Startsidan 
Start

Diverse blodsjukdomar

Kvantitativa leukocytrubbningar

Neutrofila granulocyter

 • ca 50 % av cirkulerande leukocyter
 • myelopoes 6 dgr
 • 6-12 h i blod
 • 24 h i vävnad

Neutrofili

 • ökat antal neutrofila granulocyter i blod

Förändrad distribution

 • akut och kronisk inflammation
 • akut infektion (Clostridium difficile-enterit har ofta uttalad neutrofili)
 • stress
 • akuta tillstånd som hjärtinfarkt, intoxikation, brännskador, blödning, hemolys
 • läkemedel, tex steroider, p-piller, litium, adrenalin
 • kortisolöverproduktion

Ökad produktion

 • KML
 • myeloproliferativa sjukdomar
 • metastaserad cancer

Minskad destruktion

 • splenektomi

Neutropeni

 • sänkt antal neutrofila granulocyter i blod, normalt neutrofiler 2-4 x 10 9 /l
 • mild när neutrofila 1,0-1,5
 • moderat 0,5-1,0, ger gingivit, cellulit
 • svår < 0,5 ger perianala abscesser, penumoni, sepsis (S. aureus, Klebsiella, E. coli, Pseudomonas)
 • akut eller kronisk (> 6 mån) form

Etiologi

Förvärvad
 • vissa bakteriella infektioner, tex salmonella, brucellos, rickettioser, svår sepsis
 • virusinfektioner: influensa, morbilli, rubella
 • malaria, leishmaniasis
 • benmärgsskada: läkemedel (tex salazopyrin, azatioprin, tyreostatika), strålning, cytostatika, arsenik
 • produktionsstörning: cytopeni, B12-brist, folatbrist, myelodysplasi, leukemi, lymfom, neuroblastom mfl
 • autoimmunt: SLE, reaktiv artrit, Sjögrens syndrom, Feltys syndrom (ak mot granulocyter vid RA), primär autoimmun neutropeni, ITP
 • hemodialys (marginalisering och sekvestrering)
 • mjältförstoring och portahypertension ger sekvestrering i RES
Poolning
 • normalt 85 % i benmärg och mjälte, 10-15 % i marginalpool och 5 % i blod
Kongential neutropeni
 • cyklisk neutropeni
 • Kostmanns jukdom
 • Fanconi mfl

Agranulocytos

 • (nästan) fullständig avsaknad av neutrofila i blodet
 • oftast läkemedelsutlöst immungranulocytopeni med plötslig destruktion av alla granulocyter och ibland även deras förstadier
 • utlöses ofta av analgetika och antipyretika, NSAID, thyreostatika, sulfonamider

Neutropen feber

 • bakteriella infektioner (sällan anaeroba), svamp, ej virus
 • 80 % utgår från pats endogena flora
 • sämre prognos vid gramnegativa
 • tiden och graden av neutropeni viktig

Antibiotika

 • snabbt! blododla först samt rtg pulm (om pat är stabil)
Indikation
 • granulocyter < 1 x 10^9
 • feber > 38 vid två tillfällen under en timme
 • påverkat AT
Singelterapi
 • cefalosporin, tex ceftazidim (Fortum ®) 2 g x 3 eller 1 g x 4, 50 % av KNS resistenta, men dör inte av KNS
 • meropenem (Meronem ®) 0,5 g x 4
 • piperacillin-tazobactam (Tazocin ®) 4 g x 4
 • ge ofta är viktigt
 • behöver täcka in Pseudomonas, zinacef/claforan har ingen effekt
Kombination
 • aminoglykosid + betalaktamab
 • CAVE aminoglykosid om patienten fått nefrotoxisk cytostatika
Modifiera vid odlingssvar
Vid fortsatt hög feber utan misstänkt fokus
 • byte av bredspektrumab eller tillägg av antimykotika eller vanco
Vid misstänkt fokus, täck in
 • svår oral mucosit ⇒ anaerobprep, aciclovir
 • pneumonit ⇒ svamp, Legionella, pneumocystis, CMV
 • CVK ⇒ Vancocin
 • ”svårt sjuk” ⇒ antimykotika, ev vanco
 • esofagit ⇒ antimykotika
 • perianalt / GI ⇒ anaerobpreparat
Feber > 5 dgr
 • icke-bakteriell infektion
 • resistenta bakterier
 • svårtillgänglig (abscess, kateterinf)
 • drug fever

"Vänsterförskjuten diff"

 • förskjutning av granulocyter till mer omogna förstadier (tex stavkärniga granulocyter) i blodet
 • reaktivt vid bakteriella infektioner, inflammation, vävnadsnekros
 • vid myeoloproliferativa sjukdomar

Lymfocytos

 • förhöjda lymfocyter i blod
 • virusinfektion (mononukleos)
 • bakteriell infektion (pertussis, tbc, brucellos)
 • hematologisk malignitet, tex ALL, KLL, lymfom, MGUS
 • sarkoidos
 • Mb Addison
 • hyperthyreos

Lymfopeni

 • låga lymfocyter i blod
Förvärvad
 • infektioner (AIDS)
 • cytotoxisk behandling med cytostatika, steroider, ganciclovir, strålning, antithymocytglobulin
 • autoimmmunt, tex SLE, dermatomyosit
 • Mb Cushing
 • vissa lymfom
 • skada på ductus thoracicus (efter kirurgi)
 • proteinförluster i tarmen
 • uremi
Kongenital
 • SCID
 • ataxia-telangiectasia
 • Wiscott Aldrich

Variantlymfocyter

 • nytt samlingsnamn för atypiska lymfocyter, McKinleyceller
 • anges om variantformer av lymfocyter överstiger 5 % av det totala antalet lymfocyter
 • EBV, CMV, viral hepatit, toxoplasma, HIV, HHV-6
 • KLL
 • läkemedelsreaktion, tex sulfa, fenytoin, DRESS (drug hypersensitvity sydrome)

Monocytos

 • förhöjt antal monocyter i blod
 • efter akut infektion
 • vid bakteriell infektion såsom tbc, endokardit ("lenta"), brucellos, syfilis, rickettsioser
 • vid virusinfektion såsom påssjuka, mässling, varicella, EBV
 • vid parasitsjukdom såsom malaria, leishmanniasis, trypanosomiasis
 • autoimmunt, tex SLE, RA, sarkoidos
 • malignitet, tex lymfom, Mb Hodgkin, KML, metastaserad cancer, myelo-monocytär leukemi

Eosinofili

 • förhöjt antal eosinofiler i blod
 • allergi, astma, allergisk rhinit
 • parasitsjukdomar (schistosomiasis, trichinos, strongyloidiasis)
 • hudsjukdomar, tex pemphigus vulgaris, erythema multiforme, dermatitis herpetiformis, psoriasis
 • malignitet, tex KML, Hodgkin
 • autoimmunt, tex dermatomyosit, polyarteritis nodosa
 • hypereosinofilt syndrom
 • postinfektiöst
 • läkemedelsutlöst, tex ASA, dapsone, penicillin

Basofili

 • förhöjt antal basofiler i blod
 • KML
 • polycytemia vera

MGUS

 • monoklonal gammopati av osäker signifkans
 • M-komponent, Ig G, M, A, E, i plasma
 • inga symptom
 • inga fynd
 • benign sjukdom, vanlig hos äldre

Diagnos

 • ↑ SR
 • uteslut multipelt myelom
 • BM: lätt ökat antal plasmaceller
 • kan ha Bence-Jones proteinuri

Behandling

 • följ M-komponent men behandla inte om denna är oförändrad

Prognos

 • 10-25 % koverterar till myelom, Mb Waldenström eller NHL

Mb Waldenström

 • plasmacellssjukdom
 • Ig M-komponent, malign, monoklonal
 • äldre män

Symptom

 • hyperviskositet ⇒ cirkulationsstörning i ögon, CNS, blödning, huvudvärk, perifer ischemi
 • lymfadenopati, splenomegali
 • sällan osteolytiska lesioner

Diagnos

 • IgM-komponent
 • BM: plasmaceller i olika utvecklingsstadier
 • anemi, normala vita eller lymfocytos
 • Bence-Jones proteinuri (endast antikroppens lätta kedja)

Behandling

 • vid symptom
 • steroider
 • cytostatika
 • plasmaferes (minskar hyperviskositeten)
 • ev splenektomi, gammaglobulinbehandling
 • går ej att bota, endast palliation
 • ev allogen benmärgstransplantation tilll yngre < 65 år

Multipelt myelom

 • oftast > 65 år
 • monoklonal proliferation av en klon av plasmaceller

Symptom

 • skelettdestruktion, osteolys i skalle, bäcken, ryggrad ⇒ hyperkalcemi med törst, intorkning, förvirring
 • skelettsmärta
 • allmänsymptom
 • neurologi pga tryck på ryggmärgen
 • infektionskänslighet
"Myelomnjure"
 • Bence-Jones proteinuri (obstruktion, nefrotoxiskt), dessa pat har normal serumelfores men urinelforesen är patologisk
 • hyperkalcemin nefrotoxisk, nefrocalcinos, stenar, TIN
 • amyloidos

Utredning

 • SR (ofta tresiffrig)
 • blodstatus med diff - ofta pancytopeni
 • krea, urea, Na, K, kalcium, albumin, urat
 • S-β-2-mikroglobulin viktig prognosmarkör
 • röntgen helkroppsskelett - osteolytiska förändringar, generaliserad osteopeni, kotkompression, patologiska frakturer
 • benmärgspunktion med morfologi och cytogenetik
 • elfores (urin och plasma), observera dock att ca 1 % har ett s.k. icke-sekretoriskt myelom med normal elfores i både urin och serum
Diagnos - 2 av 3 krävs
 • M-komponent (Ig G, A, D eller E) o/e Bence-Jones i kombination med subnormal ickemonoklonal Ig
 • mer än 10 % plasmaceller i BM
 • osteolytiska härdar

Behandling

 • behandling ges endast vid symptom
Pat < 65-70 år
 • högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation
 • innan skörd ges cytostatika (ofta kombination med bla cyklofosfamid eller Velcade ®) och G-CSF (Neupogen ® eller Granocyte ®)
 • därefter ges högdos melfalan (Alkeran ® + stamceller)
 • risk för pancytopeni, mukosit, infektioner, nutritionsproblem
Pat > 65-70 år
 • förstahandsval melfalan (Alkeran ®) + prednisolon (MP-kur), 4 dagar var 6:e vecka + talidomid po (ej till äldre) varje dag
 • risk för leukopeni, neuropati, venös tromboembolism
 • talidomid kan ersättas med bortezomib (Velcade ®)
 • behandling tills M-komponent sjunkit eller försvunnit, sedan uppehåll tills nivåerna åter är höga
Övrig behandling
 • bisfosfonater till alla med meylomrelaterade skelettförändringar (CAVE osteonekros, tandläkarkonsult innan insättning)
 • vid terapisvikt kan Velcade ® + steroider ges, alternativt talidomid
 • ev interferon-alfa efter autolog stamcellstransplantation
 • rehydrering + bisfosfonater vid hypercalcemi
 • smärtlindring, tänk dock på att sätta ut NSAID i njurskyddande syfte
 • njursviktsbehandling

Uppföljning

 • kronisk sjukdom. livslång uppföljning

Myelofibros

 • del av sjukdom eller slutstadium
 • progress ⇒ pancytopeni, 15 % får akut leukemi
 • fibrotisk benmärg, kan ej aspirera
 • myeloisk metaplasi, ffa i mjälten

Symptom

 • splenomegali ⇒ fyllnadskänsla, obehag
 • allmänsymptom, svettning, viktnedgång, subfebrilitet
 • hepatomegali i sena stadier

Diagnos

 • anemi
 • BM: "dry tap"
 • tårdroppserytrocyter och jättetrombocyter i blodbilden

Behandling

 • vid symptom
 • blodtransfusion
 • splenektomi
 • allogen stamcellstransplantation
 • hydroxyurea

Myelodysplastiska syndrom, MDS

 • perifera cytopenier trots hyper- eller normocellulär BM
 • mognadsstörning
 • oftast män 60-80 år
 • 20-40 % progredierar till AML
 • mkt dålig prognos, död av infektion, AML, blödning

Etiologi

 • strålning
 • cytostatika
 • ger dysplastisk stamcell med abnorm mognad osv

Symptom

 • först utan symptom
 • pancytopeni
 • blödning
 • infektion
 • allmänsymptom
 • ev splenomegali

Diagnos

 • BM: < 30 % blaster, hyper- eller normocellulär, dysplasi, ringsideroblaster
 • dysplasi och pancytopeni i blodbilden
 • makrocytär anemi, högt MCV
 • kromosomanalys

Behandling

 • understödjande, ex transfusion, EPO, antibiotika, G-CSF
 • cytostatika
 • högdosbehandling med autolog stamcellstransplantation
 • allogen stamcellstransplantation till yngre

Aplastisk anemi

 • skadad stamcell ⇒ pancytopeni och hypo/acellulär benmärg
 • ökad risk för AML och MDS
 • dålig prognos om obehandlad

Etiologi

 • medfödd (Fanconis syndrom)
 • joniserande strålning
 • kemikalier
 • läkemedel ex cytostatika, guld, sulfa, barbiturater
 • virus, ex hepatit C
 • ev autoimmunitet

Behandling

 • understödjande, blodtransfusioner, ej trombocyter akut!, beh av neutropen feber
 • immunosuppression
 • stamcellstransplantation
 • varierande förlopp

Polycytemia vera

 • myeloproliferativ sjukdom (trilinjär), stamceller prolifererar utan EPO ⇒ ↑Hb, ↓EPO
 • mutation i JAK2 ⇒ uppreglering ⇒ ökad tyrosinkinasaktivitet
 • ökad hematokrit ⇒ ökad viskosistet
 • risk för tromboser

Symptom

 • dålig perifer syresättning
 • DVT, blödning
 • klåda efter bad
 • nattliga svettningar
 • huvudvärk, yrsel
 • gikt

Status

 • rödbrusig i ansiktet (pletorisk)
 • rödsprängda ögon
 • splenomegali

Diagnos

 • Hb > 160/170
 • ↑ hematokrit, EVF > 55 % talar starkt för p vera
 • trombocytos hos 50 %
 • leukocytos hos 50 %
 • ↓ EPO
 • ofta järnbrist
 • BM: hög cellularitet, alla cellinjer hyperplastiska
 • JAK2-mutation

Behandling

 • flebotomi tills EVF < 0,45
 • ASA 75-100 mg x1 (om ingen kontraindikation föreligger)
 • dämpa klåda
Benmärgshämmande behandling
 • om tidigare trombossjukdom, om pat > 60 år eller om trc > 1500x 10^9/l
 • kan övervägas till ytterligare patientgrupper
 • pat < 60 år får 1. alfa-interferon 2. hydroxiurea 3. anagrelid (Xagrid ®)
 • pat 60-75 år får 1. hydroxiurea 2. alfa-interferon 3. anagrelid (Xagrid ®)
 • pat > 75 år får 1. hydroxiurea 2. intermittent busulfan (Myleran ®) 3. radioaktivt fosfor

Prognos

 • ej botbar
 • progress kan ske till myelofibros och AML
 • dödlig om obehandlad, men relativt lång överlevnad

Pseudopolycytemi

 • konstitutionellt låg plasmavolym
 • unga-medelålders män
 • rökning, alkohol, fetma, hypertoni, stress

Relativ polycytemi

 • låg plasmavolym
 • dehydrering, blödning, kapillärläckage, ascites

Sekundär polycytemi

 • ökad EPO-bildning som stimulerats pga låg syremättnad (hög höjd, rökning), resp inuff eller autonom produktion av EPO vid malignitet

Essentiell trombocytos

 • trc 800-3000 x 109
 • ökad risk för tromboembolism, stroke, hjärtinfarkt, gangrän, Budd-Chiari (v. hepatica-trombos)
 • upptäcks ofta i asymptomatisk fas

Diagnos

 • trombocytos
 • hyperkalemi (trc innehåller mkt kalium)
 • dysplastiska megakaryocyter i benmärgen
 • JAK2-mutation förekommer

Diffdiagnoser

 • myelofibros
 • polycytemia vera
 • KML
 • reaktiv trombocytos (se nedan)

Behandling

 • ASA till symptomfria
 • benmärgshämmande beh om tidigare trombossjukdom, om pat > 60 år eller om trc > 1500x 10^9/l
 • yngre pat beh i första hand med alfa-interferon eller anagrelid (Xagrid ®)
 • äldre får hydroxiurea eller kombinationsbeh

Reaktiv trombocytos

 • sällan över 1000 x 109
 • ej symtomgivande
 • cancer, långvarig inflammation (> 1 mån), efter splenektomi, alkoholabstinens, järnbrist, blödning

Splenomegali

Hypersplenism

 • ökad nedbrytning i förstorad mjälte (splenomegali), poolning av blodceller ⇒ (pan)cytopeni
 • åtgärdas med splektomi

Immunologiskt/infektiöst

 • Hepatit, CMV, EBV
 • subakut endokardit
 • tbc
 • toxoplasmos
 • SLE, RA, Feltys syndrom, sarkoidos

Hematologiskt

 • neoplasier: ALL, KLL, lymfom, myeloproliferativa sjukdomar, myelofibros
 • hemolytisk anemi: autoimmun, hereditär sfärocytos, hemoglobinopati

Övrigt

 • portahypertension
 • amyloidos mfl inlagringsjukdomar
 • abscess, cysta
 • hjärtsvikt (sent)
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2011-01-04
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt