Startsidan 
Start

Lymfom

Maligna solida tumörer utgångna från det lymfoida systemet. 4 % av alla maligna tumörer.

Epidemiologi

 • 1700 fall/år, 200 av dessa är Hodgkinlymfom
 • något vanligare hos män, ffa äldre
 • immunologiska defekter, immunosuppressiv behandling, Sjögrens syndrom, celiaki, vissa virus (HIV, HHV, HTLV1), Helicobacter, organiska lösningsmedel, fenoxisyror predisponerar

Förekomst

 • lymfatiska organ (lgl, tymus, mjälte)
 • lever
 • benmärg och blod
 • submuköst i luftvägar och mag-tarmkanal
 • CNS
 • skelett
 • testiklar
 • var som helst…

Indelning

Tre huvudgrupper enligt WHO:s indelning från 1991: B-cells, T-cells och Hodgkin. Maligna lymfom hos vuxna är i 90% av fallen B-cellstumörer.

Klinisk indelning
 • indolenta B-cellslymfom (T-cells är mycket sällan indolenta)
 • aggressiva B- och T-cellslymfom
 • mycket aggressiva lymfom
 • Hodgkinlymfom

Diagnostik

För diagnos krävs hela körteln. Denna skickas färsk (ej fixerad) till patologen. Immunologiska och immunhistokemiska analyser utförs. Kan ev göra FNP före.

Lymfomutredning (för klinisk indelning)

 • anamnes (allmänsymptom, lokala tumörsymptom)
 • status (lgl, mjälte, lever, MoS, testes, neurologi)
 • CT buk och thorax, även hals för Mb Hodgkin
 • BM-biopsi och utstryk (crista), om biopsi ej lyckas kan benmärgsaspiration göras
 • SR, CRP, blodstatus med diff, elektrolyter, kalcium, krea, urat, albumin, leverstatus, LD (prognostisk vid aggressiva), PK, APTT, P-glukos
 • hepatitserologier
 • urinsticka för glukos, erytrocyter och albumin

Utvidgad utredning som kan bli aktuell

 • ÖNH-konsult
 • HIV-serologi för riskpatienter
 • HTLV-1 vid atypiska T-cellslymfom, Toxoplasmos-serologi vid Hodgkin
 • LP med cytologi och flödescytometri
 • DAT vid KLL-lymfom
 • immunglobulinkedjor i urin
 • GFR-mätning (kreatininclearance eller P-cystatin)
 • UKG
 • Helicobacter pylori om MALT-lymfom
 • skelettrtg vid plasmocytom
 • tandläkarkonsult om strålning mot munhåla eller högdosbehandling planeras
 • ögonkonsult (glaskroppsingage,ang) om primärt CNS-lymfom
 • PET-undersökning
 • frysning av spermier före cytostatikabehandling, ev frysning av oocyter/ovariebiopsi

Ann Arborklassifikationen för spridning

Stadium
 1. en lgl eller en enstaka extralymfatisk lokal
 2. två eller flera lgl på samma sida av diafragma
 3. två eller flera lgl på båda sidor av diafragma
 4. diffust extranodalt engagemang, ex i lever, BM, lungor, skelett, CNS
A: avsaknad av nedanstående symptom:
B: förekomst av minst ett:
 • feber > 38° C
 • svettningar, särskilt nattetid
 • viktminskning > 10% av kroppsvikten på 6 månader
X: bulky disease
 • tumören är > 10 cm
 • oftast i mediastinum
 • strålbehandlas

Prognostiskt ogynnsamma faktorer

 • B-symptom
 • LD (ökar vid större tumörbörda)
 • anemi, trcpeni = BM-engagemang
 • sängliggande patient
 • snabbt recidiv
 • behandlingsrefraktär tumör
 • högt stadium
 • T-cellslymfom

Hodgkins lymfom

Rubbad cellmedierad immunitet. Bimodal åldersfördelning, en topp vid 25 samt ökad incidens efter 50. Bland de yngre klart vanligare hos män. 150 fall om året. Den maligna cellpopulationen (Reed-Sternbergceller och Hodgkinceller) utgör endast ett par procent av tumören. Merparten av cellerna består av normala leukocyter, histiocyter, eosinofila, plasmaceller. Även bindvävsbildning. Reaktiv process. Fem undergrupper föreligger, varav nodulärsklerotisk är vanligast. Nodulär lymfocytdominerad Hodgkin har separat behandling.

Symptom och utredning

 • vanligast i lymfkörtlar på halsen (60%)
 • de flesta unga patienter har lokaliserad sjkd vid debut
 • allmänsymptom hos 15 %, ssk om stor tumörbörda
 • hälften har B-symptom vid diagnos
 • även klåda, trötthet, smärtor i förstorade lgl vid alkoholförtäring
 • vid Hodgkinlymfom bör toxoplasmaserologi utföras
 • unga pat bör genomgå PET/CT

Prognos

 • stadium och ålder viktigast
 • B-symptom ogynnsamt liksom hög SR (> 50), bulky disease, multipla lokaler samt engagemang av buk eller bäcken
 • tidig och aggressiv behandling är viktigt
 • vid lokaliserad sjkd botas 80-90%
 • 70% bringas i remission med kemoterapi vid spridd sjukdom

Behandling

 • vid låga stadier kombineras kort cytostatika och lokaliserad strålning
 • vid högre stadier är cytostatika viktigast (ABVD, BEACOPP mm)
 • vid recidiv kan högos cytostatika med autologt stamcellsstöd provas
 • därefter allogen stamcellstransplantation i utvalda fall
 • uppföljning med kliniska kontroller, SR, blodstatus, PET/CT i vissa fall

Uppföljning

 • initialt engagerade lokaler undersöks efter varannan kur tills komplett remission el oförändrat status samt 3-4 v efter avslutad behandling
 • klinisk kontroll + Hb, trc, vita, SR var 3-4 mån till 2 år efter avslutad beh, därefter var 6-12 mån till 5 år, därefter varje år till 10 år
 • TSH kontrolleras en gång per år om strålning mot större delen av thyroidea givits
 • mammografi minst vartannat år from 10 år efter strålning mot bröst
 • resttumör kontrolleras ca 4 mån efter avslutad behandling med CT eller PET

Sena terapibiverkningar

Infektioner
 • både sjukdomen i sig och behandlingseffekt
 • omedelbart ab till splenektomerade med feber
Hormonella rubbningar
 • subklinisk hypothyreos ⇒ behandla redan vid förhöjt TSH
 • nedsatt gonadfunktion, infertilitet ⇒ substitutionsbehandling, frys sperma
Kardiopulmonella symptom
 • efter strålning, Doxorubicin
 • rökstopp
 • lungtoxicitet, ssk av Bleomycin
Sekundära maligniteter
 • terapiresistent leukemi de fösta åren efter behandling med kombinationer med alkylerande substanser
 • solida tumörer 15-20 år efter strålbehandling
Håravfall i nacken, karies

Indolenta lymfom

 • indolent = ger inte smärta
 • kronisk, progredierande, icke botbar sjukdom; 40% transformeras till högmaligna
 • drabbar ofta äldre; ovanligt före 40 års ålder
 • smygande symptom, ofta generaliserad sjukdom vid diagnos
 • BM-engagemang, leukemisk blodbild och splenomegali är vanligt
 • follikulära lymfom grad I och II och lymfocytiska lymfom vanligast
 • medianöverlevanden för alla grupper är 6-10 år

Lymfocytiskt lymfom

 • = B-KLL, gränsen går vid lymfocyter > 5 x 10^9/l
 • oftast äldre pat med generaliserad sjukdom med benmärgsengagemang vid diagnos
 • förenklad utredning kan göras hos äldre
 • ofta infektionsproblem (hypogammaglobulinemi, BM-trängsel)
 • autoimmuna cytopenier, hemolys, trombocytopeni - kan behandlas med enbart steroider
 • mindre utbredning är en gynnsam prognostisk faktor medan anemi sänker överlevnaden
 • behandling först vid symptom eller märgsvikt

Follikulära lymfom I, II

 • lite yngre patienter
 • ofta halsområdet eller tonsillerna
 • BM-påverkan hos 50%
 • svårbehandlat om transformering till diffust storvelligt B-cellslymfom sker (risk 5 % per år)

MALT-lymfom

 • mucosaassocierade
 • ventrikel, spottkörtlar (Sjögrens), thyroidea, konjunktiva, orbita, lunga, bröst
 • Helicobacter-diagnostik om GI-kanalen
 • samband finns med Chlamydophila psittaci om orbita, konjunkitva, ge doycyklin
 • antibiotika (Nexium HP ®) följt av strålning, vid högre stadier ev cytostatika
 • om lungengagemang snarare cytostatika än strålning
 • kan transformera till diffust storcelligt B-cellslymfom

Kutana T-cellslymfom

 • oftast Mucosis fungoides
 • om leukemisering ⇒ Sezarys syndrom
 • transformering till blastiskt T-cellslymfom kan ske
 • PUVA-behandling, lokal strålning, interferonbehandling
 • cytostatika tveksam effekt

Prolymfocytleukemi

 • äldre män, lymfocytos
 • oftast T-celler, sk T-PLL
 • MabCampath ® bäst
 • för yngre kan allogen eller autolog benmärgstransplantation bli aktuell efter remission
 • dålig prognos

Mantelscellslymfom

 • morfologiskt indolent men kliniskt mycket aggressivt
 • äldre män
 • oftast utbredd sjukdom vid diagnos
 • sämst prognos

Marginalzonslymfom i mjälten

 • behandlas med splenektomi och cytostatika
 • 10% transformerar till diffust storcelligt B-cellslymfom

Behandling indolenta lymfom

Stadium I
 • strålning i kurativt syfte om endast en lokal
 • botar 50%
Stadium II-IV
 • strålning mot involverade lymfkörtelregioner om dessa inte är för stora
 • symptomatisk behandling - cytopeni, infektioner, trycksymptom, allmänsymptom, hypogammaglobulinemi (Kåvepenin 1 g x 1 eller gammaglobulintillförsel)
 • cytostatika (klorambucil (Leukeran ®), prednisolon, fludarabin, cyklofosfamid, CHOP mfl)
 • splenektomi vid autoimmun cytopeni, symptomatisk splenomegali, vaccination mot pneumokocker och Haemophilus influenzae görs innan
 • allogen benmägstransplantation kan bli aktuell för yngre < 65 år
 • nästan alla får återfall hur man än behandlar
Palliativ strålning
 • utmärkt effekt mot smärta och trycksymptom
Monoklonala antikroppar
 • Rituximab (Mabthera ®), ak mot CD20 (finns på många lymfomceller av B-cellsursprung)
 • bra effekt vid follikulära lymfom och vid aggressiva B-cellslymfom i kombination med kemo
 • ger ofta infleunsaliknande biverkningar under första infusionen, därefter mer sällsynt
 • alemtuzumab (MabCampath ®), ak mot T-antigenet CD52, kraftiga biverkningar, ge alltid profylax mot Pneumocystis och herpes zoster 4-6 mån efter avslutad behandling, risk för CMV-reaktivering
Radioimmunterapi
 • yttrium -90 mot B-cellsantigenet CD 22 (Lund)

Aggressiva lymfom

 • stora, blastiska tumörceller med snabb tillväxt och stort cellsönderfall
 • alla åldrar men incidensen ökar med stigande ålder
 • hos barn är de nästan alltid aggressiva
 • snabbt insjuknande och ofta snabb tumörtillväxt
 • oftast lymfkörtlar, men i 1/3 i extranodal vvd som Waldeyers svalgring, ventrikel, CNS, hud, skelett och thyroidea
 • i benmärgen hos 10%
 • ofta betydande utbredning vid diagnos
 • snabbt progredierande förlopp som obehandlat leder till döden inom ett år
 • bot kan uppnås med aggressiv behandling
 • diffust storcelligt B-cellslymfom är vanligast
 • övriga typer är follikulärt grad III, storcelligt anaplastiskt lymfom samt perifert T-cellslymfom

Behandling

 • 6 CHOP-cykler (Cyklofosfamid, Doxorubicin, Oncovin, Prednisolon) med 14 eller 21 dagars mellanrum
 • om CHOP-14 ges behövs G-CSF-behandling med tex Neupogen ® x1 sc 8-10 dgr efter kuren alternativt engångsdos Neulasta ® sc efter kuren
 • unga patienter med hög risk (stor tumörbörda och högt LD) får ibland CHOEP (E=etoposid)
 • CNS-profylax med högdos cytarabin (Cytosar ®) + högdos metotrexat ges till riskgrupper
 • Mabthera ® ges som tillägg vid B-cellslymfom
 • sviktbehandling med tex MIME, DHAP, lokal strålning av resttumör (följ med PET), högdosbehandling med stamcellsstöd till unga
 • drygt hälften botas av primärbehandling
 • hög ålder, stor tumörbörda, förhöjt LD och dåligt AT innebär sämre prognos

Uppföljning

 • initialt engagerade lokaler undersöks efter halva behandlingstiden samt 3-4 v efter avslutad behandling
 • klinisk kontroll + Hb, trc, vita, SR, LD var 3-4 mån till 2 år efter avslutad beh, därefter var 6-12 mån i ytterligare 3 år
 • TSH kontrolleras en gång per år om strålning mot större delen av thyroidea givits
 • resttumör kontrolleras ca 4 mån efter avslutad behandling med CT eller PET

Mycket aggressiva lymfom

 • unga patienter, 15-30 år
 • stor mediastinal tumör, stor gastrointestinal tumör eller stormande tumörprogress oavsett lokalitet
 • prekursor B/T lymfoblastlymfom/leukemi och Burkittlymfom
 • behandlas som motsvarande leukemi
 • intrathekal profylax viktigt!
 • risk för TumörLysSyndrom, TLS
 • god prognos
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2011-01-04
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina