Startsidan 
Start

  Artriter

  Reumatoid artrit

  Epidemiologi

  • prevalens i Skandinavien ca 0,5 %, incidens 20-30/100 000, har troligen sjunkit under de senaste decennierna
  • kvinnor: män 3:1
  • medianålder för insjuknande är 55-60 år
  • hereditet, HLA DR (ssk DR4) neg prognostisk faktor
  • oklar etiologi
  • rökning ger ökad risk, rökstopp!

  Patogenes

  • skadad mikrocirkulation → svullet kärlendotel → hyperplastiska synovialceller och cellulär infiltration av T- och B-celler
  • T-celler aktiverar makrofager och B-celler ­→ bildning av cytokiner (TNF-α, IL-1 m.fl.) → proliferation och aktivering av fibroblaster i synovialmembranet, synovit med pannusbildning → brosk och ben bryts ned → usurer, felställningar
  • B-celler aktiveras polyklonalt och producerar immunglobuliner, t. ex. RF → immunkomplexbildning → komplementaktivering → vaskulit

  Debut

  Smygande
  • vanligast, hos 2/3
  • veckor - mån
  • perifer symmetrisk polyartrit
  Akut
  • dagar - veckor, hos 1/3
  • en eller flera leder
  • allmänsymptom
  Systemisk
  • systemiska spt från hjärta, lungor, njure, vaskulit mm
  • initialt inga påtagliga ledsymptom
  Palindrom
  • intermittenta ledbesvär som varar 3-5 dagar, helt besvärsfri mellan episoderna
  • 20-40 % får klassisk RA, ssk om RF är positiv
  • relativt ovanlig form
  Monoartrit
  • enstaka leder, oftast knäleden

  Symptom

  • smygande debut
  • smärta, stelhet och svullnad i en eller flera leder
  • ofta perifer, symmetrisk
  • morgonstelhet
  • rörelsesmärta, tryckömhet
  • muskelatrofi
  • allmänsymptom
  Allmänsymptom
  • trötthet
  • feber
  • viktnedgång
  Händer
  • MCP, PIP, sällan DIP
  • knytdiastas
  • tenosynovit, kan ge ruptur
  • skelettförändringar och senpåverkan Þ skomakartumme (tummens IP-led har subluxerat och är hyperextenderad, försämrat pincettgrepp), svanhalsdeformitet (flektionskontraktur i MCP-leder → översträckning i PIP, överböjning i DIP) , knapphålsdeformitet (korta sträcksenan har rupturerat → PIP hyperflekterad, DIP översträckt), ulnardeviation, subluxation i MCP
  • triggerfinger, lokal steroidinjektion, kirurgisk dekompression
  Handleder
  • drabbas tidigt
  • först inskränkt dorsalflexion
  • karpaltunnelsyndrom, pos Tinels tecken (parestesier vid knackning på karpaltunneln) och pos Phalens test (parestesier vid maximal flektion av handleden i ca 1 minut), nattlig ortos, lokal kortisoninjektion, kirurgisk klyvning
  • ulnaristunnelsyndrom, n. ulnaris kläms i Guyons kanal, ulnara parestesier, lokal steroidinjektion eller kirurgisk dekompression
  • caput-ulna-syndrom (ruptur exstensorsenor till ring- och lillfinger)
  • bajonettfelställning i articulatio radiocarpea
  Armbåge
  • tidigt oförmåga att extendera
  • reumatiska noduli
  • bursit ovanför olecranon
  Skulderled
  • ofta påverkad
  • glenohumeralleden: ger försämrad rörlighet och smärta, svårt ligga på axeln; palpationsömhet lateralt om processus coracoideus samt inskränkt inåtrotation för diagnos
  Halsrygg
  • den del av ryggraden som oftast engageras
  • leden mellan atlas och axis kan subluxera
  • destruktion dens axis
  • uttänjning av ligament
  • nytillkomna neurologiska symptom o/e huvudvärk, nacksmärtor Þ rtg halsrygg (flektions- och extensionsbilder), ev MR
  • ev kirurgisk stabilisering
  Käkled
  • smärta vid tuggning
  Höftled
  • sent, sällan
  • diffa mot trochanterit, andra bursiter
  Knäled
  • ofta påverkad
  • viktigt att motverka muskelatrofi
  • Bakercysta
  Fot
  • mycket vanligt med synovit i MTP-lederna, kommer ofta tidigt, första radiologiska fyndet görs ofta i MTP V
  • subluxation MTP Þ förhårdnad under foten, liktornar på ovansidorna av tårna
  • nedfallet främre fotvalv Þ breddökad främre fot
  • hallux valgus, hammartår
  • rymliga skor, anpassade inlägg
  • ev artrodes, fotledsprotes, stelop i subtalära leder
  Hud
  • noduli, fasta och oömma knölar på tryckställen, neg prognostiskt tecken, rökning och pos RF är riskfaktorer
  • palmarerytem
  • splinterblödningar (nagelbandsvaskulit)
  • palpabel purpura (leukocytoklastisk vaskulit)
  • blåmärken
  Lgll
  • ofta förstorade, ssk axiller, ljumskar
  • följer ofta sjukdomsaktiviteten
  Ögon
  • keratoconjunctivitis sicca (sekundär Sjögren)
  • episklerit, nekrotiserande sklerit
  Neurologi
  • mononeuritis multiplex (vaskulit i vasa nervorum), allvarligt symptom som kräver behandling!
  • annan sensorisk polyneuropati
  Hjärta
  • perikardit, ffa restriktiv, ofta asymptomatisk
  • kardiomyopati
  • klaffsjukd
  • amyloidos
  • ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet
  Lunga
  • pleurit (ofta asymptomatisk)
  • noduli
  • fibros, kan utlösas av metotrexat
  Blod
  • anemi (normokrom, normocytär, lågt järn, lågt transferrin)
  • trombocytos (relaterat till hög inflammatorisk aktivitet)
  Feltys syndrom
  • ses hos 1 %
  • triaden RA, neutropeni, splenomegali
  • stora lgll, ev med lymfocytos
  • ökad risk för infektioner, bensår, vaskulit, sekundärt Sjögrens
  • alltid RF-pos, ofta ANA-pos
  Njure
  • membranös glomerulonefrit och amyloidos ses sällsynt
  • läkemedelsbiverkan
  Vaskulit
  Osteoporos

  DAS 28

  • disease activity score, sammanställning av olika parametrar, används för att bedöma behandlingssvar
  • antal svullna och antal ömma av 28 leder
  • patientens hälsoupplevelse
  • SR eller CRP

  HAQ

  • health assesment questionnaire
  • pat fyller i frågeformulär om vardagsaktiviteter

  Lab

  Anti-CCP (antikroppar mot citrullinerade peptider)
  • 98% specificitet för RA, finns hos 60-70 % vid debuten
  • samma sensitivitet som RF för RA
  • positiv prediktor för RA (men behandlas inte förrän artriterna kommer)
  • prognosmarkör, mer aggressiv sjukdom om pos anti-CCP vid sjukdomsdebut
  • primärvården bör hellre använda anti-CCP än RF
  RF (reumatoid faktor)
  • ak mot Fc-delen på Ig G, A, M
  • hos ca 85 % av RA-pat = seropositiv RA
  • ej lika specifik som anti-CCP, även vid andra kroniska inflammatoriska sjukdomar, t. ex. tbc, bakteriell endokardit, virus, parasiter, vid autoimmuna sjukdomar
  • finns också hos en andel friska
  • ingår i diagnoskriterierna
  • neg prognostisk faktor, oftast positiv om destruktiv RA, kopplad till systemmanifestationer och noduli
  • ingen aktivitetsparameter, tag inte om om positiv
  • kan bli positiv under sjukdomsförloppet
  Inflammationsparametrar
  • ↑ SR
  • ↑ CRP, känsligare än SR
  • haptoglobin, orosomucoid
  • trombocytos, anemi
  • vita oftast ua
  Övrigt
  • ANA positiv hos en del
  • urinsticka och sediment

  Röntgenologiska fynd

  • periartikulär osteopeni (ospecifikt) och mjukdelsökning
  • minskad ledspringa
  • benerosioner (usurer)
  • oftast MCP I-III, PIP II-III, processus styloideus på ulna, MTP V, men alla leder kan drabbas

  Behandling

  Lågaktiv, mild sjukdom
  1. metotrexat
  2. .
   1. auranofin (guld) po eller
   2. klorokinfosfat/hydroxiklorokin eller
   3. sulfasalazin
  Medelhög aktivitet, prognostiskt ogynnsamma faktorer
  1. metotrexat
  2. .
   1. metotrexat + sulfasalazin eller
   2. ev med klorokinfosfat/hydroxiklorokin som tillägg
   3. metotrexat + ciklosporin
   4. leflunomid
  3. .
   1. metotrexat + TNF-alfa-hämmare
   2. TNF-alfa-hämmare i monoterapi eller med kombinationsterapi enligt ovan
  Hög aktivitet
  1. metotrexat
  2. tillägg av TNF-alfa-hämmare

  Insatt behandling utvärderas efter 3 månader. Om terapeutisk effekt uppnås av DMARD bör läkemedlet bibehållas så länge patienten tolererar det med bibehållen effekt.

  NSAID
  • hämmar smärta, svullnad, rodnad
  • påverkar ej förloppet
  • försiktighet vid njursvikt
  • kombinera kort- och långtidspreparat ex naproxen och diklofenak
  • Arthrotec ® är Diklofenak ® + misoprostol (Cytotec ®)
  Steroider
  • lokala injektioner
  • po vid systemsjukdom, minskar inflammation och kan förmodligen minska radiologisk progress av erosioner
  • peroral lågdosbehandling (< 7,5 mg prednisolon) eller högdosbehandling (≥1 mg/kg prednisolon), ev som pulsbehandling

  Prognos

  • sämre prognos vid utbrett ledengagemang, initialt kraftig funktionsnedsättning, hög SR/CRP, tidig förekomst av usurer, autoantikroppar, extraartikulär sjukdom, ev rökning, ev HLA-typ

  Spondylartriter

  Kriterier

  • inflammatorisk ryggradssmärta (debut före 45 åå, förbättring av fysisk aktivitet, smygande debut, morgonstelhet och duration > 3 mån)
  • eller
  • synovit (asymmetrisk artrit eller artrit huvudsakligen i de nedre extremiteterna)
  Samt minst ett av följande:
  • släktförekomst av ankyloserande spondylit, psoriasis, akut uveit, reaktiv artrit, Mb Crohn eller ulcerös kolit
  • Mb Crohn eller ulcerös kolit
  • gluteal smärta, sidoväxlande
  • uretrit eller cervicit (ej gonokocker) ≤ 1 mån före symptomdebut
  • akut diarré ≤ 1 månad före symptomdebut
  • akillestendinit eller plantarfascit
  • SI-ledsartit

  Ankyloserande spondylit, Mb Bechterew

  • inflammation i bäcken och ryggens leder
  • prevalens 0,2%, incidens 6/100 000 och år, mildare fall missas nog
  • 90 % HLA-B27
  • man : kvinna 2,6-4:1
  • bilden hos kvinnor röntgenologiskt mildare varför den lättare missas
  • oftast debut före 40 års ålder
  • 5% debuterar i tidiga tonår, sk juvenil AS, då sällan ryggsymptom utan mer artriter
  • möjligen spelar intestinal tarmflora en roll vid utvecklingen

  Kriterier (modifierade New York-kriterier 1984)

  • smärta och stelhet i ländrygg med > 3 mån duration, förbättras av rörelse men ej av vila
  • begränsad rörlighet i ländryggen
  • minskad thoraxexpansion
  • på rtg bilateral sakroilit grad ≥ 2 eller unilateral sakroilit grad 3 eller 4

  Symptom

  • smygande debut
  • låg ryggsmärta under efternatten
  • morgonstelhet, ffa i länd- och korsrygg, förbättras vid rörelse
  • sakroilit: djupt lokaliserad gluteal smärta, sidoväxlande, utstrålning men ej nedom knäet
  • mono- eller oligoartrit i stora eller medelstora leder i de nedre extremiteterna
  • entesiter
  • irit hos 25-40 %, ofta recidiverande
  • hjärtengagemang: aortainsufficiens, hjärtförstoring, retledningshinder
  • andningssvårigheter (bröstkorgens leder och fästen för andningsmuskulatur), thorakal smärta
  • kyfos
  • plötslig smärta om stel rygg Þ ryggfraktur?

  Undersökning

  Status
  • rörlighet i ryggen, avstånd (upprättstående och framåtböjd) mellan SIPS – C7 och SIPS – 10 cm (Shobers test)
  • thoraxvidgning i mamillhöjd vid inspiration
  • kyfos? testa mot vägg
  • skolios
  • hand-golvdiastas > 15 cm
  • smärta i SI-leder
  • perifera artriter
  • entesiter
  Rtg
  • bennybildning
  • syndesmofyter (förbening i vertikala ligament) Þ bamburygg
  • skleros av SI-leden Þ ankylos
  Vidare
  • SR, CRP normala eller ↑
  • ↑ ALP
  • ofta förhöjt serum-IgA som korrelerar till grad av inflammatorisk reaktion
  • RF, ANA negativa
  • scint
  • MR

  Behandling

  • fysisk aktivitet!
  • sjukgymnastisk, ergonomi
  • NSAID om svårt träna utan
  • kortisoninjektioner vid perifer artrit
  • DMARD eller biologiska läkemedel (Remicade ®, Enbrel ®) vid aktiv inflammatorisk sjukdom eller otillfredsställande effekt av ovan, sulfasalazin kan ha måttlig effekt mot perifera artriter
  • op

  Förlopp och prognos

  • varierande, ofta god
  • ev byte av arbetsuppgifter
  • negativa prognostiska faktorer är HLA-B27, tidig debut, höftledsartrit, hög inflammatorisk aktivitet och instabilitet i övre halsryggen

  Ankyloserande spondylit vid inflammatorisk tarmsjukdom

  • 5% av pat med Mb Crohn och ulcerös kolit utvecklar AS som kan debutera före tarmsymptom och är oftast oberoende av dessa
  • hos 10-20 % av pat med IBD utvecklas en seronegativ mono- eller oligoartrit som varierar med grundsjukdomen

  Reaktiv artrit

  • monoartrit eller asymmetrisk oligoartrit i nedre extremiteterna med debut inom 4-8 v efter infektion (Shigella, Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Chlamydia)
  • kronisk efter 6 månaders duration
  • seronegativ spondylartrit
  • jmf s.k. ”infektionsrelaterad artrit” (poststreptokockartrit, borreliaartrit, virusutlöst artrit)
  • ofta unga män i 30-årsåldern
  • 50 % är HLA B-27
  • ökad förekomst vid HIV
  • fråga efter hereditet för spondylartrit, inflammatorisk tarmsjukdom, psoriasis

  Symptom

  • inflammationstecken
  • asymmetri, stora leder, ssk nedre extremiteter
  • oligo- monoartrit
  • entesopati (Achillessenan, plantarfascit)
  • nyckelbensleder
  • SI-ledsartit
  • OBS! palpera leder trots avsaknad av spt
  • daktylit (korvfingrar)
  • uretrit, cervicit, circinat balanit
  • erytema nodosum
  • keratoderma blennorrhagica (hyperkeratotiska lesioner i handflator o/e fotsulor)
  • munsår
  • konjunktivit, irit, iridocyklit
  Reiters triad
  • artrit
  • ögonpåverkan (konjunktivit)
  • uretrit

  Utredning

  • ledpunktion och odling: halmgul vätska utan kristaller, utan bakterier, leukocytos (75 % PMN)
  • SR, CRP
  • klamydiadiagnostik
  • serologi för Salmonella, Yersinia, Campylobacter
  • ev ytterliggare odlingar (faeces) om fortsatta spt

  Behandling

  • symptomatisk, ev NSAID (obs! tarmengagemang kan accentueras eller utlösas av dessa preparat)
  • kontrakturprofylax, tappa vätska, avlastning
  • steroidinjektioner, viktigt vid stora exsudat
  • ibland DMARD
  • fortfarande kontroversiellt om antibiotika skall ges!
  • remiss till ögon om irit, beh med steroiddroppar

  Prognos

  • oftast milt och självläkande, läker inom 6-12 mån
  • 15-30 % kronisk eller kroniskt recidiverande artrit

  Psoriasisartrit

  • 10-45% av psoriasispatienter får psoriasisartrit
  • 10 % debuterar med artrit och får hudsymptom senare
  • ingen samvariation med hud- och ledsymptom
  • debut omkring 30-55 års ålder
  • ryggsymptom hos HLA-B27-män
  • män kvinnor 1:1
  • trauma mot led kan utlösa artrit
  • för diagnos krävs psoriasis, psoriasisförändringar på naglar samt inflammatoriskt, perifert och/eller axialt ledengagemang
  • oftast psoriasis vulgaris och nagelspsoriasis (onychia punctata och onycholys)

  Typer

  • oftast kombination av flera typer
  • observera att psoriasispatienter kan ha ren RA också
  Bara DIP-leder (distalledsartrit)
  • hos 50 % av pat med psoriasisartrit
  • kopplat till nagelpsoriasis
  Mono/oligoartrit
  • hos 35-55%
  • börjar ofta i en led och sprider sig
  Polyartrit
  • symmetrisk
  • börjar ofta i små leder i händer och fötter
  • diffa mot RA: har ej RF, ej noduli, ej usurer
  Spondylit
  • hos 10-30 %
  • ofta SI-leder, ensidigt
  • med eller utan perifer artrit
  Artritis mutilans
  • >1-2%
  • erosiv, destruktiv, ffa fingrar och tår
  • teleskop
  • högre risk om tidigt insjuknande
  Övriga symptom
  • entesiter
  • daktylit (diffa mot akut sarkoidos, gikt, reaktiv artrit)
  • tenosynovit
  • unilateralt armödem
  • främre uveit
  • lungalveolit
  • hjärt-, njur- och tarmengagemang
  • allmänsymptom (feber, trötthet, viktnedgång)

  Utredning

  • anamnes (hud, leder, tarm, ögon, urinvägar, ryggsmärta)
  • hereditet
  • ledstatus inkl ryggrörlighet, SI-leder, entesit
  • hud, hårbotten, naglar
  • daktylit
  • ofta alla fingerleder i ett och samma finger
  • SR, CRP, anemi, krea
  • 90 % har neg RF
  • rtg visar “pencil in cup” (teleskop), ankylos, sakroilit osv

  Behandling

  • NSAID, kontinuerligt så länge klinisk inflammation föreligger
  • DMARD, tex sulfasalazin (vid ryggengagemang o/e perifera artriter), metotrexat, ciklosporin, leflunomid
  • biologiska läkemedel
  • lokala kortisoninjektioner (CAVE psoriasis i huden)
  • försiktighet med systemiska steroider som kan ge recidiv och förvärrad hudpsoriasis
  • PUVA kan ha effekt på ledsymptomen
  • sjukgymnastik
  • rökstopp

  Prognos

  • relaterad till inflammatorisk aktivitet
  • sämst prognos om tidigt debuterande polyartrit med labmässig aktivitet och dålig effekt av NSAID

  Septisk artrit

  • 50-65 % S. aureus (ssk om RA, diabetes), även streptokocker, alfa-streptokocker, pneumokocker, gramnegativa tarmbakterier, KNS ffa vid ledproteser, Haemophilus hos barn
  • glöm inte Borrelia!
  • vid odlingsnegativ septiskt artrit, tänk på mycobakterier, svamp, borrelia, brucella, chlamydia, mycoplasma, gonokocker (ssk vid utlandssmitta)
  • oftast hematogen spridning i samband med bakteriemi, iatrogent, per continuitatem, från osteomyelit hos små barn
  • ffa de stora lederna (knä, höft, axel, fot), ger snabbt broskdestruktion
  • riskfaktorer är tidigare trauma, artros, RA (10 ggr ökad risk), diabetes, malignitet, njursvikt (ssk om dialys), iv missbruk, artroplastik

  Symtom

  • akut insättande smärta, svullnad, palpationsömhet, rörelseinskränkning och värmeökning
  • rodnad saknas ofta
  • smärta vid aktiva och passiva rörelser
  • feber och påverkat AT

  Diagnos

  Ledpunktion
  • grumligt och visköst ledexsudat, ibland purulent
  • odling (neg i 20%)
  • direktmikroskopi
  • bakterier, kristaller, vita (>50x109/l, men diffar ej ut bakterier)
  • glukos (<50% jmf med blod)
  • förhöjt laktat
  Lab
  • vita, CRP, SR, S-urat, krea, b-glukos
  • CRP och SR kraftigt förhöjda, vita ofta normala
  Mikrobiologisk diagnostik
  • ledpunktat, blod (alltid), ev urin, ev sår
  • ev PCR på synovia
  UL
  • kan tidigt påvisa vätska i höfter eller skuldror
  • med punktion
  Rtg för utgångsläge

  Antibiotika

  Empiriskt val
  • ges genast (vänta ej på odlingssvar)
  • skall täcka in S. aureus
  • cefuroxim 1,5 g x 3 iv
  • klindamycin 600 mg x 3 iv om pc-allergi, ev i kombination med agl initialt för gramnegativ täckning
  S. aureus
  • kloxacillin (Ekvacillin) 2 g x 3 iv
  • pc-allergi typ 1: klindamycin 600 mg x 3
  • pc-allergi, ej typ 1: cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3
  • flukloxacillin (Heracillin) 1 g x 3 po, klindamycin 300 mg x 3 po vid pc-allergi
  Streptokocker
  • bensyl-pc 3 g x 3 iv
  • PcV (Kåvepenin) 2 g x 3 eller amoxicillin 750 mg x 3 po
  • klindamycin 300 mg x 3 po vid pc-allergi
  Enterobacteriaceae
  • cefuroxim (Zinacef) 1,5 g x 3 alt. cefotaxim (Claforan) 1 g x 3
  • trimsulfa 2 x 2 po eller ciprofloxacin 500 mg x 2 po
  Pseudomonas
  • ceftazidim (Fortum) 2 g x 3 iv
  • ciprofloxacin 750 mg x 2
  Anaerober
  • metronidazol 400 mg x 3 eller klindamycin 300 mg x 3 po
  Behandlingslängd
  • parenteral ab ges tills feberfrihet och minskande CRP (ofta 5-7 dgr)
  • peroral uppföljning ges i totalt 4-6 v + normalt CRP och SR

  Kirurgisk behandling

  • mekanisk renspolning av leden (artroskopiskt eller via kontinuerligt spoldropp) bör ske under de första 5-7 dagarna eller tills uppklarnad, minskande mängd ledvätska med minskat antal leukocyter
  • synovektomi (öppen eller artroskopisk) om akut dekompressionsbehov eller om daglig punktion/spolning och antibiotika ej gett förbättring inom första veckan

  Övrig behandling

  • smärtlindring
  • total avlastning i akutskedet
  • tidig passiv mobilisering
  • partiell avlastning under hela antibiotikatiden
  • rtg efter 6 v, jmf m utgångsrtg

  Borreliaartrit

  • vanligare i USA
  • monoartrit i stor led, vanligast knä men även axel, armbåge, fotled, höft, finger
  • hastigt påkommen svullnad med värk
  • kan läka spontant
  • återkommer hos ca 50 %, ibland beroende på intrasynovial autoimmunitet
  • diffa mot migrerande artralgi och myalgi som förekommer vid alla stadier
  • ledpunktion, 100 % har IgG (ofta hög titer)
  • PCR på ledvätska eller synovialbiopsi kan användas som komplement
  • doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dgr alt ceftriaxon 2 g x 1 iv i 14 dgr
  • barn beh i 3 v; barn < 8 år får amoxicillin
  • vid återkommande artriter kan synovektomi bota
  • steroidinjektion före antibiotikabehandling försämrar prognosen

  Kristallartriter

  Gikt

  • hyperuricemi (blodet är mättat vid S-urat 420 μmol/l)
  • urinsyra är slutsteget i purinmetabolismen
  • kristallutfällning i leder ger vävnadsskada och inflammation
  • insjuknandet sker oftast i medelåldern
  • prevalens hos män 0,5-2,8 %, hos kvinnor 0,1-0,6 %

  Riskfaktorer

  • hyperuricemi
  • metabolt syndrom
  • inälvsmat
  • män
  • äldre kvinnor med mångårig tiazidbehandling (DIP-leder)

  Primär gikt (idiopatisk)

  • 90 % beror på sänkt elimination av urat
  • 10 % på ökad nysyntes

  Sekundär gikt

  Ökad syntes
  • lymfoproliferativa sjkd
  • myeloproliferativa sjkd
  • malignitet
  • psoriasis
  Sänkt elimination
  • östrogenbrist
  • alkohol
  • nedsatt njurfunktion
  • tiazider
  • salicylater i lågdos
  Enzymdefekt

  Akut attack

  • nattetid
  • podager/portvinstå (debutsymptom hos > 75 %): MTP I kraftigt svullen, röd, intensivt ömmande, debuterar på efternatten
  • klingar av efter 1-3 v
  • fjällning i efterförloppet
  • hos mer än 60 % kommer ny attack inom ett år, så småningom drabbas allt fler leder, ffa knä, fotled men även bursor och senskidor

  Kronisk gikt

  • efter ca 10 år hos obehandlade patienter
  • utfällningar i mjukdelar och leder (ytteröra, olecranon, underarm), ssk tofi

  Urinsyranefropati

  • hos 20-40 % av obehandlade
  • urinsyrakonkrement i urinvägarna
  • sällan njursvikt

  Diagnos

  • episodartrit
  • S-urat oftast förhöjd men behöver inte vara det under en akut attack
  • ledvätskeanalys (negativt dubbelbrytande kristaller polarisationsmikroskopi)

  Behandling

  Akut
  • smärtlindring!
  • NSAID
  • lokala kortisoninjektioner
  • kolchicin, ex tempore kapsel Kolkicin ® 0,5 mg, 1-2 tabl varannan timme, max tabl/dygn, tar 1-2 dgr innan effekt, ger diarré
  • CAVE allopurinol
  Långsiktigt
  • urinsänkande farmaka ges om pat har haft minst två akuta giktanfall under ett år
  • allopurinol (Zyloric ®), startdos 100 mg x1, oftast behövs 300 mg x 1, sänk vid njursvikt, kan ge klåda och utslag
  • probenecid blockerar urinsyra och urats reabsorption i proximala tubuli, initialt 0,5g x2, max 3 g/dygn

  Pyrofosfatartropati, pseudogikt

  • okänd etiologi
  • utfällning av kaliumpyrofosfat-dihydrat
  • mindre vanligt än gikt
  • oftare kvinnor än män
  • insjuknandeålder 65-75 år

  Etiologi

  Hereditär
  • debut vid 30-40 år
  • episodartrit i en eller flera leder
  • feber, allmänsymptom
  • senare kroniskt
  Sporadisk
  • vanligast med akut artrit i större leder, 50 % knä, även handled, sällan MTP I
  • ofta med feber/subfebrilitet, CRP-stegring, SR-stegring, leukocytos
  • kronisk form finns, äldre kvinnor
  Trauma
  Metabola tillstånd
  • hyperparathyreoidism
  • diabetes
  • hypo- och hyperthyreos
  • hypofosfatemi, hypomagnesemi
  • Mb Wilson
  • hemokromatos
  • amyloidos

  Utredning

  • positivt dubbelbrytande rombiska kristaller i ledpunktat
  • < 60 x 109 vita i ledpunktat, ofta opalescent
  • kondrokalcinos på rtg (brosk och menisker)
  • uteslut metabola sjkd

  Behandling

  • NSAID
  • steroidinjektioner
   

    

  INTERNMEDICIN
  -Översikt

  Kardiologi
  -RAAS-systemets farmakologi
  -Ischemisk hjärtsjukdom
  -Hjärtsvikt
  -Hypertoni
  -Arytmier
  -Klaffsjukdomar
  -Övriga hjärtsjukdomar

  Lungor
  -Allergi
  -DVT och lungemboli
  -Astma
  -KOL
  -Lungcancer
  -Övriga lungsjukdomar

  Gastroenterologi och hepatologi
  -Dyspepsi och reflux
  -Ulcus
  -IBD och IBS
  -Celiaki
  -Carcinoid och Zollinger-Ellison
  -Leversjukdomar

  Endokrinologi och metabola rubbningar
  -Hypofysen
  -Sköldkörteln
  -Binjuren
  -Diabetes
  -Kalciumhemostas
  -Övriga endokrina sjukdomar

  Hematologi
  -Anemi
  -Koagulation
  -Behandling vid hematologiska maligniteter
  -Leukemi
  -Lymfom
  -Övriga blodsjukdomar

  Nefrologi
  -Funktion och farmakologi
  -Njursvikt och dialys
  -Glomerulonefrit
  -Diabetesnefropati
  -Övriga njursjukdomar

  Reumatologi
  -Indelning av reumatiska sjukdomar
  -Laboratoriediagnostik
  -Antireumatiska läkemedel
  -Artriter
  -Artros
  -Inflammatoriska systemsjukdomar
  -Vaskuliter
  -Feber

  Medvetslöshet
  -RLS 85
  -MIDAS och HUSK
  -Åtgärder vid medvetslöshet
  -Coma och inklämning

  Intoxikation
  -Handläggning vid intox
  -Specifika förgiftningar

  Övrigt
  -Hypotermi
  -Drunkning
  -Elektricitet
  -Alkoholöverkonsumtion

  Sidan uppdaterad 2010-10-01
  Copyright © Lisa Labbé

  Tipsa en vän  Skriv ut sidan
  Startsida | Kontakt
   


   

  Innehåll

  Sök i alla kompendier
    

   
  Anestesi
  · Analgesi
  · Anestesi
  · Blodgas, acidos och alkalos
  · Blödning
  · Crash induction och åtgärder vid aspiration
  · Energibehov
  · Muskelrelaxation
  · Nålar
  · Narkosstadierna, MAC
  · Övervakning
  · Postoperativa komplikationer
  · Premedicinering
  · Preoperativ bedömning
  · Preoperativ trombosprofylax
  · Problem i samband med anestesi
  · Regional anestesi
  · Respiration
  · Sepsis
  · Vätska och dehydrering

  Barnmedicin
  · Adrenogenitalt syndrom
  · Akut njursvikt
  · Akuta och kroniska buksmärtor
  · Andningsstörningar hos nyfödda
  · Anemi hos barn
  · Asfyxi och återupplivning
  · Astma, allergi och eksem
  · Barnets normala uppfödning
  · Barnets normala utveckling
  · Barnmisshandel
  · Barnvaccinationer
  · Blodig avföring
  · Borrelia hos barn
  · Bristtillstånd
  · Cancer hos barn
  · Celiaki
  · CRP, feber och feberkramper
  · Cystisk fibros
  · Dehydrering och rehydrering
  · Diabetes
  · Diarré
  · EHEC
  · Enures och inkontinens
  · Epiglottit
  · Födoämnesreaktioner
  · Förgiftningar och huggormsbett
  · Förlossningsskador
  · Fysiologisk omställning vid partus
  · Gastroenterit
  · Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
  · Hälta
  · Hematuri och proteinuri
  · Henoch-Schönlein
  · Hjärt- lungräddning på barn
  · Hjärtauskultation
  · Hjärtsvikt
  · Huvudvärk
  · Hypertoni hos barn
  · Hypoglykemi hos barn
  · Hypothyreos
  · Immunbristsjukdom
  · Infektioner i urinvägarna
  · Infektionsbenägenhet
  · Infektiösa exantemsjukdomar
  · Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
  · Juvenila artritsjukdomar
  · Kawasakis sjukdom och TSS
  · Koagulationsrubbningar
  · Komjölksproteinallergi
  · Kramper hos barn
  · Kronisk ospecifik diarré
  · Laktosintolerans
  · Medfödda hjärtfel
  · Meningit och sepsis hos barn
  · Neonatal höftledsinstabilitet
  · Neonatal ikterus
  · Neonatal screening, PKU-test
  · Normalvärden
  · Obstipation
  · Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
  · Överproduktion av binjurebarkhormon
  · Övriga neurologiska sjukdomar
  · Paroxysmal takykardi
  · Perinatala infektioner
  · Pneumoni hos barn
  · Pseudokrupp
  · Pubertetsstörningar
  · Reflux
  · Reflux och hydronefros
  · RS-virus
  · Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
  · Septisk artrit och osteomyelit
  · SIDS
  · Skolios
  · Stridor och främmande kropp
  · Tillväxtrubbningar
  · Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
  · Yttre genitalia

  Geriatrik
  · Äldrepsykiatri
  · Dehydrering
  · Demens
  · Farmakologi hos äldre
  · Geriatrisk juridik
  · Malnutrition
  · Rehabilitering
  · Symptom hos äldre
  · Trycksår
  · Urininkontinens

  Gyn & obstetrik
  · Abort
  · Annan inkontinens
  · Anovulatorisk blödning
  · Behandling med HRT
  · Blödning i sen graviditet
  · Blödning i tidig graviditet
  · Diffdiagnoser
  · Dysmenorré
  · Dyspareuni
  · Endometrios
  · Flerbörd
  · Foglossning
  · Förlossningskomplikationer
  · Fosterövervakning
  · Gynekologisk anatomi
  · Handläggning
  · Infertilitet
  · Instrumentell förlossning och sectio
  · Klimakteriet
  · Komplikationer i sen graviditet
  · Kontaktblödning
  · Menorrhagi
  · Menscykelns hormoner och faser
  · Metoder
  · Metrorrhagi
  · MHC, hyperplasi
  · Mödrahälsovård och ultraljud
  · Nedre genitala infektioner inklusive STI
  · Normal förlossning
  · Normal graviditet
  · Oligomenorré och amenorré
  · Ovarier
  · Övre genitala infektioner
  · PCO
  · PMS
  · Portio och cervix
  · Postmenopausal blödning
  · Prolaps
  · Puerperiet
  · Smärtlindring under förlossningen
  · Smittskyddslagen
  · Stress-/ansträngningsinkontinens
  · Symptom vid genitala infektioner
  · Trängnings-/urgeinkontinens
  · Under- och överburenhet
  · Uterus
  · Vulva och vagina
  · Vulvadermatos

  Hud
  · Atopiskt eksem
  · Bakteriell vaginos
  · Bakteriella hudinfektioner
  · Benigna hudtumörer
  · Bensår
  · Blåsdermatoser
  · Blåsor på händerna
  · Candidavaginit
  · Dermatologisk ordlista
  · Diverse dermatologiska diffdiagnoser
  · Eczema craquelé
  · Eksem översikt
  · Gonorré
  · Granuloma anulare
  · Handeksem
  · Hår, talg och naglar
  · HPV, kondylom
  · Huden vid invärtes sjukdomar
  · Hudsjukdomar hos barn
  · Hypostatiskt eksem
  · Klamydia
  · Kontaktdermatoser
  · Läkemedelsreaktioner
  · Lichen
  · Ljusdermatoser
  · Maligna hudtumörer
  · Neurodermit
  · Nummulärt eksem
  · Parasitinfestationer
  · Pigmentrubbningar
  · Pityriasis rosea
  · Psoriasis
  · Seborroiskt eksem
  · Smittskyddslagen
  · Svampinfektioner
  · Syfilis
  · Trichomonas vaginalis
  · Vesikulos
  · Virala hudinfektioner

  Infektion
  · Akut bronkit
  · Akut mediaotit
  · Amöbiasis
  · Antibiotika
  · Antimykotika, profylax och behandling
  · Antiretroviral behandling vid HIV
  · Aspergillus
  · Bakteriell meningit
  · Campylobacter
  · Candida
  · Cellulit och flegmone
  · Cerebral abscess
  · Clostridium difficile
  · CMV
  · Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
  · Definitioner
  · Diabetes och hudinfektioner
  · Diagnostik
  · Diarré
  · Difteri
  · Diverse infektionsrelaterat
  · EHEC och HUS
  · Ektyma
  · Encefalit
  · Endokardit
  · Epiglottit
  · Eryspielas
  · ETEC
  · Exantemsjukdomar
  · Feber
  · Febril uvi och akut pyelonefrit
  · Giardiasis
  · Hepatit A och E
  · Hepatit B
  · Hepatit C
  · Hepatit D
  · Hepatit diffdiagnoser
  · Herpes simplex
  · HIV hos gravida kvinnor och barn
  · HTLV
  · Immunsuppression
  · Impetigo
  · Infekterade bettsår
  · Infektion i hårsäckar
  · Infektioner i kärlkatetrar/-portar
  · Influensa
  · Kolera
  · Kryptokocker
  · Kryptokockmeningit
  · Kryptosporidios
  · Ledprotesinfektioner
  · Likvor normalvärden
  · Mononukleos
  · Multiresistenta bakterier
  · Nedre uvi
  · Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Osteomyelit
  · Översikt, riskfaktorer
  · Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
  · Pertussis
  · Pneumocystis
  · Pneumoni
  · Sällsynta svampar
  · Salmonellos
  · Sårinfektioner
  · Sepsis
  · Septisk artrit
  · Serös meningit
  · Shigellos
  · Sinuit
  · Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
  · Smittskyddslagen
  · Spinal epiduralabscess
  · Spondylit
  · SSSS, TSS och Kawasaki
  · Symptom och diagnostik vid HIV
  · Tonsillit
  · Toxinenterit
  · Tropikmedicin
  · Tuberkulos
  · Uvi orsakad av candida
  · Vaccinationer och reseprofylax
  · Virala CNS-infektioner
  · Virusenterit
  · Yersinios
  · Zoonoser

  Intermedicin
  · Alkoholöverkonsumtion
  · Allergi
  · Anemi
  · Antireumatiska läkemedel
  · Artriter
  · Artros
  · Arytmier
  · Astma
  · Åtgärder vid medvetslöshet
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjuren
  · Carcinoid och Zollinger-Ellison
  · Celiaki
  · Coma och inklämning
  · Diabetes
  · Diabetesnefropati
  · Drunkning
  · DVT och lungemboli
  · Dyspepsi och reflux
  · Elektricitet
  · Feber
  · Funktion och farmakologi
  · Glomerulonefrit
  · Handläggning vid intox
  · Hjärtsvikt
  · Hypertoni
  · Hypofysen
  · Hypotermi
  · IBD och IBS
  · Indelning av reumatiska sjukdomar
  · Inflammatoriska systemsjukdomar
  · Ischemisk hjärtsjukdom
  · Kalciumhemostas
  · Klaffsjukdomar
  · Koagulation
  · KOL
  · Laboratoriediagnostik
  · Leukemi
  · Leversjukdomar
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · MIDAS och HUSK
  · Njursvikt och dialys
  · Övriga blodsjukdomar
  · Övriga endokrina sjukdomar
  · Övriga hjärtsjukdomar
  · Övriga lungsjukdomar
  · Övriga njursjukdomar
  · RAAS-systemets farmakologi
  · RLS 85
  · Sköldkörteln
  · Specifika förgiftningar
  · Ulcus
  · Vaskuliter

  Kirurgi
  · Akut och kronisk extremitetsischemi
  · Akut tarmischemi och angina abdominalis
  · Analcancer
  · Aortaaneurysm
  · Aortadissektion
  · Appendicit och körtelbuk
  · Benigna bröstförändringar
  · Blödande esofagusvaricer
  · Bråck
  · Brännskador
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Carotisstenos och subclavian steal
  · Chirurgia minor
  · Cholangit
  · Cholecystit
  · Diffdiagnoser
  · Divertikulit
  · Dyspepsi och reflux
  · Esofaguscancer
  · Esofagusskador
  · Gallsten
  · Gallstensileus
  · Gastroenterit
  · Gynekologiska diffdiagnoser
  · Hud
  · Ikterus
  · Ileus
  · Inflammatorisk tarmsjukdom
  · Kolorektalcancer
  · Levercirrhos
  · Leverprover
  · Levertumörer
  · Mjältruptur
  · Multipel endokrin neoplasi, MEN
  · Nedre GI-blödning
  · Njur- och uretärstensanfall
  · Njurartärsjukdomar
  · Obstipation
  · Övre GI-blödning
  · Pankreastumörer
  · Pankreatit
  · Parathyroidea
  · Peritonit
  · Pre- och postoperativt
  · Primär skleroserande cholangit
  · Proktologi
  · Smärtlokalisation
  · Thyroidea
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Ulcus
  · Venös insufficiens
  · Ventrikelcancer

  Neurologi
  · Akustikusneurinom
  · ALS
  · Andra alkoholrelaterade skador
  · Andra orsaker till huvudvärk
  · Andra typer av yrsel
  · Arteriovenösa missbildningar
  · Bakteriell meningit
  · Basala ganglierna
  · BPPV
  · Central neurogen smärta
  · Central yrsel
  · Cerebellära sjukdomar
  · Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
  · Chorea major et minor
  · Coma
  · Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Definitioner
  · Delirium tremens
  · Dissektion
  · Dödförklaring
  · Encefalit
  · Epilepsi
  · Essentiell tremor
  · Gliom
  · Handläggning vid hjärntumör
  · Hereditära myopatier
  · Hortons huvudvärk
  · Hydrocephalus och shuntkomplikationer
  · Hypofystumörer
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Kolloidcysta
  · Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
  · Läkemedelsutlöst huvudvärk
  · Likvorfynd
  · Mb Ménière
  · Meningeom
  · Metastaser
  · Migrän
  · Mononeuropati
  · Multipel skleros
  · Myastenia gravis
  · Myelit
  · Myelopati
  · Myogen myopati
  · Neurokirurgiska CNS-infektioner
  · Neurotrauma
  · Övriga CNS-infektioner
  · Parkinson
  · Parkinson plus
  · Perifer neurogen smärta
  · Polyneuropati
  · Pseudotumor cerebri
  · Rhizopati
  · RLS 85
  · Ryggmärgskompression
  · Ryggmärgsskador
  · Serös meningit
  · Sinus cavernosussyndrom
  · Sinustrombos
  · Sinustrombos
  · Spänningshuvudvärk
  · Spasticitet
  · Spinala tumörer
  · Stroke
  · Subarachnoidalblödning
  · Subcalvian steal
  · Syringomyeli
  · Temporalisarterit
  · TIA
  · Trigeminusneuralgi
  · Undersökning och handläggning av yrsel
  · Vaskulär ryggmärgsskada
  · Vestibularisneurit
  · Virala CNS-infektioner
  · Wernicke-Korsakows syndrom

  Onkologi
  · Allmän onkologi
  · Analcancer
  · Behandling vid hematologiska maligniteter
  · Binjurebarksinsufficiens
  · Bröstcancer
  · Carcinoid
  · Cytostatika
  · Esofaguscancer
  · Hjärttamponad
  · Hyperkalcemi
  · Kolorektalcancer
  · Leukemi
  · Levertumörer
  · Luftvägskompression
  · Lungcancer
  · Lymfom
  · Malignt mesoteliom
  · Medullakompression
  · MEN
  · Mjukdelssarkom
  · Njurcancer
  · ÖNH-tumörer
  · Ovarierna
  · Pankreastumörer
  · Peniscancer
  · Portio och cervix
  · Prostatacancer
  · Skelettumörer
  · Smärta
  · Strålning
  · Testikelcancer
  · Thyroideacancer
  · Tumörer i gallblåsa och gallgångar
  · Tumörlyssyndrom
  · Urotelcancer
  · Uterus
  · Vena cava-kompression
  · Ventrikelcancer
  · Vulva och vagina

  Ortopedi
  · Allmän frakturlära
  · Artros
  · Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
  · Fotfrakturer
  · Frakturer i axel och arm
  · Frakturer i handens ben
  · Frakturer i höft och bäcken
  · Frakturer kring knäleden
  · Hand- och nervskador
  · Kompartmentsyndrom
  · Ledprotesinfektioner
  · Mjukdelstumörer
  · Osteomyelit
  · Reumatoid artrit
  · Ryggsjukdomar
  · Septisk artrit
  · Sjukdomar i armbågen
  · Sjukdomar i axel
  · Sjukdomar i foten och fotleden
  · Sjukdomar i handen
  · Sjukdomar i höft, bäcken och lår
  · Sjukdomar i och kring knäleden
  · Skelettumörer
  · Spondylit
  · Traumatiska knäskador
  · Traumatiska ryggskador

  Psykiatri
  · Äldrepsykiatri
  · Ångest
  · Ätstörningar
  · Axlar enligt DSM
  · Beroendesjukdomar
  · Cykloid psykos
  · Definitioner
  · Demens
  · Depression
  · ECT
  · Flyktingar och asylsökande
  · Konfusion
  · Krisreaktion
  · Kroniska affektiva syndrom
  · Mani och hypomani
  · Medvetande
  · Minnesstörning
  · Neuropsykiatriska störningar
  · Organisk och drogrelaterad ångest
  · Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
  · Personlighetsstörningar
  · Postpartumpsykos
  · Posttraumatiskt stressyndrom
  · Psykiatrisk anamnes
  · Psykiatrisk juridik
  · Psykiskt status
  · Psykofarmaka
  · Psykoser
  · Psykoterapi
  · Schizofreni
  · Sexologi
  · Social fobi och andra fobier
  · Sömnstörningar
  · Suicid
  · Tanke- och jagstörningar
  · Tvångssyndrom

  Rättsmedicin
  · Barnmisshandel
  · Brottsbalken
  · Dödsbegrepp och likfenomen
  · Dödsorsaksutredning
  · Drunkning
  · Elektricitet
  · Grundläggande juridik
  · Hälso- och sjukvårdslagen
  · HIV-smitta vid brottsmål
  · Jäv
  · Kompression av halsen
  · Körkort och rattfylleri
  · Kvävning
  · Lag om obduktion
  · Lag om särskild företrädare för barn
  · Lag om transplantation
  · Lag om vård av unga, LVU
  · Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
  · Patientjournallagen
  · Rättsintyg
  · Sekretesslagen
  · Sexuella övergrepp
  · Skottskador
  · Socialtjänstlagen
  · Stick- och skärskador
  · Trubbigt våld
  · Tryckfrihetsförordningen
  · Värme och kyla

  Status
  · Allmäntillstånd
  · Blodtryck
  · Bukundersökning
  · Hjärtundersökning
  · Högre funktioner
  · Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
  · Koordination
  · Kranialnerver
  · Lungundersökning
  · Lymfkörtelundersökning
  · Motorik
  · Psykiskt status
  · Reflexer och meningism
  · Sensorik
  · Symptom vid hjärtsjukdom
  · Thyroideaundersökning
  · Vegetativa funktioner

  Urologi
  · BPH och prostatacancer
  · Epididymit
  · Hematuri
  · Hydronefros
  · Inkontinens
  · Katetrar
  · Njur- och uretärsten
  · Njurcancer
  · Prostatit
  · Rekonstruktiv urologi
  · Testikelcancer
  · Trauma mot urinvägarna
  · Uretrit
  · Urinretention
  · Urinvägsinfektioner
  · Urodynamiska undersökningsmetoder
  · Uroradiologi
  · Urotelcancer
  · Yttre genitalia

  Yrke & miljö
  · Arbetsmiljölagen
  · Arbetsskadeförsäkringen
  · Diverse
  · Luftföroreningar
  · Luftvägssjukdomar
  · Lungcancer och asbest
  · Retande gaser
  · Sen-, nerv- och muskelskador
  · Toxikologi
  · Vibrationer
  · Yrkes- och miljömedicinska kliniken

  Ögon
  · Akut irit/iridocyklit
  · Anatomi och fysiologi
  · Barnoftalmologi
  · Blow-out fraktur
  · Bulbkontusion och bulbperforation
  · Det röda ögat
  · Endokrin oftalmopati
  · Episklerit och sklerit
  · Färgseende
  · Glaukom, grön starr
  · Hypertoni och diabetesretinopati
  · Kärlskador
  · Kemisk skada
  · Keratit
  · Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
  · Konjunktiviter
  · Kontaktlinsproblem
  · Körkort
  · Kornealerosion
  · Linsens sjukdomar
  · Migrän, HIV
  · Neurooftalmologi
  · Ögonsymptom
  · Ögonundersökning
  · Optik och refraktion
  · Pinguecula och pterygium
  · Sårskador och skador i ögonlockshuden
  · Sjukdomar i glaskroppen
  · Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
  · Sjukdomar i orbita
  · Sjukdomar i retina
  · Strålningsskada
  · Subkonjunktivalblödning
  · Subtarsal främmande kropp och grad
  · Torrt öga
  · Toxoplasmos och retinit
  · Vaskulära förändringar och tumörer
  · Vem skall remitteras

  ÖNH
  · Akustikusneurinom
  · Akut balansstörning
  · Akut laryngit
  · Akut mediaotit
  · Andra typer av yrsel
  · Atypisk mykobakterios
  · Bullerskada
  · Difteri, äkta krupp
  · Divertiklar
  · Dysfagi
  · Dyspepsi, reflux, hiatushernia
  · Epiglottit
  · Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
  · Esofagusstriktur
  · Extern otit
  · Facialispares
  · Faryngit
  · Foetor ex ore
  · Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
  · Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
  · Godartad lägesyrsel, BPPV
  · Halscysta
  · Heshet
  · Högt andningshinder
  · Hörhjälpmedel
  · Hörselgångsexostoser
  · Hörseltester
  · Hypofarynxcancer
  · Knuta på halsen
  · Kolesteatom
  · Kronisk och adhesiv otit
  · Labyrintit och mastoidit
  · Läkemedel som ger hörselnedsättning
  · Laryngomalaci
  · Laryngotrakeit
  · Ledningshinder
  · Lymfadenitis collis
  · Maligna tumörer i larynx
  · Mb Ménière
  · Mononukleos
  · Motorikrubbningar i esofagus
  · Munbottenflegmone
  · Muntorrhet
  · Näsblödning
  · Näsfurunkel
  · Näspolypos
  · Nästrauma och septumskador
  · Nedsatt hörsel hos barn
  · Nystagmus
  · ÖNH-tumörer
  · Oral candidos
  · Örontrauma
  · Otalgi
  · Otosalpingit och rör
  · Otoskleros
  · Övriga näsbesvär
  · Övrigt
  · Peritonsillit
  · Plummer-Vinson
  · Presbyacusis
  · Pseudokrupp
  · Purulent parotit
  · Quinckeödem
  · Resistens i spottkörtel
  · Retrofaryngeal absecss
  · Rinit
  · Röstrubbningar
  · Sår och slemhinneförändringar i munhålan
  · Sensorineural hörselnedsättning
  · Sialoadenit
  · Sinuit
  · Sjögrens syndrom
  · Snarkning, sömnapnésyndrom
  · Spottsten
  · Stämbandssjukdomar
  · Steven Johnsons syndrom
  · Sudden deafness
  · Syra- och alkaliskador
  · Thyroideacancer
  · Tinnitus
  · Tonsillit
  · Tracheotomi och intubation
  · Trauma mot huvud och hals
  · Tumörer på ytterörat
  · Undersökning och utredning vid yrsel
  · Vaxpropp
  · Vestibularisneurit
  · Vincents angina och herpangina