Startsidan 
Start

INFLAMMATORISK TARMSJUKDOM

Ulcerös kolit

 • män 20-30 år
 • proximal utbredning i colon, börjar alltid i rektum
 • endast mucosa och submucosa
 • rökning skyddar
 • skov kan utlösas av rökstopp, NSAID, gastroenterit

Symptom

 • "snabb" debut
 • diarré med blod och slem
 • tenesmer (smärtsamma kramper i vä fossa, lättar efter defekation)
 • ev obstipation vid enbart proktit

Diagnos

 • rektoskopi
 • biopsi
 • CRP, ↑ S-orosomucoid, ↓ Hb, leukocytos, ↓ albumin, leverstatus
 • (SR är av föga värde)
 • f-odling, toxintest för clostridier samt cystor/maskägg vid debut

Svårt skov

 • ca 6-20 blodiga diarréer/dygn
 • påtaglig blodtillblandning
 • mer än 3 kg viktnedgång
 • ofta tempstegring och allmänpåverkan, takykardi
 • mkt lättblödande slemhinna
 • anemi och hypoalbuminemi (kan maskeras av intorkning)
 • ofta förhöjda trombocyter
 • inläggning, tarmvila, TPN (PVK eller CVK)
 • BÖS eller UL buk
 • facesodling och mikroskopi
 • daglig koll på: puls, temp, blodtryck, bukstatus, vikt, blodstatus, elstatus och albumin
 • steroider iv, ex beklametason
 • vätska, elektrolyter
 • ev Flagyl ®, 5-ASA, ev klysma
 • beredskap för akut kolektomi

Behandling

Förstagångsfall skall alltid läggas in!

Proktit
 • 5-ASA (supp Asacol ®, Mesasal ®, Pentasa ®), i rektalsuspension om även distal kolit, alt skumberedning, ett par veckor efter endoskopisk remission
 • steroider (Pred-Clysma ® rektalsuspension, Colifoam ® rektalskum, Entocort ® rektalsuspension), ev po om svårare form vid distal kolit
 • 5-ASA och steroider kan kombineras
Pankolit
 • steroider och 5-ASA peroralt
Recidivprofylax
 • 5-ASA
 • azatioprin (Imurel ®) till vissa recidivbenägna
Akut kirurgi
 • toxisk dilatation med allmänpåverkan
 • intraktabel blödning
 • perforation vid fulminant kolit
 • akut svår kolit som ej svarar på medicinering (terapisvikt 5-7 dgr)
Elektiv kirurgi
 • kronisk kontinuerlig sjukdom
 • tillväxthämning hos barn
 • riskfaktorer för cancerutveckling (lång duration (>10år), pankolit, atypi)
Kirurgiska metoder
 • kolektomi med restoration i form av bäckenreservoir och ileoanal anastomos alternativt ileorektal anastomos
 • ibland temporär avlastning med ileostomi

Komplikationer

 • toxisk megakolon
 • perforation
 • peritonit
 • coloncancer ⇒ gör årlig koloskopi med multipla biopsier, profylaktisk kolektomi om dysplasi
 • sepsis
 • anemi

Mb Crohn

 • kvinnor 20-30 år
 • hela mag-tarmkanalen men distal utbredning, 40 % distal ileit, 30 % colon och tunntarm
 • transmural inflammation
 • segmentell
 • progredierar ofta
 • ger malabsorption
 • rökning skadar

Symptom

 • buksmärta, ofta postprandiellt i hö fossa och lös – grötig diarré om tunntarm
 • lösa, frekventa diarréer utan blod om tjocktarm
 • feber och viktnedgång
 • trötthet, anorexi
 • smygande debut
 • ömmande palpabel resistens i höger fossa
 • fistlar, strikturer
 • perianalt engagemang, rodnad, rödlila missfärgningar

Diagnos

 • rektoskopi
 • ileokoloskopi: kullerstensmönster, aftösa sår
 • f-odling, toxintest för clostridier samt cystor/maskägg vid debut
 • ev tunntarmsrtg (strikturer – om smärta)
 • biopsi visar granulom
 • elfores: albumin, orosomucoid, CRP
 • (SR är av föga värde)

Behandling

Förstagångsfall skall alltid läggas in!

Akut skov
 • perorala steroider ex Entocort ® kapslar, Prednisolon
 • Flagyl 200-400 mg x 2 vid lätt-medelsvårt skov, ssk om feber, bukstatus, fistlar, bölder
 • ev Salazopyrin ® (sulfalazin, 5-ASA) vid kolorektalt engagemang
Svårläkt skov
 • steroider iv vid svårt skov
 • TPN och tarmvila 3-5 dygn, i övrigt se svårt skov vid UC
 • Imurel ® (azatioprin) vid utbredd sjukdom där kirurgi ej är aktuellt
 • överväg Remicade ® (infliximab, ak mot TNF-alfa)
Underhållsbehandling
 • Imurel ® är effektivast, ssk om flera recidiv (följ blodstatus)
 • Entocort ® i lågdos och Flagyl ® eller Salazopyrin ® kan provas
Kirurgi
 • tunntarm: op innan striktur leder till fistelbildning
 • tjocktarm: op-indikationer som vid ulcerös kolit; resektion, strikturplastik eller dilatation, vanligaste op är ileocekal resektion
 • ofta recidiv i anastomosen

Komplikationer

 • toxisk megakolon
 • ökad risk för coloncancer
 • bakteriell överväxt
 • anemi (blödning, malabsorption, sekundär benmärgshämning)
 • malabsorption (järn, B12, ev folat)
 • strikturer, tex i distala ileum
 

  

KIRURGI
-Översikt

Akut buk
-Diffdiagnoser
-Smärtlokalisation

Övre GI
-Dyspepsi och reflux
-Ulcus
-Esofagusskador
-Övre GI-blödning
-Blödande esofagusvaricer
-Gallsten
-Cholecystit
-Gallstensileus
-Cholangit
-Primär skleroserande cholangit
-Pankreatit

Nedre GI
-Obstipation
-Ileus
-Appendicit och körtelbuk
-Divertikulit
-Akut tarmischemi och angina abdominalis
-Gastroenterit
-Nedre GI-blödning
-Peritonit
-Gynekologiska diffdiagnoser
-Njur- och uretärstensanfall
-Mjältruptur
-Inflammatorisk tarmsjukdom
-Bråck
-Proktologi

Lever och galla
-Leverprover
-Levercirrhos
-Ikterus
-Levertumörer
-Tumörer i gallblåsa och gallgångar

GI-maligniteter
-Esofaguscancer
-Ventrikelcancer
-Pankreastumörer
-Kolorektalcancer
-Carcinoid
-Analcancer

Aorta och kärl
-Aortaaneurysm
-Aortadissektion
-Akut och kronisk extremitetsischemi
-Carotisstenos och subclavian steal
-Venös insufficiens
-Njurartärsjukdomar

Mammae
-Benigna bröstförändringar
-Bröstcancer

Endokrin kirurgi
-Thyroidea
-Multipel endokrin neoplasi, MEN
-Parathyroidea

Övrigt kirurgi
-Chirurgia minor
-Brännskador
-Hud
-Pre- och postoperativt

Sidan uppdaterad 2008-06-23
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt