Startsidan 
Start

Specifika förgiftningar

Paracetamol

Symptom

 • ev GI-symptom under 1-2 dygnet
 • från 2-3 dygnet tecken på leverskada (transaminasstegring, stigande PT, ikterus, sjukdomskänsla, hypokalemi, koagulopati, metabolisk acidos, leverkoma, DIC, njurskada)
 • leverskadan kulminerar efter 2-4 dygn
 • etyliker känsligare, intox vid lägre dos

Handläggning

 • S-paracetamol (tidigast efter 4 h)
 • följ leverprover och koagulationsstatus
 • ev ventrikelsköljning
 • aktivt kol
 • Acetylcystein frikostigt (bäst effekt om påbörjad inom 8-10 h; ges även vid etablerad leverskada)
 • Konakion om påv koagulaion
 • ev hemoperfusion
 • ev levertransplatation

ASA

Symptom

 • efter några timmar
 • GI-symptom
 • yrsel, öronsus, hsn
 • andnöd, cyanos, hyperventilation, hudrodnad
 • svettning, oro, ansiktsrodnad
 • hypokalemi
 • ventrikelblödning, lungödem, koagulationsrubbningar och feber
 • initialt en respiratorisk alkalos (hypervent), senare en metabolisk acidos

Handläggning

 • S-salicylat, koagulationsprover
 • blodgas
 • ev ventrikelsköljning
 • aktivt kol, upprepa
 • korrigera elektrolyter och syra-bas
 • laxantia
 • antacida x flera
 • tempsänkning
 • alkalinisering av urin (viktigt, tex med Diamox), forcerad diures
 • Konakion om PP stiger
 • trombocyter och FFP om blödning
 • hemodialys vid allvarlig

Bensodiazepiner

Symptom

 • somnolens
 • ataxi, yrsel, akut dystoni
 • oro
 • hypotermi
 • hallucinationer
 • ev andningsdepression och blodtrycksfall
 • mydriasis (ev mios)
 • alkohol och GHB förstärker BZ-effekt

Handläggning

 • ev ventrikelsköljning
 • aktivt kol x 1
 • syrgas, fri luftväg
 • Lanexat ® iv (flumazenil) 0,1 mg/ml, 0,3 mg iv, kan upprepas efter 60 s, då 0,1-0,2 mg
 • kan ges i diagnostiskt syfte, effekt efter några minuter, varar några timmar
 • ge ej Lanexat vid blandförgiftningar där det ena läkemedlet är hjärttoxiskt/proarytmiskt
 • OBS! Vid reversering med Lanexat bryts bensos ångestdämpande effekt

Dextropropoxifen

Membranstabiliserande. OBS! Alkohol potentierar risken för andningsdepression. Distalgesic innehåller paracetamol, S-paracetamol kan ge uppfattning om hur mycket som intagits.Dextro och klorokin är de allvarligaste intoxerna.

Symptom

 • kräkningar
 • kramper
 • mios
 • plötslig och uttalad andningsdepression
 • sänkt vakenhet, dåsighet, somnolens, koma
 • breddökade QRS
 • arytmier, bradykardi
 • BT-fall
 • acidos
 • ev lungödem, hjärtsvikt och njursvikt

Handläggning

 • ev ventrikelsköljning
 • aktivt kol
 • EKG-övervakning, liksom övervakning av andning och vakenhet
 • syrgas, beredskap för assisterad andning
 • Naloxon ® (opioidantagonist) långsamt iv + im, effekt inom ngn min, ge ssk vid andningsdepression
 • försiktighet vid missbruk, ge endast små doser Narcanti (abstinensbesvär), pat bör övervakas i 24 h!
 • omedelbart tribonat iv samt till IVA om breddökade QRS, mkt allvarligt (HLR i flera timmar)

NSAID

Ibuprofen, Naproxen, Diklofenak

Symptom

 • illamående, buksmärtor, kräkning (ev blodtillblandade), hv, tinnitus, medvetslöshet, kramper
 • nystagmus, dimsyn, bradykardi, BT-fall
 • metabolisk acidos, hyponatremi, njurpåverkan, ev leverpåverkan mm

Behandling

 • ev ventrikeltömning
 • kol
 • antacida vb
 • vätska iv vid BT-fall, ev inotropt stöd
 • god diures
 • korrigera elstatus
 • symptomatiskt

Tricykliska antidepressiva

Symptom

 • antikolinergt syndrom med stora pupiller, torr, varm hud, takykardi, konfusion, hallucinationer
 • koma
 • andningsdepression (långsam, regelbunden men otillräcklig andning med risk för hypoventilation och CO-ret)
 • BT-fall
 • kramper, sprittighet
 • hjärtarytmier, breddökade QRS, takykardi, ventrikulära arytmier, TdP
 • AV-block, förlängd QT, ST-T-förändringar
 • hjärtsvikt, kardiogen chock med bardykardi och uttalat breddökade QRS

Behandling

 • ventrikelsköljning
 • aktivt kol
 • natriumbikarbonat (korrigera acidos)
 • hyperton koksaltlsg
 • övervakning av cirkulation, respiration, diures
 • intubation vb
 • adekvat vätsketillförsel
 • inotropi vb
 • ev arytmibeh med magnesiumsulfat eller lidokain
 • diazepam vid kramper
 • undvik betablockerare, antiarytmika klass 1a, elkonvertering och extensiv polyfarmaci!

SSRI

Symptom

 • oftast lindriga
 • illamående, kräkningar
 • koma/sänkt vakenhet
 • excitation och agitation
 • andningsdepression (oftast långsam, regelbunden)
 • BT-fall
 • kramper, ökad sprittighet
 • takykardi vanligt, hjärtarytmier (block, breddökade QRS mm) rel ovanligt
 • risk för serotoninergt syndrom (ssk om samtidigt andra antidepressiva) med rigiditet, tremor, hypertermi, rhabdomyolys
 • hyponatremi, hypokalemi
 • sällsynt lever- och njurpåverkan

Behandling

 • obs på sjukhus om intag > 500 mg
 • ventrikelsköljning och aktivt kol
 • natriumbikarbonat
 • diazepam om oro eller kramper
 • ev hyperton koksaltlsg vid breddökade QRS
 • övervaka cirk, resp, diures
 • intubera liberalt
 • vätska, ev inotropi
 • Periactin ® (cyproheptadin) 8 mg po samt Hibernal ® 50 mg im vid serotoninergt syndrom

Övriga antidepressiva

 • ex Efexor ®, Remeron ®, Mianserin ®
 • liknar ofta SSRI-preparat
 • ökad risk för kramper (kan komma utan varningssignaler)
 • missas lätt
 • provtagning urin/plasma
 • symptom som ovan men mer CNS-spt, oro, agitation, yrsel, hallucinationer, extrapyramidalt
 • beh enl ovan, följ lever- och njurprover

Digitalis

 • serumoncantrationen korrelerar dåligt till toxiska effekter
 • digoxin (Lanacrist ®, Digoxin ®, Lanoxin ®) utsöndras ffa via njurar
 • Digitoxin (Digitoxin ®, Digitrin ®) ffa via gallan

Symptom

 • aptitlöshet, illamående, kräkningar
 • alla typer av hjärtarytmier
 • BT-fall
 • hjärtsvikt
 • huvudvärk, omtöckning, förvirring
 • sänkt vakenhet, delirium
 • hallucinationer, kramper
 • dimsyn, grön-gulseende
 • hyponatremi, hyperkalemi

Behandling

 • ventrikelsköljing
 • aktivt kol x flera
 • bestäm serumkonc
 • EKG!
 • korrigera elektrolytrubbningar
 • arytmibeh, pacemaker, defibrillering
 • Fab-antikroppar (Digitalis-Antidot BM) vid livshotande arytmier eller progredierande hyperkalemi vid allvarlig intox

Antiepileptika

 • allvarligast är karbamazepin (Tegretol ®, Hermolepsin ®, Trimonil ®), barbitursyraderivat (Fenemal ®), fenytoin (Epanutin ®, pro-Epanutin ®) och valproat (Ergenyl ®, Absenor ®, Orfiril ®)
 • farligt med samtidigt alkoholintag

Symptom

 • illamående, kräkningar
 • ataxi, vertigo, nystagmus, diplopi, sänkt medvetandegrad, dyskinesi
 • oro, excitation
 • cirkulationssvikt, BT-fall, chock
 • bradykardi om fenytoin
 • breddökade QRS om karbamazepin
 • djupt koma, ssk om barbiturater
 • andningsdepression
 • hypotermi
 • areflexi
 • metabol acidos
 • ammoniakstegring (valproat)

Behandling

 • v-sköljning inom 2 h (inom 6 h om depotprep)
 • ev aktivt kol
 • syrgas
 • fri luftväg
 • alkalinisering av urin vid barbiturater
 • om breddökade QRS ⇒ natriumbikarbonat och hyperton NaCl
 • S-ammoniak om valproat
 • vätska, andning, inotropi osv
 • Narcanti kan testas vid valproat
 • ev hemodialys, hemoperfusion

Metanol

 • letal dos 6-25 cl

Symptom

 • berusning
 • 6-24 h: yrsel, buksmärtor, synrubbningar, ev blindhet
 • metabolisk acidos och hjärnödem
 • ev kramper och cirkulationssvikt

Lab

 • S-metanol, S-etanol x flera
 • blodgas
 • ökade osmolar- och anjongap

Behandling

 • ventrikelsköljning om < 1 h
 • etanol (antidot), invänta ej provsvar! (om S-metanol > 10 eller < 10 + uttalad acidos)
 • natriumbikarbonat om acidos
 • rehydrering (CAVE hjärnödem), korrigera ev hypoglykemi
 • folsyra (Leukovorin) 50 mg iv x 6 i 1-2 dygn vid svår intox med acidos
 • Neurobion 3 ml im x III
 • diures
 • hemodialys om acidos (med etanol 1 g/l)
 • respiratorvård på vida indikationer

Etylenglykol

 • i kylarvätska, "glykol", lösningsmedel
 • mkt toxiska metaboliter, kalciumoxalat fälls ut i njuren
 • 3 cl = allvarlig, 10 cl = letal dos för vuxna (5-10 ml för barn)
 • allvarlig intox om S-etylenglykol > 8

Symptom

 • alkoholliknande rus utan doft, utan eufori
 • illamående, kräkningar
 • somnolens, kramper, koma
 • metabolisk acidos med hyperventilation och hypokalcemi, uttalad och svårkorrigerad acdios
 • ataxi, nystagmus
 • anuri, njursvikt
 • cirkulationspåverkan, hjärtsvikt, lungödem
 • leverpåverkan

⇒ blodgas, osmolärt gap och urinsediment (oxalatkristaller)!

 • i lab syns leukocytos, transaminas- och bilirubinstegring
 • likvor kan se ut som vid meningoencefalit
 • S-etylenglykol
 • anjongap = (Na (Cl + HCO3)) ofta > 16 mmol
 • osmolärt gap = S-osmolalitet - 2 (Na) - blgc - urea; om > 10, misstänk metanol, etylenglykol eller laktacidos
 • svårt att veta var i nedbrytningsförloppet man befinner sig

Behandling

 • v-sköljning inom 1 h
 • aktivt kol 25-50 mg
 • acidoskorrigering med natriumbikarbonat (undvik hypernatremi)
 • rehydrering, elektrolytkorrigering ssk hypokalcemi
 • diures (mannitol, furix)
 • antidot i form av etanol (100 g i 1000 ml 5 % glukos, ev med el, ge 600 ml i snabb infusion, sedan 70-100 ml/h) eller fomezipol har effekt om den sätts in tidigt
 • neurobion 3 ml im i tre dagar, påskyndar metabolitnedbrytning
 • respirator tidigt
 • hemodialys till alla med acidos
 • följ konc, syra-basstatus, serumosmolalitet, osmolärt gap och anjonsgap
 • njurbiopsi i sent skede kan ge diagnos

Klorokin

 • membranstabiliserande; mkt toxiskt, ffa för hjärtat
 • symptom inom 1-3 h
 • antidot saknas
 • ventrikelsköljning, aktivt kol x flera
 • diazepam i högdos
 • natriumjoner vid breddökade QRS
 • mm

Litium

 • vid avsiktlig intox samt vid förlust av natrium genom kräkning, diarré osv
 • mer uttalade spt om pat står på underhållsbehandling
 • 2-3 dgrs latens innan spt
 • cerebrala symptom - ofta asymmetriska (nedsatt koncentrationsförmåga, apati, slöhet, ev sopor, kloniska kramper, status epilepticus)
 • cerebellära (ataxi, dysartri, nystagmus)
 • extrapyramidala (grovvågig, oregelbunden tremor, koreiforma rörelser)
 • neuromuskulära (muskelsvaghet, fascikulationer)
 • polyuri, törst ⇒ oliguri, anuri
 • illamående, kräkningar

Åtgärder

 • inläggning om > 2,0 mmol/l
 • sängläge, vätska osv
 • om > 2,5 mmol/l krävs omedelbar hemodialys oavsett tillstånd

Narkotika

 • lugn och ro, symptomatisk behandling

Opiater

 • Naloxon ® (tidigare Narcanti ®) iv; kortare t1/2 än heroin ⇒ övervakning!
 • avgiftning bör ske på sjukhus!
Blockera opiatreceptorerna med korstolerant, mindre euforiserande preparat.
 • Subutex ® (buprenorfin; partiell agonist), sederande, få biv, skonsam avgiftning
 • Metadon (full agonist) vid mkt svår abstinens, till gravida eller kraftigt nedgångna
Opiatabstinensen är ett noradrenergt tillstånd
 • Catapresan ® (klonidin, alfa-adrenerg agonist) inget beroende, ingen sedering
 • risk för BT-fall ⇒ testdos!
 • vid lindrigare abstinens

Övrigt

 • antiemetika vid kräkning
 • imodium el liknande vid diarré
 • sedativa/hypnotika vd, undvik benso!

Överdos

 • fria luftvägar
 • andningsassistans
 • ev hjärtmassage
 • Narcanti ® iv
 • ev vård enl LVM, LVU, ev LPT
 • livshotande!

Heroin

Åtgärder

 • stabilisera cirkulationen med iv nål + dropp
 • fri luftväg, syrgas
 • skaffa förstärkning innan antidot ges
 • inj Naloxon (tidigare Narcanti) (0,4 mg/ml) 0,2 mg iv i taget med 2-3 min intervall
 • ge även 0,5-1,0 ml im/kontinuerlig infusion (kort halveringstid…)
 • om ej 0,2 mg hjälper - annan diagnos?
 • övervakning 1 dygn pga andningsinsufficiens (ssk om metadonintox)

Retande gaser

Gasoldrivna maskiner (ismaskiner, truckar) som används inomhus kan frisätta höga halter av kvävedioxid och kolmonoxid. Båda är dåligt vattenlösliga och tas upp ganska långt ner i andningsvägarna. Spelare har större hjärt-minutvolym ⇒ får i sig större dos. Tunga gaser - publiken sitter högre upp bakom sargen.

CAVE: Toxiskt lungödem efter symptomfritt intervall. Viktigt att ta reda på vilken gas. Pat som uppvisar övre luftvägssymptom efter inandning av gas som går lång ner har ökad risk för lungödem! Observera att initiala retsymptom kan saknas vid fosgen, nitrösa gaser ⇒ lungödem direkt.

Handläggning

 • vilken gas?
 • Giftinformationscentralen och läkemedelsboken!
 • undvik kroppsansträngning i 24 timmar
 • tillsyn (nära sjukhus)
 • sök vid minsta tecken!
 • syrgas till alla med uttalade restsymptom, dyspné eller hypoxi
 • lungrtg, blodgaser, pulsoximeter, PEF kan hjälpa i diagnostiken
 • inläggning IVA om allvarligare symptom!
 • allmänpåverkan
 • hemoptys
 • laryngospasm
 • försämrad syresättning, POX!
 • lungödem ⇒ CPAP (diuretika hjälper ej)
 • behandling med bronkdilatantia och ev högdos steroider i några dagar (se lkmbok)
 • ab vid kraftig exponering

Resttillstånd

 • bronkiolitis obliterans med fibros och irreversibel obstruktivitet
 • bestående hyperreaktivitet

De som har blivit exponerade bör ej fortsätta spela! Återkom om minsta tecken på andningsbesvär!

 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-12
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina