Startsidan 
Start

Kalciumhomeostas

Hyperkalcemi

Etiologi

 • malignitet (skelettmetastaser (bröst, prostata, lungcancer), myelom, paraneoplasi (produktion av PTHr-peptid eller vit D-liknande substanser, sällsynt))
 • hyperparathyreoidism (80 % adenom, MEN, hyperplasi, carcinom)
 • sarkoidos
 • farmaka (vit D, litium, tiazider)
 • thyreotoxikos
 • njursvikt
 • immobilisering

Diffdiagnoser

 • diabetes mellitus, diabetes insipidus, CNS-metastaser m.m. kan ge liknande bild

Symptom

 • S-Ca (mmol/l), korrigerat för albumin; tag även S-Ca2+, PTH, ALP och SR
 • 2,60-2,80 ofta asymptomatiskt
 • 2,80-3,00 trötthet, törst (pga dehydrering), gastrointestinala störningar ex förstoppning
 • 3,00-3,50 illamående, matleda, avtrubbning, nedsatt njurfunktion, kreatininstegring
 • > 3,50 allt mer CNS-symptom (konfusion, slöhet, koma)
 • painful bones, renal stones
 • abdominal groans (förstoppning, illamående)
 • psychic moans (depression, psykos)
 • kort QT-tid

Lab

 • elstatus
 • S-PTH
 • ALP

Behandling

 • vätska viktigast (ca 2-5 liter 0,9 mg/ml NaCl per dygn)
 • senare forcerad diures med loopdiuretika iv, undvik tiazider
 • bisfosfonater iv vid symptom, tex Zometa ® 4 mg iv var 4-6:e vecka vid malignitetsrelaterad hyperkalcemi, OBS! Först hydrering!
 • calcitonin (Miacalcic ®) med snabb men kortvarig effekt används i akuta situationer
 • glukokortikoider vid hematologiska maligniteter: 4-6 mg Betametason ® iv eller 50-100 mg Prednisolon po; även vid sarkoidos, effekten kommer inom dagar och kvarstår i veckor
 • fosfatinfusion ges vid livshotande arytmi
 • ev dialys, ssk om samtidig njurinsufficiens
 • vid förhöjt PTH snar operation av parathyroidea

Primär hyperparathyreoidism, HPT

 • främst postmenopausala kvinnor
 • merparten endast lätt Ca-stegring och vaga symptom
 • tidigare strålbehandling, vitamin D brist
 • hyperplasi (10-15 %) drabbar alla körtlar, de kan dock vara olika stora
 • adenom (85-90 %), oftast en körtel
 • cancer är mycket sällsynt och brukar vara förenlig med uttalad hyperkalcemi
 • vid hyperkalcemi föreligger en överdödlighet i hjärt-kärlsjukdom

Symptom

 • "bones, stones, abdominal groans and psychic moans"
 • trötthet, håglöshet, depression
 • törst
 • angina pectoris, hypertoni
 • njursten, oftast med normal njurfunktion (ssk yngre män)
 • nefrokalcinos, oftast med nedsatt njurfunktion
 • skelettsmärtor, ledvärk, spontanfrakturer
 • gastrit, ulcus (MEN I), obstipation
 • klåda
 • asymptomatiskt
 • njursten hos äldre kvinna bör inge HPT-misstanke!

Utredning

 • om högt S-Ca ⇒ mät S-fosfat, intakt PTH, albumin, ALP och krea
 • om PTH normalt ⇒ uteslut metastaser, skelettsjukdom sarkoidos, lkm
 • om högt PTH och lågt fosfat ⇒ kirurgisk exploration av paratyreoidea
 • vid metastaser från cancer i bröst, njure, lunga och blod fås hyperkalcemi via PTHrP, intakt PTH är då låg

Behandling

Indikation
 • symptom
 • komplikationer (skelettpåverkan, njursten, njurfunktionsnedsättning)
 • ålder <50 år
Bilateral halsexploration
 • ev preop ultraljud eller Tc-MIBI-scint för lokalisation
 • ta PTH peroperativt. Sjunker blixtsnabbt. Följ kalciumnivån postoperativt. Om den sjunker, ersätt med kalktabletter eller iv (Calcium-Sandoz ®)
 • normalstora körtlar lämnas
 • om alla 4 körtlarna är förändrade ⇒ subtotal parathyreoidektomi + spara vvd motsvarande normalstor körtel
Cancer
 • körtelvävnaden är vit, hård och fibrotisk men körteln kan vara normalstor
 • kräver hemithyreoidektomi och lglutrymning

Sekundär HPT

Kronisk njurinsufficiens ⇒ ↑ S-fosfat ⇒ ↓ S-Ca ⇒ stimulering av huvudcellerna att utsöndra PTH leder så småningom till hyperplasi. Om njurinsuff kvarstår ⇒ vit D produktionen minskar ⇒ minskat Ca-upptag från tarm ⇒ paratyreoidea stimuleras ytterliggare ⇒ urkalkning (osteitis fibrosa).

Symptom

 • trötthet, skelettsmärtor, mjukdelsförkalkning, muskelsvaghet, klåda
 • symptomen försvinner eller förbättras efter paratyreoidektomi

Behandling

 • lindrig form behandlas med kalcium och vit D
 • om hyperplasi + bestående njurinsuff ⇒ total paratyreoidektomi + reimplantation av en körtel i m. brachioradialis
 • alt. njurtransplantation

Tertiär HPT

 • sekundärt till sekundär PTH då hyperplastiska körtlar utvecklar autonoma noduli
 • total paratyreoidektomi + reimplantation av en körtel

Hypoparatyreoidism

 • komplikation till kirurgi eller mer sällsynt kongenitalt
 • lågt Ca ⇒ ökad neuromuskulär retbarhet ⇒ stickningar, parestesier i händer och fötter
 • ev. positivt Chvosteks tecken, Trosseaus tecken, kramper, arytmier
 • behandling enl nedan, om kronisk form, ge vit D

Hypokalcemi

Etiologi

Hypoparathyreoidism
 • postoperativt
 • pseudohypoparathyreoidism, okänslig för PTH
 • autoimmun form, lågt PTH
Icke PTH-relaterat
 • Mb Addison
 • thyreoidit
 • malabsorption (vit D, Ca)
 • undernäring
 • njursjukdom
 • låg solexponering
 • läkemedel
 • magnesiumbrist
 • sepsis, akut pankreatit, tumörsönderfall

Symptom

 • lång QT-tid, T-vågsinvertering
 • arytmier
 • myrkrypningar ⇒ kramper
 • epilepsi
 • ökad neuromuskulär retbarhet med Chvosteks tecken (rykningar i ansiktsmuskulaturen när man slår lätt med fingarna framför örat) och Trosseaus tecken (kramp i handen då en blodtrycksmanschett pumpas upp och lämnas i ett par min)
 • CNS-symptom: oro, depression, personlighetsförändring

Diagnos

 • kalcium och albumin (alternativt fri kalciumjon), PTH

Behandling

 • S-Ca < 1,9 mmol/l och symptom ⇒ ge 10 ml Calcium Sandoz iv, evföljt av kalciumdropp med magesiumtillsats
 • annars kalcium och vit D (efter kalcium)po

D-vitaminbrist

 • beror oftast på dietär brist

Osteomalaci

 • defekt mineralisering i adult skelett
 • skelettsmärta, frakturbenägenhet

Rakit, engelska sjukan

 • defekt mineralisering under skelettillväxt ⇒ bendeformitet
 • tillväxtstörning, frakturbenägenhet, muskelsvaghet
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-21
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt