Startsidan 
Start

ARYTMIER

Förmaksflimmer

 • snabb, oregelbunden förmaksfrekvens (350-600 slag/min)⇒ snabb, oregelbunden kammarfrekvens (120-160 slag/min)
 • ingen förmakskontraktion
 • CAVE: äldre kan ha ner till 40-60 kammarslag/min ⇒ uteslut AV-block!

Etiologi

 • mitralisvitier, ex reumatisk feber, klaffel
 • hyperthyreos
 • koronar hjärtsjukdom, ex hjärtsvikt, myokardskada
 • hypertensiv hjärtsjukdom
 • emotionell stress
 • alkoholmissbruk
 • premenstruellt

Typer

1. Permanent
 • kroniskt
 • kan ej få sinusrytm ⇒ elkonvertering inte aktuell
 • frekvensreglera vid behov
 • överväg Waranbehandling ® (profylax mot ischemiskt stroke), se nedan
2. Persisterande
 • kroniskt
 • sinusrytm uppnås genom farmaka och elkonvertering
3. Paroxysmalt
 • spontan övergång till sinusrytm
 • profylaktisk behandling
 • 2-4 % av > 70 år

Behandling om debut inom 48 h

 • behandla bakomliggande, ex hypertyreos (ta Hb, CRP, krea, elektrolyter, TSH)
 • inläggning + ev fasta
 • OBS! Kan frysa tidsintervallet mha LMWH! Ges på AKM.
Farmakologisk konvertering
 • Sotacor ® (OBS! Na-kanaler)
 • Cordarone ® (OBS: halveringstid 3 mån, mkt biverkningar)
 • Corvert ®
Elkonvertering
 • 200 J + 200 J + 360 J alt 70 J om bifasisk
 • kontraindicerat vid: digitalisintoxikation, hypokalemi (risk för ventrikulära arytmier), hypertyreos
 • UKG efter elkonverteringen
 • Waran ® 1 månad efteråt, seponeras om sinusrytm
Frekvensreglering
 • betablockad ex Seloken ZOC ® (CAVE: Sotacor ® kontraindicerat pga spontan konvertering ⇒ risk för embolier)
 • Verapamil ® (får ej kombineras med betablockad)
 • Lanacrist ® vid hjärtsvikt
Profylaktisk behandling
 • sotalol (Sotacor ®)
 • fleccainid (Tambocor ®)
 • disopyramid (Durbis ®) bra vid bradykardi
 • Cordarone ® om svårbehandlad
 • alla dessa kan ge långt QT-intervall, telemetri 1-2 dygn vid insättning!
 • antikoagulantia till frekvensreglerade, de med täta recidiv samt till permanent flimmer

Om debut för mer än 48 h sedan

Om TEE görs
 • om tromb i vänster förmak/öra ⇒ Waran ®, terapeutiskt INR (2,5-3) i 3 veckor ⇒ konvertering
 • om ingen tromb ⇒ fulldos LMWH + konvertering (farmakologisk eller el)
Om TEE inte görs
 • sätt in Waran, efter terapeutiskt INR i 3 v kan elkonvertering göras
 • UKG i väntan på konvertering

Icke-farmakologisk recidivprofylax

 • transvenös Hisablation
 • Maze/minimaze
 • lungvensablation (paroxysmalt)
 • ICD
 • undvik utlösande faktorer…

Riskfaktorer för ischemiskt stroke vid FF

 • tidigare stroke/TIA
 • diabetes
 • hypertoni
 • ischemisk hjärtsjukdom
 • hjärtsvikt/ nedsatt vänsterkammarfkt
 • signifikant hjärtklaffsjukdom
 • thyreotoxikos

Waranbehandling

Kontraindikationer
 • GI-blödning
 • tidigare hjärnblödning
 • blödningsbenägenhet
 • förväntade följsamhetsproblem: demens, alkoholmissburk
 • hög ålder, falltendens

AVK-behandling vid permanent FF

Minskar strokerisken med drygt 65%. ASA inte lika effektivt.

Pat < 65 år, inga riskfaktorer
 • inget Waran men ASA 320 mg x 1
Pat < 65 år + riskfaktorer
 • Waran om ingen ökad risk för blödningskomplikationer, om pat kan genomföra behandlingen, om man ej kan erbjuda säker AVK-ktrl
 • annars ASA 320 mg x 1
Pat 65-75/80 år
 • tveksamt utan riskfaktorer
 • indikation ökar med ålder och antal riskfaktorer
 • annars ASA 320 mg x 1
> 75/80 år
 • stort profylaktiskt värde!
 • om kontraindikationer eller svårt att genomföra ⇒ ASA 320 mg x 1

Förmaksfladder

 • snabb, regelbunden och synkroniserad rytm i förmak
 • regelbunden eller oregelbunden överledning, kan variera
 • regelbundna F-vågor (sågtandsmönster) i II, aVF, III (inferiort) och V1, V2; F-vågorna syns ibland inte alls
 • normala QRS
 • förmaksfrekvensen 250-350 /min; OBS 2:1-blockerat!
 • samma orsaker som flimmer

Diagnos

 • AV-block kan framkallas mha Adenosin ® ⇒ F-vågor framträder
 • TEE

Behandling

 • som flimmer
 • vanligare med Hisablation

AV-block

Bradyarytmi. I samband med inferior infarkt ofta övergående jmf med anterior infarkt som orsakar större myokardskada och har sämre prognos (kräver ofta pacemaker). Pat med AV-block II eller II och svimning skall åka ambulans till akuten!

AV-block I

 • åldersförändringar, digitalis, betablockad, elektrolytrubbning ex hyperkalemi, infarkt, myokardit
 • PQ > 0,20 s (> 0,22 s över 60 år), alla P-vågor följs av QRS-komplex, dvs långsam överledning men alla slag överleds
 • vanligare än II
 • exspektans

AV-block II

 • vissa impulser överleds

Mobitz typ 1, Wenchebach

 • successiv förlängning av PQ tills blockering (=Wenchebachfenomen)
 • beror oftast på måttlig intox av digitalis eller betablockerare eller akut diafragmal infarkt
 • sätt ut farmaka som kan påverka
 • kräver i regel ej behandling (oftast övergående)

Mobitz typ 2

 • konstant överledningstid; vissa impulser blockeras, andra inte
 • ofta irreversibel skada efter t ex akut anteroseptal infarkt eller åldersdegeneration
 • blockeringen sker nedanför AV-knutan
 • ofta hemodynamisk påverkan (beror på kammarfrekvens) med cirkulationssvikt eller Adam-Stokes-attack, kräver då vanligen behandling (risk för övergång till AV-block III)
 • Atropin ® 0,5 mg iv vid grav hemodynamisk påverkan
 • isoprenalininfusion
 • temporär pacemaker

AV-block III

 • normala P, regelbunden rytm, QRS sinsemellan regelbunden rytm utan relation till P, långsam kammarrytm < 60/min
 • vid nodal ersättningsrytm är kammarfrekvensen 40-60/min
 • vid ventrikulärt fokus 20-40/min och breda QRS med diskordant q
 • om ersättningsfokus saknas finns inga QRS och pat dör
 • uteslut alltid hjärtinfarkt!
 • vanligen övergående om akut bakväggsinfarkt, perimyokardit, farmaka, intoxer
 • ofta irreversibel skada vid anteroseptal infarkt, kongenitala fel, degenerativa åldersförändringar
 • isoprenalin (ej vid hjärtinfarkt, "piskar "på hjärtat för mkt)
 • atropin vid hjärtinfarkt
 • pacemaker

Kontraindicerade farmaka

Farmaka som blockerar i AV-noden:

 • digitalis
 • betablockerare
 • kalciumblockerare

Sick-sinus-syndrome

 • innefattar sinus arrest, sinusbradykardi, SA-block och takybradysyndrom, SVT
 • personer över 60 år, degenerativa åldersförändringar
 • kan ge kroniskt förmaksflimmer

Symptom

 • trötthet
 • yrsel
 • Adam-Stokes svimning
 • ev återkommande hjärtklappning

Utredning och behandling

 • långtids-EKG
 • pacemaker
 • antiarytmika mot takyarytmierna (pat bör dock ha fått pacemaker först pga ökad risk för asystolier)
 • undvik digitalis

Takyarytmier

 • ≥ 100 /min
 • ≥ 3 slag i följd

1 Smal QRS-takykardi

 • QRS < 0,12 s

A Oregelbunden

 • förmaksflimmer
 • oregelbundet blockerat förmaksfladder/fokal förmakstakykardi

B Regelbunden

 • AVNRT
 • ortodrom WPW
 • 2:1 blockerat förmaksflimmer
 • fokal förmakstakykardi
 • sinustakykardi

2 Bred QRS-takykardi

 • ≥ 0,12 s
 • ventrikelflimmer
 • ventrikeltakykardi
 • SVT med grenblock
 • antedrom takykardi vid WPW

WPW-syndom

 • preexcitation
 • accessorisk ledningsbana som kan leda i båda riktningar
 • deltavåg på viloekg i sinusrytm
 • kort pq-tid

Dolt WPW

 • normalt viloekg
 • banan leder endast i retrograd riktning

Ortodrom takykardi (antegrad)

 • vanligast, 80 %
 • normala vägen ner och accessorisk bana upp ⇒ förmak aktiveras igen ⇒ deltavågen borta under takykardin

Antidrom takykardi (retrograd)

 • kamrar exciteras via accessorisk bana ⇒ breddökade QRS
 • svårt diffa mot VT!

Handläggning

 • OBS! Om pat får förmaksfladder/flimmer finns risk för mycket snabb kammarfrekvens 250-300/min alternativt VT och mycket ineffektiv pumpeffekt, ökad mortalitet
 • OBS! Verapamil och digitalis kontraindicerade eftersom de blockerar i AV-noden ⇒ risk för antidrom takykardi då impulsen går i den accessoriska banan istället ⇒ ventrikelflimmer ⇒ mors
 • remittera snabbt för ablation!
 • elkonverteing om hemodynamisk påverkan

PSVT

 • paroxysmal supraventrikulär takykardi
 • attackvis, abrupt
 • hjärtklappning, tryck över bröstet, andnöd, yrsel
 • snabb, regelbunden kammarrytm > 150/min
 • normala QRS
 • ofta sekundära ST-T-förändringar
 • diffa mot 2:1-blockerat förmaksfladder (fladdervågor framträder efter Adenosininjektion)

RP < PR

 • RP > 70 ms = ortodrom WPW (längre bana = längre tid)
 • RP < 70 ms = AVNRT

RP > PR

 • 90 % sinustakykardi
 • gör esofagusekg

Akutbehandling PSVT

 • vagusstimulering och adenosin fungerar endast vid AVNRT och AVRT, fladdervågor kan framträda
Vagusstimulering
 • valsalva, carotismassage
Adenosin iv
 • blockerar kortvarigt i AV-noden (bra vid reentry via AV-nod)
 • 5 mg
 • kontraindicerat vid astma
 • informera om att "hjärtat stannar lite"
Verapamil
 • 5 mg iv
 • kontraindicerat vid preexcitation pga risk för VF
Elkonvertering

Profylax

 • kateterablation vid PSVT
 • alternativt betablockad eller verapamil/dilitazem (dock KI vid preexcitation)
 • sotalol, disopyramid till WPW i väntan på ablation

Ventrikeltakykardi, VT

 • 80 % av breddökade takykardier
 • hjärtinfarkt, hypokalemi, farmaka, hjärtmissbilding, kardiomyopati, mitralisprolaps
 • allvarligt, kan övergå i ventrikelflimmer
 • breddökad takykardi är VT tills motsatsen är bevisad!

EKG

 • breddökat QRS > 0,12 s, avvikande utseende
 • diskordant T
 • regelbunden kammarfrekvens > 100/min
 • p-vågor saknas eller utan relation till QRS-komplex (AV-dissociation hos 80 %, diagnostiskt)
 • pat mår ofta dåligt

Behandling

 • elkonvertering (synkron) eller defibrillering (om medvetslös) om hemodynamisk påverkan
 • ofta kaliumbrist, troligen även magnesiumbrist
 • sotalol eller amiodarone om icke hemodynamisk påverkan
 • ICD profylaktiskt

Torsade de pointes

 • brokigt EKG med ventrikulära komplex av olika konfiguration ⇒ synkope
 • pågår ca 1min, försvinner spontant eller går över i VF
 • diffa mot supraventrikulär rytm med skänkelblock mha esofagusekg, adenosin, valsalva

Primärt

 • kongenitalt (långt QT-syndrom)
 • postoperativt
 • cerebrala sjukdomar
 • behandlas med betablockad (propanolol)
 • CAVE isoprenalin
 • ev temporär pacing, ICD

Sekundärt

 • farmaka som förlänger QT-tiden (sotalol, cordarone, durbis)
 • intox med tricyklika
 • elektrolytrubbning (hypokalemi, hypoklacemi)
 • hjärtsjukdom: sick sinus syndrome, AV-block III, bradyarytmi
 • är övergående
 • seponera farmaka, korrigera elektrolyter
 • ev ges isoprenalin
 • ev temporär pacing, ICD

Ventrikelflimmer, VF

 • avsaknad av PQRST, undulerande baslinje
 • cirkulationsstillestånd
 • koronar hjärtsjukdom, ffa timmarna efter hjärtinfarkt
 • svåra elektrolytrubbningar
 • elolyckor, drunkning, kvävning
 • toxisk myokardpåverkan, ex digitalis
 • perimyokardit
 • A-HLR!

Gren- och skänkelblock

Högergrenblock = högersidigt skänkelblock

 • höger kammare aktiveras efter det att vänster kammare depolariserats
 • ofta friska pat, ev hjärtsjukdom
 • ger ej symptom men kan vara tecken på sjukdom, ex högerkammarbelastning
 • QS-duration ≥ 0,12 s (inkomplett om < 0,12 s)
 • M-format komplex i höger-sidiga bröstavledningar
 • T-negativitet i högersidiga avledningar
 • breda, trubbiga S-vågor i vänstersidiga avledningar (V5,V6, aVL, I)

Vänstergrenblock

 • alltid patologiskt, ffa vid akut eller genomgången infarkt
 • QS-duration ≥ 0,12 s (inkomplett om < 0,12 s)
 • klumpiga R, T-negativitet i vänstersidiga avledningar
 • breda, djupa S i högersidiga avledningar
 • avbryt tolkningen!

LAH, vänstersidigt främre fascikelblock/hemiblock

 • vanligare än bakre block
 • vänsterställd elaxel, < 30 grader
 • normal QS
 • inga symptom men patologiskt

LPH, vänstersidigt bakre fascikelblock

 • högerställd elaxel, > 105 grader
 • normal QS
 • liten r i I och liten q i III
 • ofta med högergrenblock

Bifascikulärt block

 • hinder i två skänklar, oftast i LAH och högergrenblock
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-12-11
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina