Startsidan 
Start

Vaskuliter

Patofysiologi

 • kärldestruktion pga immunkomplex, komplementaktivering, endotelspecifika antikroppar, lysosomala enzymspecifika antikroppar, granulombildning, mikroorganismer, lokal tumörväxt

Jättecellsarterit

 • kronisk granulomatös vaskulit i stora och medelstora artärer
 • panarterit, samtliga vägglager påverkade

Etiologi och epidemiologi

 • hög ålder största riskfaktorn, sällan debut före 50 års ålder
 • topp omkring 80 år
 • 2-4 ggr vanligare hos kvinnor
 • vanligare hos kaukasier, skandinaver
 • ökad risk vid vissa HLA-typer
 • PMR 2-3 ggr så vanligt som TA

Diffdiagnoser

 • reumatoid artrit (vid PMR)
 • polymyosit ger snarare muskelsvaghet
 • infektion
 • malignitet (vid paramaligna tillstånd har steroider inte lika snabb effekt)
 • andra vaskuliter
 • tänder/käkleder/bihålor

Temporalisarterit, TA

 • ocklusiv kärlsjukdom, intimahyperplasi leder till stenos (jmf jättecellsaortit där kärlet dilateras och aneurysm eller dissektion uppstår)
 • segmentell vaskulit, skip lesions

Symptom

 • huvudvärk (diffus eller lokaliserad)
 • tuggclaudicatio
 • skalpömhet
 • PMR-symptom hos hälften
 • synsymptom kommer tidigt! (smärtfri akut synnedsättning, ibland föregången av blixtar, amaurosis fugax)
 • ömma och svullna temporalartärer
 • allmänsymptom (feber, sjukdomskänsla, viktnedgång)
 • värk från ögon, ansikte, gom, svalg
 • claudicatio, Raynaud
 • sällsynt neurologiska symptom
 • vanligast med smygande insjuknande men akut förekommer
 • ökad risk för thorakala aortaaneurysm
 • tänk paramalignt om atypiskt!

Diagnos

 • temporalbiopsi bäst, dock risk att missa pga skip lesions; kortison kan ges några dagar före utan att påverka histologin
 • status: palpation och auskultation (pulsskillnader, blåsljud) av stora artärer till armar och hals (aortabågen, a. subclavia, a. carotis, a. axillaris och a. brachialis), blodtryck i båda armarna (skillnad på > 15 mmHg är patologiskt)
 • SR > 50 (ev tresiffrig men normal SR förekommer), CRP ↑, ibland lätt förhöjt ALP
 • akut ögonläkarbedömning om misstanke om TA och samtidigt nytillkomna ögonsymptom
 • remiss till angiografi om misstänkt storkärlsengagemang, CT eller MR om thorakalt aneurysm

Polymyalgia reumatica, PMR

Symptom

 • relativt akut debuterande rörelsesmärta proximalt i armar, skuldror, nacke och/eller höftregion och lår
 • allmänsymptom (trötthet, subfebrilitet, aptitlöshet, viktnedgång)
 • få fynd i status
 • inskränkt aktiv rörlighet i axlarna
 • samtidiga synoviter kan förekomma, uteslut annan orsak

Diagnoskriterier

 • smärta i nacke, skuldror o/e överarmar, höfter o/e lår
 • morgonstelhet > 1 h
 • fullt utvecklad sjukdom inom ett par veckor
 • ålder > 50 år
 • SR > 40 mm/h (normal SR förekommer!, ALP kan vara förhöjt)
 • ej infektion, malignitet eller annan reumatisk sjukdom
 • snabb och bestående symptomlindring med kortison

Behandling jättecellsarterit

 • 40-60 mg Prednisolon (engångsdos på morgonen) om avsaknad av ögon- eller cerebrovaskulära symptom
 • mycket höga kortisondoser (metylprednisolon i pulsbehandling) om synnedsättning eller stroke, tyvärr dålig effekt men andra ögat skyddas!
 • behandling skall inledas omedelbart! (vänta ej på biopsi)
 • ev tillägg av 75-160 mg Trombyl första månaden för att minska risken för stroke
 • vid PMR utan tecken på TA räcker oftast 15-20 mg Prednisolon/dag
 • pat skall bli bra inom några dagar
 • beakta kortisonbiverkningar!
 • tillägg av osteoporosprofylax!
 • ev DXA-mätning, bisfosfonater
 • inget bra alternativ till kortison föreligger

Uppföljning

 • första åb efter 7-10 dgr (effekt? tagit rätt dos?)
 • symptom, SR, ev CRP
 • dosreducering efter 2-3 v med ca 2,5 mg varannan till var fjärde vecka, ibland långsammare
 • ny kontakt om polymyalgisymptomen återkommer eller vid symptom som kan tyda på temporalisarterit
 • vid återkommande symptom, öka till senast effektiva dos eller dosen däröver men försök sänka dosen igen efter några månader
 • total behandlingstid 2-5 år…

Takayasus arterit

 • granulomatös vaskulit i aorta och dess grenar → förträngningar och aneurysm
 • stora – medelstora kärl
 • unga kvinnor
 • ansträngningsutlösta cirkulationsproblem med ischemiska smärtor i övre extremiteter
 • yrsel, synpåverkan
 • ömhet över karotiderna
 • feber, trötthet, artralgier
 • hypertension och samtidigt svårmätbart blodtryck
 • olika blodtryck i armar och ben (ofta > 30 mmHg)
 • blåsljud
 • pulsbortfall
 • ofta hög SR, anemi, hypergammaglobulinemi
 • UL, MR angio
 • högdos steroider
 • ev cytostatika (metotrexat)
 • kärlkirurgisk op

Kawasakis sjukdom

Etiologi

 • Akut febril generaliserad vaskulit av okänd etiologi. Infektionsutlöst? Ovanligt svar på exposition för bakteriellt superantigen-toxin? Observera likheter med toxic shock syndrome!

Epidemiologi

 • ffa barn under fem år
 • kvinnor : män 1:1,5

Symptom

 • plötslig feber som svarar dåligt på antibiotika
 • irritabilitet
 • nackstyvhet (50% har aseptisk meningit)
 • utslag, röda läppar (se nedan)
 • myokardit, perikardit, hjärtsvikt
 • koronarkärlsaneurysm (vanligen 3-14 dgr efter feberdebut)
 • uretrit, orchit
 • artrit, artralgi
 • buksmärta, kräkning o/e diarré
 • hepatit

Diagnoskriterier

A. Feber (> 39° C) ≥ 5 dagar
B-kriterier
 • bilateral konjunktivit med ofta påtaglig kärlinjektion
 • polymorft exantem utan blåsor (ofta i perineum)
 • erytem, (hårt) ödem och senare fjällning av händer och fötter
 • inflammation av munmucosan (enantem) med röda, spruckna läppar, smultrontunga och diffus rodnad
 • halslymfkörtelförstoring > 1,5 cm(ovanligaste fyndet)
Diagnos
 • A + 4 B-kriterier eller
 • 4 kriterier + koronarkärlsaneurysm
 • samt annan sjukdom utesluten 

Lab

 • leukocytos
 • lättare anemi
 • trombocytos (fr.o.m. andra veckan, sjunker efter 4-6 v)
 • förhöjda akutfasreaktanter
 • steril pyuri
 • ev leverpåverkan

Behandling

 • IVIG, oftast engångsdos men kan upprepas
 • NSAID i minst 8 v, längd beroende på hjärtpåverkan
 • steroider diskuteras ibland

Prognos och uppföljning

 • vanligaste orsaken till förvärvad hjärt-kärlsjukdom hos barn
 • viktigt med uppföljning för att utesluta koronarkärlsaneurysm
 • sämre prognos om aneurysm
 • ovanligt med återfall

CNS-vaskulit

 • primära CNS-vaskuliter står för 3-5 % av strokefall hos patienter < 50 år
 • sekundära vaskuliter vid varicella zoster, CMV, hepatit B och C, herpes simplex, tbc, borrelia, syfilis, protozoer, svampar, lymfom, andra systemiska vaskuliter eller reumatiska systemsjukdomar
 • prodromala symptom i 1-3 månader med huvudvärk, illamående, kräkning
 • para- och tetraplegier, epilepsi, strokeliknande episoder
 • SR och CRP saknas ofta
 • 80-90 % har lätt-måttlig pleocytos och lätt stegrad albuminkvot
 • MR hjärna
 • cerebral angio (pärlband) och hjärnbiopsi för att bekräfta diagnos
 • steroider och cyklofosfamid i kombination
 • dålig prognos

Polyarteritis nodosa, PAN

 • medelstora – stora artärer, uttalad aneurysmbildning (mesenterialkärl, njurartärer, koronarkärl, leverartärer, CNS)
 • 40-60 år, ngt fler män
 • debuterar under dagar till veckor
 • inga autoantikroppar
 • hepatit B kan utlösa

Symptom

 • allmänsymtom, led- och muskelvärk, feber, viktnedgång i någon månad
 • livedo reticularis, nekrotiska sår, bullös dermatit, palpabel purpura
 • njurinfarkt, malign hypertoni, hematuri CAVE biopsi!
 • tarmischemi, tarmblödning eller tarmperforation
 • skonar lungorna
 • mononeuritis multiplex, polyneuropati

Handläggning

 • anemi, leukocytos, förhöjda akutfasreaktanter
 • ibland komplementkonsumtion
 • ev pos P-ANCA
 • angiografi för att hitta aneurysm
 • biopsi, nervbiopsi n suralis
 • mycket hög mortalitet om obehandlad men god prognos om snabb behandling, 80 % långvarig remission
 • steroider och cytostatika

Wegeners granulomatos

Etiologi

 • systemisk nekrotiserande vaskulit med granulomatös inflammation i medelstora och mindre artärer och i kapillärer och venoler
 • ffa övre luftvägar men även fokal nekrotiserande glomerulonefrit
 • 40-50 år, lika vanligt hos kvinnor som hos män

Symptom

 • sinuit, nästäppa, huvudvärk
 • krustor, blödning i näsan
 • ev deformering av näsa och ytteröra
 • hosta, hemoptys
 • fokal-segmentell glomerulonefrit
 • ögon (pseudotumor, irit, sklerit, konjunktivit)
 • hudvaskulit, palpabel purpura
 • artralgi, myalgi, polyartrit
 • neurologiska manifestationer
 • feber, matleda

Diagnos

 • leukocytos, normokrom och normocytär anemi, trombocytos, uttalad stegring av akutfasreaktanter (tresiffrig sänka)
 • C-ANCA (proteinas-3) 90 % sensitivitet, 98 % specificitet
 • 50% har positiv reumatoid faktor
 • nässlemhinnebiopsi eller biopsi av lunga, njure, hud (granulom)
 • rtg pulm (nodulära infiltrat)
 • CT thorax + buk

Behandling

 • cytostatika (cyklofosfamid) och steroider i minst ett år, aggressiv behandling
 • plasmaferes, högdos Ig
 • trimsulfa vid luftvägssymptom kan även ha immunmodulerande egenskaper
 • pneumocystisprofylax (trimsulfa) om cyklofosfamidbeh + lymfopeni
 • ev dialys
 • leder till döden om obehandlad

Mikroskopisk polyangit, MP

 • små kärl, kapillärer, arterioler, venoler
 • 40-60 år, lika vanlig bland kvinnor och män
 • sällan malign hypertoni
 • MPO-ANCA
 • debuterar med långdraget förlopp, feber, ledvärk, purpura, vaskulitsår
 • njurengagemang hos nästan alla, crescent glomerulonefrit utan immunkomplexdeposition
 • 50 % har lungengagemang, lätt dyspné till massiv hemoptys

Utredning

 • vävnadsbiopsi från ömmande muskel, testikel
 • nervbiopsi n suralis
 • centralnervös angiografi

Behandling

 • högdos steroider och cyklofosfamid
 • GI-vaskulit och neurologiska spt är negativa prognostiska faktorer

Churg Strauss syndrom

 • granulomatös, eosinofilrik inflammation
 • 30 åå
 • allergisk snuva och astma
 • lungpåverkan obligat, pleurit, interstitiella förändringar, infiltrat
 • alla organ kan drabbas
 • PAN-liknande vaskulit efter 40 års ålder
 • ofta eosinofili i blodbild
 • MPO-ANCA
 • steroider vid begränsad form, tillägg av cyklofosfamid om svårare variant

Henoch Schönlein purpura

 • akut, systemisk, immunkomplex-medierad (Typ III-reaktion ), leukocytoklastisk vaskulit
 • IgA immunkomplex i små kärl
 • 90 % är barn < 10 år (vanligaste vaskuliten hos barn)
 • 10-22/100 000 per år
 • vanligare hos pojkar
 • efter övre luftvägsinfektion, grupp A streptokocker, parvovirus, Bartonella, Helicobacter, Haemophilus parainfluenza, coxsackie, hepatit a och B, Mycoplasma, EBV, varicella, Campylobacter, MRSA, vissa läkemedel

Symptom

Hud
 • urtikariella utslag ⇒ petekier (blåröda, rundade, något upphöjda infiltrat) och ekkymoser (> 3 mm), palpabel purpura hos 100 %
 • ej kliande, försvinner på ca 10 dagar
 • ssk på benens sträcksidor, perianalt och perigenitalt
Leder
 • "purpura reumatica"
 • svullnad, rörelseinskränkning, periartikulärt ödem, artralgi, artrit hos 75 %, ofta flyktig, lämnar inga men
 • men ingen hemartros!
Mage/tarm
 • "purpura abdominalis"
 • kolikartad buksmärta hos 60-65 %, oftast ca 1 vecka efter purpura
 • GI-blödning hos 30 %
Njure
 • fokal membranoproliferativ glomerulonefrit, ev crescent-nefrit
 • mikro- eller makrohematuri, proteinuri
 • 40-50 % drabbas, störst risk hos vuxna, vid persisterande purpura, svår buksmärta eller återkommande episoder
 • debuterar oftast inom 6 månader
Övrigt
 • trötthet och subfebrilitet vanligt
 • ansiktssvullnad, ögonlock
 • symptomen kan komma i vilken ordning som helst, ibland över dagar till veckor

Diagnos

 • triaden purpura, buksmärta och artrit!
 • inget konfirmerande prov finns, ev ↑ trc, ↑ vita, ↑ eosinofiler, ↑ SR
 • uteslut trombocytopeni
 • stansbiopsi visar leukocytoklastisk vaskulit
 • ev Strep A diagnostik
 • urinsticka och sediment (följ i flera veckor)
 • krea
 • njurbiopsi vid behov

Behandling

 • behandla grundorsak
 • vila (purpura kan tillta när aktivitetsnivån ökas)
 • analgetika (ej NSAID om GI-symptom eller njurpåverkan)
 • ev steroider po om bukpåverkan (CAVE peritonitstatus), artrit, skrota svullnad
 • vid njurpåverkan tidigt högdos steroider och immunosuppression, ev plasmaferes, njurtransplantation

Prognos

 • spontan remission hos 94 % av barnen, 89 % av vuxna
 • de flesta blir bra på fyra veckor men återfall förekommer hos 1/3 inom 6 månader
 • kan ge njursvikt, vilket är vanligare hos vuxna
 • långtidsprognos beror på njurengagemangets storlek
 • risk för orchit och skrotal svullnad hos pojkar
 • uppföljning med blodtryck och urinanalys första halvåret

Kryoglobulinemisk vaskulit

Kryoglobulinemi

 1. vid myeloproliferativa sjukdomar
  1. multipelt myelom
  2. Waldenströms makroglobulinemi
 2. Essentiell mixed kryoglobulinemi med monoklonal (RF) och polyklonal komponent
  1. virala infektioner, ssk hepatit C
  2. 50 % har njurengagemang
 3. Mixed polyklonal kryoglobulinemi
  1. reumatiska systemsjukdomar, t. ex. SLE, Sjögrens syndrom

Symptom

 • leukocytoklastisk vaskulit
 • palpabel purpura
 • artralgi, artrit
 • mononeuritis multiplex
 • hepatosplenomegali
 • Raynauds fenomen
 • underbenssår
 • proteinuri
 • lymfadenopati

Utredning

 • komplementaktivering och konsumtion
 • pos RF
 • kryoglobuliner i serum
 • elfores (M-komponent? IgG, IgA, IgM), hepatitserologi
 • hudbiopsi
 • steroider och immunmodulerande
 • ev hepatit C behandling

Urtikariell vaskulit

 • urtikaria som persisterar i minst 3-4 dagar
 • allmänna inflammationssymptom och inre organengagemang
 • kan vara med eller utan komplementkonsumtion, den förra ofta hos SLE-patienter
 • steroider, ev dapson eller hydroxiklorokin

Mb Behçet

 • vanligt öster om medelhavet, Turkiet, mellanöstern, Japan
 • 25-35 år, vanligen män
 • remitterande förlopp, lindrigare med åren
 • yngre män sämre prognos

Klinisk bild

 • utstansade sår i munslemhinnan och genitalier, återkommande, smärtsamma
 • hudvaskulit, pustler, erytema nodosum, acne
 • positivt patergitest (papel 24-48 h efter stick)
 • ögonsymtom (uveit, fotofobi, ögonsmärtor, ögonrodnad, iridocyklit)
 • artrit (icke-erosiv oligoartrit)
 • CNS, aseptisk meningit
 • arteriella aneurysm
 • recidiverande venösa tromboser, tromboflebiter

Behandling

 • lokalbehandling sår, kolkicin vid mukokutan sjukdom, talidomid vid terapiresistenta sår
 • steroider
 • cytostatika, immunosuppression om hotande blindhet, storkärlsvaskulit
 • antikoagulantia vb
 

  

INTERNMEDICIN
-Översikt

Kardiologi
-RAAS-systemets farmakologi
-Ischemisk hjärtsjukdom
-Hjärtsvikt
-Hypertoni
-Arytmier
-Klaffsjukdomar
-Övriga hjärtsjukdomar

Lungor
-Allergi
-DVT och lungemboli
-Astma
-KOL
-Lungcancer
-Övriga lungsjukdomar

Gastroenterologi och hepatologi
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-IBD och IBS
-Celiaki
-Carcinoid och Zollinger-Ellison
-Leversjukdomar

Endokrinologi och metabola rubbningar
-Hypofysen
-Sköldkörteln
-Binjuren
-Diabetes
-Kalciumhemostas
-Övriga endokrina sjukdomar

Hematologi
-Anemi
-Koagulation
-Behandling vid hematologiska maligniteter
-Leukemi
-Lymfom
-Övriga blodsjukdomar

Nefrologi
-Funktion och farmakologi
-Njursvikt och dialys
-Glomerulonefrit
-Diabetesnefropati
-Övriga njursjukdomar

Reumatologi
-Indelning av reumatiska sjukdomar
-Laboratoriediagnostik
-Antireumatiska läkemedel
-Artriter
-Artros
-Inflammatoriska systemsjukdomar
-Vaskuliter
-Feber

Medvetslöshet
-RLS 85
-MIDAS och HUSK
-Åtgärder vid medvetslöshet
-Coma och inklämning

Intoxikation
-Handläggning vid intox
-Specifika förgiftningar

Övrigt
-Hypotermi
-Drunkning
-Elektricitet
-Alkoholöverkonsumtion

Sidan uppdaterad 2010-10-01
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina