Startsidan 
Start

Binjuren

 • ACTH produceras i hypofysen och stimulerar binjuren

Binjurebarken

Steroidhormoner, kortisol

 • diabetogent (hyperglykemi)
 • katabolt
 • antiinflammatoriskt
 • dygnsvariation

Mineralokortikoider, aldosteron

 • ökar natriumreabsorptionen, kalium- och väteutsöndringen i njurarna
 • ökar natriumreabsorptionen i tarmen
 • Na in och K ut i svett- och salivkörtlar
 • ⇒ ↓ K, ↑ Na, ↑H2O

Androgener

Binjuremärgen

 • i de kromaffina cellerna produceras katekolaminer (noradrenalin och adrenalin) samt dopamin (prekursor till NA och A)
 • noradrenalin bildas även perifert och i CNS medan adrenalin endast bildas i binjuren

Cushings syndrom

 • överproduktion av kortisol

ACTH-beroende

ACTH-inducerad

 • Mb Cushing = adenom i hypofysen, 25-45 åå
 • ektopisk ACTH-produktion ex lungcancer, paraneoplastiskt fenomen, ffa män 40-65 åå

CRH-inducerad

 • hypothalamus
 • ektopisk

Leukotrieninducerad

 • ex penumoni

ACTH-oberoende

 • binjurebarksadenom
 • cancer i binjuren
 • iatrogent (vanligast)

Symptom

Glukokortikoideffekt
 • centripetal fetma: buk, buffalo hump, moonface
 • muskelatrofi, muskelsvaghet
 • hudatrofi, striae, blåmärken
 • acne
 • psykiska symptom, depression
 • osteoporos
 • diabetes
Androgeneffekt
 • hirsutism, ev virilisering
 • oligo-amenorré
Mineralokortikoideffekt
 • hypertoni
 • ev hjärtsvikt
 • hypokalemisk alkalos
"Conn och Cushing kissar kalium"

Utredning

Screening, Cushingdiagnos
 • dU-kortisol, P-kortisol (morgonvärde)
 • utslätad dygnskurva av kortisolinsöndringen
 • dexametason lågdos (suppressionstest, lågt S-kortisol på morgonen efter given dos utesluter Cushing)
Nivåbestämning
 • P-ACTH (lågt vid binjuretumör, obs sänkt vid pågående kortisonbehandling)
 • dexametason högdos (hämmar hypofysens kortisolproduktion men inte ektopisk prod)
 • ev sinus petrosuskateterisering
Lokalisation
 • CT buk/thorax
 • MR hypofys
 • scint för ektopisk lokalisation

Behandling

 • op (transphenoidal hypofysektomi), ev strålning vid Mb Cushing
 • op, cytostatika vid adenom och ektopisk produktion
 • ketokonazol hämmar steroidsyntesen och kan ges preoperativt

Primär hyperaldosteronism

 • överproduktion av aldosteron som ökar reabsorptionen av Na i distala njurtubuli och ökar utsöndringen av kalium
 • 30-50 år, oftare kvinnor

Etiologi

 • adenom (Mb Conn) hos 70 %, ACTH-beroende
 • bilateral binjurebarkshyperplasi, reninberoende

Symptom

 • hypertoni
 • hypokalemi (eller normokalemi)
 • alkalos
 • RAAS utslaget
 • muskelsvaghet, tetanus, pga hypokalemin
 • polydipsi
 • arytmi
 • diffa mot diuretikaanvändning

Diagnos

 • ↑ U-aldosteron och ↑ P-aldosteron och PRA (plasma-reninaktiviteten) lägre än normalt vid primär form
 • ↑ P-aldosteron/P-renin
 • ↓ P-renin
 • belastningstest: NaCl iv ⇒ hämning av aldosteron normlalt, ingen hämning vid adenom, partiell hämning vid hyperplasi
 • CT/MR binjure
 • kateterisering av binjurevener (hittar < 1 cm)

Behandling

 • op vid adenom
 • spironolakton (blockerar aldosteron) samt ev ACE-hämmare vid hyperplasi

Sekundär hyperaldosteronism

 • stegrad aldosteronsekretion pga överaktivitet i RAAS

Etiologi

 • RAAS-aktivering vid reninom, njurartärstenos (PRA förhöjd)
 • hjärtsvikt, nefrotiskt syndrom (ödem ger ↑ RAAS)
 • leversjukdom (sänkt aldosteronmetabolism)

Utredning och behandling

 • ↑ renin
 • PRA alltid förhöjd
 • behandla bakomliggande
 • spironolakton

Binjurebarksinsufficiens

Etiologi

Primär = Mb Addison ( ↑ ACTH ⇒ hyperpigmentering pga ökad melaninbildning)
 • hela barken förstörd, brist på alla tre hormoner
 • autoimmun form vanligast, antikroppar mot 21-hydroxylas, ett enzym som behövs för kortisol- och aldosteronproduktionen
 • tbc
 • tumör, destruktion, metastaser
 • bilateral adrenalektomi
 • adrenogenitalt syndrom (brist på 21-hydroxylas som leder till utebliven prod av binjurebarkshormoner)
 • septiska nekroser vid meningokockmeningit
Sekundär ( ↓ ACTH ⇒ blekhet)
 • viss fortsatt produktion av aldosteron förekommer
 • hypofysinsufficiens efter strålning
 • steroidbehandling (ger kombinerad primär och sekundär svikt)
Sekundär svikt efter tidigare steroidbeahandling
 • bristande förmåga att svara på ökat kortisolbehov vid trama och/eller stress
 • hos alla som haft > 20 mg Prednisolon (eller motsvarnde) efter 5 dagars behandling, vid lägre doser efter en månads behandling
 • endast 5 dagars behandling med doser upp till 20 mg Predniosolon ger ingen påverkan, upprepad behandling ger dock additiv effekt!
 • det tar upp till ett år innan binjurebarksproduktionen är återställd, under den tiden behövs extra ersättning vid anestesi, kirurgi, sepsis osv

Symptom

 • anorexi
 • letargi, svaghet, ssk på em
 • ökad natriumutsöndring ⇒ ökad vattenutsöndring ⇒ hypovolemi ⇒ hypotension
 • hyperkalemi
 • hyponatremi
 • hypoglykemi
 • buksmärta, kräkning, diarré, illamående

Diagnos

 • ↓ P-kortisol
 • ↑ eller ↓ P-ACTH
 • Synachtentest stimulerar binjuren, normalt test utesluter insuff, vid insuff ses nedsatt kortisolstegring efter tillsatt SynACTHen

Behandling

 • akutbehandling, se nedan
 • hormonsubstitution, androgener till kvinnor

Vid infektion med feber

 • 38 grader: dubblera pats kortisondos
 • 39 grader: tredubbla pats kortisondos
 • mineralokortikoiderna behöver inte ökas

Akut binjurebarksinsufficiens, addisonkris

Etiologi

 • infektion
 • tbc
 • tumör
 • autoimmun adrenalit
 • blödning eller tromboembolism i binjurarna
 • abrupt utsatt steroidbehandling
 • skada/op/blödning i hypofysområdet

Symptom

 • dehydrering
 • hypotension, chock, ortostatism
 • takykardi
 • feber
 • hyponatremi och hyperkalemi
 • hypoglykemi
 • dåligt AT
 • gastrointestinala symptom, viktnedgång
 • psykiatriska symptom
 • ökad pigmentering i hud och slemhinnor
 • insjuknandet kan ske långsamt!

Lab

 • ↓ P-kortisol (> 500 nmol/l utesluter svikt) och P-ACTH akut
 • Na, K, krea (ofta hyponatremi och hyperkalemi)
 • b-glc
 • Hb

Behandling

Utan att invänta provsvar ges
 • 100 mg hydrokortison (Solu-Cortef ®) iv
 • samtidigt ges NaCl (1000 ml första timmen, ytterliggare 1-2 l på ett par timmar) och glukos iv, med kontroll av b-glc
Därefter
 • ytterliggare 200-300 mg hydrokortison i dropp/intermittent iv/im under det närmaste dygnet
 • successiv nedtrappning av steroider inom några dygn till underhållsdos
 • tillägg av mineralokortikoider (Florinef ®) efter ngn dag
 • behandla utlösande, ex infektion

Kompletterande utredning

 • Synachten-test när pat ställts om till Dexametason

Feokromocytom

 • 90 % är benigna adenom

Etiologi

 • neuroektodermala kromaffina celler överproducerar katekolaminer
 • 90 % i binjuremärgen (adrenalin + noradrenalin), 10 % extraadrenalt (noradrenalin)
 • 10 % maligna (ssk de extraadrenala)
 • 20 % MEN typ II (bilaterala!)
 • 80 % sporadiska
 • kan ibland producera andra hormoner, ex dopamin

Symptom

 • attackvis hjärtklappning, huvudvärk och svettning (minuter till timmar)
 • blekhet
 • tremor
 • viktnedgång
 • 50 % kontinuerlig hypertoni, 45 % attackvis hypertoni, 5 % normotensiva
 • posturala reaktioner med fallande blodtryck i stående, kan ev ge svimning
 • kutan neurofibromatos hos 5-10 %

Utlösande

 • vridrörelser
 • ansträngning
 • kompression
 • miktion, krystning
 • intensiv bukpalpation
 • emotionell stress
 • op, sövning
 • farmaka, ex betablockad, antidepressiva

Diagnos

 • dU-katekolaminer (NA, A) x 2 är förhöjda
 • endast förhöjt noradrenalin talar för extraadrenal lokalisation
 • chromogranin A (tumörmarkör, följs vid behandling)
 • ev VMA (vanillylmadelic acid, en metabolit till NA och A)
 • calcitonin (MEN), ssk preoperativt
 • CT buk, MR
 • MIBG-scint (inte bra på alla)
 • kateterisering för lokalisation
 • OBS! förbehandla enl nedan för att undvika hypertensiv kris vid operativa ingrepp!

Behandling

 • alfa-receptorblockad (dock lång duration!)
 • beta-receptorblockad (kan utlösa attack)
 • op (mycket vätska!)
 • i ovan nämnda ordning
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-21
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina