Startsidan 
Start

Thyroidea

Undersökningar

Anamnes och status

 • strålbehandling mot halsen
 • släktanamnes
 • snabb eller långsam debut (knöl)
 • symptom
 • Pembertons tecken (halsvenstas då båda armarna lyfts)
 • palpation - misstänk intrathorakal struma om nedre gränsen inte ens nås vid sväljning

Thyroideaprover

 • se nedan

Teknetiumscintigrafi

 • funktion (upptag)
 • morfologi (hela eller delar, kalla noduli, lokalisation, metastaser)
 • ger inte kvantitativ uppfattning av upptag

Isotopundersökning (radiojodid)

 • topografisk bild över jodupptaget, procentuellt upptag av tillfört radioaktivt jod
 • kvantitativ
 • förhöjt upptag vid ökad syntes, dvs vid jodbrist och hyperthyreos, mkt högt upptag vid Graves
 • generell överfunktion eller hett adenom?
 • cancer och cystor är kalla
 • lokalisation av ektopisk thyroideavävnad

Finnålspunktion

 • kan skilja mellan thyreoidit, kolloidstruma och tumör
 • calcitoninfärgning om misstänkt medullär cancer

Ultraljud

 • form, storlek, lokalisation men ej funktion
 • solitär eller multifokal förändring
 • cysta eller solid tumör
 • förtjockad cystvägg eller vegetationer i cysta ⇒ misstänk malignitet!

Lungröntgen

 • vid misstänkt intrathorakal utbredning
 • vid dislokation eller kompression av trachea
 • vid thyroideacancer

CT/MR

 • inför op
 • ej bra med kontrast (innehåller jod)

Spirometri

 • högt andningshinder?
 • FIV1 jmf m FEV1, tracheakompression?

Thyroideaprover

TSH (Thyreotropin)

Lågt TSH
 • primär hyperthyreos vanligaste orsaken, tar flera veckor tills insatt behandling normaliserar värdena
 • allmänsjukdom (normaliseras när pat blir frisk, ev först reboundeffekt med lätt förhöjt TSH)
 • hypofysinsufficiens (fT4 lågt, fT3 sjunker först vid grav insufficiens)
 • tidigt i graviditeten
Förhöjt TSH
 • primär hypothyeros
 • vid tillfrisknande efter allmänsjukdom
 • intag av Levaxin ® någon dag före provtagningen (fT4 och fT3 normala)
 • thyroideahormonresistens (receptornivå, ärftligt, fT4 och fT3 förhöjda
 • kortisolbrist, Mb Addison
 • TSH-producerande hypofystumör

Fritt T4, fT4

 • thyroxin är till 99,97 % proteinbundet (till globulin, transthyretin och albumin), den bundna andelen påverkas av tex graviditet, leversjukdom, läkemedel
Förhöjt fT4
 • hyperthyreos, thyreotoxikos (lågt TSH)
 • utsvämningsfasen av en thyroidit (lågt TSH)
 • thyreotoxicosis factitia (för högt intag av Levaxin ®, lågt TSH)
 • thryoideahormonresistens
 • sällsynt vid allmänsjukdom
Lågt fT4
 • primär hypothyreos
 • sekundär hypothyreos
 • grav allmänsjukdom sällsynt

Fritt T3, fT3

 • 0,3 % fritt, resten proteinbundet
 • fT3 bättre markör än fT4 vid hyperthyreos, sämre vid hypothyreos
 • fT3 stiger oftast tidigare än fT4 vid hyperthyreos
 • ibland är endast fT3 förhöjt och fT4 normalt (”T3-toxikos”)
 • högre fT3 om intag av Liothyronin ® istället för Levaxin ®

Antikroppar mot thyreoglobulin och mot thyreoperoxidas (TPO)

 • vid autoimmuna thyroideasjukdomar
 • räcker oftast med TPO-ak då dessa har bäst sensitivitet och specificitet
 • om förhöjt TSH → tag anti-TPO (autoimmunt?) → om positivt och kliniska symptom kan Levaxin ® sättas in direkt
 • vid misstänkt Graves sjukdom tas även TRAK

Antikroppar mot TSH-receptor (TRAK)

 • specifika för Graves sjukdom
 • oftast IgG, passerar placenta och ge symptom hos barnet
 • kan vara stimuerande eller blockerande
 • används vid endokrin oftalmopati för att följa förloppet

Thyreoglobulin

 • vid uppföljning efter behandling mot thyroideacancer
 • sänkta nivåer vid thyreotoxicosis factitia

Thyrodieaprover vid allmänsjukdom

Under allmänsjukdom
 • sänkt T3 rel vanligt
 • TSH kan initialt sjunka
 • (fritt) T4 kan kortvarigt öka eller förbli normalt, sjunker successivt vid svår, utdragen allmänsjukdom
Efter allmänsjukdom
 • TSH kan stiga tillfälligt (veckor)

Hyperthyreos

Etiologi

 • Graves (toxisk diffus struma)
 • nodös toxisk struma
 • toxiskt autonomt nodulus
 • subakut thyreoidit
 • tyst tyreoidit/post partumthyreoidit
 • jodinducerat, ex amiodarone
 • central/hypofysär ex TSH-producerande tumör
 • ektopiskt, struma ovarii
 • exogen (factitia, dietär)
 • sek till trauma
 • hCG-beroende (graviditet, trofoblasttumör/choriocarcinom)
 • thyroideacancer

Symptom

Ökat sympatikuspåslag
 • tremor
 • takykardi
 • arytmi
 • ökad cardiac output, risk för hjärtsvikt
 • dyspné
 • diarré
 • stirrande blick
Ökad metabolism
 • svettning
 • aptitökning och viktminskning
 • ökad värmekänsla
Övrigt
 • sömnstörning
 • oro
 • pretibialt myxödem: hyperkeratos, rödvioletta indurationer, oftast på framsidan av underbenen, beroende på kutan infiltration av fibroblaster och lymfocyter
 • blåsljud över thyroidea
 • ledproblem
 • osteoporos

Utredning

 • palpation, auskultation (blåsljud)
 • ↓ TSH (kommer först)
 • ↑ T3, T4 (fritt hormon påverkas ej av koncentrationen av bärarprotein)
 • TRAK, TPO-ak, TGA-ak, SR, CRP
 • spårjod kvantitativ us
 • scintigrafi (varmt? kallt? diffust? nodulärt? multimodulärt?)
 • FNP (cancer? thyreoidit?)
 • UL
 • rtg pulm (mediastinal struma?)
 • CT, MR

Behandlingsmöjligheter vid Graves sjkd

Betablockad
 • oselektiv, propanolol (Inderal ® 20-40 mg x 1-4)
 • symptomatisk behandling mot takykardi, tremor, oro
 • hög dos krävs
Thyreostatika
 • hämmar peroxidas ⇒ minskad hormonproduktion
 • tiamazol (Thacapzol ®), effektivare hämning, passerar placenta, ges till barn och ungdomar
 • propylthiouracil (Tiotil ®), hämmar även konverteringen av T4 ⇒ T3 ⇒ snabb effekt, ges vid tyreotoxisk kris, även till gravida och ammande
 • lågdos alternativt högdos + Levaxin (vanligare)
 • i ca 1,5 år, följ TRAK vid Graves
 • 30-50 % recidiverar
 • agranulocytos fruktad biverkan ⇒ inforemera pat, kolla vita med diff vid halsont o/e feber, seponera genast, remittera in för ev G-CSF-behandling
 • kan också ge artralgi, leverpåverkan, lkmexantem, byt i så fall preparat
Radiojod
 • medelålders, äldre
 • ej till barn eller ungdomar
 • 3v-3 mån innan effekt, beh under tiden med betablockad
 • innan beh görs thyroideascint (volymberäkning)
 • jodinnehållande preparat, rtg- eller läkemedel som innehåller jod (Cordarone ®) omöjliggör radiojodbehandling det närmaste halvåret
 • CAVE thyreotoxisk kris, förbehandla enligt nedan
 • kan upprepas
 • kan orsaka hypothyreos, dels övergående efter 3-6 mån samt permanent efter månader-år, kolla därför värdena 1 gång/år, tätare initialt
Op
 • vid obstruktion, kosmetiska besvär, yngre vuxna, hög sjukdomsaktivitet (stor recidivtendens)
 • nästan total thyreoidektomi, ge Levaxin livslångt efteråt
 • CAVE thyreotoxisk kris
 • komplikationer i form av recurrenspares, hypoparathyreoidism, hypothyreos
 • pat bör vara euthyroid innan op, antigen mha högdos thyreostatika och sedan tillägg av Levaxin eller endast betablockad vid måttlig form

Thyreotoxisk kris

Etiologi

 • stress, infektion (sänkt tolerans för högt T3 och T4)
 • op (ökat T3 och T4)
 • radiojodbehandling (ökat T3 och T4)
 • katekolaminfrisättning

Symptom

 • värmeintolerans, feber > 40 grader, svettning
 • takykardi
 • oro, ångest, agitation, psykos, koma
 • kräkning, diarré, buksmärta
 • allmänpåverkan
 • ev hyperkalcemi, ikterus, hjärtsvikt

Behandling

 • tag TSH, fT3, fT4, TRAK, EKG
 • IVA, EKG-övervakning
 • Tiotil ® 400-600 mg po, sedan 150-300 mg var 6:e timme (hämmar hormonsyntesen)
 • betablockad (hämmar perifer konversion av T4 till T3), tex propanolol 1-5 mg iv alt 40-80 mg po var 6:e timme
 • hydrokortison (Solu-Cortef ®) 100 mg iv, därefter 50 mg var 6:e h (hämmar perifer konversion av T4 till T3)
 • kaliumjodid (blockerar frisättning) 1-3 g/dygn, tidigast 6 h efter Tiotil
 • vätska
 • motverka hypertermi men undvik ASA
 • ev loperamid, sedering

Subklinisk hyperthyreos

 • inga symptom
 • TSH lågt men fritt T3 och T4 normala
 • adenom, tyroxinbehandling eller Graves
 • ny kontroll av TSH efter 2 månader, om fortsatt lågt gör thyroideascint
 • exspektans, nya labprover var 6:e mån
 • sänk Levaxindosen om pat står på behandling
 • överväg beh om kliniska symptom
 • ev kalk och D-vitamin då dessa patienter löper ökad risk för osteoporos
 • ökad risk fför förmaksflimmer, angina, sänkt livskvalitet och demens

Former av hyperthyreos:

Graves hyperthyreos

 • Mb Basedow, autoimmun diffus toxisk struma
 • vanligaste orsaken till hyperthyreos i Sverige

Symptom

 • hyperthyreos
 • endokrin oftalmopati (irritation, gruskänsla, konjunktival injektion, periorbitalt ödem, värk, ptos, diplopi, chemos, ibland ensidiga symptom), exophtalmus
 • pretibialt myxödem
 • akropati

Diagnos

 • TRAK hos 95%, TPO-ak hos 60 %
 • diffust upptag vid scintigrafi

Behandling

 • se ovan
 • remiss ögon om misstänkt oftalmopati

Toxisk multinodös struma

 • äldre kvinnor
 • utvecklas vanligen ur atoxisk knölstruma (jodbrist, alger, cassavarot mm)

Symptom

 • vanligen lindrigare än Graves
 • hjärtsvikt, FF, apati
 • ofta mkt stor struma

Diagnos

 • ↓ TSH, ↑ T3, T4 kan vara normalt
 • multinodulärt upptag

Behandling

 • radiojod
 • tillfälligt thyreostatika
 • op om mycket stor
 • följes livslångt

Toxiska adenom

 • nodulärt upptag vid scintigrafi
 • i övrigt som vid toxisk mulitnodös

De Quervain-thyreoidit

 • subakut inflammation, virus ex Coxsackie, parotitvirus, adenovirus
 • intialt thyreotoxisk fas med rel noramla hormonnivåer och lågt jodupptag ⇒ euthyroid ⇒ vissa blir hypothyreoida

Symptom och diagnos

 • smärta på halsen, i käkar eller öron, retrosternalt
 • hög feber, påverkad AT
 • ledvärk
 • palpömhet
 • ↑ SR och CRP
 • lågt jodupptag
 • FNP: granulomatös inflammation

Behandling

 • ASA högdos eller NSAID
 • ev steroider 3-6 mån, betablockad, Levaxin
 • sjukdomsaktivitet följs med symptom, palpfynd och SR
 • läker på sikt

Thyreotoxicosis factitia

 • pat överdoserar Levaxin

Amiodaroneutlöst

 • Cordarone ® liknar T3 och T4 samt innehåller jod
 • upp till 6 mån efter avslutad behandling

Jodinducerad thyreotoxikos

 • tex jodkontrast

Hypothyreos

Etiologi

 • thyreoiditer ex Hashimoto, post Mb de Quervain
 • efter radiojodbeh eller kirurgi vid hyperthyreos
 • jodbrist eller jodöverskott
 • lkm: amiodarone, litium, interferon, thyreostatika
 • infiltrativa processer ex kollagenoser, cancer, metastaser, SLE, hemokromatos, sarkpodps
 • HIV
 • strålbehandling
 • goitrogener ex cassavarot ⇒ struma
 • sekundär hypotyreos: sänkt TSH från hypofysen vid tex tumör, infarkt

Symptom

 • bradykardi
 • trötthet
 • frusenhet
 • förstoppning
 • viktökning och aptitminskning
 • myxödem
 • heshet, mörk röst
 • blek och svullen vid ögonen
 • depression
 • håravfall och torrt hår
 • "förlångsamning"
 • hjärtsvikt
 • minskad längdtillväxt och sen skelettmognad hos barn

Utredning

 • ↑TSH (om primär)
 • ↓ T4, senare ↓ T3
 • TPO-ak, TG-ak
 • FNP (Hashimoto)
 • scint
 • kan ha förhöjt kolesterol då thyroidea uppreglerar LDL-receptorer ⇒ ↑ upptag ⇒ ↓ kolesterol i blodet, ↑ vid hypothyreos
 • ev hypofysutredning om sekundär

Behandling

 • Levaxin ® (T4) vid primär hypothyreos
 • börja med låg dos, successiv doshöjning var 4-6 v, slutlig dos bestäms mha TSH, nytt prov tidigast 4-8 v efter dosändring
 • CAVE hjärtsjukdom: Levaxin kan förvärra angina
 • vid hypofysinsufficiens skall kortison substitueras innan levaxin

OBS! Vid obehandlad hypothyreos har vissa lkm förstärkt effekt, ex digitalis, betablockad, morfin, sedativa, lokalanestetika

Subklinisk hypothyreos

 • ↑ TSH men normalt fritt T3 och fritt T4
 • inga symptom
 • regelbundna kontroller, liberal med behandling ssk om symptom, hög titer av TPO-ak
 • behandling om TSH > 10

Hashimotos thyreoidit

 • subakut
 • vanligaste orsaken till hypothyreos
 • autoimmun kronisk lymfocytär thyreoidit (har ofta andra autoimmuna sjkd)
 • om struma saknas kallas tillståndet "atrofisk autoimmun thyreoidit"
 • ak mot thyreoperoxidas (TPO, 95 %) och TG (thyreoglobulin), ev receptorblockerande ak
 • ev ögonsymptom
 • FNP visar lymfocyter
 • diffust upptag på scint
 • behandlas med Levaxin

Atrofisk autoimmun thyreoidit

 • kronisk
 • som Hashimotos men ingen struma

Riedels thyreoidit

 • invasiv fibros
 • hård thyroidea
 • diffa mot tumör mha FNP

Tyst thyreoidit

 • autoimmun, kan bli permanent
 • inga TRAK
 • måttlig SR-stegring

Akut bakteriell thyreoidit

 • spridning från annat fokus
 • ovanlig
 • kan växa snabbt
 • hög feber och palpömhet
 • beh med antibiotika och dränage, odling

Postpartumthyreoidit

 • autoimmun
 • tyreotoxikos 2-4 mån postpartum (utsvämningthyreoidit) ⇒ betablockad, diffa mha TRAK mot Graves som ofta debuterar postpartum
 • hypothyreos 3-8 mån postpartum

Myxödemkoma

 • ofta äldre pat, 90 % kvinnor
 • misstänk hos somnolent/medvetslös patient med sänkt kroppstemperatur!

Utlösande

 • infektion
 • nedkylning
 • psykofarmaka
 • sedativa, morfin
 • digitalis
 • CVI

Symptom

 • hypotermi
 • hyponatremi
 • ev hypoglykemi
 • bradykardi
 • kall, torr, ödematös hud
 • sänkt medvetande, konfusion
 • respiratorisk acidos
 • chock

Handläggning

 • provtagning: fT4, fT3, TSH, blod, el, lever, glukos. CRP, EKG, blodgas, anti-TPO (har ofta anemi, kreastegring, hyperkolesterolemi och hyperprolaktinemi)
 • ev rtg pulm
 • Levothyroxin ® (licenspreparat) 0,5 mg iv alt Levaxin ® (L-thyroxin) 0,5 mg iv eller 1 mg po
 • hydokortison (Solu-Cortef ®) iv (risk för binjurebarksinsufficiens efter L-thyroxin)
 • vätska, försiktigt, NaCl eller glukos
 • långsam uppvärmning
 • antibiotika vb
 • 20 % mortalitet trots behandling

Endokrin oftalmopati

 • ögonirritation, gruskänsla, värk
 • diplopi, ögonlocksretraktion
 • opticussymptom med synnedsättning
 • periorbital svullnad
 • konjunktival injektion
 • chemos
 • protrusion av ögonbulber (exoftalmus)
 • akut remiss om synpåverkan för kortisoninsättning
 • annars poliklinisk remiss
 • ibland behövs retrobulbär strålning eller operativ orbital dekompression
 • OBS! Levaxinbehandling även vid euthyroid oftalmopati, ändra inte dosen!

Thyroideacancer

Malignitetsmisstanke

 • hård, solitär, kall
 • fixerad till omgivningen
 • hårda, förstorade lymfkörtlar
 • recurrenspares i frånvaro av tidigare halskirurgi
 • ålder (< 20 år eller > 70 år), hereditet, man, strålningsexposition
 • ny knöl eller snabb tillväxt

Cancertyper

Papillär
 • 70%
 • tidigare strålbehandling!
 • växer mkt långsamt, god prognos även vid metastaser (lokalt eller lgl)
 • följ TG (thyreoglobulin)
Follikulär
 • nästan lika god prognos som ovan
 • tidigt blodburna metastaser till ffa skelett och lungor, även lever
 • kan ej skiljas från follikulärt adenom enbart med cytologi ⇒ op krävs
 • helkroppsscintigrafi avslöjar metastaser (jodupptagande)
 • TG
Anaplastisk
 • 5-10%
 • snabbt progredierande och aggressiv, usel prognos
 • äldre pat
 • snabb tillväxt, stenhård thyroidea
 • kan dö av kvävning
Medullär
 • utgår från C-cellerna
 • calcitoninproducerande (mät efter pentagastrininjektion)
 • 30 % hereditär, ev med MEN II, uteslut alltid feokromocytom!
 • 80% lglmetastaser vid diagnos
 • hälften har somatostatinreceptorer och kan visualiseras med octreotidscint
 • följ med calcitonin postoperativt
Metastaser
 • från bröst- eller njurcancer

Op-indikationer

 • follikulära adenom skall opereras bort! (hemithyreoidektomi för diagnos, om cancer ⇒ total thyreoidektomi)
 • positiv cytologi eller kall knuta (total thyreoidektomi)

Operation

 • preoperativt: Ca, joniserat Ca, albumin, PTH, stämbandskontroll
 • lymfkörtelytrymning vid papillär och medullär
 • anaplastisk behandlas ev med strålning + cytostatika både pre- och postoperativt
 • papillär och follikulär kan ibland få postoperativ radiojod- eller stålbehandling och därefter levaxin i suppressionsdos

Komplikationer thyroideakirurgi (halskirurgi)

Hypothyreos
Hypokalcemi
 • ofta övergående
 • mät S-Ca dag 1
 • OBS! Stickningar i fingrar och kring munnen kan bli till kramper och senare hjärtproblematik
 • ge kalktabletter tills stickningarna avtar
 • Ca-Sandoz ® iv om pat mår illa och kräks
Stämbandspares/recurrenspåverkan
 • övergående eller permanent
 • n. laryngeus recurrens ⇒ heshet
 • n. laryngeus superior ⇒ röstsvaghet
 • bilateral recurrenspares ⇒ svårt att andas
Blödning/halshematom
 • ⇒ tryck på trachea ⇒ andningspåverkan
 • öppna (klipp upp) eller ny op
Toxisk kris
 • numera sällsynt pga förbehandling

Uppföljning

 • åb 1 mån senare för stämbandskontroll, TSH för strumapatient samt S-Ca för HPT
 • TG hos papillär och follikulär, stigande värden indikerar recidiv
 • calcitonin vid medullär
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2012-05-29
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina