Startsidan 
Start

Coma

Definition

Pat kan ej väckas, kan ej kommunicera verbalt, har patologiskt EEG och nedsatt cerebral metabolism. Medvetandet upprätthålls av cortex och av RAS, skada bilateralt antingen i cortex, RAS eller i båda ger medvetandesänkning. Vaknar personer har tonus i ögonlocken och nystagmus vid kalorisk spolning.

Strukturellt coma

Lokaliserad skada i CNS (tumör, infarkt, blödning osv). Anatomiskt avgränsbar. Inom skadade området är funktionen helt upphörd. Förutsägbar progression. Ofta irreversibelt.

Metabolt coma

Diffus process, icke anatomiskt avgränsbar. Intoxikation, infektion, hypoglykemi, ep, subarachnoidalblödning, hjärtstillestånd, leverencefalopati, B-vitaminbrist, uremi, elektrolytrubbningar, sepsis, vaskulit, malign hypertermi. Delvis bevarad funktion. Variabelt, oförutsägbart förlopp, ofta reversibelt. Oftast symmetriskt bortfall men asymmetri utesluter inte metabol orsak. Normalt små men ljusreagerande pupiller (stora vid antikolinergika, amfetamin, hypoxi). CT är normal och EEG visar diffus förlångsamning. MIDAS och HUSK !

Patienter som förefaller medvetslösa men ej är det

Locked in syndrome

 • skadan är oftast lokaliserad ventralt i pons
 • enbart n oculomotorius funktion bevarad
 • helt intakt kortikal funktion
 • kan kommunicera med blinkningar

Akinetisk mutism

 • bilateral frontallobsskada, skada i hjärnstam eller akut hydrocephalus
 • förefaller vaken, men är ej kommunicerbar

Psykogent coma

 • ovanligt
 • nystagmus finns vid kaloriskt test
 • "vaket" EEG
 • kniper med ögonen, bevarade sträckreflexer

Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling

Vid strukturell skada som ger inklämning. När tryckvolymkurvan blir brant kan tryckstegring med åtföljande inklämning gå väldigt snabbt!

Infratentoriell inklämning

Vid hjärnstamsblödning, hjärnstamsinfarkt, expansiv cerebellär blödning eller infarkt med ödem. Akuta symptom i form av yrsel, kräkningar, dysartri, huvudvärk, ataxi m.m. CT! Kan dock vara blank vid hjärnstamsblödning eller tidig cerebellär infarkt. Kontakta NK om cerebellär blödning eller pat med cerebellär infarkt och sjunkande medvetande.

Supratentoriell inklämning

Tex intracerebral blödning, subduralhematom, epiduralhematom, infarkt, tumör eller abscess med ödem. När mediala temporalloben hernierar ner genom tentorium cerebelli och komprimerar hjärnstammen (vanligast), när uncus hernierar lateralt eller när gyrus cinguli hernierar genom falx (inga specifika neurologiska symptom). CT, NK-kontakt, överväg mannitol efter NK-kontakt. Betapred 16 mg iv kan ha effekt vid tumör- eller abscessödem.

 

Resp

Motorik

Pupiller 

Ljusreflex

VOR

1a. Uncus-inklämning

 

Central takypné

Dekortikering/
decerebrering

Ipsilateral oculomotorius-pares

Asymmetri

Bevarad

1b. Central herniering

Cheyne-Stokes

Dekortikering

Mios

u.a. (+)

Bevarad

2. Skada i mesencephalon

Central takypné

Decerebrering

Medelvida

Ljusstela (-)

Svagt utlösbar, diskonjugerad; alt livlig.

3. Skada i pons

Ataktisk andning/ eupné

Decerebrering
/inget svar

Medelvida

Ljusstela (-)

Avsaknad

Progression 1a ⇒ 2 ⇒ 3 alternativt 1b ⇒ 2 ⇒ 3.

Resttillstånd

 • irreversibla kortikala skador
 • RAS återhämtar sig efter några veckor och återger normala sömn-vakenhetscykler, patienten kan öppna ögonen vid tilltal men följer ej med blicken, ingen som helst medvetenhet om sin omgivning, kan leva i åratal i detta tillstånd (apalliskt syndrom)
 • total hjärninfarkt med bevarad hjärtverksamhet vid ökat intrakraniellt tryck och inklämning
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-04-14
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt