Startsidan 
Start

Akut njursvikt

 • plötsligt insättande
 • normalstora njurar
 • ofta anuri-oliguri
 • initialt sällan anemi
 • undvik akut urografi pga kontrastbelastning

Tre faser

 • sjunkande urinmängd
 • oliguri
 • polyuri (2-3 v, vid tillfrisknande)

Symptom

 • illamående, kräkning
 • klåda
 • GI-blödning
 • hjärtsvikt, hypertoni
 • flanksmärta
 • hematuri

Status

 • flankömhet
 • PR (prostata?)
 • palpabel blåsa?
 • perikardit, blåsljud
 • dehydrering
 • perifera ödem
 • gråaktig hud, ev ikterus vid hepatorenalt syndrom
 • hematuri
 • "röda" på stickan skiljer inte på myo- och hemoglobin ⇒ sediment!

1 Prerenal njursvikt, hypoperfusion av njuren

Chock o/e hypotension

 • dåligt vätskeintag
 • dehydrering, ex vid svår gastroenterit
 • blödning
 • kardiogen chock
 • överbehandling med diuretika o/e antihypertensiva
 • sepsis

Påverkad intrarenal hemodynamik eller shuntning

 • NSAID
 • ACEI
 • hepatorenalt syndrom

2 Renal njursvikt, njurparenkymskada

Akut tubulär nekros

 • ischemisk skada, ex trauma, chock (BT-fall)
 • myoglobin, hemoglobin, lätta kedjor
 • sepsis
 • hyperkalcemi
 • metanol, etylenglykol, svamptoxiner, antibiotika, rtg-kontrast, tungmetaller

Immunologiskt

 • akut glomerulonefrit
 • vaskulit
 • SLE
 • allergisk interstitiell nefrit

Renal vaskulär

 • aortaaneurysm
 • njurartärtrombos

Infektioner

 • bilateral akut pyelonefrit eller akut pyelonefrit i singelnjure
 • sorkfeber (nefropathia epidemica)

Övrigt

 • malign hypertoni
 • DIC
 • TTP och HUS
 • kolesterolembolism

3 Postrenal med avflödeshinder

Intrarenal obstruktion

 • pigment (myo-, hemoglobin)
 • lätta kedjor (myelom)
 • uratkristaller (TLS)
 • aciclovir, sulfa

Extrarenal obstruktion

 • prostatahypertrofi
 • uretärsten (ar)
 • tumör
 • koagel

Handläggning akut njursvikt

Lab

 • blodgas
 • elektrolyter med kalcium, krea, urea, fosfat, albumin, urat
 • blodstatus, CRP, SR, B-glukos
 • standardbikarbonat
 • leverstatus, CK
 • ev 1 rör för senare toxinanalys eller myoglobin
 • urinsticka, odling och sediment
 • koagulationsprover, ssk HUS/TTP (LD!)
 • hepatit, HIV
 • autoantikroppar: ANA, ANCA, anti-GBM

Uteslut postrenalt hinder!

 • bladderscan/akut UL njurar, urinvägar (hydronefros? njurstorlek? blåsstorlek? antal njurar? parenkymförändringar?)
 • sätt KAD, obs! polyurisk fas med risk för hypokalemi
 • ev nefrostomi

Dehydrering?

 • Ringer + observera vätskeproduktionen
 • CAVE övervätskning
 • CAVE NaCl vid hyperkalemi

Hyperkalemi?

 • måttlig (5,5 – 6,0) ⇒ Resonium po/rektalt
 • svår ⇒ se hyperkalemi

Acidos? (pH < 7,2 el stdbikarbonat < 15)

 • försiktigt 60 mmol natriumbikarbonat iv
 • CAVE tribonat som innehåller fosfat

Seponera nefrotoxiska läkemedel

Vidare utredning

 • CT, biopsi

Indikationer för akut dialys

 • livshotande övervätskning ⇒ lungödem, hjärtsvikt
 • svåra uremiska spt som perikardit, kramper, koma
 • svår hyperkalemi > 7,0 eller EKG-förändringar
 • svåra intoxer: metanol, etylenglykol, ASA, litium
 • grav acidos

Komplikationer till njursvikt

 • hyperkalemi, hypokalcemi, hyperfosfatemi, acidos
 • lungödem, arytmier
 • kramper, koma
 • anemi, blödningstendens (trombocytdefekt, CAVE trombyl)
 • ulcus, illamående, kräkning
 • pneumoni, uvi, sårinfektion, sepsis

Kronisk njursvikt

Etiologi

 • diabetesnefropati
 • nefroskleros
 • glomerulonefrit
 • kronisk interstitiell nefrit/kronisk pyelonefrit
 • hereditär cystsjukdom
 • systemsjukdomar såsom SLE, Wegerners, amyloidos
 • meylom

Symptom

 • trötthet, viktnedgång
 • illamående, kräkning pga acidos
 • blödning pga trombocytdysfunktion (förlängd blödningstid)
 • hjärtsvikt, perikardit, pleuravätska, lungödem
 • vätskeretention, ödem (⇒ ascites, pleuravätska, hjärtsvikt)
 • hyperkalemi
 • normocytär normokrom anemi (minskad överlevnad av röda blodkroppar, blödning, minskad bildning av EPO)
 • sänkt GFR ⇒ hyperfosfatemi ⇒ sänkt kalcium ⇒ ökad PTH ⇒ sekundär HPT ⇒ minskad vit D ⇒ renal osteodystrofi med skelettsmärtor, frakturer
 • kalciumutfällning i leder
 • café au lait-färgad hud, klåda, urindoftande andedräkt, slemhinneskada, candidos
 • perifer neuropati, kramper, ep, medvetandestörning, kognitiv påverkan
 • försämrad förmåga att koncentrera urin ⇒ känslig för dehydrering samt vätskeretention
 • karpaltunnelsyndrom efter många års dialys (ansamling av beta-2-mikrobglobulin leder till amyloidos)
GFR > 50 ml/min
 • inga symptom
 • S-krea N/förhöjt
GFR 25-50 ml/min
 • trötthet
 • polyuri, törst
 • ökad PTH
 • S-krea 150-250
 • hypertoni (tidigt)
GFR 10-25 ml/min
 • metabol acidos
 • salt- och vattenretention
 • anemi och D-vitaminbrist börjar
 • S-krea > 250
GFR < 5-10 ml/min
 • terminal njursvikt
 • dialys eller transplantation

Njursviktens stadier

 1. Njurskada utan påverkan på njurfuntkion, GFR > 90 ml/min
 2. Njurskada med lätt sänkning av njurfunktion, GFR 60-80 ml/min
 3. Måttlig njursvikt, asymptomatiskt, GFR 30-59 ml/min
 4. Avancerad njursvikt, GFR 15-29 ml/min
 5. Terminal njursvikt, GFR < 15 mg/ml

Konservativ behandling vid kronisk svikt

 • reglera vatten- och elektrolytbalans (ödemfrihet) med loopdiuretika i högdos (för att få tillräckligt hög intralunimal koncentration i tubuli), tiazider verkningslösa vid GFR < 35 men används ibland som kombination, CAVE dehydrering!
 • behandla metabol acidos med natriumbikarbonat po (sträva efter normala nivåer)
 • normotension! målvärde 125-130/75-80 mmgHg; begränsa saltintag, anv loopdiuretika, ACEI, ARB; försiktighet med antihypertensiv beh hos äldre > 75 år och pat nära dialysstart pga risk för sämre njurgenomblödning
 • aktivt vit D (Etalpha®) ges tidigt
 • EPO (Eprex®, NeoRecormon®, )om symptomgivande anemi, viktigt med normala järndepåer varför järnstatus kontrolleras före behandling, om uteblivet svar på EPO misstänk järnbrist, infektion, malignitet, B12/folatbrist, aluminiumintox när fosfatet skall sänkas
 • fosfatbindare ex kalciumkarbonat om hyperfosfatemi (CAVE utfällning om hyperkalcemi)
 • proteinreducerad kost är omdiskuterad
 • så småningom dialys och njurtransplantation

Dialys

Peritonealdialys, PD

 • ofta initialt
 • max ca 4 år
 • bra vid hjärtsvikt (jämnare blodvolym) och för diabetiker (kontinuerlig insulintillförsel)
 • inflammatorisk tarmsjukdom är kontraindikation
 • peritonit och amyloidos (b2-mikroglobulin) är komplikationer

Hemodialys, HD

 • AV-fistel på över- eller underarmen, tar 4-8 veckor att mogna
 • graft änvänds om tunna, sköra kärl (ökad risk för trombos och infektion)
 • central dialyskateter (CDK) med dubbellumen kan användas akut om access saknas
 • osmos av slaggprodukter och vätska över membran
 • intermittent eller kontinuerlig
 • ultrafiltration möjlig (tar endast vätska)
 • vätskerestriktion
 • komplikationer är blodtrycksfall, kramper, illamående, kräkning, accessproblem, amyloidos

Ultrafiltration

 • vattenmolekyler pressasa genom ett semipermeabelt membran med hydrostatisk krafit (lägre tryck på dialyssidan)
 • det enda som dras är vätska
 • Prisma® = kontinuerlig ultrafiltration

Kontinuerlig arteriovenös hemofiltration, CAVHD alt CVVHD

 • används vid akut njursvikt

Plasmaferes

 • tar ut helbod och ger tillbaka allt utom plasma
 • ersätts med givarplasma eller albuminlösning
 • antikroppar, immunkomplex och patologiska proteiner avlägsnas
 • används vid SLE, Wegeners, Goodpastures, TTP/HUS, GBS, myastenia gravis

Immunoadsorption

 • med protein A (stafylokockprotein)
 • dsDNA-ak har affinitet för detta och fastnar i kolonnen
 • används vid SLE

Komplikationer vid dialysbehandling

 • blodtrycksfall
 • muskelkramper
 • illamående, kräkning
 • huvudvärk
 • infektion
 • överkänslighet
 • hypoxemi
 • amyloidos

PD-peritonit

Agens

 • hudflora, ssk KNS
 • S. aureus, streptokocker

Symptom

 • grumlig dialysvätska!
 • ofta opåverkad, afebril/subfebril patient
 • lätt-måttlig ömhet i buken
 • om svår buksmärta och kraftig allmänpåverkan tänk på organperfusion, appendicit, cholecystit, pankreatit

Utredning

På dialysat
 • odling och direktmikroskopi
 • LPK med poly/mono
 • diff om PD-kateter yngre än 2 månader (diffa mot eosinfil peritonit som ej kräver antibiotika) eller om vita < 0,5
Övrigt
 • blododling om sepsis eller tempstegring
 • inspektera kateterutgång, odla vid infektionstecken
 • CRP, blod, elstatus

Akut behandling

Dag 0
 • Vancomycin 1 g och Fortum 1 g intraperitonealt om patientvikt > 50 kg
 • försiktighet vid pc-allergi då viss korsreaktion med Fortum förekommer, ge ev Garamycin 100 mg istället för Fortum
 • vid tidigare känd hörselnedsättning eller balansrubbning halveras Vancomycindosen och nästa dos ges efter 3 dagar
 • OBS! Vid septisk påverkan ges preparaten intravenöst!
Dag 1-3
 • fortsätt med Fortum 500 mg intraperitonealt 1x1
Dag 3
 • koncentrationsbestämning av Vancomycin
 • odla på dialysat
 • kontrollera CRP och elstatus
Dag 4-5
 • anpassa behandling efter odlingssvar
 • om svar ej föreligger, ge t. ex. Vancomycin 250 mg + Fortum 500 mg
Övrigt
 • vid utebliven effekt av antibiotika, misstänk abscess
 • om anaerober och aerober med eller utan svampförekomst → tarmperforation! livshotande, skall exploreras tidigt!, kontakta kirurgen. OBS! Bukstatus kan vara mycket diskret!
 • byte av aggregat när dialysvätskan inte längre är grumlig

Tolkning av provsvar

LPK i dialysat
 • om < 0,1 x 109 /L → ej peritonit, avsluta beh
 • om > 0,1 x 109 /L och poly > mono → fortsätt behandling
 • om mono > poly → svamp? tbc? annat? direktmikroskopi!
 • > 10 % eosinofila och LPK > 0,1 x 109 /L → ej behandling
Negativ odling

Ingen peritonit

 • seponera antibiotika så vida inte CRP är högt eller misstanke om annan bakteriell infektionföreligger

Eosinofil peritonit

 • antibiotika avbrytes om negativ odling och lågt CRP

Kemisk peritonit

 • förhöjt LPK, grumliga påsar, smärtor, negativ odling under pågående behandling
 • kan utlösas av Vancomycin som därför utsättes

Bakteriell infektion trots allt?

 • vid stark misstanke fortsättes Fortum och Vancomycin i 2 v, följ CRP

Positiv odling

KNS
 • avbryt Fortum
 • ge Vancomycin 250 mg intraperitonealt from dag 4, koncentrationsbestämning dag 7
 • from dag 8 ofta halverad dos
 • konc före nästa dos bör för Vancomycin vara 5-10 µg/L vid 24h intervall
 • om KNS känsliga för klindamycin, ge Dalacin 300 mg x 3 peroralt, avbryt Vanco
 • totalt behandlingstid 2 veckor, vancomycin i 10 dagar (långsam elimination varför terapeutiskt intervall bibehålles i 14 dagar
S. aureus
 • Ekvacillin 0,5 g x 2 intraperitonealt
 • överväg po beh efter 10 dgr
 • om känslighet för klindamycin, ge Dalacin 300 mg x 3 po/iv
 • vid resistens ges Vancomycin 250 mg ip x1 from dag 4
 • om MRSA → kontakta infektionsjour!
 • behandlingstid 3 veckor
Alfa-streptokocker
 • vid bra allmäntillstånd efter några dygns beh med Vancomycin och Fortum, skifta till Kåvepenin 2 g x 2 po eller Dalacin 300 mg x 3 po
 • vid behov av parenteral behandling ges cefotaxim
 • behandlingstid 2 veckor
Enterokocker
 • beh efter resistensbestämning
 • i första hand Doktacillin 1 g 2 ip
 • om ampicillinresistent stam, ge Vancomycin 1 g, därefter uppehåll i 3 dagar och sedan 250 mg x 1 from dag 4, 125 mg from dag 8, konc-mätning dag 8
 • behandlingstid 2 veckor
Gramnegativ bakterie (ej Pseudomonas)
 • fortsätt med Fortum eller beh enligt resistensbestämning, ett preparat räcker
 • om Azactam ® användes, kan dosreducering från 500 mg x 1 till 250 mg x 1 ske efter 4 dygns behandling
 • behandlingstid 2 veckor
Pseudomonas
 • avsluta Vancomycin
 • behandla med två verksamma preparat enligt resistentbestämning
 • om utebliven effekt inom 5-7 dgr bör PD-katetern tas bort
 • överväg kateterbyte även vid bra behandlingseffekt
 • behandlingstid 3-4 veckor
Anaeroba bakterier
 • är sällan ensamt agens!
 • Flagyl 1500 mg iv dag 1, därefter 1000 mg x 1
 • peroral beh med Flagyl 400 mg x 3 så snart patienten klarar detta
 • behandlingstid 2 veckor
 • totaldosen bör ej överstiga 30 g per behandlingskur pga risken för polyneuropati
Svamp
 • Diflucan ® 400 mg ip, därefter 100 mg dagligen (observera att vissa candidaarter ej är känsliga för diflucan)
 • kontrollera koncentrationen som bör ligga omkring 20-30 μmol/ml
 • kontrollera vita och trombocyter regelbundet
 • byt PD-kateter för att minska recidivrisk
 • vid utebliven klinisk förbättring efter 7 dgr skall katetern absolut bytas!
 • behandlingstid minst 4 veckor, ev längre, följ CRP
 • ev po beh när pat mår bättre

Kateterbyte skall övervägas vid

 • terapisvikt
 • utdraget förlopp
 • sent insatt terapi
 • recidiv
 • biofilmproducerande agens, ex S. aureus, KNS, candida och Pseudomonas stärker indikationen ytterligare
 • ingreppet bör ske under pågående antibiotikabehandling

Recidiv av peritonit

 • ny peritonit med samma agens inom 3 veckor efter avslutad antibiotikakur

Åtgärd vid recidiv

Första återfallet
 • om tunnelinfektion föreligger vid peritonit bör PD-katetern bytas
 • annars nytt behand­lingsförsök
 • eventuellt förlängd kur och/eller tillägg av annat antibiotikum
Ytterligare ett återfall
 • avlägsna PD-katetern
 • beh med antibiotika
 • ny PD-kateter tidigast efter 2-3 veckor, hemodialys under läkning
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-07-28
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina