Startsidan 
Start

Bakteriell meningit (purulent)

Etiologi

Nyfödda
 • GBS
 • ev E. coli, Listeria
Barn
 • pneumokocker vanligast
 • Hib (numera sällsynt pga vaccination)
 • meningokocker
7-30 år
 • pneumokocker
 • meningokocker
30-70 år
 • pneumokocker
70 år
 • E. coli
 • Listeria
 • Haemophilus mfl
Immunsupprimerade
 • Listeria
 • pneumokocker
 • meningokocker
 • aeroba gramnegativa
Basal skallfraktur
 • pneumokocker
 • Hi
 • GAS
Post neurokirurgiskt
 • S. aureus
 • KNS
 • aeroba gramnegativa
CSF-shuntar
 • KNS
 • S. aureus
 • aeroba gramnegativa

Symptom

 • tidigare friskt barn, ungdom, äldre som plötsligt får feber, huvudvärk och nackstyvhet (reflektorisk rörelseinskränkning vid böjning framåt av nacken)
 • ibland föregånget av luftvägssymptom
 • fotofobi, illamående, kräkning, ryggsmärtor
 • men feber och nackstyvhet kan saknas...
 • ökat ICP ⇒ hyperventilation ⇒ irritabilitet, agitation, motorisk oro, förvirring
 • progression: påverkat AT ⇒ konfusion ⇒ delirium ⇒ svårväckt ⇒ medvetandesänkning ⇒ coma
 • vid medvetandesänkning dålig prognos
 • petekier (meningokocker (endotoxin), enstaka Haemophilus, aldrig av virus)
 • kranialnervsbortfall (abducenspares, occulomotoriuspares) kommer sent
 • ep-anfall
 • chock med DIC, W-F (se nedan)
 • notera tidpunkt för status i journal
Waterhouse-Friedrichsen-syndrom
 • meningokocker, gonokocker, pneumokocker, stafylokocker
 • sepsis, hypotension, chock, DIC med purpura
 • binjuresvikt pga massiv bilateral binjureblödning

Diffdiagnoser

 • viral meningit
 • encefalit
 • tuberkulös meningit
 • hjärnabscess (CAVE LP), ofta långsamt insjuknande, fokalneurologiska symptom
 • MIDAS och HUSK vid medvetandesänkning
 • subarachnoidalblödning: kraftig huvudvärk, meningism, blodfärgad eller xantokrom likvor
 • stroke hos äldre

Handläggning

Urakut! Diagnostik och övrig handläggning får inte fördröja adekvat behandling!
Kontakta infektionsjour
 • om patienten är > 60 min från närmaste sjukhus tas en blododling och därefter gives första antibiotikadosen samt steroider innan pat skickas iväg
Om misstanke om ökat ICP ⇒ CT (OBS! ab måste ges innan!)
 • CT kan dock inte utesluta högt ICP akut (se nedan)
Blododling + odling från infektionsfokus, NPH, svalg ⇒ insättning av antibiotika
 • blododling pos i 80 %
 • listeria, borrelia, tbc i princip alltid negativ likvorodling
 • fråga efter meningokocker i nasopharynxodling/svalgodling, ev odling på mellanöresekret

Lumbalpunktion

 • titta helst i ögonbottnar före LP:n om medvetandesänkt patient (hinner dock sällan utveckla ödem)
 • 0,9 mm nål (vuxna), tunnare om barn eller RLS > 3
 • ev tryckmätning med stigrör, 8-18 cm likvor normalt hos vuxna
Kontraindikationer för LP (inklämningsrisk)
 • medvetandesänkning, RLS ≥ 4
 • snabbt sjunkande medvetandegrad (RLS 2-3) eller kraftig psykomotorisk oro
 • fokala eller generella epileptiska kramper senaste 1-2 h
 • hemipares (oavsett vakenhetsgrad)
 • andra centralnervösa fokalsymptom och lång duration (>3 dygn) eller atypisk anamnes
 • ökad blödningsbenägenhet (INR ≥ 1,6, trombocyter < 30 x 109 – misstänk det senare om petekier; hemofili), LP kan göras när blödningsbenägenheten åtgärdats
 • papillödem
 • infektion, tatuering vid stickstället
Äldre medvetslösa patienter (> 60 år) kan initialt lumberas om insjuknandet är akut med feber och inte något av följande föreligger
 • ögonmuskelpares
 • ljusstela pupiller
 • staspapill/papillödem
 • patologiskt böj/sträckmönster
 • generella kramper
 • stigande blodtryck kompenserat med bradykardi (tecken på kraftig intrakraniell tryckstegring)

Rör 1 för direktmik, odling, ev PCR, antigenpåvisning (minst 2 ml)

 • förvaras i rumstemp (meningokocker mfl är termolabila), till baktlab
 • spruta likvor direkt i aerob blododlingsflaska om lång transporttid, om baktlab har stängt eller om antibiotika givits före LP
 • om ab givits före LP är direktmikroskopi och PCR viktigare än odling

Rör 2 till kylskåp/frysning (minst 2 ml)

 • förvaras initialt i kylskåp för senare analyser, till baktlab
 • antigendetektion finns för meningokocker, pneumokocker, Hi, GBS men inte för Listeria
 • virus-PCR
 • 16S RNA-PCR för påvisning av bakteriellt DNA finns för meningokocker, pneumokocker, Hi, GBS mfl, även bra på långsamväxande och svårodlade bakterier, tex tbc, hudkontamination ger falskt pos resultat
 • borrelia-serologi (tag samtidigt serumprov)

Rör 3 för celltal, poly/mono, laktat, protein/albumin, glukos (minst 0,5 ml)

 • till klinkem

Fynd i likvor vid bakteriell meningit

 • purulent utseende
 • 500-flera tusen celler med polynukleär dominans (OBS! många serösa meningiter kan initialt ha övervikt av poly)
 • lätt ökade monocyter
 • sänkt glukoshalt i likvor, ofta < 2 mmol o/e låg likvor/serum-kvot (<0,4)
 • förhöjt laktat, ofta > 3,5 mmol/l
 • ev ökat protein, ofta > 1 g/l
 • inga erytrocyter, ev bakterier
 • kan påvisa bakt i likvor mha antigentest och PCR även efter det att ab getts
 • OBS! tänk på att en meningit under uppsegling inte behöver ha så påverkade parametrar

Lab

 • CRP i regel kraftigt förhöjt men kan vara lågt initialt om kort anamnes
 • Hb, vita, poly/mono, trc, elstatus, glukos, sepsisprover (laktat, antitrombin III, APTT, INR, D-dimer, fibrinogen)
 • arteriell blodgas

Behandling

Iv nål, 1000 ml Ringer, syrgas
Steroider
 • hämmar immunreaktionen vid cellsönderfall (kaskadreaktion) efter given ab
 • minskar risken för hörselnedsättning, neurologiska sequelae, sänker mortalitet
 • ges nu till alla vuxna strax innan eller samtidigt som första ab-dos
 • Betapred 0,12 mg/kg x 4 iv i 4 dgr (max 8 mg/dos)
 • en teoretisk nackdel med behandlingen är att man får en snabbare läkning som ger sämre penetration över BBB för betalaktamantibiotika...
Empirisk antibiotikabehandling
 • skall ges inom 30 min vid misstanke!
 • Claforan® 3 g iv x 4 i 7-10 dgr ges under hela behandlingstiden (måste in i likvor vilket blir svårare efter läkning); bättre än Zinacef på barn
 • och Doktacillin ® 3 g x 4 iv
 • alt Meronem 2 g x 3 iv som monoterapi
 • ev högdos Zinacef ® vid lindrig pc-allergi (mkt liten korsreaktion), vid allvarlig pc-allergi kloramfenikol (Kloramfenikol-succinat ®) 1 g x 3 iv och vancomycin 1 g x 2 och/eller trimsulfa 20 ml x 2 iv (den senare om Listeriamisstanke)
 • tillägg av vancomycin om shuntar, NK
 • hos immunsupprimerade måste resistenta gramnegativer, Listeria och grampositiver samt möjligen svamp täckas in, ge ceftazidim + ampicillin + vancomycin alternativt meropenem som monoterapi
 • vid känd endokardit och/eller intravenöst missbruk skall S. aureus täckas in
 • CAVE: Ge ej Tienam vid bakteriell meningit med ep, är krampframkallande! bensyl-pc är inte heller bra vid krampbenägenhet
 • se nedan för specifik behandling
Om RLS ≥ 4, snabbt sjunkande medvetandegrad, kraftig psykomotorisk oro, kramper
 • tecken på förhöjt ICP
 • blododla, ge steroider och antibiotika så snart som möjligt
 • omedelbart till IVA
 • assisterad ventilation och sedering
 • CT hjärna
 • kontakt med neurokirurg
 • ev LP med tunn nål (≤ 0,7 mm) om tillståndet stabiliseras
Om hemipares, andra fokalsymptom, lång duration (> 3 dygn, atypisk anamnes)
 • sätt in behandling
 • CT hjärna med kontrast
 • LP om fokal expansiv process/hjärnödem ej föreligger
Kontroller på avdelningen
 • vakenhetsgrad (RLS, GCS)
 • puls
 • blodtryck
 • andningsfrekvens
 • saturation/blodgas
 • initialt vare timme de första 12 h
Indikation för intensivvård vid bakteriell meningit
 • kraftig psykomotorisk oro/agitation/kramper
 • RLS ≥ 3 (GCS ≤ 8) eller snabbt sjunkande medvetandegrad
 • progressiva fokala cerebrala symptom
 • generella kramper
 • lumbalt likvortryck > 30-35 cm likvor
 • cirkulatorisk påverkan/chock

På IVA ges sedativa (bensodiazepiner) smärtstillande (opiater) och ev blodtryckssänkande. Mannitol ges bara vid omedelbart hot om inklämning o/e innan ev kirurgi/ventrikeldränage. Det föreligger stor risk för reboundeffekt efter givet mannitol vid meningit.

CT

 • kan inte utesluta akut cerebral tryckstegring eller risk för inklämning!
 • CT med kontrast för att utesluta hjärnabscess, tumör i vissa fall
 • gör CT vid sänkt medvetandegrad eller vid försämring för att hitta abscesser, ventrikulit, subduralt empyem, hydrocefalus, sinus cavernosustrombos (MR-angio), odränerad sinuit eller mastoidit

Uppföljning

 • minst ett åb på infklin efter 1 mån, vb även efter 3-6 mån
 • alltid remiss för audiometri!
 • ev neuropsykiatrisk bedömning, ssk om medvetslöshet eller neurologiska symptom förelegat
 • ställningstagande till körkortsinnehav, ev neurologbedömning
Utredning
 • om Haemophilus influenzae med otypbar stam (non-B) utreds om bakomliggande immunbrist föreligger
 • komplementbrist kan föreligga om meningokockinfektion
 • om två eller fler episoder med bakteriell meningit skall patienten utredas med avseende på skallbasfraktur (rhinorré, otorré, CT/MR hjärna) samt primär och sekundär immunbrist

Prognos

 • 10-20% dör
 • sämre prognos om låg medvetandegrad, generella kramper, fokala symptom initialt, hypotension vid inkomst till sjukhus, låga spinal-vita initialt
 • restsymptom hos upp till 50 %
 • huvudvärk och trötthet kan kvarstå i månader
 • även tinnitus, yrsel, balansstörning, hemipares, kranialnervssymptom, cerebral infarkt, hydrocephalus occlusus i efterförloppet
 • mer sequelae med pneumokocker och haemophilus

Meningokockmeningit

 • Neisseria meningitidis, g- aerob diplokock, polysackaridkapsel ⇒ flera serogrupper (B och C vanligast i Sverige)
 • endotoxinfrisättning vid cellsönderfall (även vid betalaktamab) ⇒ DIC, septisk chock
 • kort inkubationstid, något dygn
 • snabbt insjuknande, inga prodromalsymptom
 • påverkat AT, medvetslöshet
 • hög feber, illamående, kräkningar, huvudvärk
 • nackstyvhet
 • petekier (försvinner ej när man trycker på dem)
 • beh i totalt 7 dgr med bensyl-pc om fullt känslig stam, annars cefotaxim eller ceftriaxon
 • kloramfenikol om allvarlig pc-allergi
 • anmälningspliktig
 • gör komplementanalys i efterförloppet, ssk om pojke

Profylax

 • omedelbar smittskyddsanmälan och telefonkontakt med smittskyddet!
 • profylax ges snarast till dem under samma tak (familj, daghemsgrupp, logement; sovit i samma hushåll den senaste veckan) samt "kissing contacts"; ciprofloxacin 500 mg x 1 (barn efter vikt) som eradikerar bärarskap (rifampicin 600 mg x 2 i 2 dgr alternativt ceftriaxon 250 mg im/iv om kontraindicerat med ciproxin), gravida kan få ceftriaxon eller PcV 1g x 3 i 7-10 dgr
 • behandlande läkare ansvarar för att informera närkontakter
 • information till alla: sök snabbt om spt, sekundärfall kommer inom 1 v
 • < 10 % i befolkningen är bärare av meningokocker, högst bland tonåringar, utvecklar antikroppar och blir sällan sjuka
 • vaccination mot meningokocker (påverkar ej bärarskap): polysackaridvaccin mot serogrupp A och C eller tetravalent vaccin mot A, C, Y, W135; skyddseffekt efter 7-10 dgr, kvarstår 1-3 år, kortare hos små barn
 • smittskyddsläkare ställer gärna upp och informerar
Vaccination mot meningokocker
 • aktuellt först då två eller flera sjukdomsfall inträffat av grupp A, C, Y eller W-135
 • mot dessa finns polysackaridvacciner (ej fullgod effekt hos barn under två år)
 • mot grupp C finns dessutom proteinkonjugerat vaccin vilket rekommenderas i första hand, kan ges och har effekt redan vid 2 månaders ålder
 • vaccin saknas för närvarande mot grupp B som är den vanligaste i Sverige...
 • vaccination påbörjas först efter samråd med smittskyddsläkaren
 • skyddseffekten dröjer 7-10 dagar

Pneumokockmeningit

 • 0-1 år samt vuxna över 40 år, nedgångna, tidigare skalltrauma, aspleni
 • ofta samtidig luftvägsinfektion, pneumoni, sepsis
 • insjuknandet ganska akut (mkt snabbt hos splenektomerade)
 • hög feber, kräkningar, huvudvärk
 • rel snabbt sänkt medvetande, kramper, fokala neurologiska spt
 • beh i 10-14 dgr med bensyl-pc om fullt känslig stam, annars cefotaxim, ceftriaxon och ev vanco
 • invasiv pneumokockinfektion är anmälningspliktig
 • hörselskador, neurologiska sequelae rel vanligt

Haemophilusmeningit

 • barn 0,5 – 7 år som ej vaccinerats, samt hos äldre
 • föregås alltid av sepsis
 • kan ha luftvägsinfektion före, tex otit, pneumoni, sinuit
 • akut insjuknande
 • relativt tidigt tecken på intrakraniell tryckstegring, sänkt medvetande, ev kramper
 • < 5 % har petekier
 • beh i 10 dgr med cefotaxim, ceftriaxon eller ampicillin (om fullt känslig, ca 10 % betalaktamasproducerande)
 • invasiv haemophilus influenzaeinfektion är anmälningspliktig
 • senkomplikationer rel vanligt, ssk hörselskador

Listeriameningit

 • Listeria monocytogenes, aerob g+ stav, opastöriserade mejeriprodukter
 • nyfödda, äldre, immunosuppression, gravida
 • likvorfynd ofta atypiskt med monocytövervikt
 • generellt resistent mot cefalosporiner, förstahandsval ampicillin, ev aminoglykosid som tillägg
 • trimsulfa vid svår pc-allergi
 • behandlingstid 14-21 dgr
 • anmälningspliktig, smittspårningspliktig

Tuberkulös meningit

 • subakut insjuknande under 2-8 v med sjukdomskänsla, huvudvärk, illamående, kräkningar
 • huvudvärk, subfebrilitet, gradvis sjunkande medvetandegrad, förvirring, kranialnervspåverkan (oculomotorius)
 • personlighetsförändring framträdande
 • monocytär pleocytos
 • mkt lågt glukos i likvor
 • förhöjt spinal-protein
 • behandla redan vid misstanke!

Övriga agens

 • GBS behandlas med bensyl-pc (ev ampicillin; vanco om allvarlig pc-allergi) i 14-21 dgr
 • g- tarmbakterier inklusive Pseudomonas beh i 21 dgr med meronem eller ceftazidim, (meronem om ESBL)
 • S. aureus beh i 14-21 dgr med cefuroxim + rifampicin
 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2009-07-15
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


Tipsa en vän

Meddelande

 


Ditt namn
Din e-postadress


Mottagarens namn
Mottagarens e-postadress


  Avbryt