Startsidan 
Start

Diabetes mellitus

Typ I är autoimmun destruktion av beta-celler, de celler som bildar insulin. Infektion kan ge förhöjt blodglukos. Nydebuterad typ I ⇒ alltid akut remiss till sjukhus. Nydebuterad typ II ⇒ akut remiss om allmänpåverkad eller mkt högt B-glc (>20). Nationella diabetesregistret finns på www.ndr.nu.

Talande för typ 1

 • normal/låg kroppsvikt
 • kraftig undervikt
 • påtagliga diabetessymptom
 • ketoner

Talande för typ 2

 • hereditet
 • övervikt
 • ringa symptom
 • hypertoni
 • blodfettrubbning

Specialformer

 • LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) med senare debut, långsammare förlopp, kräver ofta insulin
 • MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) med mutationer i de gener som styr insulinfrisättningen, autusomalt domninat, debuterar före 20 års ålder
 • graviditetsdiabetes ⇒ kost, livsstil, ev insulin, ökad risk för typ 2
 • sekundär diabetes, se nedan
 • steroiddiabetes: först glukosstegring på em och kvällar med ett normalt fasteglukos

Insjuknande hos unga med typ 1

 • 2-3 v med polyuri, törst, trötthet
 • viktnedgång
 • ackommodationsstörning
 • "honeymooon" med lägre insulinbehov
 • hos vuxna mer successiv debut
 • ofta ass med andra autoimmuna sjkd
 • retinopati, nefropati, neuropati

Typ 2

 • nedsatt insulinkänslighet (insulinresistens som ger minskat glukosupptag i skelettmuskulatur och ökad glukosproduktion från levern)
 • gradvis avtagande betacellsfunktion
 • retino/makulopati
 • allvarlig nefropati inte lika vanligt
 • perifer neuropati

Diagnos

Fasteglukos x 2
 • ≥ 6,1 i blod
 • ≥ 7,0 i plasma
 • alt ≥ 11,1 i plasma om icke fastande + symptom
Glukosbelastning
 • ≥ 10,0 i blod
 • ≥ 11,1 i plasma

Lab

 • Hb, b-glc, HbA1c, CRP, krea, elektrolyter, blodfetter
 • HbA1c < 6,5 % = god kontroll, 6,5-7,5 % = gränsvärde, > 7,5 otillfredsställande
 • C-peptid mäter kroppens insulinproduktion
 • ICA, GAD, IA-2 vid debut, ssk om tveksamhet kring typ, finns hos 60-80 % vid debut av typ 1
 • C-peptid inget värde vid uppföljning
 • screening: 1 gång per år efter 45 års ålder, om icke-fastande plasma-glukos ≥ 7,4, gå vidare med fastevärde

Komplikationsscreening

Varje besök
 • hjärtauskultation, fråga efter symptom
 • BT, även stående
 • fotinspektion: sår, sprickor. Viktigt optimera behandlingen om symptom! Har rätt till diabetesfotvård.
 • HbA1c < 6,5 % = god kontroll, 6,5-7,5 % = gränsvärde, > 7,5 otillfredsställande
 • fB-glc 4-6 mmol (ej > 8) och B-glc 5-8 mmol (ej > 10)
 • vikt, BMI med målsättning i första hand BMI < 30, optimalt < 25
 • U-stickor: glukos, ketoner, albumin, nitrit
Minst årligen
 • EKG om > 40 år; nytillkomna förändringar eller symptom ⇒ arbetsprov
 • perifer nervfkt fötter: achillesreflex, vibration, monofilament
 • perifera fotpulsar
 • p-krea, mål normala värden
 • U-albumin/kreatininindex: morgonurin; ytterliggare två morgonprov om pos ⇒ 2/3 pos⇒ klockad natturin
 • blodfetter, mål se nedan, statiner förstahandsmedel
 • ögonbottenfoto (vid diagnos, därefter enl riktlinjer)

Behandling

 • kost
 • fysisk aktivitet
 • perorala antidiabetika, ev m utsättning efter ett tag om 1 och 2 följs.
 • insulin
 • simvastatin om befogat
 • sänka blodtrycket till 130/80 mmHg (kombinera flera preparat; i första hand ACE-hämmare)
 • ASA om > 40 år och ytterliggare riskfaktor för IHD

Mål

B-glc
 • 4,4-6,1 före måltid
 • 5,5-8,0 efter måltid
HbA1c
 • < 6,0 % (högre om frekventa svåra hypoglykemier, svåra mikro- eller makrovaskulära komplikationer, annan svårare sjukdom eller begränsad återstående livslängd)
 • speglar värdet de senaste 6-8 v
 • kolla 3-4 ggr/år vid typ1, 2/år vid typ 2
Blodfetter
 • totalkolesterol < 5
 • LDL <2,5
 • TG < 2
 • HDL > 1,0
 • om målen inte uppfylls ⇒ simvastatin
ApoB/ApoA1-kvot
 • högt ApoB innebör förhöjd kardiovaskulär risk
 • högt ApoA1 medför minskad kardiovaskulär risk
 • ej fasteprover (jmf lipidstatus)
 • kvinnor önskvärd nivå < 0,6, förhöjd risk > 0,8
 • män önskvärd nivå < 0,7, förhöjd risk > 0,9
ApoB
 • önskvärd nivå < 0,9
 • förhöjd risk > 1,2
ApoA1
 • män förhöjd risk < 1,15
 • kvinnor förhöjd risk < 1,25
Vikt
 • BMI < 25 för män, < 24 för kvinnor
Blodtryck
 • målvärde 130/80
 • sätt in behandling om trycket är > 140/90
 • ACEI, ARB, betablockerare, kalciumantagonister och tiazider verkar likvärdiga
 • tänk på att betablockad, särskilt i kombination med höga doser tiazider kan försämra glukoskontrollen

Viktigast att hålla kol på: 1) blodfetter 2) BT 3) blodsocker

Rökstopp
Mikroalbuminuri
 • U-albumin 0,025-0,100 g/l
 • indikator på njurskada

Senkomplikationer diabetes

Makroangiopati

 • kardiovaskulär sjukdom
 • cerebrovaskulär sjukdom
 • perifer kärlsjukdom

Mikroangiopati (förtjockat kapillärt basalmembran)

 • retinopati
 • nefropati (albuminuri, hypertension, minskad GFR, glomeruloskleros, Kimmelstiel-Wilson)
 • neuropati

Diabetesfot

Diabetesneuropatier

 • akuta mononeuropatier

Perorala antidiabetika

Används vid typ 2 när kostbehandling inte haft effekt efter 3 mån.

Metformin (Metformin ®, Glucophage ®)

 • minskar glukosnybildningen i levern, förbättrar perifert upptag
 • stimulerar inte insulinsekretion och ger därför inte hypoglykemi
 • förstahandspreparat till överviktiga (BMI > 28)
 • sänker HbA1c med 1-1,5 % om monoterapi
 • kontrollera kobalaminer vid behandlingsstart
Biverkningar
 • laktacidos (ssk om njursvikt, hög ålder, leversjukdom, dehydrering, överdrivet alkoholintag)
 • dosrelaterade gastrointestinala besvär tex diarré hos 20 % ⇒ compliance!
Dosering
 • börja med 500 mg x 1-2
 • öka dosen efter 5-7 dagar till 850 mg x 2 eller 1000 mg x 2 om inga biv
 • maximal effektiv dos är 2000 mg dagligen
 • intas med mat för att minska risken för gastrointestinala biverkningar
 • avbryt behandlingen om GFR < 60 ml/min eller P-krea > 135 för män och > 100 för kvinnor
 • försiktighet vid samtidig behandling med ACEI och NSAID!
 • gör uppehåll vid kräkning, diarré, hög feber
 • avbryt behandling om röntgenkontrast skall användas
Kontraindikationer
 • nedsatt njurfunktion (risk för ackumulation)
 • svår hjärtsjukdom
 • lungsjukdom med risk för hypoxi, ex KOL
 • hög ålder
 • graviditet och amning
 • leversjukdom (laktacidos) men inte leversteatos
 • avbryt behandlingen i samband med röntgenkontrast! (vg se nedan)

Undersökning med jodkontrast vid metforminbehandlad diabetes

 • njurpåverkan i form av stigande krea de närmaste dagarna
 • oliguri dygnet efter us tyder på allvarlig påverkan
 • OBS! diabetes, njursjuka, nefrotoxiska läkemedel, njurtransplanterade ⇒ kontrollera krea och P-Ka 1-2 dgr efter
S-krea < 110, akut eller elektiv us
 • seponera vid undersökningstillfället + minst 2 dgr
 • sätt in igen om S-krea OK
S-krea > 110, elektiv us
 • seponera Metformin 2 dgr före + minst 2 dgr efter
 • sätt in igen om S-krea OK
S-krea > 110, akut us
 • annan us?
 • sätt ut och hydrera (dryck + NaCl iv)
 • ev forcerad diures
 • efter u: S-krea, P-laktat, ev blodgas/pH
 • sätt in igen efter 2 dygn om S-krea OK

Laktacidos

 • pH < 7,5 och P-laktat > 5 mmol tyder på laktacidos
 • kräkning, illamående, buksmärtor, anorexi
 • somnolens, hyperpné, letargi, diarré, törst

Sulfonureider, SU (Glibenklamid ®, Daonil ® och Glipizid ®, Mindiab ® och Glimepirid ®, Amaryl ®)

 • ökar insulinfrisättningen genom att stimulera betacellerna
 • ger viktökning
 • ett av förstahandsmedlen vid kontraindikation eller intolerans mot metformin
 • förstahandsval (liksom insulin) som tillägg till metformin
 • lika effektivt som metformin på att sänka HbA1c men är ej förstahandspreparat
 • undvik höga doser då de inte har bättre effekt
 • illamående och kräkningar vanligaste biverkan; även diarré, hudallergier, viktuppgång
 • risk för hypoglykemi! välj hellre Mindiab ®, Amaryl ®eller Glimepirid ®
Livshotande hypoglykemi
 • hög dosering, bristande födointag, alkolkonsumtion
 • störst risk med Daonil ® och Glibenklamid ®
 • vid nedsatt lever- eller njurfunktion
 • inläggning! kan pågå flera dygn
Absoluta kontraindikationer
 • graviditet
 • överkänslighet mot SU-preparat
 • försiktighet vid grav lever- och njursvikt

Alfa-glukosidashämmare (Glucobay ®)

 • hämmar sockerupptag i tunntarmen genom att blockera enzymet som spjälkar till monosackarider
 • inte förstahandspreparat
 • används om metformin, SU eller insulin inte är tillräckligt
 • dosrelaterade tarmbesvär, meteorism, flatulens, börja med låg dos
 • kontraindicerat vid svår njursvikt (GFR < 25-30)

Inkretinbaserad behandling

GLP-1-analoger (Byetta ®)
 • liknar tarmhormon med metabola effekter, stimulerar insulinproduktion enbart vid hyperglykemi
 • minskar glukosnybildningen i levern genom att hämma glukagonproduktionen i pankreas
 • bromsar magsäckstömningen
 • endast indicerade vid typ-2-diabetes i kombination med metformin o/e SU i högsta tolererbara dos hos pat som inte uppnått målet för glukoskontroll
 • hypoglykemirisk om kombination med SU
 • apititlöshet, illamående mkt vanligt men ofta kortvarigt
 • pankreatit kan förekomma

DPP-4-hämmare (Januvia ®, Galvus ®)

 • ensymhämmare med liknande effekt som GLP-analogerna
 • vid typ-2-diabetes med otillräcklig glukoskontroll, ej förstahandsval

Glitazoner (Actos ®)

 • PPARγ-agonister
 • förbättrar glukostolerans och insulinkänslighet
Biverkningar
 • risk för allvarliga leverbiverkningar ⇒ leverenzymer kontrolleras innan insättning samt varannan månad det första året
 • vätskeretention och hjärtsvikt, ssk om samtidig insulinbehandling
 • ofta viktuppgång
 • äkad frakturrisk efter längre tids behandling
Kontraindikationer
 • överkänslighet
 • latent hjärtsvikt
 • leverskada
Indikation
 • kombinationsbehandling med metformin vid övervikt eller med SU hos pat som inte tolererar metformin eller där metformin är kontraindicerat
 • observera att Avandia ® och Avandamet ® är tillbaknadragna från marknaden

Insulin

 • till alla med typ 1, då ofta 4-dosregim
 • ofta till LADA
 • typ 2: vid uttalade diabetessymptom och höga plasmaglukosvärden (> 16 mmol/l)
 • i akutskedet vid hyperosmolärt hyperglykemiskt syndrom
 • gör blodglukoslista innan insättning
 • dosen är vanligen 0,5-0,7 E/kg, mer än 1 E/kg tyder på insulinresistens
 • akohol hämmar leverns glukosproduktion och ger hypoglykemi, minska insulindos!
 • fysisk aktivitet ger risk för hypoglykemi, minska insulindosen, ät kolhydrater före och efter träning och undvik träning vid högt blodglukos, ketonuri
 • NPH-insulin förstahandsbehandling vid otillfredsställande glukoskontroll med metformin med eller utan till ägg av SU
 • vid otillräcklig glukoskontroll med NPH-insulin kan tvåfas eller flerdosregim testas
Fyrdosregim
 • kortverkande före frukost, lunch och middag
 • medellångverkande tn (basinsulin, ca 30-40 % av dygnsdosen) eller långverkande insulinanalog
Tvådosregim
 • tvåfas insulinanalog två till tre gånger per dygn
 • patienter som måste ha hjälp osv
Endosregim
 • basinsulin en gång per dygn
Kombinationsbehandling

Insulintyper

Kortverkande insulinanaloger
 • Humalog ® (lispro)
 • NovoRapid ®
 • effekt inom 15 min, varar 2-5 h
Kortverkande insulin
 • Actrapid ®, Humulin Regular ®, Insuman Rapid ®
 • effekt inom 30 min, varar 5-8 h
Medellångverkande 1-fas
 • Humulin NPH ®, Insulatard ®, Insuman Basal ®
 • effekt inom 30 min-2,5 h (varierar), varar 24 h
Medellångverkande 2-fas
 • Humalog Mix 25, 50, 30/70, Insuman Comb 25, Novomix 30
 • effekt efter 15-30 min, varar 10-24 h
Långverkande
 • Lantus ®, Levemir ®
 • effekt efter 1,5 -4 h, varar 24-28 h
 • troligen mindre risk för nattliga hypoglykemier än med NPH-insulin
Insulin för insulinpump
 • Insuman Infusat

Diabetogena läkemedel

 • minskar effekterna av SU, metformin och insulin
 • glukokortikoider
 • betablockerare
 • högdos tiazider
 • fenytoin
 • gestagener

Sekundär diabetes

 • alkoholinducerad pankreatit vanligaste orsaken
 • pankreascancer
 • hemokromatos
 • pankreatektomi
 • antiinsulinerga hormoner (katekolaminer, GH, kortisol):
 • akromegali, Cushing, feokromocytom
 • cystisk fibros
 • tyreotoxikos

Hypoglykemi

Etiologi

 • överbehandling med insulin eller tabletter
 • för lite mat
 • alkohol (minskar leverns glukosproduktion och ökar insulinupptaget)
 • ökad fysisk aktivitet (ökar insulinupptaget)
 • infektion/feber (ökar insulinupptaget)
 • hypofys- och binjurebarksinsufficiens (minskad prod av antiinsulinerga hormoner)
 • insulinom
 • symptom när b-glc < 2-2,8
 • medvetslöshet när b-glc < 1-1,5 ("insulinkoma")

Symptom

Snabbt glukosfall ger mer adrenerga spt, vid långsamt dominerar de neuroglukopena.

Adrenerga
 • svettning, blekhet
 • oro
 • takykardi
 • aggression
 • tremor
Neuroglukopeni
 • huvudvärk
 • dubbelseende
 • illamående
 • koncentrationssvårigheter
 • pareser
 • stickningar
 • ev pos Babinski

Diagnos

 • klinik och sänkt b-glc

Behandling

Vaken pat
 • smörgås och mjölk, mer än 4 dextrosol
Medvetslös pat
 • 30- 50 (ev 100) ml glukos 30 % iv tills b-glc normalt eller pat vaknar alt
 • 0,5-1 mg glukagon im (om venväg ej finns), effekt på 10-20 min, kan upprepas efter 15 min
 • mat när pat har vaknat, obs ngn timme
Tablettutlöst hypoglykemi
 • alltid inläggningsfall!
 • 5 % glukosdropp (infusion) samt täta b-glc-kontroller
Etyliker
 • 2 ml Betabion ® (tiamin) långsamt iv/im före glukos!
 • glukagon im funkar ej pga tomma förråd

Ketoacidos

 • vid typ 1-diabetes, insulinpumpsstopp, feber, gastroenterit, akut sjukdom tex hjärtinfarkt
 • allvarlig acidos med koma kan utvecklas redan vidb-glukos 15-20 mmol/l om insulinpump krånglar eller hos gravid patient med diabetes

Symptom

 • relativt snabbt insjuknande
 • buksmärtor
 • takykardi
 • Kussmaulandning, takypné, djupandning
 • varm, torr
 • törst, polyuri
 • acetondoft
 • dehydrering
 • lågt blodtryck

Diagnos

 • b-glc ofta > 20 men kan vara > 15
 • u-sticka (ketoner 2+)
 • blodgas (lågt pH <7,3, lågt BE)
 • elektrolyter
 • infektionsfokus
 • hjärtmarkörer vb
 • EKG

Behandling

Acidosnivån bestämmer behandling, inte blodglukosnivån!!! Både glukos, vätska och insulin måste ges för att häva acidosen.
 • Actrapid ® iv, 12 E i laddningsdos
 • därefter ca 2-6 E/ h kontinuerligt iv eller 6-8 E im (intermittent), sänk b-glc med max 5 mmol/h, CAVE hjärnödem
 • vätska, Ringer 500 ml/h i 4 h, sedan 250 ml/h i 4-6 h, isoton NaCl om pat är uttalat hypovolem
 • 5 % glukos när b-glc < 15 (hypoglykemi och snabba förändringar kan ge hjärnödem)
 • kalium om S-kalium ≤ 5,0 mml och om säkrad diures, 20 mmol/h under den tid pat behöver insulininfusion, sedan ev po (lätt hyperkalemi kan föreligga pga acidos och njurfunktionsnedsättning), om S-kalium < 3,0 till IVA
 • en pH-förändring med 0,1 ändrar S-kalium i motsatt riktning med 0,6-0,7 mmol/l (K går in i cellerna när väte går ut, dvs K sjunker extracellulärt), ex pat med pH 7,10 S-kalium 3,5 har falskt för högt kalium!
 • tribonat om pH < 7,0, då IVA-vård
 • följ b-glc varje timme initialt, K (var 1-2 h initialt), puls, BT, timdiures/KAD, medvetandegrad, ny blodgas var 2-4 timme
 • beh utlösande
 • subkutan insulinpump skall kopplas bort

Hyperglykemiskt hyperosmolärt syndrom

Vanligen äldre pat med DM typ 2. Leder till uttalad dehydrering 8-10 l, hyperglykemi, ökad viskositet ⇒ risk för tromboembolier.

Etiologi

 • infektion med feber
 • dehydrering, kräkning
 • tiazider
 • kardiovaskulära lesioner
 • kortison
 • söta drycker

Symptom

 • smygande!
 • trötthet, törst, polyuri
 • somnolens, konfusion
 • koma (vanligare än ketoacidos)
 • sällan acidos (relativ insulinbrist föreligger eftersom man har viss insulinproduktion ⇒ hämmar lipas som annars hade startat en kraftig lipolys i fettväven med frisättning av fettsyror och ketonbildning i urinen, man blir ej helt katabol)
 • ev buksmärtor, illamående

Utredning

 • b-glc (> 20-30)
 • Na (ofta högt), K, krea
 • CRP, vita
 • U-sticka och odling
 • EKG
 • BE

Diagnos

 • b-glc > 20, p-glc > 30
 • p-osmolaritet = (2(Na + K) + glukos + urea), kan snabbt estimeras till 2Na + glukoskonc, normalt ca 285 mosm/l
 • p-osmolaritet > 330 mosm/l

Behandling

 • vätska, NaCl, 2-3 l de första två timmarna, ca 5-10 l under första dygnet (CAVE: hjärtsvikt)
 • insulin i små doser (Actrapid 2-4 E/h, mer om acidos)
 • KAD om medvetandepåverkad
 • kalium vb (följ K)
 • ev LMWH
 • antibiotika vb
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-22
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina