Startsidan 
Start

Övre dyspepsi

 • alla besvär från övre GI, "magkatarr"
 • gastrit är en histologisk diagnos, refluxesofagit en endoskopisk
 • 25-30% av befolkningen, oftast oklar orsak, ofta banalt

Symptom

 • epigastralgier, halsbränna, rapning, hicka
 • tidig mättnad, illamående, känsla av uppblåsthet
 • ömhet/obehag vid palpation i epigastriet
 • ulcusliknande om lindring efter måtid
 • motilitetsrelaterade om måltid utlöser
 • om besvären lindras av tarmtömning och förändrade avföringsvanor föreligger, tänk IBS

Handläggning

Gastroskopi inom 2 v vid alarmsymptom
 • > 45 år vid debut
 • dysfagi
 • smärta vid sväljning
 • malignitetsmisstanke (anemi, viktnedgång, ikterus, palpabel resistens)
 • upprepade kräkningar
 • GI-blödning/pos F-Hb
 • pos noninvasiv HP-diagnostik
 • NSAID
 • om kontinuerlig behandling behövs

OBS! Patienter som remitteras för gastroskopi skall inte behandlas med syrahämmande medicinering några v innan us! Gäller H2-receptorblockare och PPI. Kan under väntetiden ge Gaviscon ® (alginsyra) eller Andapsin ® (sucralfat).

Allmänna råd
 • kostråd (undvik fet mat), alkohol- och nikotinabstinens
 • höjd huvudända nattetid
 • viktminskning
 • minska buktryck genom att undvika tunga lyft
 • antikolinergika, teofyllin, calciumantagonister, bensodiazepiner och beta-2-stimulerare kan förvärra
Dominerande refluxbesvär (halsbränna, sura uppstötningar)
 • ex juvantibus-behandling med PPI (Omeprazol ®) i dubbel dos i 1 v
 • om god effekt ⇒ beh med PPI vb i låg dos eller ranitidin, livsstilsförändringar
 • om dålig effekt ⇒ gastroskopi ⇒ vid esofagit intensifierad terapi, oftast högdos PPI 30- 60 mg i 4-8 v
 • vid normalt fynd fundera på diffdiagnoser tex kardiellt, ev pH-mätning, manometri
Dyspepsi utan refluxbesvär
 • gastroskopi om svåra besvär eller utebliven effekt av beh
 • lätta besvär ⇒ symptomatisk behandling, livsstilsförändringar
 • seponera NSAID

Funktionell dyspepsi

De som inte blir bra på behandling. Jmf colon irritabile. Allmänna råd och symptomatisk behandling. Fundera på laktosintolerans och celiaki. Ingen Hp-eradikering!

Behandling

Lättare besvär utan reflux
 • syraneutraliserande (antacida): Novaluzid ®, Link ®, Rennie ® (receptfria)
 • syrahämmande (H2-receptorblockare): Artonil ®, Ranitidin ®, Zantac ® (tabletter billigare än brus), OBS! interaktion med Waran, teofyllin, antiepileptika, dosreducera hos äldre och om nedsatt njurfunktion
Lättare refluxbesvär
 • Alginsyra (Gaviscon ®) förstahandsval (receptfritt)
 • ev Ranitidin eller PPI (lägsta möjliga dos i 14 dgr, sedan vb eller ranitidin), vid lindriga refluxbesvär utan effekt av antacida är H2-receptorblockerare förstahandsbehanding
 • CAVE reboundeffekt efter 2-3 mån PPI-behandling (hypergastrinemi), risk för PPI-beroende

Reflux

Etiologi

GERD

Patologisk reflux enligt 24h-pH-mätning. Defekt ventil mellan esofagus och ventrikel, huvudsakligen esofageala besvär. Nästan alltid med glidbråck och sänkt vilotryck i nedre sfinktern.

Sekundär reflux

Vid t ex ulcussjukdom eller funktionell dyspepsi är reflux bara ett delfenomen i en dyspeptisk symtombild, även andra symtom från övre GI föreligger. Oftast saknas hiatusbråck och refluxen beror snarare på en störd ventrikelmotorik än en defekt ventil.

Symptom

 • retrosternal sveda och värk ("heart burn"), lägesberoende
 • halsbränna
 • regurgitation, sura uppstötningar
 • nattlig hosta
 • dysfagi (malignitet?)
 • klumpkänsla i halsen

24h pH-mätning

 • på pat som är aktuella för kirurgisk behandling eller där diagnosen är svårvärderad
 • 1 v utan syrasekretionshämmande beh före
 • reflux om pH < 4 minst 4 % av tiden

Diagnos och handläggning

 • allmänna råd enlig ovan
 • yngre med typiska symptom får PPI i en vecka (40mg omeprazol) utan ytterliggare utredning, fortsatt PPI i 4v om besvärsfrihet efter en vecka, därefter titrering till lägsta dos, ev vb
 • gastroskopi om alarmsymptom eller utebliven effekt av PPI 1 v
 • kan förutom gastroskopi göra manometri eller 24h-pH-registrering
 • risk för strikturbildning tex efter tablettintag, pga nedsatt motorik i esofagus ⇒ ballongvidning
Operation
 • om PPI ej fullgod effekt i 6 mån eller ök/intolerans mot PPI eller vid svår esofagit, blödning, Barrets
 • t.ex. Nissenplastik = 360° fundoplikatio då magsäckens övre del sys helt eller delvis mot esofagus
 • kan ev inte kräka/rapa efteråt varför pat skall ha sond vid ileustecken
 • manometri och 24h pH före op

Refluxesofagit

Halsbränna, sura uppstötningar och långvarig reflux kan ge metaplasi av skivepitel till cylinderepitel = Barretts esofagus med ökad cancerrisk. Bättre prognos än esofaguscancer som är en skivepitelcancer. Kan ge striktur på lång sikt.

Diagnos

Som reflux, dvs endoskopisk klassifikation.

Behandling

 • intensifierad terapi, oftast högdos PPI 30- 60 mg i 4-8 v
 • följ med endoskopikontroller
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt