Startsidan 
Start

Inflammatoriska systemsjukdomar

 • samtidig förekomst av allmänsymtom och symptom från minst ett organsystem
 • remiss till reumatolog

Anamnes och status

 • allmänsymptom (trötthet, subfebrilitet, feber, viktnedgång)
 • Raynaud
 • hudförändringar (solkänslighet, urticaria, purpura, håravfall)
 • torra slemhinnor
 • pleurit
 • perikardit
 • sväljningssvårigheter
 • muskelsvaghet
 • hosta, andfåddhet
 • domningar i händer o/e fötter
 • psykiska symptom
 • ledvärk, artrit

Lab

 • urin (proteinuri, hematuri)
 • kreatinin
 • blodstatus
 • SR, CRP
 • ANA

Systemisk lupus erythematosus, SLE

 • incidens 5 per 100 000 invånare och år, prevalens 70-80 fall/100 000 invånare
 • incidenstopp vid 15-25 år, medianålder strax under 50 år
 • 6-8 ggr fler kvinnor, mer uttalat hos unga
 • hereditet, autoimmunitet, genetiska komplementdefekter
 • autoantikroppar, autoreaktiva T-lymfocyter och överaktiva B-lymfocyter Þ inflammation
 • immunkomplex Þ vaskulit
 • skovvis förlöpande

Utlösande faktorer

 • UV-ljus
 • infektioner
 • hormoner
 • farmaka
 • alfalfagroddar

Symptom

Allmänsymptom
 • feber
 • trötthet
 • minskad aptit, viktnedgång
Rörelseorganen ( hos > 90 %)
 • multipla små perifera leder, händer, fötter, PIP, MCP, MTP, handled, knäled (DD: RA)
 • symmetriskt
 • migrerande, flyktig ledvärk, ger inga ben- och broskskador, sällan synovit
 • ospecifika muskelsymptom som värk, svaghet (kan vara utlöst av steroidbeh...), kroniskt trötthetssyndrom
 • tenosynoviter dominerar (Jaccouddeformitet = svanhals och ulnardeviation i handen)
 • inga usurer på rtg
 • 10 % har mild, proximal myosit
 • debutsymptom hos 50 %
Hud och slemhinnor
 • debutsymptom hos ca 25 %
 • diskoida utslag på solexponerade ytor, mun, med ”spiksko”-fjäll, läker med ärr
 • fjärilsexantem (nasolabiala veck sparade)
 • vid skov morbilliformt exantem, lätt upphöjt
 • subakut kutan lupus (SCLE) är makulopapulärt utslag på överkroppen, kokardform, ej i ansiktet, ej solkänsliga, läker utan ärr
 • livedo reticularis på nedre extremiteter
 • blåsor i munnen, smärtande sår
 • sekundär Sjögren
 • håravfall hos 50 % (diffust eller alopecia areata)
Hjärta
 • peri/myo/kardit
 • Liebmann-Sachs endokardit hos 25 % (ofta kardiolipinantikroppar) med vegetationer
 • ateroskleros, kranskärlssjukdom, claudicatio, aneurysm
 • SS-A eller SS-B hos pat ger ökad risk för skänkelblock och neonatal lupus hos pats barn
Lungor
 • pleurit hos > 50 %
 • lungemboli och pulmonell hypertension, ssk om kardiolipinantikroppar
 • fibros
Blod och blodbildande organ
 • benmärgshämning Þ leukocytopeni (ffa pga kärlväggsmarginalisering), trombocytopeni, normokrom sekundäranemi
 • hemolytisk anemi
 • sällsynt TTP
Njurar
 • ”full house”
 • glomerulonefrit, kliniskt betydande hos 25 %
 • akut eller smygande debut
 • de flesta bevarar sin njurfunktion
Magtarmkanalen
 • smärtsamma munsår
 • aseptisk peritonit
CNS
 • psykoser
 • migrän
 • CVI (kardiolipinantikroppar)
 • epilepsi hos 5-10 %
 • depression
 • aseptisk meningit
 • sällsynt vaskulit
Övrigt
 • Raynaud
 • telangiektasier
 • fotosensitivitet hos 50 %
 • vid debut hos äldre pat ofta serositer, färre med hudsymptom

Antifosfolipidsyndrom

 • arteriella och venösa tromboser, trombocytopeni och upprepade missfall (trombos i placenta)
 • persisterande antikroppar mot kardiolipin eller positivt lupus antikoagulanstest (Wassermanreaktion, komplementbildande ak mot kardiolipin)
 • även Liebmann-Sachs endokardit, CVI, SLE-migrän, hjärtinfarkt, pulmonell hypertension, livedo reticularis
 • de flesta som har ak är inte sjuka
 • förlängd APTT hos vissa
 • primärt eller sekundärt till annan autoimmun sjkd
Antikardiolipinantikroppar förekommer också vid
 • HIV/AIDS
 • syfilis
 • mononukleos

Utredning och diagnos

 • anamnes, status
 • Hb, vita, trc
 • komplementfaktorer sänks vid skov, kan även signalera njurskada
 • CRP höjs ej vid skov
 • SR (”gammasänka”) förhöjd både vid aktiv och inaktiv sjkd
 • polyklonal IgG-stegring
 • vid varje besök urinsticka, dU-protein, U-albumin/kreatininkvot för att inte missa en glomerulonefrit!
 • klearancebestämning om njurskada
 • bör ha symptom från minst 2 organsystem samt positiv autoimmun serologi för diagnos
Autoantikroppar
 • pos ANA hos > 95 % med aktiv, obehandlad sjukdom
 • anti-dsDNA hög specificitet för SLE
 • anti-Sm specifika men ses sällan i Sverige
 • anti-SSA (Ro) och anti SSB (La) ses vid SLE och Sjögrens syndrom, den senare markör för mild sjukdom
 • ak mot ribosomalt P-protein specifikt, ofta hos pat med aktiv SLE-psykos
 • antimyeloperoxidas-ak vid läkemedelsinducerad SLE
 • ak mot trc, erys, lymfocyter
 • ak mot komplement (C1q, C4, C3)
 • antikardiolipinantikroppar
 • RF negativ

Kontraindicerade läkemedel vid SLE

 • många preparat! bland annat:
 • sulfainnehållande läkemedel ex salazopyrin, trimetroprimsulfa, notera att celebra innehåller sulfa
 • ciprofloxacin kan utlösa skov
 • tetracyklin kan ge ökad fotosensitivitet
 • hydralazin
 • penicillamin
 • östrogeninnehållande p-piller kan utlösa sjukdom

Behandling

 • fysisk aktivitet
 • ofta försämring vid infektion varför pat skall vaccineras vb (undvik levande vaccin), överväg ab-profylax vid kirurgi och tandläkarbesök
 • blodtryckskontroll
 • förebygga osteoporos
 • rökstopp
Lindriga skov
 • NSAID i första hand, men överkänslighet förekommer, tex aseptisk meningit av ibuprofen
 • klorokinfosfat har god effekt på hud och leder men tar 2-3 mån innan effekt, ibland längre
 • steroider po, 10-20 mg/dag
 • lokala steroider vid hudsymptom
Svårare skov
 • steroider, upp till 1 mg/kg/dygn
 • cyklofosfamid vid glomerulonefrit, CNS-vaskulit, myokardit, pneumonit; uromitexan ges som skydd för urinblåsan
 • azatioprin för att bevara remission
 • metotrexat vid artrit
 • ciklosporin A
 • högdos gammaglobulin eller Mabthera vid trombocytopeni och svårt antifosfolipidantikroppssyndrom
 • hemodialys, njurtransplantation
 • talidomid vid mycket uttalade och terapiresistenta hudförändringar
 • mykofenolatmofetil (Cellcept®)

Prognos

 • ökad mortalitet, ssk pga kardiovaskulär sjukdom, ateroskleros

Systemisk Skleros

Etiologi och epidemiologi

 • okänd, troligen både arv och miljö
 • oftast debut mellan 40-50 års ålder
 • vanligare hos kvinnor

Patogenes

 • kärlförändringar (endotelskada och intimahyperplasi)  Þ Raynaud, sår, gangrän, pulmonell hypertension
 • ökad förekomst av matrixproteiner Þ ökad kollagenproduktion Þ ökad inlagring i hud, hjärta, njurar, lunga, GI
 • inflammation Þ alveolit, ödem, artrit
 • autoantikroppar

Diffus form

 • hud och inre organ
 • Raynaud
 • sämst prognos

Begränsad form

 • hudskleros i ansikte och på extremiteter distalt om armbågs- och knäleder
 • sklerodaktyli
 • Raynaud kan debutera flera år före hudengagemang
 • mjukdelsförkalkningar (subkutan kalcinos)

Symptom (båda former)

Tidiga
 • trötthet
 • ledsmärta och svullnad
 • svullnad i fingrar och tår
 • Raynaud
Hud
 • tre stadier: ödem Þ induration (inlagring) Þ atrofi efter 2-4 år Þ sår och ärr Þ stram hud, karpmun
Kärl och hjärta
 • sår och gangrän distalt
 • Raynaud
 • telangiektasier
 • nagelbäddskapillärförändringar
 • asymptomatisk perikardit
 • hjärtfibros
 • överledningsrubbningar, arytmi
 • tyst infarkt
Rörelseapparaten
 • artralgier
 • mild artrit
 • kontrakturer
 • karpaltunnelsyndrom
 • muskelatrofi
Lungor
 • fibros
 • pulmonell arteriell hypertension, PAH Þ ansträngningsutlöst dyspné utan samtidig förekomst av lungfibros, vänsterkammarsvikt och anemi, ev bröstsmärta
 • ökad morbiditet och mortalitet
Njurar
 • hypertoni
 • akut njursvikt
GI
 • motilitetsstörning i esofagus förekommer hos 85 % Þ reflux, svamp, sväljningssvårigheter
 • malabsorption
 • hypomobilitet i colon Þ förstoppning, bakterier, B12-brist

Diagnos och utredning

 • hudkostym, hudpalpation
 • rtg pulm, HRCT, spirometri
 • manometri, cinefluorografi för esofagus
 • undersökning av nagelbandskapillärer
 • autoantikroppar, tex ANA, antitopo-1, Scl-70 vid diffus form, centromer-antikroppar vid begränsat hudengagemang, antitopo-1 vid insterstitiell lungsjukdom, anti-RNA-polymeras vid hjärt-lungengagemang
 • antikroppar mot endotelceller fibroblaster och fibrillin hos 50 %
 • SR förhöjd hos 50 %
 • njurfunktion
 • UKG och hjärtkateterisering vid misstänkt PAH

Behandling

 • Raynaud och svårläkta sår: undvik kyla, rökstopp, kalciumflödeshämmare (nifedipin, men kan ge ökad reflux), prostacyklin (Iloprostin ®, vasodilator)
 • ACEI vid hypertoni, proteinuri samt om riskfaktorer för njursvikt föreligger
 • vad alveolit cyklofosfamid och azatioprin
 • syrahämmande och ev motorikstimulerande för esofagus
 • octreotid vid förstoppning
 • metotrexat kan förbättra hud men inte inre organmanifestationer, tveksam indikation
 • fysisk aktivitet
 • bosentan (Tracleer ®) vid PAH

Uppföljning

 • lungengagemang: varje år de första 5 åren
 • var 6:e månad om diffus form

Förlopp

 • varierande, kan progrediera snabbt
 • kvinnor med begränsad form har bäst prognos
 • lungfibros o/e PAH är vanligaste dödsorsaken

Polymyosit, Dermatomyosit

 • inflammatorisk muskelsjukdom med svaghet i höft och skuldror
 • ev hudförändringar
 • två insjuknandetoppar: 10-15 år (män) och 50-60 år (kvinnor)

Etiologi och riskfaktorer

 • okänd
 • dermatomyosit ibland associerat med malignitet (lymfom, lung-, ovarial-, bröst-, ventrikel- och coloncancer)
 • virusinfektion, tex influensa
 • UV-ljus (dermatomyosit)
 • vissa HLA-typer
 • granulomatös myosit vid sarkoidos

Symptom

Muskler
 • symmetrisk proximal muskelsvaghet (skulder-, nack-, lår- och bäckenmuskler)
 • långsam debut
 • akut debut hos yngre efter virusinfektion, då med mer värk
 • måttliga muskelsmärtor
 • sällan påverkad ansiktsmuskulatur
Hud
 • heliotropt exantem (blålila runt ögon, symmetriskt, periorbitalt ödem) vid dermatomyosit
 • Gottrons papler (fjällande, violetta, på sträcksidorna av fingrarnas MCP- och PIP-leder, handleder, armbågar, knän) patognomona för dermatomyosit
 • rodnad på hals och över bröstet eller över skuldrorna (V-sign respektive shawl-sign) och i hårbotten
 • subkutant ödem över drabbade muskler
 • klåda
 • förändringar i nagelbandskapillärer
 • mekanikerhänder
 • hudutslag kan debutera flera månader före muskelsymptom
Övrigt
 • ledsmärtor
 • interstitiell lungsjukdom hos 65 %, allvarligt, associerat med hög morbiditet och mortalitet
 • hjärtpåverkan
 • sväljningssvårigheter, refluxesofagit
 • antisyntetas-syndrom med anti-Jo-1 och andra antikroppar mot tRNA-syntetaser; har kliniskt interstitiell lungsjukdom, Raynaud, icke-erosiv artrit, mekanikerhänder, feber

Diagnos

 • klinisk bild
 • förhöjda muskelenzymer i serum: CK, LD, ASAT, ALAT
 • EMG-förändringar
 • inflammatoriska förändringar i muskelbiopsi eller på MR
 • anti-Jo-1, anti-PM stödjer diagnosen
 • alltid HRCT av lungor och lungfunktionsutredning

Infektiösa diffdiagnoser till idiopatisk inflammatorisk myopati

 • stafylokocker, streptokocker, Clostridium perfringens
 • influensa, Coxsackie, rubella, hepatit B
 • toxoplasma, trikinos, schistosomiasis
 • vaccination

Behandling

 • immunsuppression och fysisk träning!
 • steroider po i kombination med azatioprin eller metotrexat
 • cyklofosfamid eller ciklosporin + högdos steroider om interstitiell lungsjukdom med aktiv inflammation

Förlopp

 • oftast skovvis, ibland progredierande
 • ofta livslång behandling med immundämpande
 • hos 25 % monofasiskt med komplett remission

Inklusionskroppsmyosit

 • ovanlig form
 • män över 50 år
 • muskelsvaghet även i hand- och fingerflexorer sant distala benmuskler
 • smygande debut utan värk
 • långsamt progredierande
 • inget organengagemang
 • biopsi för diagnos (vakuoler och eosinofila inklusioner)
 • ofta steroidresistent
 • ingen bra behandling finns

Sjögrens syndrom

 • kronisk inflammation i exokrina körtlar Þ torra ögon och torr mun (siccasymptom)
 • okänd etiologi, troligen genetik, infektioner, autoimmunitet
 • alla åldrar men oftast insjuknande vid 40-50 års ålder
 • kvinnor: män 9:1
 • prevalens omkring 0,1-0,6 %

Primärt

 • idiopatiskt
 • oftare svullna spottkörtlar, extraglandulära symptom och högre frekvens av SSA-antikroppar

Sekundärt

 • vid annan systemsjukdom, tex SLE, RA, MCTD

Symptom

 • trötthet!
 • torra ögon (keratoconjunctivitis sicca), muntorrhet (xerostomi)
 • karies, tandavlossning
 • nästäppa, sväljningssvårigheter
 • förstorade spottkörtlar
 • diffusa allmänsymptom (kan debutera flera år före siccasymptomen)
 • atrofisk gastrit
 • pankreasdefekt
 • dyspareuni
 • hudvaskulit, ofta i form av palpabel purpura på de nedre extremiteterna, ibland episodiskt, ofta efter fysisk ansträngning
 • extraglandulära symptom som pleurit, perikardit, pneumonit, nefrit, kolangit, leukocytoklastisk vaskulit, renal tubulär acidos, mononeuritis simplex, polyneuropati, pseudotrombocytopeni (trombocytaggregation i EDTA-rör Þ använd citratrör!)
 • ökad risk för non-Hodgkinlymfom

Diagnostik

 • Schirmers test mäter tårflödet
 • färgning av konjunctiva och kornea
 • mätning av salivproduktion
 • biopsi av läppens spottkörtlar
 • i status: försvunnen salivsjö under tungan?, hud, lgl, thyroidea, spottkörtlar, sensibilitet
 • ofta förhöjd SR men ej CRP
 • RF, ANA (anti-SSA, anti-SSB) förekommer ofta men är ej specifika, korrelerar ej till sjukdomsnivå

Behandling

 • egenvård
 • munhygien
 • tårersättning (CAVE konserveringsmedel!)
 • undvik kolsyrade drycker och citrus,
 • saliversättningsmedel, fluorprofylax, ev akupunktur
 • pilokarpin (Salagen ®) stimulerar salivproduktion
 • specialistintyg för tandvårdsstöd
 • lokal vaginal östrogenbehandling
 • ingen effektiv systemterapi finns…

Förlopp

 • oftast godartat, icke-progressivt
 • dock betydande handikapp
 • lymfkörtlar och salivkörtlar bör palperas en gång årligen pga lymfomrisk

Graviditet

 • möjligen ökad risk för missfall
 • vid graviditet skall SSA-ak kontrolleras (specialist-MVC) pga risk för neonatal lupus och kongenitalt hjärtblock

Undifferentiated connective tissue disease, UCTD

 • kliniska manifestationer på en inflammatorisk bindvävssjukdom men uppfyller inte kriterierna för någon definierad inflammatorisk systemsjukdom under åtminstone 3 år
 • positiv ANA vid två olika tillfällen
 • efter fem år är 50 % fortfarande oklassificerbara, 15 % har SLE, 9 % polyartrit, 7 % Raynauds fenomen, 5 % RA, 4 % systemisk skleros, 1 % poly- eller dermatomyosit, 1 % sarkoidos, 13 % i remission

Mixed connective tissue disease, MCTD

 • liknar systemisk skleros, SLE och polymyosit
 • associerat till HLA-DR4
 • ofta autoantikroppar av flera sorter
 • kvinnor > män
 • ovanlig sjukdom

Kriterier

 • förekomst av anti-U1-RNP-antikroppar samt ≥ 3 av följande:
 • Raynauds fenomen
 • diffus handsvullnad (puffy hands)
 • sklerodaktyli
 • artrit
 • myosit (EMG och biopsi)

Symptom

 • Raynaud
 • artralgi, artrit (poly eller oligo)
 • nedsatt esofagusmotilitet
 • hudutslag
 • diffust svullna händer
 • siccasymptom
 • CNS-symptom
 • myosit
 • sklerodaktyli
 • sällsynt med nefrit
 • pulmonell hypertension

Behandling och prognos

 • bestäms av symptom
 • NSAID
 • kalciumflödeshämmare
 • steroider po + metotrexat eller azatioprin om myosit
 • god prognos utom vid pulmonell hypertension
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-10-01
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina