Startsidan 
Start

Neurotrauma

Skallskador

Etiologi

 • trubbigt våld, t.ex. trafikolyckor, fall, misshandel, epilepsi
 • penetrerande våld, t.ex. skottskador, paraply, gaffel osv

Patogenes

Primär skada: i skadeögonblicket. Svår att förhindra. Diffus (diffusa axonskador i hjärna och hjärnstam) och fokal (lokal vävnadsdestruktion ⇒ blödning ⇒ kontusion). Sekundär skada: posttraumatisk blödning, hjärnsvullnad ⇒ förhöjt intrakraniellt tryck ⇒ ischemi, som uppkommer inom timmar till veckor.

Lätta skallskador

 • RLS 1-2
 • ingen eller kortvarig (<30 min) medvetandeförlust - commotio cerebri (förutsätter att medvetandeförlust funnits)
 • inga neurologiska bortfallssymptom
 • posttraumatisk amnesi <1 dygn
 • huvudvärk, illamående/kräkning

Måttliga skallskador

 • sänkt medvetandegrad (RLS bättre än 4 vid ankomst)
 • slö, desorienterad
 • med eller utan fokala bortfall
 • medvetandeförlust >30 min men <6 h

Svåra skallskador

 • RLS 4 eller sämre
 • medvetslös > 6 h

Komplikationer till måttliga/svåra hjärnskador

 • mentala störningar: personlighetsförändringar, aggressivitet, sömnstörningar, minnessvårigheter
 • kranialnervssymptom
 • hemiplegi
 • neglect
 • ep
 • hydrocephalus
 • vegetativa tillstånd

Handläggning skallskada

Se även coma.

Fri luftväg
 • intubera om medvetslös + ev hyperventilation
Andning
Cirkulation
 • sträva efter BT > 100 mm Hg, behandla ev chock
Neurostatus (upprepat)
 • medvetandegrad RLS
 • pupiller
 • smärtreaktion
 • pareser
 • utvärdering av kortikal funktion innan medvetslöshet
Inspektion
 • sår och svullnader på skallen
 • blödning, battle sign (blod ur örat), brillenhematom, övriga skador
 • nackkrage!
 • katetersättning
Kontakt med NK
CT skalle (+ andra områden beroende på övriga skador)

OBS! Alltid observation och ev inläggning vid commotio. Alltid inläggning vid alkohol- och drogpåverkan

Indikationer för inläggning

 • commotio (indikerar kraftigt våld)
 • trycksymptom (huvudvärk, illamående, kräkning)
 • neurologi (bestående medvetandepåverkan, fokal neurologi, ep, posttraumatisk amnesi > ½-1 timme)
 • tecken på skallbasfraktur
 • komplicerande sjukdomar (DM, alkohol, antikoagulantia)

No mass lesion

Diffus kontusion, diffus axonal skada (långa banor slits av). Primär hjärnstamsskada, traumatisk subarachnoidalblödning. Hela hjärnan kan svullna upp. Latens på upp till 2 dygn förekommer. MR: många små blödningar + ev ödem. Svår diagnos.

Commotio cerebri

 • medvetandeförlust utan fokalneurologi.
 • medvetandeförlust i < 1h, amnesi < 1 h
 • ev postkomotionellt förvirringstillstånd i < 24 h
 • observation i minst 12 h (var 15:e min i 3h och sedan med längre intervall). Alternativt kan pat gå hem om CT:n är blank.

Upp till en vecka efter en commotio kan huvudvärk förekomma som en följd av traumats mekaniska effekter, även yrsel och illamående pga vestibulär dysfunktion. Postkommotionellt syndrom (kan pågå i månader till år): huvudvärk, yrsel, öronsus, ljus- och ljudkänslighet, ångest, irritabilitet, närminnesstörning, koncentrationssvårigheter, uttröttbarhet, sömnstörning, nedsatt sexuell förmåga.

Contusio Cerebri

 • krosskada som uppstår när hjärnan kastas mot skallben. Coup + countre-coup.
 • traumatisk skallskada med medvetandeförlust > 1h, amnesi >1 h, förvirring > 1h, fokalneurologi och/eller påvisande av skada med EEG eller röntgenologiska metoder > 24 h efter traumat. Expansiva kontusioner: timmar till dygn!
 • vanligast frontalt-temporalt
 • diagnos med CT som ibland är blank initialt ⇒ gör ny CT vid försämring efter några dagar
 • ev op

Epiduralhematom

 • lindrigt/grovt våld, ofta hos barn och unga (duran sitter lösare).
 • oftast temporalbensfraktur ⇒ ruptur av a meningea media⇒ arteriell blödning mellan duran och skallbenets insida.
 • sekundär skada: Ökat ICP och inklämning.
 • op vid medvetandepåverkan och medellinjesförskjutning (i narkos)

"Typiskt":

 • commotio ⇒ fritt intervall ⇒ död ("talk and die")
 • sämre medvetandegrad + utveckling av kontralateral pares + pupillvidgning ipsilateralt. Går snabbt!

Utseende på CT

 • avgränsad, bikonvex (linsformad) förändring (högattenuerande, vitt)

Subduralhematom

Vuxna och äldre, ofta alkoholister. Orsakas av kortikal kontusion eller att bryggvener slits av. Är ofta medvetandesänkt vid ankomsten till sjukhus men fritt intervall kan förekomma!

Akut

 • <3 dgr efter trauma, ofta med direkt medvetandesänkning utan fritt intervall
 • CT: högattenuerande (vitt), oregelbunden kant, månskära längs hela hemisfären
 • alltid NK-kontakt
 • stor op (lambå) i narkos

Subakut

 • debut 2-14 dgr efter traumat, ofta med huvudvärk och kräkningar
 • isoattenuerande på CT

Kroniskt

 • >3 v efter trauma
 • lindrigare trauma, äldre, alkoholister, koagulationsstörningar, antikoagulantiabehandling!
 • upprepade blödningar pga inväxt av sköra kapillärer i kapseln runt hematomet, vätska diffunderar osmotiskt in i hematomet
 • symptom: "demens", tilltagande huvudvärk, kräkningar, fokala bortfall tex hemipares
 • CT: lågattenuerande område ev innehållande färska blödningar.
 • liten op (trepanation i lokalanestesi), alla åldrar
 • recidivrisk

Traumatisk intracerebral blödning

Vid måttlig-svår skallskada med betydande primär skada. Kan tillväxa under de närmaste två till fyra dagarna pga pågående blödning och ödembildning ⇒ kan utvecklas till inklämning trots att initial CT är blank. Huvudvärk, ev medvetandepåverkan. Absorberas spontant, följ med CT. Utrymning om medellinjesförskjutning.

Traumatisk subarachnoidalblödning

 • symptom: meningism och kraftig huvudvärk
 • OBS: Blödningen ger ej ökat ICP! Dock utvecklas sekundär hydrocephalus som i sin tur ger ökat ICP, samt vasospasm som sänker blodflödet och kan ge ischemi.
 • konservativ behandling

Skallbasfraktur

Indikerar kraftigt våld. Klinisk diagnos.

Symptom

 • likvorré ur näsa/öra
 • blödning ur öra
 • hematotympanon
 • brillenhematom
 • battle sign (blåmärke bakom örat vid mastoidutskottet)
 • facialispares
 • nystagmus
 • hns (ledningshinder eller sensorineuralt)

Behandling

 • inläggning vid alla frakturer!
 • hematotympanon ⇒ exspektans
 • likvorré, blod ur öra, alternativt misstanke om kommunikation mellan fraktur och intrakraniella hålrum ⇒ antibiotikaprofylax (Zinacef ®) samt pneumokockvaccination
 • likvorré som ej upphör spontant ⇒ neurokirurgkonsult
 • facialispares som debuterar vid traumat ⇒ op. Facialispares som debuterar efter symptomfritt intervall ⇒ exspektans
 • impressionsfraktur: Alltid NK-kontakt. Opereras om öppen eller intryckt > 1 benbredd
 • linjär fraktur utan dislokation ⇒ opereras inte såvida inte intrakraniell blödning föreligger

Likvorläckage

Kan ibland skiljas från annan sekretion pga högre glukosinnehåll (använd urinsticka). Vanligast i svalg och näsa, sällan örat. Ab-profylax och pc-vaccin. Upphör ofta av sig själv. Om inte: lumbalt dränage, ligation via op.

NK-behandling av intrakraniella hematom

 • intracerebrala hematom: utrym ev hematomet
 • epiduralhematom: utrym hematomet (spatel + sug), ligera blödande kärl och sy fast duran mot benkanterna
 • akuta subduralhematom: alltid NK-kontakt så fort som möjligt. Stor lambå. Äldre ej alltid aktuella. Om litet hematom utan medvetandepåverkan kan likvifiering inväntas för att möjliggöra avlägsnande i lokalanestesi
 • kroniska subduralhematom: trepanation i lokalanestesi. Alla åldrar opereras. Recidivrisk

Ökat intrakraniellt tryck

Normalt tryck 2-10 mm Hg. MAP minus ICP = PP (perfusionstryck; hjärnan kräver mer än 50).

Monroe-Kelly-doktrinen

V = blod + likvor + hjärna+ faktor X

Faktor X kan öka ganska mycket innan intrakraniella trycket ökar pga kompensationsmekanismer:

 • likvor omdistribueras till spinalkanalen
 • kompression av vener
 • hjärnvävnadsatrofi

Då kompensationsmekanismerna är uttömda stiger trycket hastigt och inklämning kan ske. Tentoriuminklämning är vanligast och sker när mediala temporalloben hernierar ner genom den hårda kanten av tentorium cerebelli och komprimerar hjärnstammen. Samtidigt brukar n oculomotorius komprimeras ipsilateralt ⇒ vid, ljusstel pupill och därefter ögonmuskelpareser. Vid ihållande tryckstegring kan lillhjärnstonsillerna herniera ut genom foramen magnum.

Orsaker ökat ICP

 • hjärntumör
 • intrakraniell blödning
 • skalltrauma
 • hjärnödem
 • sinustrombos
 • pseudotumor cerebri
 • likvoravflödeshinder
 • akveduktstenos

Symptom

 • huvudvärk, ffa på morgonen pga ökat PCO2 på natten ⇒ ökad volym
 • illamående, också mest uttalat på morgonen; kräkning
 • papillödem ⇒ dimsyn, obskurationer. Retinala blödningar om snabb tillkomst av ökat ICP.
 • medvetandepåverkan
 • anisokori: Ipsilateralt vidgad och ljusstel pupill, ögat ställt utåt- nedåt (oculomotoriuspares)
 • abducenspares bilateralt (stasade vener trycker på nerverna; ovanligt)
 • bortfall kranialnervsreflexer ⇒ Doll's eye positiv
 • hemipares
 • oregelbunden andning
 • Cushingrespons/omvänd chockbild vid hjärnstamsischemi (BT stiger och pulsen sjunker; kommer sent)
 • hyperton motorik och sträckkramper (sent)
 • nackvärk

CT-fynd

 • minskad mängd likvor i basala cisternerna (skall finnas svart spatium runt hjärnstammen), ventrikelsystemet och i de kortikala fårorna
 • utslätade fåror

Behandlingsprinciper

Intubera alla RLS ≥ 4 (medvetslöshet). V-sond + KAD. CT. Kontakta NK (för op, dränage, medicinsk behandling).

Blod
 • hyperventilation ⇒ hypokapni (PCO2 3,5-4,0 kPa) ⇒ vasokonstriktion i 30-60 min, därefter korrigeras syrabasobalansen.
 • bensodiazepiner och barbiturater ⇒ sänkt metabolism ⇒ lägre blodflöde
 • hypotermi sänker metabolismen
 • sänkning av det systemiska blodtrycket med Seloken ® och Catapresan ® (klonidin; alfa-2-receptor-stimulerare)
Hjärna
 • osmotisk terapi med mannitol eller karbamid/urea. Endast då pupilldilatation inträder. Endast i akut skede pga Reboundeffekt efter 4 h.

CSF
 • shunt
 • LP - obs! Bara vid kommunicerande hydrocephalus
 • tryckmätare med möjlighet att tappa CSF
FaktorX
 • steroider vid tumörer
 • operation
 • hematomutrymning
Volym
 • dekompressiv kraniotomi

Observera att hyperkapni och acidos ger cerebral vasodilatation och bör undvikas vid förhöjt ICP!

Intensivvård vid CNS-påverkan

Lundakonceptet:

 • kirurgisk utrymning av expansiva hematom och operativt tillgängliga kontusioner
 • normoventilation
 • undvik hypertermi
 • undvik hyperglykemi
 • pentothal i lågdos
 • aktiv blodtryckssänkning med betablockad (Seloken ®) och klonidin (Catapresan ®)
 • maximera kolloidosmotiskt tryck och syrgasbärare med albumininfusion och blodtransfusion
 • vid kvarstående högt ICP kan dihydroergotamin ges för att minska den venösa blodvolymen
 • diuretika för att skapa negativ vätskebalans
 • likvordränage vid behov
 • överväg kraniotomi

Neurointensivvård

Monitorera:

 • ICP (transkraniell doppler, tryckmätare i sidoventrikel)
 • BT
 • cerebral metabolism (mikrodialys - tunna katetrar genomspolas av dialysvätska i mycket låg hastighet - metod under utveckling)
 • cerebralt blodflöde (CBF)
 • täta CT-undersökningar
 • + konventionell IVA-vård
 

  

NEUROLOGI
-Översikt

Cerebrovaskulära sjukdomar
-Definitioner
-Stroke
-TIA
-Subarachnoidalblödning
-Sinustrombos
-Sinus cavernosussyndrom
-Dissektion
-Arteriovenösa missbildningar
-Subcalvian steal

Multipel skleros
-Multipel skleros

Epilepsi
-Epilepsi

Röreslestörningar
-Basala ganglierna
-Parkinson
-Parkinson plus
-Essentiell tremor
-Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
-Chorea major et minor
-Spasticitet

Sjukdomar i PNS
-Mononeuropati
-Polyneuropati

Neuromuskulära sjukdomar
-Definitioner
-Myogen myopati
-ALS
-Myastenia gravis
-Hereditära myopatier

Ryggmärgssjukdomar
-Ryggmärgsskador
-Ryggmärgskompression
-Myelit
-Vaskulär ryggmärgsskada
-Syringomyeli
-Myelopati
-Rhizopati

Neurotrauma och coma
-Neurotrauma
-Coma
-RLS 85
-Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
-Dödförklaring

Hydrocephalus
-Hydrocephalus och shuntkomplikationer

Infektioner i CNS
-Likvorfynd
-Bakteriell meningit
-Serös meningit
-Encefalit
-Virala CNS-infektioner
-Övriga CNS-infektioner
-Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
-Neurokirurgiska CNS-infektioner
-Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Hjärntumörer
-Handläggning vid hjärntumör
-Gliom
-Meningeom
-Metastaser
-Hypofystumörer
-Kolloidcysta
-Akustikusneurinom
-Spinala tumörer

Huvudvärk
-Migrän
-Hortons huvudvärk
-Spänningshuvudvärk
-Trigeminusneuralgi
-Temporalisarterit
-Pseudotumor cerebri
-Sinustrombos
-Läkemedelsutlöst huvudvärk
-Andra orsaker till huvudvärk

Yrsel
-Undersökning och handläggning av yrsel
-Central yrsel
-Vestibularisneurit
-BPPV
-Mb Ménière
-Andra typer av yrsel

Cerebellära sjukdomar
-Cerebellära sjukdomar

Smärta
-Definitioner
-Perifer neurogen smärta
-Central neurogen smärta

Alkohol
-Delirium tremens
-Wernicke-Korsakows syndrom
-Andra alkoholrelaterade skador

Sidan uppdaterad 2009-09-21
Copyright © Lisa Labbé

Tipsa en vän  Skriv ut sidan
Startsida | Kontakt
 


 

Innehåll

Sök i alla kompendier
  

 
Anestesi
· Analgesi
· Anestesi
· Blodgas, acidos och alkalos
· Blödning
· Crash induction och åtgärder vid aspiration
· Energibehov
· Muskelrelaxation
· Nålar
· Narkosstadierna, MAC
· Övervakning
· Postoperativa komplikationer
· Premedicinering
· Preoperativ bedömning
· Preoperativ trombosprofylax
· Problem i samband med anestesi
· Regional anestesi
· Respiration
· Sepsis
· Vätska och dehydrering

Barnmedicin
· Adrenogenitalt syndrom
· Akut njursvikt
· Akuta och kroniska buksmärtor
· Andningsstörningar hos nyfödda
· Anemi hos barn
· Asfyxi och återupplivning
· Astma, allergi och eksem
· Barnets normala uppfödning
· Barnets normala utveckling
· Barnmisshandel
· Barnvaccinationer
· Blodig avföring
· Borrelia hos barn
· Bristtillstånd
· Cancer hos barn
· Celiaki
· CRP, feber och feberkramper
· Cystisk fibros
· Dehydrering och rehydrering
· Diabetes
· Diarré
· EHEC
· Enures och inkontinens
· Epiglottit
· Födoämnesreaktioner
· Förgiftningar och huggormsbett
· Förlossningsskador
· Fysiologisk omställning vid partus
· Gastroenterit
· Glomerulonefrit och nefrotiskt syndrom
· Hälta
· Hematuri och proteinuri
· Henoch-Schönlein
· Hjärt- lungräddning på barn
· Hjärtauskultation
· Hjärtsvikt
· Huvudvärk
· Hypertoni hos barn
· Hypoglykemi hos barn
· Hypothyreos
· Immunbristsjukdom
· Infektioner i urinvägarna
· Infektionsbenägenhet
· Infektiösa exantemsjukdomar
· Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn
· Juvenila artritsjukdomar
· Kawasakis sjukdom och TSS
· Koagulationsrubbningar
· Komjölksproteinallergi
· Kramper hos barn
· Kronisk ospecifik diarré
· Laktosintolerans
· Medfödda hjärtfel
· Meningit och sepsis hos barn
· Neonatal höftledsinstabilitet
· Neonatal ikterus
· Neonatal screening, PKU-test
· Normalvärden
· Obstipation
· Omedelbart omhänder tagande av nyfödd, APGAR
· Överproduktion av binjurebarkhormon
· Övriga neurologiska sjukdomar
· Paroxysmal takykardi
· Perinatala infektioner
· Pneumoni hos barn
· Pseudokrupp
· Pubertetsstörningar
· Reflux
· Reflux och hydronefros
· RS-virus
· Rubbningar i syra/bas- och elektrolytbalans
· Septisk artrit och osteomyelit
· SIDS
· Skolios
· Stridor och främmande kropp
· Tillväxtrubbningar
· Trombocytopeni, ITP, TTP/HUS
· Yttre genitalia

Geriatrik
· Äldrepsykiatri
· Dehydrering
· Demens
· Farmakologi hos äldre
· Geriatrisk juridik
· Malnutrition
· Rehabilitering
· Symptom hos äldre
· Trycksår
· Urininkontinens

Gyn & obstetrik
· Abort
· Annan inkontinens
· Anovulatorisk blödning
· Behandling med HRT
· Blödning i sen graviditet
· Blödning i tidig graviditet
· Diffdiagnoser
· Dysmenorré
· Dyspareuni
· Endometrios
· Flerbörd
· Foglossning
· Förlossningskomplikationer
· Fosterövervakning
· Gynekologisk anatomi
· Handläggning
· Infertilitet
· Instrumentell förlossning och sectio
· Klimakteriet
· Komplikationer i sen graviditet
· Kontaktblödning
· Menorrhagi
· Menscykelns hormoner och faser
· Metoder
· Metrorrhagi
· MHC, hyperplasi
· Mödrahälsovård och ultraljud
· Nedre genitala infektioner inklusive STI
· Normal förlossning
· Normal graviditet
· Oligomenorré och amenorré
· Ovarier
· Övre genitala infektioner
· PCO
· PMS
· Portio och cervix
· Postmenopausal blödning
· Prolaps
· Puerperiet
· Smärtlindring under förlossningen
· Smittskyddslagen
· Stress-/ansträngningsinkontinens
· Symptom vid genitala infektioner
· Trängnings-/urgeinkontinens
· Under- och överburenhet
· Uterus
· Vulva och vagina
· Vulvadermatos

Hud
· Atopiskt eksem
· Bakteriell vaginos
· Bakteriella hudinfektioner
· Benigna hudtumörer
· Bensår
· Blåsdermatoser
· Blåsor på händerna
· Candidavaginit
· Dermatologisk ordlista
· Diverse dermatologiska diffdiagnoser
· Eczema craquelé
· Eksem översikt
· Gonorré
· Granuloma anulare
· Handeksem
· Hår, talg och naglar
· HPV, kondylom
· Huden vid invärtes sjukdomar
· Hudsjukdomar hos barn
· Hypostatiskt eksem
· Klamydia
· Kontaktdermatoser
· Läkemedelsreaktioner
· Lichen
· Ljusdermatoser
· Maligna hudtumörer
· Neurodermit
· Nummulärt eksem
· Parasitinfestationer
· Pigmentrubbningar
· Pityriasis rosea
· Psoriasis
· Seborroiskt eksem
· Smittskyddslagen
· Svampinfektioner
· Syfilis
· Trichomonas vaginalis
· Vesikulos
· Virala hudinfektioner

Infektion
· Akut bronkit
· Akut mediaotit
· Amöbiasis
· Antibiotika
· Antimykotika, profylax och behandling
· Antiretroviral behandling vid HIV
· Aspergillus
· Bakteriell meningit
· Campylobacter
· Candida
· Cellulit och flegmone
· Cerebral abscess
· Clostridium difficile
· CMV
· Coinfektioner och opportunistiska infektioner vid HIV
· Definitioner
· Diabetes och hudinfektioner
· Diagnostik
· Diarré
· Difteri
· Diverse infektionsrelaterat
· EHEC och HUS
· Ektyma
· Encefalit
· Endokardit
· Epiglottit
· Eryspielas
· ETEC
· Exantemsjukdomar
· Feber
· Febril uvi och akut pyelonefrit
· Giardiasis
· Hepatit A och E
· Hepatit B
· Hepatit C
· Hepatit D
· Hepatit diffdiagnoser
· Herpes simplex
· HIV hos gravida kvinnor och barn
· HTLV
· Immunsuppression
· Impetigo
· Infekterade bettsår
· Infektion i hårsäckar
· Infektioner i kärlkatetrar/-portar
· Influensa
· Kolera
· Kryptokocker
· Kryptokockmeningit
· Kryptosporidios
· Ledprotesinfektioner
· Likvor normalvärden
· Mononukleos
· Multiresistenta bakterier
· Nedre uvi
· Nekrotiserande mjukdelsinfektioner
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Osteomyelit
· Översikt, riskfaktorer
· Övriga hud- och mjukdelsinfektioner
· Pertussis
· Pneumocystis
· Pneumoni
· Sällsynta svampar
· Salmonellos
· Sårinfektioner
· Sepsis
· Septisk artrit
· Serös meningit
· Shigellos
· Sinuit
· Smittsamhet och postexpositionsprofylax vid HIV
· Smittskyddslagen
· Spinal epiduralabscess
· Spondylit
· SSSS, TSS och Kawasaki
· Symptom och diagnostik vid HIV
· Tonsillit
· Toxinenterit
· Tropikmedicin
· Tuberkulos
· Uvi orsakad av candida
· Vaccinationer och reseprofylax
· Virala CNS-infektioner
· Virusenterit
· Yersinios
· Zoonoser

Intermedicin
· Alkoholöverkonsumtion
· Allergi
· Anemi
· Antireumatiska läkemedel
· Artriter
· Artros
· Arytmier
· Astma
· Åtgärder vid medvetslöshet
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjuren
· Carcinoid och Zollinger-Ellison
· Celiaki
· Coma och inklämning
· Diabetes
· Diabetesnefropati
· Drunkning
· DVT och lungemboli
· Dyspepsi och reflux
· Elektricitet
· Feber
· Funktion och farmakologi
· Glomerulonefrit
· Handläggning vid intox
· Hjärtsvikt
· Hypertoni
· Hypofysen
· Hypotermi
· IBD och IBS
· Indelning av reumatiska sjukdomar
· Inflammatoriska systemsjukdomar
· Ischemisk hjärtsjukdom
· Kalciumhemostas
· Klaffsjukdomar
· Koagulation
· KOL
· Laboratoriediagnostik
· Leukemi
· Leversjukdomar
· Lungcancer
· Lymfom
· MIDAS och HUSK
· Njursvikt och dialys
· Övriga blodsjukdomar
· Övriga endokrina sjukdomar
· Övriga hjärtsjukdomar
· Övriga lungsjukdomar
· Övriga njursjukdomar
· RAAS-systemets farmakologi
· RLS 85
· Sköldkörteln
· Specifika förgiftningar
· Ulcus
· Vaskuliter

Kirurgi
· Akut och kronisk extremitetsischemi
· Akut tarmischemi och angina abdominalis
· Analcancer
· Aortaaneurysm
· Aortadissektion
· Appendicit och körtelbuk
· Benigna bröstförändringar
· Blödande esofagusvaricer
· Bråck
· Brännskador
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Carotisstenos och subclavian steal
· Chirurgia minor
· Cholangit
· Cholecystit
· Diffdiagnoser
· Divertikulit
· Dyspepsi och reflux
· Esofaguscancer
· Esofagusskador
· Gallsten
· Gallstensileus
· Gastroenterit
· Gynekologiska diffdiagnoser
· Hud
· Ikterus
· Ileus
· Inflammatorisk tarmsjukdom
· Kolorektalcancer
· Levercirrhos
· Leverprover
· Levertumörer
· Mjältruptur
· Multipel endokrin neoplasi, MEN
· Nedre GI-blödning
· Njur- och uretärstensanfall
· Njurartärsjukdomar
· Obstipation
· Övre GI-blödning
· Pankreastumörer
· Pankreatit
· Parathyroidea
· Peritonit
· Pre- och postoperativt
· Primär skleroserande cholangit
· Proktologi
· Smärtlokalisation
· Thyroidea
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Ulcus
· Venös insufficiens
· Ventrikelcancer

Neurologi
· Akustikusneurinom
· ALS
· Andra alkoholrelaterade skador
· Andra orsaker till huvudvärk
· Andra typer av yrsel
· Arteriovenösa missbildningar
· Bakteriell meningit
· Basala ganglierna
· BPPV
· Central neurogen smärta
· Central yrsel
· Cerebellära sjukdomar
· Cerebral abscess och spinal epiduralabscess
· Chorea major et minor
· Coma
· Creutzfeldt-Jakobs sjukdom
· Definitioner
· Definitioner
· Definitioner
· Delirium tremens
· Dissektion
· Dödförklaring
· Encefalit
· Epilepsi
· Essentiell tremor
· Gliom
· Handläggning vid hjärntumör
· Hereditära myopatier
· Hortons huvudvärk
· Hydrocephalus och shuntkomplikationer
· Hypofystumörer
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Kolloidcysta
· Läkemedelsframkallade rörelsestörningar
· Läkemedelsutlöst huvudvärk
· Likvorfynd
· Mb Ménière
· Meningeom
· Metastaser
· Migrän
· Mononeuropati
· Multipel skleros
· Myastenia gravis
· Myelit
· Myelopati
· Myogen myopati
· Neurokirurgiska CNS-infektioner
· Neurotrauma
· Övriga CNS-infektioner
· Parkinson
· Parkinson plus
· Perifer neurogen smärta
· Polyneuropati
· Pseudotumor cerebri
· Rhizopati
· RLS 85
· Ryggmärgskompression
· Ryggmärgsskador
· Serös meningit
· Sinus cavernosussyndrom
· Sinustrombos
· Sinustrombos
· Spänningshuvudvärk
· Spasticitet
· Spinala tumörer
· Stroke
· Subarachnoidalblödning
· Subcalvian steal
· Syringomyeli
· Temporalisarterit
· TIA
· Trigeminusneuralgi
· Undersökning och handläggning av yrsel
· Vaskulär ryggmärgsskada
· Vestibularisneurit
· Virala CNS-infektioner
· Wernicke-Korsakows syndrom

Onkologi
· Allmän onkologi
· Analcancer
· Behandling vid hematologiska maligniteter
· Binjurebarksinsufficiens
· Bröstcancer
· Carcinoid
· Cytostatika
· Esofaguscancer
· Hjärttamponad
· Hyperkalcemi
· Kolorektalcancer
· Leukemi
· Levertumörer
· Luftvägskompression
· Lungcancer
· Lymfom
· Malignt mesoteliom
· Medullakompression
· MEN
· Mjukdelssarkom
· Njurcancer
· ÖNH-tumörer
· Ovarierna
· Pankreastumörer
· Peniscancer
· Portio och cervix
· Prostatacancer
· Skelettumörer
· Smärta
· Strålning
· Testikelcancer
· Thyroideacancer
· Tumörer i gallblåsa och gallgångar
· Tumörlyssyndrom
· Urotelcancer
· Uterus
· Vena cava-kompression
· Ventrikelcancer
· Vulva och vagina

Ortopedi
· Allmän frakturlära
· Artros
· Diagnostik vid skelett- och ledinfektioner
· Fotfrakturer
· Frakturer i axel och arm
· Frakturer i handens ben
· Frakturer i höft och bäcken
· Frakturer kring knäleden
· Hand- och nervskador
· Kompartmentsyndrom
· Ledprotesinfektioner
· Mjukdelstumörer
· Osteomyelit
· Reumatoid artrit
· Ryggsjukdomar
· Septisk artrit
· Sjukdomar i armbågen
· Sjukdomar i axel
· Sjukdomar i foten och fotleden
· Sjukdomar i handen
· Sjukdomar i höft, bäcken och lår
· Sjukdomar i och kring knäleden
· Skelettumörer
· Spondylit
· Traumatiska knäskador
· Traumatiska ryggskador

Psykiatri
· Äldrepsykiatri
· Ångest
· Ätstörningar
· Axlar enligt DSM
· Beroendesjukdomar
· Cykloid psykos
· Definitioner
· Demens
· Depression
· ECT
· Flyktingar och asylsökande
· Konfusion
· Krisreaktion
· Kroniska affektiva syndrom
· Mani och hypomani
· Medvetande
· Minnesstörning
· Neuropsykiatriska störningar
· Organisk och drogrelaterad ångest
· Panikattack, paniksyndrom och agorafobi
· Personlighetsstörningar
· Postpartumpsykos
· Posttraumatiskt stressyndrom
· Psykiatrisk anamnes
· Psykiatrisk juridik
· Psykiskt status
· Psykofarmaka
· Psykoser
· Psykoterapi
· Schizofreni
· Sexologi
· Social fobi och andra fobier
· Sömnstörningar
· Suicid
· Tanke- och jagstörningar
· Tvångssyndrom

Rättsmedicin
· Barnmisshandel
· Brottsbalken
· Dödsbegrepp och likfenomen
· Dödsorsaksutredning
· Drunkning
· Elektricitet
· Grundläggande juridik
· Hälso- och sjukvårdslagen
· HIV-smitta vid brottsmål
· Jäv
· Kompression av halsen
· Körkort och rattfylleri
· Kvävning
· Lag om obduktion
· Lag om särskild företrädare för barn
· Lag om transplantation
· Lag om vård av unga, LVU
· Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, LYHS
· Patientjournallagen
· Rättsintyg
· Sekretesslagen
· Sexuella övergrepp
· Skottskador
· Socialtjänstlagen
· Stick- och skärskador
· Trubbigt våld
· Tryckfrihetsförordningen
· Värme och kyla

Status
· Allmäntillstånd
· Blodtryck
· Bukundersökning
· Hjärtundersökning
· Högre funktioner
· Inklämning och rostral-caudal symptomutveckling
· Koordination
· Kranialnerver
· Lungundersökning
· Lymfkörtelundersökning
· Motorik
· Psykiskt status
· Reflexer och meningism
· Sensorik
· Symptom vid hjärtsjukdom
· Thyroideaundersökning
· Vegetativa funktioner

Urologi
· BPH och prostatacancer
· Epididymit
· Hematuri
· Hydronefros
· Inkontinens
· Katetrar
· Njur- och uretärsten
· Njurcancer
· Prostatit
· Rekonstruktiv urologi
· Testikelcancer
· Trauma mot urinvägarna
· Uretrit
· Urinretention
· Urinvägsinfektioner
· Urodynamiska undersökningsmetoder
· Uroradiologi
· Urotelcancer
· Yttre genitalia

Yrke & miljö
· Arbetsmiljölagen
· Arbetsskadeförsäkringen
· Diverse
· Luftföroreningar
· Luftvägssjukdomar
· Lungcancer och asbest
· Retande gaser
· Sen-, nerv- och muskelskador
· Toxikologi
· Vibrationer
· Yrkes- och miljömedicinska kliniken

Ögon
· Akut irit/iridocyklit
· Anatomi och fysiologi
· Barnoftalmologi
· Blow-out fraktur
· Bulbkontusion och bulbperforation
· Det röda ögat
· Endokrin oftalmopati
· Episklerit och sklerit
· Färgseende
· Glaukom, grön starr
· Hypertoni och diabetesretinopati
· Kärlskador
· Kemisk skada
· Keratit
· Keratokonus, Fuchs dystrofi, Iatrogent kornealödem
· Konjunktiviter
· Kontaktlinsproblem
· Körkort
· Kornealerosion
· Linsens sjukdomar
· Migrän, HIV
· Neurooftalmologi
· Ögonsymptom
· Ögonundersökning
· Optik och refraktion
· Pinguecula och pterygium
· Sårskador och skador i ögonlockshuden
· Sjukdomar i glaskroppen
· Sjukdomar i ögonlock och tårvägar
· Sjukdomar i orbita
· Sjukdomar i retina
· Strålningsskada
· Subkonjunktivalblödning
· Subtarsal främmande kropp och grad
· Torrt öga
· Toxoplasmos och retinit
· Vaskulära förändringar och tumörer
· Vem skall remitteras

ÖNH
· Akustikusneurinom
· Akut balansstörning
· Akut laryngit
· Akut mediaotit
· Andra typer av yrsel
· Atypisk mykobakterios
· Bullerskada
· Difteri, äkta krupp
· Divertiklar
· Dysfagi
· Dyspepsi, reflux, hiatushernia
· Epiglottit
· Erysipelas, perikondrit och zoster oticus
· Esofagusstriktur
· Extern otit
· Facialispares
· Faryngit
· Foetor ex ore
· Förstorad adenoid och tonsillhyperplasi
· Främmande kropp i näsa, öra, svalg, larynx, trachea, bronk och esofagus
· Godartad lägesyrsel, BPPV
· Halscysta
· Heshet
· Högt andningshinder
· Hörhjälpmedel
· Hörselgångsexostoser
· Hörseltester
· Hypofarynxcancer
· Knuta på halsen
· Kolesteatom
· Kronisk och adhesiv otit
· Labyrintit och mastoidit
· Läkemedel som ger hörselnedsättning
· Laryngomalaci
· Laryngotrakeit
· Ledningshinder
· Lymfadenitis collis
· Maligna tumörer i larynx
· Mb Ménière
· Mononukleos
· Motorikrubbningar i esofagus
· Munbottenflegmone
· Muntorrhet
· Näsblödning
· Näsfurunkel
· Näspolypos
· Nästrauma och septumskador
· Nedsatt hörsel hos barn
· Nystagmus
· ÖNH-tumörer
· Oral candidos
· Örontrauma
· Otalgi
· Otosalpingit och rör
· Otoskleros
· Övriga näsbesvär
· Övrigt
· Peritonsillit
· Plummer-Vinson
· Presbyacusis
· Pseudokrupp
· Purulent parotit
· Quinckeödem
· Resistens i spottkörtel
· Retrofaryngeal absecss
· Rinit
· Röstrubbningar
· Sår och slemhinneförändringar i munhålan
· Sensorineural hörselnedsättning
· Sialoadenit
· Sinuit
· Sjögrens syndrom
· Snarkning, sömnapnésyndrom
· Spottsten
· Stämbandssjukdomar
· Steven Johnsons syndrom
· Sudden deafness
· Syra- och alkaliskador
· Thyroideacancer
· Tinnitus
· Tonsillit
· Tracheotomi och intubation
· Trauma mot huvud och hals
· Tumörer på ytterörat
· Undersökning och utredning vid yrsel
· Vaxpropp
· Vestibularisneurit
· Vincents angina och herpangina