrenalin bildas även perifert och i CNS medan adrenalin endast bildas i binjuren

Cushings syndrom

 • överproduktion av kortisol

ACTH-beroende

ACTH-inducerad

 • Mb Cushing = adenom i hypofysen, 25-45 åå
 • ektopisk ACTH-produktion ex lungcancer, paraneoplastiskt fenomen, ffa män 40-65 åå

CRH-inducerad

 • hypothalamus
 • ektopisk

Leukotrieninducerad

 • ex penumoni

ACTH-oberoende

 • binjurebarksadenom
 • cancer i binjuren
 • iatrogent (vanligast)

Symptom

Glukokortikoideffekt
 • centripetal fetma: buk, buffalo hump, moonface
 • muskelatrofi, muskelsvaghet
 • hudatrofi, striae, blåmärken
 • acne
 • psykiska symptom, depression
 • osteoporos
 • diabetes
Androgeneffekt
 • hirsutism, ev virilisering
 • oligo-amenorré
Mineralokortikoideffekt
 • hypertoni
 • ev hjärtsvikt
 • hypokalemisk alkalos
"Conn och Cushing kissar kalium"

Utredning

Screening, Cushingdiagnos
 • dU-kortisol, P-kortisol (morgonvärde)
 • utslätad dygnskurva av kortisolinsöndringen
 • dexametason lågdos (suppressionstest, lågt S-kortisol på morgonen efter given dos utesluter Cushing)
Nivåbestämning
 • P-ACTH (lågt vid binjuretumör, obs sänkt vid pågående kortisonbehandling)
 • dexametason högdos (hämmar hypofysens kortisolproduktion men inte ektopisk prod)
 • ev sinus petrosuskateterisering
Lokalisation
 • CT buk/thorax
 • MR hypofys
 • scint för ektopisk lokalisation

Behandling

 • op (transphenoidal hypofysektomi), ev strålning vid Mb Cushing
 • op, cytostatika vid adenom och ektopisk produktion
 • ketokonazol hämmar steroidsyntesen och kan ges preoperativt

Primär hyperaldosteronism

 • överproduktion av aldosteron som ökar reabsorptionen av Na i distala njurtubuli och ökar utsöndringen av kalium
 • 30-50 år, oftare kvinnor

Etiologi

 • adenom (Mb Conn) hos 70 %, ACTH-beroende
 • bilateral binjurebarkshyperplasi, reninberoende

Symptom

 • hypertoni
 • hypokalemi (eller normokalemi)
 • alkalos
 • RAAS utslaget
 • muskelsvaghet, tetanus, pga hypokalemin
 • polydipsi
 • arytmi
 • diffa mot diuretikaanvändning

Diagnos

 • ↑ U-aldosteron och ↑ P-aldosteron och PRA (plasma-reninaktiviteten) lägre än normalt vid primär form
 • ↑ P-aldosteron/P-renin
 • ↓ P-renin
 • belastningstest: NaCl iv ⇒ hämning av aldosteron normlalt, ingen hämning vid adenom, partiell hämning vid hyperplasi
 • CT/MR binjure
 • kateterisering av binjurevener (hittar < 1 cm)

Behandling

 • op vid adenom
 • spironolakton (blockerar aldosteron) samt ev ACE-hämmare vid hyperplasi

Sekundär hyperaldosteronism

 • stegrad aldosteronsekretion pga överaktivitet i RAAS

Etiologi

 • RAAS-aktivering vid reninom, njurartärstenos (PRA förhöjd)
 • hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom (ödem ger ↑ RAAS)
 • leversjukdom (sänkt aldosteronmetabolism)

Utredning och behandling

 • ↑ renin
 • PRA alltid förhöjd
 • behandla bakomliggande
 • spironolakton

Binjurebarksinsufficiens

Etiologi

Primär = Mb Addison ( ↑ ACTH ⇒ hyperpigmentering pga ökad melaninbildning)
 • hela barken förstörd, brist på alla tre hormoner
 • autoimmun form vanligast, antikroppar mot 21-hydroxylas, ett enzym som behövs för kortisol- och aldosteronproduktionen
 • tbc
 • tumör, destruktion, metastaser
 • bilateral adrenalektomi
 • adrenogenitalt syndrom (brist på 21-hydroxylas som leder till utebliven prod av binjurebarkshormoner)
 • septiska nekroser vid meningokockmeningit
Sekundär ( ↓ ACTH ⇒ blekhet)
 • viss fortsatt produktion av aldosteron förekommer
 • hypofysinsufficiens efter strålning
 • steroidbehandling (ger kombinerad primär och sekundär svikt)
Sekundär svikt efter tidigare steroidbeahandling
 • bristande förmåga att svara på ökat kortisolbehov vid trama och/eller stress
 • hos alla som haft > 20 mg Prednisolon (eller motsvarnde) efter 5 dagars behandling, vid lägre doser efter en månads behandling
 • endast 5 dagars behandling med doser upp till 20 mg Predniosolon ger ingen påverkan, upprepad behandling ger dock additiv effekt!
 • det tar upp till ett år innan binjurebarksproduktionen är återställd, under den tiden behövs extra ersättning vid anestesi, kirurgi, sepsis osv

Symptom

 • anorexi
 • letargi, svaghet, ssk på em
 • ökad natriumutsöndring ⇒ ökad vattenutsöndring ⇒ hypovolemi ⇒ hypotension
 • hyperkalemi
 • hyponatremi
 • hypoglykemi
 • buksmärta, kräkning, diarré, illamående

Diagnos

 • ↓ P-kortisol
 • ↑ eller ↓ P-ACTH
 • Synachtentest stimulerar binjuren, normalt test utesluter insuff, vid insuff ses nedsatt kortisolstegring efter tillsatt SynACTHen

Behandling

 • akutbehandling, se nedan
 • hormonsubstitution, androgener till kvinnor

Vid infektion med feber

 • 38 grader: dubblera pats kortisondos
 • 39 grader: tredubbla pats kortisondos
 • mineralokortikoiderna behöver inte ökas

Akut binjurebarksinsufficiens, addisonkris

Etiologi

 • infektion
 • tbc
 • tumör
 • autoimmun adrenalit
 • blödning eller tromboembolism i binjurarna
 • abrupt utsatt steroidbehandling
 • skada/op/blödning i hypofysområdet

Symptom

 • dehydrering
 • hypotension, chock, ortostatism
 • takykardi
 • feber
 • hyponatremi och hyperkalemi
 • hypoglykemi
 • dåligt AT
 • gastrointestinala symptom, viktnedgång
 • psykiatriska symptom
 • ökad pigmentering i hud och slemhinnor
 • insjuknandet kan ske långsamt!

Lab

 • ↓ P-kortisol (> 500 nmol/l utesluter svikt) och P-ACTH akut
 • Na, K, krea (ofta hyponatremi och hyperkalemi)
 • b-glc
 • Hb

Behandling

Utan att invänta provsvar ges
 • 100 mg hydrokortison (Solu-Cortef ®) iv
 • samtidigt ges NaCl (1000 ml första timmen, ytterliggare 1-2 l på ett par timmar) och glukos iv, med kontroll av b-glc
Därefter
 • ytterliggare 200-300 mg hydrokortison i dropp/intermittent iv/im under det närmaste dygnet
 • successiv nedtrappning av steroider inom några dygn till underhållsdos
 • tillägg av mineralokortikoider (Florinef ®) efter ngn dag
 • behandla utlösande, ex infektion

Kompletterande utredning

 • Synachten-test när pat ställts om till Dexametason

Feokromocytom

 • 90 % är benigna adenom

Etiologi

 • neuroektodermala kromaffina celler överproducerar katekolaminer
 • 90 % i binjuremärgen (adrenalin + noradrenalin), 10 % extraadrenalt (noradrenalin)
 • 10 % maligna (ssk de extraadrenala)
 • 20 % MEN typ II (bilaterala!)
 • 80 % sporadiska
 • kan ibland producera andra hormoner, ex dopamin

Symptom

 • attackvis hjärtklappning, huvudvärk och svettning (minuter till timmar)
 • blekhet
 • tremor
 • viktnedgång
 • 50 % kontinuerlig hypertoni, 45 % attackvis hypertoni, 5 % normotensiva
 • posturala reaktioner med fallande blodtryck i stående, kan ev ge svimning
 • kutan neurofibromatos hos 5-10 %

Utlösande

 • vridrörelser
 • ansträngning
 • kompression
 • miktion, krystning
 • intensiv bukpalpation
 • emotionell stress
 • op, sövning
 • farmaka, ex betablockad, antidepressiva

Diagnos

 • dU-katekolaminer (NA, A) x 2 är förhöjda
 • endast förhöjt noradrenalin talar för extraadrenal lokalisation
 • chromogranin A (tumörmarkör, följs vid behandling)
 • ev VMA (vanillylmadelic acid, en metabolit till NA och A)
 • calcitonin (MEN), ssk preoperativt
 • CT buk, MR
 • MIBG-scint (inte bra på alla)
 • kateterisering för lokalisation
 • OBS! förbehandla enl nedan för att undvika hypertensiv kris vid operativa ingrepp!

Behandling

 • alfa-receptorblockad (dock lång duration!)
 • beta-receptorblockad (kan utlösa attack)
 • op (mycket vätska!)
 • i ovan nämnda ordning
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-21
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt