Startsidan 
Start

Njurens funktioner

 • elektrolyt- och vätskebalans
 • blodtryck
 • syrabas-reglering
 • utsöndra slaggprodukter
 • endokrint
  • insödring av erytropoietin som stimulerar bildning av röda blodkroppar i benmärgen
  • aktivt vitamin D som reglerar kalciumomsättningen
  • renin som reglerar vätske- och elektrolytbalans och blodtryck

Allmän nefrologi

 • nefron: proximala tubuli ⇒ Henles slynga (först tunn sedan tjock del) ⇒ distala tubuli ⇒ samlingsrör ⇒ papillspets
 • oliguri om < 400 ml urin/dygn
 • anuri om < 100 ml urin/dygn
 • afferent arteriol ⇒ glomerulus ⇒ efferent arteriol
 • angiotensin II ger ökad njurresistens ⇒ bibehållet tryck i glomeruli trots minskat blodflöde

 

Afferent arteriol

Efferent arteriol

Konstringerar

sympaticus/noradrenalin, NSAID

angiotensin II

Dilaterar

prostaglandin

ACE-hämmare

CAVE NSAID och ACEI vid hypovolemi!

Njurartärstenos

 • lågt tryck distalt om stenosen
 • trycket viktigt för att upprätthålla filtrationstryck genom glomeruli
 • kombination med ACEI som ger minskat intraglomerulärt tryck ⇒ njurfunktionen upphör
 • bilateral stenos farligast
 • även aortastenos och hypovolemi farligt

Njurfarmakologi

ACE-hämmare (ACEI)

 • minskad kaliumtusöndring (direkt effekt på tubuli samt via aldosteron)

NSAID

 • sänker prostaglandinsyntesen ⇒ konstriktion av afferent ⇒ minskad njurgenomblödning ⇒ minskat GFR ⇒ risk för akut njursvikt, ofta reversibelt
 • gör att diuretikas effekt avtar
 • gör att kaliumutsöndringen försvåras
 • kan ge nefrit ⇒ reversibel njursvikt

Diuretika

Loopdiuretika

 • furosemid (Furix ®)
 • blockerar Na/2Cl/K-symport i uppåtgående Henle
 • ger ökad vätskevolym med hög natriumhalt till distala tubuli ⇒ ökad resorption av natrium, ökad sekretion av kalium
 • CAVE hypokalemi

Tiazider

 • Normorix ®, Salures ®
 • blockerar NaCl-symport i distala tubuli ⇒ minskad natrium- och vätskeresorption
 • CAVE hypokalemi, används därför ofta i kombination med kaliumsparande diuretikum
 • Normorix mite ® innehåller även amilorid, sparar kalium

Kaliumsparande

 • Amilorid ®
 • blockerar natriumkanal i samlingsrörens huvudceller indirekt blockeras kaliumsekretionen ⇒ ökad vätskeutsöndring utan kaliumförlust

Aldosteronantagonister

 • Spironolakton ®
 • som kaliumsparande (via aldosteron)
 • pat med hjärtsvikt och lätt förhöjt krea kräver regelbunda elektrolytkontroller

Osmotiska diuretika

 • ex Mannitol ®
 • utsöndras via filtration och håller kvar vatten i tubuli
 • anv vid hjärnödem

Njurfunktionsutredning

Urinsticka, urinodling

 • röda blodkroppar, vita blodkroppar, nitrit, glukos, ketoner, protein

Urinsediment

Makroskopiskt
 • röd zon = uttalad hematuri
 • pusliknande ⇒ neutrofiler
 • tegelrött vid leversjukdom och hemolytisk anemi
 • kritliknande vid riklig förekomst av fosfater eller jästsvampar
Mikroskopiskt
 • 0-2 vita per synfält
 • 0-1 röda
 • enstaka hyalina cylindrar får förekomma
 • cylindrar är avgjutningar av delar av tubuli
 • cylindrar av leukos tyder på pyelonefrit
 • cylindrar av erys vid akut glomerulonefrit och vaskulit
 • korniga cylindrar och dysmorfa erytrocyter tyder på ursprung i njuren, tubulär hematuri
 • erytrocyterna ser olika ut beroende på om urinen är hypo- eller hyperton
 • runda, flerkärniga epiteliala jätteceller vid mässling, influensa, pertussis, VZ, CMV
 • tänk tbc vid massiv pyuri med eller utan bakteriemi

GFR

 • glomerular filtration rate
 • antal ml plasma som renas från en viss substans per minut
 • mäts bäst genom bestämning av renal clearance av en lämplig markör som filtreras fritt och ej reabsorberas eller utsöndras i tubuli, dessa egenskaper återfinns hos inulin, CrEDTA och i viss mån kreatinin
 • renal clearance = (urinkonc x urinvolym) / plasmakonc
 • GFR faller med stigande ålder, särskilt efter 50-årsåldern
 • GFR uppskattas ofta mha formler, alla ger dock falskt låga värden vid normal funktion
 • förr användes Cockroft och Gault, idag används MDRD som tar hänsyn till krea, ålder, kön och etnicitet och uttrycker relativt GFR i ml/min/1,73 m²
 • www.mdrd.com

P-kreatinin

 • indirekt uppskattning av glomerulusfiltrationen
 • informativt ssk vid låg GFR
 • ut via glomerulär filtration men även via tubulär sekretion (varför plasmanivån blir falskt låg och glomerulusfunktionen överskattas)
 • varierar med muskelmassa
 • stabilt hos en och samma pat
"Falskt" förhöjt krea
 • ökad frisättning från muskler
 • minskad tubulär sekretion (Cimetidin, Trimetoprim)
 • stort intag av köttprodukter ("gulascheffekt")
 • interferens med kreamätningen
"Falskt" förhöjt urea
 • ökad produktion: katabolism, ökat proteinintag, GI-blödning, steroider, infusion av aminosyror ex TPN, tetracyklin
 • ökad resorption vid pre- och postrenal svikt

Kreatininclearance

 • 24 h
 • ej optimalt eftersom krea även utsöndras via tubuli varför GFR överskattas redan vid normal njurfunktion och i ännu större utsträckning vid nedsatt njurfunktion

Iohexolclearance

 • mäter GFR
 • bra om krea ligger runt 70-90

Cystatin C

 • extracellulär proteashämmare, produceras med konstant hasighet i alla celler
 • utsöndras enbart via glomerulär filtration
 • uppskattar GFR bättre än krea vid lätt nedsättning

Tubulär funktion

 • surgörningstest
 • koncentrationstest med Minirin ® (desmopressin)
 • elfores: närvaro av protein HC (a1-mikrogloubulin)

Glomerulär funktion

 • dU-albumin
 • albumin-kreatinin-clearance (S-alb/S-krea)
 • urin-elfores: Ig G (oselektiv proteinuri, Bence Jones), albumin (selektiv)

Ultraljud

Renografi (njurscint)

Urografi

Pyelografi

CT, MR

Angio

BÖS

 • topografi

Njurbiopsi

Indikationer
 • nefrotiskt syndrom
 • systemsjukdom
 • nefritiskt syndrom med snabbt förlopp
 • övervägande av glomuerulonefrit-terapi
Kontraindikationer
 • skrumpnjure
 • singelnjure
 • blödningsrisk
 • okontrollerat blodtryck
 • gamla, skröpliga pat
 • Jehovas vittnen

Proteinuri

 • små proteiner (< albumin): 99,5-99,9 % återresorberas i proximala tubuli
 • större proteiner (albumin mfl) 90-95 % återresorberas i proximala tubuli
 • normalt 24-133 mg/dygn i urinen

Etiologi

 • förändrad glomerulär permeabilitet
 • förändrad tubulär återresorption
 • ökad plasmakoncentration av små proteiner pga överproduktion
 • ökad sekretion av uroepiteliala proteiner
 • förändrade hemodynamiska förhållande i glomeruli

Glomerulär proteinuri

Selektiv
 • läckage av albumin (litet läckage genom glomeruli, återresorption ca 90 % i tubuli ⇒ kan visa skada både på tubuli eller glomeruli, då mkt höga konc)
 • skada på glomerulinivå, minskad laddning i GBM
 • tex vid minimal change
 • albuminuri om > 300 mg/dygn
 • mikroalbuminuri om 30-300 mg/dygn
 • ortostatisk proteinuri finns ej i morgonurinen
Oselektiv
 • läckage av albumin och större molekyler, ex Ig G
 • antalet stora porer ökade
 • ex diabetesnefropati, membranös gn, membranoproliferativ gn

Tubulär

 • små proteiner
 • protein HC (a1-mikrogloubulin, litet protein som filtreras fritt och återresorberas till 99,9 % i prox tubuli, ökning tyder på tubulär skada)
 • upptäcks ej av sticka
 • sällan > 2 g/dygn

Prerenal proteinuri

 • ökad plasmakoncentration ⇒ tubulär reabsorption överskrides
 • ex feber (orosomucoid)
 • Bence-Jones (lätta kedjor)
 • hemoglobin, ex vid hemolys

Sekretorisk proteinuri

 • Tamm-Horsfallproteinet bildas i Henles slynga, ingår i cylindrar, ökad sekretion vid tubulointerstitiella sjukdomar

Funktionell proteinuri

 • tung fysisk ansträngning
 • feber
 • beror på förändringar i renala plasmaflödet

Nefrotiskt syndrom

Ökad glomerulär permeabilitet av albumin och andra makromolekyler av intermediär storlek.

Etiologi

 • minimal change (vanligaste orsaken hos barn)
 • membranös glomerulonefrit (vanligaste orsaken hos vuxna)
 • SLE, Henoch-Schönlein, systemisk vaskulit
 • diabetes
 • amyloidos
 • malignitet, tex lungcancer, Mb Hodkin
 • infektion, tex malaria, HIV, hepatit B, endokardit
 • svår nefroskleros
 • njurartärstenos
 • refluxnefropati
 • guld, NSAID, ACEI mfl

Bild

Proteinuri
 • selektiv eller oselektiv
 • > 3,5 g/dygn (mycket!)
 • skummande urin
Hypoalbuminemi
 • 25-30 g/l
 • S-alb korrelerar bra till sjukdomsgrad
 • ökad toxisk effekt av vissa läkemedel (ökad fri fraktion när albuminhalten sjunker)
Ödem
 • beror på hypoalbuminuri och primär natrium- och vattenretention i njuren
 • först ögonlockssvullnad
 • senare ankelödem, ascites, pleuravätska
 • pat sällan lika påverkade som ödematösa hjärtsviktspatiententer, sällan andfåddhet
Hyperlipidemi
 • ffa hyperkolesterolemi
Övrigt
 • hypertoni
 • ökad trombosrisk (njurvenstrombos, DVT, LE) pga ATIII-förluster och ökad syntes av fibrinogen, ge LMWH om S-albumin < 25g/l
 • ökad infektionsbenägenhet, ssk mot kapsalde bakterier eftersom IgG sjunker i serum mfl orsaker

Utredning

 • tU-protein, tU-albumin
 • urinsediment
 • S-albumin, krea, urealipidstatus
 • ANA; antiDNA, ANCA, anti-MPO
 • GFR
 • UL njurar
 • njurbiopsi

Behandling

 • bakomliggande
 • diuretika vid symptomgivande ödem, ofta höga doser, ev ultrafiltration
 • ACE-hämmare eller ARB vid proteinuri
 • statiner om hyperlipidemi, CAVE lågt albumin
 • vaccination mot pneumokocker, antibiotika vb

"Nefritiskt syndrom"

Bild

 • hematuri
 • albuminuri
 • hypertoni
 • sänkt GFR
 • vatten- och saltretention
 • allmänsymptom
 • flanksmärta
 • ses vid glomerulonefrit, ffa crescentnefrit
 • varierande förlopp, kronisk form är ofta asymptomatisk

 

 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-07-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina