Startsidan 
Start

ANEMI

Lab

 • Hb + indices, S-Fe, TIBC, ev Ferritin, blodstatus, retikulocyter, krea, U-sticka, SR, CRP

Översikt

1.Mikrocytär (MCV < 80, sänkt MCHC)
 1. järnbrist (lågt S-Fe, högt TIBC, järnmättnad < 10% ⇒sänkt S-ferritin)
 2. sekundäranemi (lågt S-Fe, N/sänkt TIBC, järnmättnad 10-20 % ⇒ klinik? SR, CRP, aktivitet? S-ferritin högt, neutrofili, trombocytos?)
 3. thalassemi (N/högt S-Fe, N/högt TIBC, järnmättnad N ⇒Hb-elfores)
2. Normocytär, normokrom (MCV 80-100, MCHC 320-360)

a. Benmärg svarar dåligt (retikulocyter låga eller normala)

 1. sekundäranemi
 2. benmärgssjukdom

b. Benmärg svarar (retikulocytos)

 1. hemolys
 2. blödning
3.Makrocytär, normokrom (MCV > 100, MCHC N)

a. Icke-megaloblastisk, se under nr 2

 1. alkohol
 2. leversjukdom
 3. läkemedel
 4. retikulocytos
 5. hypotyreos
 6. dyserytropoes (MDS?)

b. Megaloblastisk benmärg

 1. B12-brist (gastroskopi: IF-brist eller malabsorption)
 2. folatbrist
 3. normalt B12 och folat (MDS, läkemedel)

Symptom

 • trötthet
 • ischemiska symptom som angina, hjärtinfarkt, caludicatio
 • blek hud och bleka slemhinnor
 • hjärtklappning
 • dyspné
 • blåsljud (ökat cardiac output)
 • yrsel, ortostatisk hypotension
 • benödem
 • psykiska symptom

Utredning

Anamnes
 • hereditet
 • blod i avföringen
 • tarmsjukdom, malabsorption, tarmop
 • viktnedgång
 • menstruationer, gyn
 • infektion
 • ASA, NSAID, perorala antikoagulantia
 • tandextraktion

Status

 • AT, hudturgor, sclerae och konjunctivae, slemhinnor
 • cor, pulm, puls
 • petekier
 • lgll, mjälte, lever
 • PR
 • malignitet

Lab

 • blodstatus
 • järnstatus
 • B12, folat, metylmalonat
 • hemolysprover (retikulocyter, LD, haptoglobin, bilirubin)
 • F-Hb
 • elfores, Hb-elfores

Om benmärgen svarar dåligt ses normala eller sänkta retikulocyter, tänk sekundäranemi eller benmärgssjukdom. Om benmärgen svarar ses retikulocytos, tänk hemolys eller blödning.

Mikrocytär anemi

 

MCV

P-Fe

TIBC

S-Ferritin

Järn-mättnad

Järndepå
i BM

Sidero-blaster

Järnbrist

< 10 %

0

Sekundäranemi

N/↓

N/↓

10-20%

N/↑

Thalassemi

N/↑

N

(N),↑

Järnbrist

Etiologi

Ökade förluster
 • blödning, oftast i GI
 • menstruation
 • blodgivning
 • kronisk intravasal hemolys ⇒ hemoglobinuri
Ökat behov
 • graviditet
 • snabb tillväxt
Minskad absorption eller bristfällig föda
 • achlorhydri (fel pH för upptag av järn)
 • kost
 • op
 • celiaki
 • Mb Crohn

Symptom

 • pica
 • glossit
 • munvinkelragader
 • nagelförändringar
 • anemi

Lab

 • lågt Hb, lågt MCV
 • ofta antydd trombocytos
 • ↓ Fe, ↑ TIBC, järnmättnadsgrad < 10-15 %
 • ↓ ferritin, tas vid svårtolkade fall
 • (BM: 0 sideroblaster, 0 järnförråd)
 • retikulocyter oftast N eller ↓ men kan vara ökade vid nylig genomgången större blödning

Utredning

 • riklig mens, gyn us
 • Mb Osler
 • ASA, NSAID
 • F-Hb, rektoskopi, koloskopi, gastroskopi, tunntarmsrtg för att utesluta GI-blödning
 • urinsediment- och sticka
 • malabsorption tex transglutaminasantikroppar
 • uteslut alltid GI-blödning?

Behandling

 • tvåvärt järn po, sällan iv, låg dos under lång tid
 • järnvärdet bör stiga 1 g/l per dag de 2-3 första veckorna, annars misstänk felaktig diagnos, pågående blödning, dålig compliance
 • minska dosen vid gastrointestinala biverkningar

Sekundäranemi

Patogenes

 • ökat oxidativt tryck, förkortad livslängd hos erys
 • cytokinbildning
 • ↓ bildning av EPO samt ↓ känslighet för EPO

Etiologi

 • RA
 • kronisk infektions- eller inflammationssjukdom ex Crohn, tbc
 • maligna tumörer
 • nedsatt njurfunktion
 • endokrina sjukdomar ex hypothyreos, Mb Addison

Lab

 • MCV ↓ eller N
 • ↓ Fe
 • TIBC ↓ eller N
 • mättnad 10-20 %
 • ferritin ↑ eller N (obs akutfasreaktant)
 • retikulocyter ↓ eller N
 • SR, elfores, krea
 • BM: ↓ sideroblaster, ↑ järndepå

Behandling

 • bakomliggande
 • EPO vid njurfunktionsnedsättning

Thalassemi

Etiologi

 • genetisk defekt ger felaktiga alfa- och betakedjor i hemoglobinmolekylen
Alfa-thalassemi
 • fosterdöd vid homozygot form
 • mildare om heterozygot
Beta-thalassemi
 • heterozygot (minor) ger ingen sjukdom
 • homozygot (major) ger dramatisk sjukdomsbild, dör ofta som barn

Utredning

 • S-Fe N/↑, TIBC N, järnmättnad (N), ↑, ferritin ↑
 • Hb-elfores för diagnos
 • mikrocytär anemi, i blodbilden syns anisocytos (olikstora), poikilocytos (missformade), target cells samt basofil punktering
 • (BM: ↓ sideroblaster, ↑ järndepå)

Behandling

 • transfusion ⇒ hemosideros
 • Desferal ® (chelator som binder järn)
 • ej järn!

Normocytär anemi med normalt retikulocytsvar

1. Hemolytisk anemi

Hereditära

Hereditär sfärocytos

 • ärftlig membranproteindefekt
 • erys blir sfäriska i mjälten ⇒ känsliga för mekanisk påverkan kortare livslängd
 • ökad hemolys även vid banala infektioner (feber ⇒ ökad metabolism ⇒ ATP-brist ⇒ spricker pga svårigheter att upprätthålla osmotisk balans)
 • nedsatt osmotisk resistens (ses även vid immunhemolytisk anemi)
 • splenektomi och vaccination

G6PD-brist

 • G6PD regenererar NAPDH som skyddar Hb mot oxidation
 • oxiderat Hb klumpar ihop sig ⇒ Heinzkroppar som tas bort i mjälten ⇒ sfärocyter ⇒ hemolys
 • favabönor, acidos, malariamedel och infektioner verkar oxiderande
 • enzymaktivitet mätes för diagnos
 • undvik utlösande substanser

Pyrovatkinasbrist

 • störd ATP-syntes ⇒ achantocyter (med utskott)
 • enzymanalys och blodutstryk
 • beh med splenektomi

Hereditär elliptocytos

 • membranproteindefekt
 • sällsynt, ger sällan spt

Sickle cell anemi

 • en aminosyra annorlunda i beta-kedjan ⇒ HbS ⇒ sickle-form i syrefattig miljö ⇒ Hb fälls ut
 • initialt reversibelt
 • homozygot ⇒ död
 • heterozygot ⇒ sickling vid syrebrist, fördelaktigt vid malaria, har normala blodvärden
 • ger ischemiska infarkter
 • Hb-elfores, sickleceller i utstryk, snabbtest
 • ev profylaktisk behandling med antibiotika, ev folsyra

Immunhemolys

 • DAT = Coombs test positivt

Varm hemolys

 • idiopatisk eller sekundär till läkemedel, malignitet, autoimmunitet (SLE), infektioner, vid erytroblastosis fetalis
 • vid > 37° binds IgG till erys ⇒ sfärocyter ⇒ lyserar i mjälten
 • anemi, hemolytisk kris, ikterus, ev livshotande
 • pos Coombs test för diagnos
 • steroider förstahandsbehandling
 • även immunmodulerande, plasmaferes, immunoglobuliner, splenektomi
 • undvik blodtransfusion!

Kall hemolys

 • akut postinfektiöst vid Mycoplasma och mononukleos hos yngre (köldaggluttinin)
 • kroniskt hos äldre, då idiopatiskt eller sekundärt till autoimmunitet, lymfom
 • syfilis
 • IgM och komplement binder till erys vid < 32 ° ⇒ extra- och intravasal hemolys
 • ger perifer cyanos
 • positiv Coombs test
 • undvik kyla, i övr ingen behandling (ev cytostatika och plasmaferes)

TTP/HUS

 • hemolytisk anemi
 • blödning
 • purpura

TTP, trombotisk trombocytopen purpura

 • mycket ovanlig
 • oklar etiologi, kan utlösas av lkm (ciklosporin), SLE, sepsis, postinfektiöst (E. coli O157, Shigella)
 • mikroangiopati, hemolytisk anemi, trombocytopeni
 • fluktuerande symptom, ofta bisarra neurologiska spt
 • ofta njurengagemang och feber med proteinuri och hematuri
 • akut eller subakut

Hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS

 • ca 5-10 % av EHEC-patienter utvecklar HUS (ffa barn under 5 år och åldringar)
 • uppträder inom 2-14 dygn

Orsaker till HUS

 • EHEC (se infektionskompendium) 
 • Shigella dysenteriae (toxin)
 • Citrobacter freundii (toxin)
 • Streptococcus pneumoniae (neuraminidas)
 • HIV
 • felaktig reglering av den alternativa komplementvägen
 • läkemedel (kinin, cytostatika)
 • cancer
 • autoimmun sjukdom
 • HELLP-syndrom
 • familjär variant

Symptom

 • tilltagande blekhet
 • sjunkande urinmängder
 • vattniga, senare blodiga diarréer
 • njurpåverkan dominerar
 • trombocytopeni
 • mikroangiopatisk hemolytisk anemi
 • ödem
 • purpura
 • ikterus
 • feber
 • sällan neurologiska symptom

Labfynd vid HUS

 • hemolytisk anemi med sänkt haptoglobin, retikulocytos, förhöjt LD och okonjugerat bilirubin
 • DAT negativt (pos om pneumokocketiologi)
 • fragmenterade röda blodkroppar i diffen
 • trombocytopeni
 • PK, APTT normala
 • krea och urea förhöjt
 • ev patologiska levervärden (LD)
 • proteinuri, hematuri, cellcylindrar
 • tag blododling och blodgruppering
 • faecesodling (måste anges på remissen!), PCR för toxinpåvisning i faeces
 • koagulationsutredning vb

Behandling och prognos

 • isoleringsvård!
 • vätska, elektrolyter
 • följ blodtryck
 • dialys om hypervolemi, svår acidos, hyperkalemi, uremi
 • blodtransfusion vb
 • ev plasma, plasmaferes
 • antibiotikabehandling kan leda till ökad toxinfrisättning när bakterierna dör, ge dock ab om pneumokockgenes
 • trombocyttransfusion kan förvärra sjukdomen
 • patienterna behöver ofta intensivvård och dialys
 • de flesta tillfrisknar men kronisk njurskada förekommer
 • < 5 % mortalitet internationellt  

Mekanisk hemolys

 • mekaniska hjärtklaffar
 • löpning långa sträckor i dåliga skor
 • förstorad mjälte

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuri

 • enzymmutation i vuxen ålder ⇒ klonal stamcellssjukdom med ökad känslighet hos erys för komplementhemolys, ffa i sur miljö (vid sämre ventilation, ex nattetid)
 • röd morgonuring (Hb)
 • tromboser vanligt
 • "syraserumtest" (surgörning in vitro ger hemolys) eller flödescytometri för diagnos
 • BM-transplantation ⇒ remission
 • ASA

Övriga orsaker till hemolys

 • sepsis med Clostridium perfringens (toxiner)
 • malaria
 • beta-hemolytiska streptokocker

2. Blödning

Normocytär anemi med uteblivet retikulocytsvar

Sekundäranemi

Benmärgssjukdom

 • aplasi
 • hypoplasi
 • infiltration
 • MDS
 • malignitet

Makrocytär anemi, megaloblastisk

Lab

 • ↑ MCV, ↑ MCH/MCHC
 • (↑) S-bilirubin, ↓ haptoglobin (ineffektiv erytropoes i BM, "BM-hemolys")
 • ofta låga retikulocyter
 • lätt trombocytopeni, lätt leukopeni

B12-brist

I ventrikeln frisätts B12 från födan (kräver sur miljö) ⇒ binder till IF (från parietalceller) i duodenum och jejunum, I ileum tas IF-B12-komplexet upp och binds till erytrocyter ⇒ B12 binds till transkobalamin i portablodet. Vid B12-brist blir DNA-syntesen defekt ⇒ mognadsrubbning och cellbrist i snabblivade vävnader som benmärg och slemhinnor samt rubbad myelinisering i nervbanor.

Etiologi

 • veganer
 • perniciös anemi, se nedan
 • malabsorption, Mb Crohn
 • pankreasinsufficiens (kan ej spjälka B12 från bärarprotein)
 • minskat upptag från födan: achlorhydri, vagotomi, partiell gastrektomi, H2-rec-blockerare

Perniciös anemi

 • vanlig orsak till B12-brist i Skandinavien, ffa hos äldre
 • autoimmun, hälften har ak mot IF, de flesta har ak mot parietalceller (det förekommer dock även vid andra sjukdomar)
 • kronisk atrofisk gastrit ⇒ parietalceller i fundus ⇒ sänkt produktion av IF och saltsyra
 • S-gastrin, ev S-pepsinogen enligt nedan

Symptom

 • anemi, trombocytopeni o/e granulocytopeni
 • neurologi (sänkt vibrationssinne i fötterna, kuddkänsla, domningar och stickningar i armar och ben) kan förekomma även utan anemi
 • psykiatri (trötthet, oföretagsamhet, förstämning, minnesluckor, demens) kan förekomma även utan anemi

Diagnos

 • kobalaminer, B-folat (P-folat avspeglar intaget de senaste dagarna)
 • metylmalonat (stiger vid B12-brist)
 • homocystein (stiger vid B12- eller folatbrist men även vid njurinsufficiens)
 • S-gastrin stiger vid corpusatrofi och fundusatrofi (diffa mot gastrinproducerande tumör)
 • sänkt S-pepsinogen tyder på utbredd slemhinneatrofi
 • auto-ak mot parietalceller och IF
 • på yngre bör gastroskopi göras!
 • (blodutstryk, BM: hypercellulär och megaloblastisk)

Behandling

 • injektionsbehandling vid neurologiska eller psykiska symptom eller uttalad anemi
 • brukar oftast ge folat också (ev inte vid klassisk perniciös anemi, men kontrollera då B-folat), eftersom en incipient folatbrist kan demaskeras
 • även en latent järnbrist kan demaskeras efter en tids behandling
 • uppföljning med Hb, MCV, nytt järnstatus, inte lönt att kontrollera kobalaminer efter insatt behandling, mät istället homocystein efter 2-4 v
Remissionsbehandling
 • inj Behepan 1 mg im/sc var-varannan dag i 7-14 dgr
 • alt t Behepan 1 mg 2 x 2 po i 1 månad
Underhållsbehandling
 • inj Behepan 1 mg im/sc var/varannan månad
 • t Behepan 1 mg 1x1

Folatbrist

 • förekommer i mörkt gröna grönsaker
 • förstörs till viss del av upphettning
 • folatbrist utvecklas på 1-4 v, jmf B12-brist som tar flera år att utveckla

Etiologi

 • alkoholism
 • malnutrition, malabsorption
 • graviditet (ökat behov)
 • hemolytisk anemi (ökat behov)
 • läkemedel: trimetoprim, metotrexat, sulfalazin, SSRI, antiepileptika
 • transkobalaminbrist
 • amyloidos

Symptom

 • anemi
 • polyneuropati
 • ryggmärgsbråck hos foster

Utredning

 • B-folat (förråden; jmf P-folat som speglar de senaste dagarnas intag)
 • i övrigt som vid B12-brist, homocystein bra
 • observera att en B12-brist kan maskera folatbrist (folatfällan, brist på kofaktor B12 ⇒ folat ansamlas i serum och blir falskt förhöjt)

Behandling

 • t Folacin 5 mg 1-2 ggr/dag i 7-14 dgr, därefter 1x1
 • folatfällan: B12 behövs för folatomsättningen, om man ger endast folat vid B12-brist kan B12 ta slut, behandla därför ev B12-brist först
 • B12-brist kan

Granulocytopeni

Definition

 • neutrofiler 2-4 x 10 9 /l
 • lätt neutropeni vid 1-2 x 109 / l
 • måttligt svår vid 0,5-1 x 109 / l
 • svår (agranulocytos) om < 0,5 x 109 / l

Etiologi

 • hematologiska sjukdomar
 • autoimmuna sjukdomar ex Feltys syndrom (ak mot granulocyter vid RA), SLE, primär autoimmun neutropeni, ITP
 • infektion
 • malnutrition
 • måttligt vanligt vid viroser
 • alkoholmissbruk
 • farmaka ex salazopyrin, tyreostatika, Imurel, vanligen inom de tre första behandlings månaderna
 • cytostatika
 • strålning

Symptom

 • feber + granulocytopeni är livshotande!
 • infektioner, ffa bakteriella
 • risk för sepsis
 • kliniska spt diskreta
 • leta fokus: faryngit, tonsillit, pulm, hud, anorektalområde

Behandling

 • eliminera tänkbara agens, ex läkemedel
 • odling
 • antibiotika, ssk mot gramnegativa
 • G-CSF, GM-CSF ffa vid kroniska tillstånd
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2011-01-03
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt